Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1847) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (133.),

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (121.),

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (166.)

oraz Komisji Środowiska (60.)

w dniu 17 listopada 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Przedmiotem naszych obrad jest rozpatrzenie poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Przepraszam za niewielkie opóźnienie, ale próbowaliśmy jeszcze z panią minister i z panem ministrem uzgodnić pewne zapisy. Chcemy bowiem, żeby były one możliwie najlepsze i żeby konsumowały propozycje senatorów, które pojawiły się w trakcie debaty Senatu.

Proszę państwa, mamy do rozpatrzenia wniosek Komisji Środowiska oraz komisji rolnictwa o przyjęcie ustawy bez poprawek, a także wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o wprowadzenie poprawek do tej ustawy.

Zapytam w pierwszej kolejności panią minister, czy ministerstwo popiera przyjęcie ustawy bez poprawek, czy też wprowadzenie poprawek do tej ustawy.

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje, uważamy, że niektóre z tych poprawek powinny zostać przyjęte, więc nie popieramy wniosku o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, stawiam wniosek o rozpatrzenie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli ten wniosek nie przejdzie, to będziemy rozpatrywali poprawki zgłoszone na posiedzeniu Senatu.

(Głos z sali: Pan stawia...)

Tak, ja stawiam wniosek...

(Głos z sali: Musimy...)

Musimy przegłosować... W zestawieniu wniosków, które państwo macie przed sobą, jest wniosek o przyjęcie...

(Głos z sali: ...Wniosek dwóch komisji, Panie Senatorze.)

...ustawy bez poprawek. Jest to wniosek Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeżeli ten wniosek przejdzie, to mamy sprawę zamkniętą. A jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony, to zgodnie z obowiązującymi zasadami rozpatrzymy poprawki.

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (0)

Kto jest przeciw? (31)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Wniosek upadł.

W takim razie przystępujemy do rozpatrzenia poprawek zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym oraz na posiedzeniach komisji.

Proszę państwa, jest sporo tych poprawek, ale, jak sądzę, rozpatrzymy je w miarę sprawnie zgodnie z taką oto procedurą. Poprosimy o zaprezentowanie poprawki, czyli przedstawiciel Biura Legislacyjnego wyjaśni, na czym ona polega, a senator wnioskodawca ewentualnie przedstawi uzasadnienie tej poprawki. Potem rząd przedstawi swoje stanowisko. I będziemy głosowali nad tą poprawką. Chodzi o to, żeby nie wszczynać dyskusji...

Proszę bardzo.

Senator Marek Ziółkowski:

Panie Przewodniczący, a może rząd poda numery poprawek, które popiera. Dzięki temu poznamy stanowisko rządu wobec całego pakietu poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak też można to zrobić.

Dodam jeszcze, że na każdym etapie, jak sądzę, będzie można wprowadzić ewentualne autopoprawki po to, żeby dostosować dane zapisy.

(Rozmowy na sali)

Myślę, że sprawnie rozpatrzymy wspomniane poprawki. Jest wiele głosowań łącznych, więc wbrew pozorom nie będzie to kłopotliwe.

Poprawka pierwsza, senatora Dobkowskiego.

Panie Dyrektorze, prosimy o krótką prezentację tej poprawki.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Celem tej poprawki jest pozostawienie dotychczasowych zasad dotyczących zasiłku pogrzebowego i dotychczasowej jego wysokości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca chce uzasadnić tę poprawkę?

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie. Proszę jedynie o jej poparcie.)

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Dobkowskiego? (10)

Kto jest przeciw? (20)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Senator Wiesław Dobkowski:

Zgłaszam tę poprawkę jako wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Senator zgłosił wniosek mniejszości.

Poprawka nie otrzymała poparcia. Został zgłoszony wniosek mniejszości. Chodzi tu o poprawkę pierwszą, ale też o dwudziestą czwartą i dwudziestą ósmą.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki drugiej. Przyjęcie poprawki drugiej wykluczy głosowanie nad poprawką trzecią.

Proszę bardzo, pan dyrektor.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Pan senator Dobkowski proponuje skreślenie dodanych przepisów i pozostawienie dotychczasowej regulacji dotyczącej przekazywania nieodpłatnie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz samorządu terytorialnego i Lasów Państwowych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy senator Dobkowski chce uzupełnić...

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie. Proszę o poparcie tej poprawki.)

Pani Minister, bardzo proszę o przedstawienie stanowiska rządu do poprawki drugiej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje, ze względu na to, że w związku z tą poprawką należałoby wprowadzić pewne zmiany legislacyjne również w innych punktach, jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Alternatywną poprawką do poprawki drugiej jest poprawka trzecia, która jest do przedyskutowania.

Stanowisko rządu wobec poprawki drugiej jest negatywne.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej? (9)

Kto jest przeciw? (21)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki trzeciej.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Celem tej poprawki jest umożliwienie przekazywania nieodpłatnie nieruchomości samorządom, ale wyłącznie na zadania określone we wskazanym przepisie, czyli na zadania własne samorządu, pod warunkiem, iż nieruchomości przeznaczone na te cele będą określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, do tej poprawki chcemy... Nie wiem, czy senator Chróścikowski, który zgłosił podobną poprawkę, też się z tym zgodzi. Czy jest senator Chróścikowski?

(Głos z sali: Jest.)

Przepraszam, nie zauważyłem.

Chcemy ewentualnie zgłosić drobną autopoprawkę, ponieważ stanowisko rządu, a także różnych partnerów jest dość jednoznaczne w tej sprawie. Chodzi o to, że, niestety, niektóre nieruchomości, które mogą być przejmowane przez gminy, de facto są przedmiotem działalności komercyjnej. Zatem gdybyśmy wykluczyli z tego zestawu celów zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ponieważ realizacja zadań w tym zakresie jest de facto związana z przedsięwzięciami komercyjnymi, i ewentualnie... Chodzi także o kwestię ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Pani minister zwracała również uwagę na inne kwestie, na przykład na kwestię kultury fizycznej i turystyki. Również co do tego pani minister miała wątpliwości, ale baliśmy się, że wtedy boiska... A zatem proponuję autopoprawkę dotyczącą wspomnianych elementów. Czy jest w tym względzie zgoda ze strony kolegów?

(Głos z sali: Tak.)

Z twojej strony także?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Wyłączenie zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz mogę przyjąć, ale dlaczego chcecie...)

Chodzi o zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz...

(Senator Jerzy Chróścikowski: To mogę przyjąć.)

Chodzi jeszcze o zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ja proponuję taką autopoprawkę.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale dlaczego chcecie wyłączyć zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami?)

Ewentualnie wyjaśnimy to potem. A teraz mam prośbę, żeby pani minister powiedziała o zagrożeniach związanych z tymi wspomnianymi zapisami. Jak rozumiem, stanowisko rządu było takie, żeby nie wprowadzać takiej poprawki. Ale próbujemy, także w imieniu samorządów, które podejmują racjonalnie działania, przekonać do tego, żeby taką poprawkę wprowadzić, tym bardziej że proponujemy wprowadzić zapis wyraźnie ograniczający możliwości nieracjonalnego gospodarowania wspomnianymi nieruchomościami. Chodzi o to, że przeznaczenie tych nieruchomości będzie musiało być określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Czyli proponujemy dosyć istotne ograniczenia.

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Tak jak zaznaczył pan przewodniczący, jesteśmy przeciwni rozszerzaniu zakresu możliwości bezpłatnego przekazywania gruntów, i takie stanowisko wynika z przedłożenia rządowego. Ale z uwagi na argumenty, które państwo przedstawiali, można byłoby rozważyć niektóre rozwiązania. Niemniej jednak przedstawiana propozycja, naszym zdaniem, jest niezasadna. Chodzi między innymi o te kwestie, o których wspominał pan senator, czyli o zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. W przypadku inwestycji związanych na przykład z zaopatrzeniem w energię elektryczną inwestorem jest przecież operator energetyczny.

Nie widzimy również powodów, żeby nieodpłatnie przekazywać nieruchomości na cele związane z zadaniami w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki. Po przedyskutowaniu tej kwestii z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych jest to dla nas wątpliwe, zwłaszcza w tym ostatnim zakresie. Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki należą do zadań własnych, ale związane są one również z rekreacją. I są takie przykłady, że gminy występują o przekazanie nieruchomości - nikt nie może powiedzieć, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i że nie chodzi o zadanie własne - a chodzi o pole golfowe. Naprawdę zdarzają się takie sytuacje. Nie są to sytuacje wymyślone na poczekaniu, aby poprzeć nasze stanowisko wobec tej poprawki. I takie przykłady, naszym zdaniem, budzą wątpliwości dotyczące zakresu zadań proponowanych w tej poprawce.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Czy mogę...?)

Pani senator zgłosiła się pierwsza. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Chcę dopytać o to, jakie nieruchomości mogą być przekazywane na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków. Jak należy rozumieć ten zapis?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale my wycofaliśmy ten zapis. Wprowadziliśmy autopoprawkę i nie ma mowy o takich zadaniach.)

Ale pozostał zapis dotyczący kultury fizycznej...

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani minister zauważyła, że jednak istnieje w tym względzie zagrożenie związane z przekazaniem nieruchomości, które mogą być przedmiotem działalności komercyjnej. W takich sytuacjach agencja mogłaby sprzedać dane nieruchomości i uzyskać dochody do budżetu państwa. My jednak braliśmy pod uwagę na przykład kwestię boisk szkolnych. Jest zatem pytanie, jak rozgraniczyć... Bo przecież nie ma wątpliwości, również ze strony przedstawicieli ministerstwa, że na takie cele jak boiska "Orlik" można byłoby nieodpłatnie przekazać wspomniane nieruchomości.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czyli kulturę fizyczną można by oddzielić od turystyki.)

Można wykreślić turystkę. Może rzeczywiście...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę bardzo.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Jako wnioskodawca...)

Ale pan senator Pupa zgłosił się pierwszy. Proszę bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:

Zadałem senatorowi sprawozdawcy pytanie, o jaką skalę zjawiska chodzi. Pan senator oczywiście mi nie odpowiedział, bo nie ma takiej informacji. Zapytam więc panią minister, jaki jest spodziewany wzrost przychodu do budżetu państwa, jeśli wprowadzi się te zapisy, o których rozmawiamy. Czyli chodzi o to, ile zarobi się na tym, że sprzeda się gminom grunty przeznaczone na inwestycje związane z kulturą fizyczną i ochroną zabytków czy na inwestycje wodociągowe. Pytam, o jaką skalę finansową chodzi. Pracowałem w Agencji Nieruchomości Rolnych; wiem, o jakie grunty czy działeczki gminy występują, i uważam, że w ogóle nie ma o czym mówić i o co kopii kruszyć. Dlatego nie rozumiem zachowania rządu, tego, że upiera się przy zapisach dotyczących nieistotnych dla budżetu środków finansowych. Proszę o przedstawienie skali tego zjawiska i pokazanie, jak się ono ma na przykład do wielkości długu publicznego, który codziennie rośnie o 300 milionów zł.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, nie ma sensu uprawiać demagogii w tej sprawie. Chcemy zaproponować taki zapis, który uda się później obronić w Sejmie. Możemy przecież przyjąć to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, ale...

(Senator Zdzisław Pupa: Ale, Panie Przewodniczący, nie chodzi o to, żeby bronić tych zapisów. Trzeba racjonalnie podchodzić do sprawy, bo jeżeli nie będziemy podchodzić racjonalnie i będziemy traktować rząd... no, to robi się absurdalna sytuacja.)

Myślę, że rząd, tak samo jak my, chce, żeby te zapisy były.

(Senator Zdzisław Pupa: To niech zrozumie proste argumenty praktyków.)

Senator Abgarowicz, proszę.

Senator Łukasz Abgarowicz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Zwracam uwagę, że odbyły się już na ten temat dyskusje na posiedzeniach komisji i na posiedzeniu plenarnym, a teraz przesądzamy los poprawek. Dziękuję.

(Głos z sali: Właśnie.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Senatorze, wiemy o tym doskonale, ale chcemy, żeby ta poprawka przeszła także w Sejmie.

Senator Chróścikowski, proszę bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Jako wnioskodawca podobnej poprawki powiem, że mógłbym się zgodzić na zmianę dotyczącą zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Jeżeli chodziłoby tylko o taką zmianę, to wyraziłbym zgodę na taki zapis. Ale skoro nie ma zgody na jedynie taką zmianę, to zostawiam swoją poprawkę. Innego rozwiązania nie mogę zaakceptować.

Proszę państwa, mam doświadczenie w tym względzie, bo przez wiele lat byłem samorządowcem, a także kontrolowałem inwestycje wykonywane w ramach zadań własnych gmin. I wiem, jak ta sprawa wygląda. Wiem, że 99% inwestycji to inwestycje trafione. Nie mówmy zatem o marginesie inwestycji nietrafionych. Ponadto zapisy stanowią jednoznacznie... Było to wcześniej zapisane w ustawie, a teraz podobny zapis może zostać wprowadzony w poprawce czwartej, która mówi o okresie dziesięciu lat i o zwrocie w przypadku niewykorzystania nieruchomości na określony cel. Więc nie ma mowy o marnotrawstwie. A jeśli mowa o kulturze, to na wsi chodzi właśnie o wybudowanie wiejskiego domu kultury. To my nie chcemy zbudowania na wsi... Przecież to nie chodzi o miasto, bo w miastach już prawie nie ma wspomnianych gruntów. Chodzi o grunty wiejskie w gminach, które się jeszcze rozwijają. Jeśli nie chcemy wprowadzić takiego rozwiązania, to ja tego nie rozumiem.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, bardzo dziękuję za te uwagi.

Proszę państwa, sprawa jest prosta. Poprawka zgłoszona przez senatora Chróścikowskiego pozostaje w pełnej wersji i zostanie przegłosowana oddzielnie.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Jeżeli nie chcecie wspólnego działania...)

Chcemy to uwzględnić i właśnie to próbujemy zrobić.

Senator Wojtczak, proszę bardzo.

Senator Michał Wojtczak:

Moje pytanie nawiązuje do pytania pani senator Rotnickiej. Jak sądzę, nieruchomości przekazywane na cele związane z zadaniami w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami mogą zostać przekazane na przykład na muzeum czy przymuzealną pracownię konserwatorską. Sądzę, że chodzi o takie możliwości. Więc dlaczego ta wspomniana kategoria zadań ma zostać wyłączona z tego zapisu?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Senatorze, ta poprawka została zgłoszona przeze mnie i przez senatora Niewiarowskiego - poprawka senatora Chróścikowskiego zostanie przegłosowana oddzielne - a więc my, a nie pani senator Rotnicka, możemy odpowiedzieć na takie pytanie.

Dodam jeszcze kilka zdań wyjaśnienia, żebyśmy zobaczyli skalę problemu. To zjawisko dotyczy głównie tych obszarów, gdzie są nieruchomości rolne Skarbu Państwa, czyli głównie terenów...

(Głos z sali: ...wiejskich.)

To jest oczywiste. Ale chodzi głównie o tereny zachodniej i północnej Polski. Czyli dużej części Polski ten problem w ogóle nie dotyczy i tamtejsze gminy muszą kupować ziemię na wspomniane cele. A więc wydaje się, że jest to naprawdę niewielki problem w skali Polski. Ale poprosimy panią minister albo przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych o przedstawienie dokładnych wyliczeń dotyczących poprzednich lat, a także o przedstawienie informacji na temat sytuacji, które budziły wątpliwości pracowników agencji. Chodzi o takie sytuacje, w których przeznaczenie wspomnianych nieruchomości nie miało charakteru społecznego i w których agencja została wprowadzona w błąd. Jak sądzę, agencja może przekazać nam takie informacje.

Proponujemy, czyli ja i senator Niewiarowski, autopoprawkę polegającą na wykreśleniu zapisu dotyczącego zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, a także zapisu dotyczącego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Proponujemy również wykreślić zapis dotyczący turystyki.

(Senator Michał Wojtczak: Panie Przewodniczący, czy mógłbym uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego wykreśla się zapisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.)

Bo wnioskodawcy tak zaproponowali.

(Senator Michał Wojtczak: Rozumiem, ale proszę o uzasadnienie tego wykreślenia.)

Dochodzi bowiem do takich sytuacji, że takie nieruchomości jak pałace ulegają degradacji i nie są sprzedawane przez agencję. Oczywiście może być również tak, że gmina będzie chciała przejąć nieruchomość tego typu i stworzyć tam muzeum czy przejąć jakiś inny obiekt związany z gminą, ale w takich sytuacjach zapis dotyczący zadań w zakresie kultury wydaje się wystarczający. Agencja generalnie powinna sprzedawać takie nieruchomości jak pałace, a te wyjątkowe nieruchomości z jakichś powodów nie są sprzedawane. Co prawda, nam się wydawało, że można byłoby uwzględnić zadania w zakresie ochrony zabytków, ale pani minister przekonała nas, mnie i senatora Niewiarowskiego, do tego, że trzeba mobilizować do sprzedaży takich nieruchomości, a zapis dotyczący zadań w zakresie kultury będzie dawał możliwość przekazania nieruchomości na cele wyraźnie związane z kulturą, na przykład na biblioteki.

(Senator Zdzisław Pupa: Panie Przewodniczący, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, o jaki wpływ do budżetu może chodzić, jeżeli wprowadzi się takie zapisy.)

Oddamy zaraz głos pani minister.

Jeszcze senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Jeszcze raz chcę nawiązać do tego, o czym wspomniał pan senator Wojtczak. Proszę państwa, mienie jest zarówno mieniem państwowym, jak i samorządowym. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami i obywatelami Polski. I nie szastajmy takimi słowami, że samorząd może coś zmarnować. To my, mieszkańcy, mamy prawo do korzystania z dóbr kultury i z zabytków. No, nie róbmy z siebie idiotów. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Nie wiem, do kogo był ten komentarz, ale przyjmujemy go.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Jerzy Chróścikowski: ...Będę głosował za.)

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Dziękuję bardzo.

Jeżeli chodzi o kwestię wpływów do budżetu, to przekazałam informację na ten temat na posiedzeniu komisji finansów. I tak, począwszy od 2007 r. szacunkowa wartość przekazanych bezpłatnie gruntów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynosi ponad 900 milionów zł, w roku 2009 - 326 milionów 934 tysiące zł, a szacowana na rok bieżący - 150 milionów 547 tysięcy zł. Jeśli chodzi o przyszły rok, to trudno mi ją określić, ale, jak sądzę, możemy zakładać, że będzie ona podobna do tej z roku 2010.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Panie Dyrektorze, którą poprawkę powinniśmy poddać pod głosowanie jako pierwszą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Najpierw poprawkę senatora Chróścikowskiego, a potem tę z autopoprawką.

Przystępujemy do przegłosowania poprawki senatora Chróścikowskiego, której brzmienie mamy przedstawione w punkcie trzecim.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Chróścikowskiego? (10)

Kto jest przeciw? (21)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Przegłosujemy teraz poprawkę zaproponowaną przeze mnie i senatora Niewiarowskiego, w stosunku do której wprowadziliśmy autopoprawkę polegającą na wykreśleniu zapisów dotyczących tych elementów, o których mówiłem, czyli zapisów dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także turystyki. Wszystko zostało już wyjaśnione w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki w takim kształcie? (20)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Poprawka otrzymała poparcie.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Zgłaszam wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Senator Chróścikowski zgłosił wniosek mniejszości.

Poprawki czwarta i osiemnasta, senatora Kleiny i senatora Niewiarowskiego, dotyczące zapisów o Agencji Nieruchomości Rolnych. Są to poprawki porządkujące.

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Poprawka czwarta, dotycząca ust. 5a, ma charakter porządkujący i jest związana z uchyleniem pktu 2 w ust. 5. Poprawka osiemnasta ustanawia regulację przejściową związaną z tym, że sankcja dziesięcioletnia, o której mowa w ust. 5a, będzie obowiązywała również w odniesieniu do beneficjentów określonych w skreślonym pkcie 2, między innymi chodzi o PAN.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tych poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mam pytanie, Panie Przewodniczący.)

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Skoro poprawkę senatora Chróścikowskiego i poprawkę senatorów Kleiny i Niewiarowskiego przegłosowaliśmy oddzielnie, to czy poprawka oznaczona w materiałach jako czwarta nie powinna być oznaczona jako piąta?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Zostanie ona oznaczona kolejnym numerem, ale teraz pracujemy na dotychczasowych materiałach. I w tych materiałach poprawka pana senatora Chróścikowskiego jest oznaczona jako trzecia, poprawka senatora Kleiny i senatora Niewiarowskiego - jako trzecia z literą "a", a teraz omawiamy poprawkę czwartą.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawek czwartej i osiemnastej? (21)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawki otrzymały poparcie.

Poprawka piąta, senatora Romaszewskiego.

Panie Dyrektorze, proszę bardzo.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Pan marszałek Romaszewski proponuje dodanie zapisów dotyczących ulgi dziewięćdziesięciotrzyprocentowej dla osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ulgi pięćdziesięciojednoprocentowej również dla tych osób w pociągach innych niż osobowe i w środkach komunikacji autobusowej innej niż zwykła. Chcę zaznaczyć, że ta poprawka wykracza poza materię, jaką może zająć się Senat. Zaproponowane rozwiązania są bowiem za szerokie w stosunku do zapisów wprowadzonych w tej ustawie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Romaszewskiego? (10)

Kto jest przeciw? (18)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Senator Wiesław Dobkowski:

Panie Przewodniczący, zgłaszam tę poprawkę jako wniosek mniejszości. Zgłaszam wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Został zgłoszony wniosek mniejszości.

Poprawka szósta, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Przyjęcie poprawki szóstej wykluczy głosowanie nad poprawką szesnastą.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Państwo senatorowie postanowili skreślić przepisy dotyczące podwójnej diety kontrolerskiej w PIP, RIO i NIK. Jeśli takie rozwiązanie zostanie wprowadzone, to wcześniejsze przepisy pozostaną w systemie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo, senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Rząd nie przedstawił uzasadnienia swego stanowiska, tylko stosował demagogię, dlatego proponuję nie brać pod uwagę stanowiska rządu. Konwencja MOP wyraźnie mówi, że należą się wszystkie zwroty, a nie tylko zwroty kosztów przejazdu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, rząd wypowiada swoje stanowisko...

(Senator Jan Rulewski: Ale nie powinien stosować demagogii. Rząd powinien przedstawić merytoryczne uzasadnienie.)

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki szóstej? (3)

Kto jest przeciw? (17)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka siódma, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Panie Dyrektorze, proszę bardzo.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Wprowadzenie tej poprawki umożliwi zmianę taryf dotyczących usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług bez potrzeby...

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, bardzo proszę... Zaraz skończymy prace. Senatorze Trzciński, Senatorze Rulewski, proszę o skupienie, abyśmy mogli sprawniej procedować.

Panie Dyrektorze, proszę.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Wprowadzenie tej poprawki umożliwi zmianę taryf dotyczących usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków z powodu zmiany stawki podatku bez konieczności zatwierdzenia tych taryf przez radę gminy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawek siódmej i dwudziestej szóstej? (22)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (8)

Poprawki otrzymały poparcie.

Poprawka ósma, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Panie Dyrektorze, proszę.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Wprowadzenie tej poprawki spowoduje, iż zasady dotyczące okresu, w którym zmieniane są stawki podatku, będą dotyczyły również dostawy towarów takich jak energia elektryczna czy gaz. W ustawie o podatku od towarów i usług wspomniane dostawy są bowiem traktowane jako dostawy towarów, a nie, jak stanowił ten przepis, usługi.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki ósmej? (24)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (7)

Poprawka otrzymała poparcie.

Poprawka dziewiąta, senatora Kleiny.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Ta poprawka również dotyczy czynności o charakterze ciągłym. Wprowadzenie jej ma umożliwić określenie wykonania części czynności w sposób proporcjonalny, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego jej wykonania w okresie zmiany stawek podatku.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu do tej poprawki?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? (22)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (8)

Poprawka otrzymała poparcie.

Poprawka dziesiąta, senatora Kleiny.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Celem tej poprawki jest uniknięcie takiej sytuacji, że po dniu zmiany stawek podatku będzie konieczna korekta setek tysięcy faktur.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (25)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka otrzymała poparcie.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki jedenastej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Jest to poprawka doprecyzowująca.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Poprawka doprecyzowująca.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (32)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została przyjęta jednomyślnie.

Poprawka dwunasta, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

W tej poprawce skreśla się zbędne odesłanie w art. 86 do szczególnych zasad związanych z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie czynności ciągłych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (31)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została zaakceptowana jednomyślnie.

Poprawki czternasta i dwudziesta siódma...

(Głos z sali: Poprawka trzynasta.)

Poprawka trzynasta.

Bardzo proszę, Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Poprawka komisji polega na uzupełnieniu upoważnienia do wydania rozporządzenia w taki oto sposób, że do dnia 31 stycznia 2011 r. minister będzie mógł obniżyć stawkę podatku w wysokości 8% do wysokości 7% dla dostaw niektórych towarów w celu złagodzenia skutków podniesienia stawek podatku.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzynastej? (30)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została poparta jednomyślnie.

Poprawki czternasta i dwudziesta siódma.

Proszę, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Te poprawki dotyczą ustawy - Prawo telekomunikacyjne i mają na celu doprecyzowanie przepisu, który umożliwia operatorom powiadomienie w określony sposób usługobiorców o zmianie cen z powodu zmiany stawek podatku.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tych poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (32)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki zostały zaakceptowane przez połączone komisje.

Poprawki piętnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta piąta i dwudziesta dziewiąta, senatora Kleiny.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Poprawki te dotyczą ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz kwestii podatku akcyzowego. Chodzi o wykluczenie przyjętego w Sejmie zapisu dotyczącego funduszu celowego, który miałby służyć promocji biokomponentów i biopaliw ciekłych, i zastąpienie go zapisami dotyczącymi działań mających służyć promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów, a także o wprowadzenie zapisów dotyczących zmiany stawek podatku akcyzowego zgodnie z notyfikacją, jaka jest w Komisji Europejskiej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani Minister, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tych poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawek piętnastej, dziewiętnastej, dwudziestej, dwudziestej piątej i dwudziestej dziewiątej? (26)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (6)

Poprawki otrzymały poparcie połączonych komisji.

Poprawka szesnasta, Panie Dyrektorze.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Ta poprawka...

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Głosowanie nad tą poprawką jest połączone z głosowaniem nad poprawką szóstą.)

(Głosy z sali: Nie.)

W związku z tym, że poprawka szósta nie została poparta, możemy głosować nad poprawką szesnastą, która dotyczy tylko i wyłącznie Państwowej Inspekcji Pracy. Poprawka szesnasta dotyczy wspomnianej kwestii podwójnej diety kontrolerskiej, ale tylko w PIP.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani Minister, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki szesnastej? (12)

Kto jest przeciw? (19)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka siedemnasta, senatora Kleiny.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Ta poprawka powinna być przegłosowana łącznie z poprawkami piętnastą, dziewiętnastą, dwudziestą, dwudziestą piątą i dwudziestą dziewiątą. Dotyczy ona kwestii podatku akcyzowego.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I nie została przegłosowana.)

Nie została przegłosowana. Dlatego, jeżeli można, proszę o jej przegłosowanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Musimy ją przegłosować.

Jak rozumiem, stanowisko rządu wobec tej poprawki jest pozytywne.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Tak, jesteśmy za jej przyjęciem.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki siedemnastej? (21)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka otrzymała poparcie.

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia poprawki dwudziestej pierwszej, senatora Kleiny.

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Poprawka ta dotyczy art. 36 odnoszącego się do kwestii poboru akcyzy w przypadku sprzedaży papierosów lub tytoniu do palenia w okresie przejściowym, w którym część tych towarów jest oznaczona dotychczasowymi znakami akcyzy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (20)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka otrzymała poparcie.

Poprawka dwudziesta druga, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Panie Dyrektorze, proszę bardzo.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Ta poprawka jest związana z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przepisy w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwiały wypłatę z budżetu Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu wynagrodzeń dla pracowników biur poselskich i senatorskich w związku z zakończeniem kadencji. Poprawka ta dotyczy również związanych z zakończeniem kadencji wynagrodzeń wypłacanych wicemarszałkom i marszałkom Sejmu i Senatu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani Minister, proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Panie Senatorze, Wysoka Komisjo, jak już mówiłam na posiedzeniu komisji finansów, tę poprawkę możemy poprzeć tylko w części, jeżeli chodzi o rozwiązanie dotyczące wynagrodzeń dla pracowników biur poselskich i senatorskich, gdyż według nas zaproponowane sformułowanie jest zbyt szerokie. Te zapisy powinny być sformułowane dzięki nawiązaniu do kwestii wynagrodzeń wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów, a nie w tak ogólny sposób za pomocą wyrażenia "w związku z zakończeniem kadencji". Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (30)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Poprawka otrzymała poparcie.

Poprawka dwudziesta trzecia, senatora Trzcińskiego.

Panie Dyrektorze, proszę.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Pan senator Trzciński proponuje dodanie przepisu dotyczącego umów zawartych pod rygorem ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż strony będą mogły dążyć do zmiany wartości umowy z powodu zmiany stawek podatku VAT.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki. Jeśli można, Panie Senatorze... Pan minister Grabowski chciałby jeszcze uzupełnić informację na ten temat.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski:

Dziękuję.

Jeśli można, chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat obecnych regulacji. Obecne regulacje umożliwiają dostosowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego do zmieniających się warunków w zakresie kosztów, w szczególności, jak sprawdziłem przed posiedzeniem komisji, chodzi o art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. A więc ze względu na te zapisy wydawałoby się, że wspomniany problem nie został rozwiązany. Ale prawo zamówień publicznych dopuszcza, i to należy podkreślić, bo to jest kluczowy zapis w tej kwestii, że wykonawca w drodze stosowania środków ochrony prawnej ma prawo do żądania od zamawiającego wprowadzenia do ogłoszenia o zamówieniu publicznym stosowania klauzul waloryzacyjnych, gwarantujących zachowanie równości ekonomicznej stron. Czyli ustawa mówi, że można zmienić umowę wtedy, jeżeli zajdą istotne zmiany, a ich wprowadzenie dopuszcza zamawiający, ale, jeżeli nawet zamawiający tego nie przewiduje w ogłoszeniu, to potencjalny wykonawca może żądać wprowadzenia wspomnianych zmian. Dlatego uważam, że ta poprawka nie powinna zostać przyjęta. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Trzcińskiego? (0)

Kto jest przeciw? (20)

(Głos z sali: Podziwiamy dar przekonywania.)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka trzydziesta, senatora Rulewskiego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka dwudziesta trzecia, senatora Trzcińskiego, została odrzucona. Teraz rozpatrujemy poprawkę senatora Rulewskiego.

Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Pan senator proponuje dodanie do wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% instrumentów muzycznych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk:

Jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki. Taki zapis byłby niezgodny z dyrektywami unijnymi.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

(Senator Jan Rulewski: Nie będzie Janka Muzykanta.)

(Głos z sali: ...Janka Rulewskiego.)

(Głos z sali: ...Janka Rulewskiego Muzykanta.)

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej? (7)

Kto jest przeciw? (14)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Senator Jan Rulewski:

Zgłaszam tę poprawkę jako wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Z kim?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale pani senator Sztark głosowała przeciw.

(Głosy z sali: ...Za.)

W takim razie jest to możliwe. Czyli pan senator Rulewski z panią senator Sztark zgłaszają wniosek...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani senator nie wyraża zgody, tak?

(Głos z sali: Nie wyraża.)

Pani senator nie wyraża zgody, żeby być wnioskodawcą wniosku mniejszości.

(Senator Mieczysław Augustyn: Muszą być dwie osoby.)

(Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Ponieważ za wprowadzeniem tej poprawki głosowało więcej niż trzech senatorów, pan senator może zgłosić taki wniosek. Te osoby zagłosowały za przyjęciem tej poprawki, więc są jakby związane z tym...)

Pan senator ma prawo zgłosić wniosek mniejszości.

Przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.

Jeżeli wyrażacie państwo zgodę, sprawozdawcą... Kogo proponujecie państwo na sprawozdawcę?

(Senator Mieczysław Augustyn: Pana senatora Kleinę.)

Dziękuję.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie głosuje się nad całością.)

Nie głosujemy nad całością.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

...Ustawa o podatku dochodowym. Zostają członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Prosimy o zestawienie poprawek.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 25)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów