Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2422) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (169.),

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (299.),

oraz Komisji Środowiska (107.)

w dniu 14 września 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 08)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Środowiska Michał Wojtczak)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proszę państwa, do rozpatrzenia mamy osiem wniosków, które zostały złożone podczas debaty plenarnej...

(Głos z sali: Dziewięć.)

Dziewięć? Dziewięć, przepraszam bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Przystępujemy od razu do rozpatrzenia wniosków.

Zadaję pytanie: czy trzeba wyjaśniać poprawki zawarte w tych wnioskach?

(Głos z sali: Nie ma zgłoszeń.)

Nie widzę, żeby ktoś oczekiwał...

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mogę mieć prośbę?)

Tak, bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

...Żebyśmy w jednym głosowaniu głosowali nad wszystkimi poprawkami, które komisje przyjęły przedtem, ponieważ one są tylko...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Sekundeczkę, nie wszyscy naraz.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, dziękuję bardzo. Pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:

Szanowny Panie Przewodniczący, ja proponuję, żebyśmy w odniesieniu do poprawki szóstej dokonali autopoprawki, która będzie w zgodzie z językiem polskim. Po autopoprawce tekst brzmiałby w następujący sposób: "zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego)". I dalej tekst taki, jaki był.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Rozumiem, że to nie może być autopoprawka, bo poprawka była poprawką połączonych komisji.

(Głos z sali: Komisje muszą wyrazić zgodę.)

Komisje wyrażają zgodę, tak.

Mam pytanie do Biura Legislacyjnego: które poprawki możemy przegłosować łącznie?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Wszystkie z wyłączeniem drugiej, czwartej i szóstej.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

A, drugiej, czwartej i szóstej.

W związku z tym głosujemy nad poprawkami... Przystępujemy do głosowania nad poprawkami: pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, ósmą i dziewiątą.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (17)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad kolejnymi poprawkami.

Poprawka druga. Poprawka... Dobrze, nie muszę tłumaczyć, o co chodzi w tej poprawce.

Kto jest za przyjęciem...

(Głos z sali: Jeszcze opinia pana ministra.)

(Głos z sali: Ja bym chciała usłyszeć opinię legislatora, ponieważ...)

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje! Szanowny Panie Ministrze!

Poprawka wychodzi dokładnie naprzeciw temu, o czym mówiłem na poprzednim posiedzeniu komisji. Definicja czy raczej sposób, w jaki zostało określone przestępstwo zoofilii, był w moim przekonaniu bardzo wadliwy, natomiast poprawka doskonale rozwiązuje wszystkie problemy, na które zwracałem uwagę. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Możemy spytać pana ministra, jakie jest stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Pozytywne.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? (18)

Dziękuję bardzo.

Poprawka czwarta. Czy można przypomnieć, na czym ona...?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Tak. Ta poprawka zezwala na nabycie psów i kotów poza miejscem ich chowu lub hodowli. Jednocześnie przypominam, że w ustawie znajduje się przepis, który zakazuje sprzedaży takich zwierząt, tak że to będzie po prostu... Nadal pozostanie zakaz sprzedaży, ale pojawi się też zezwolenie na nabycie. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Panie ministrze, jakie jest stanowisko rządu? Dla porządku pytam.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Jesteśmy za tym rozwiązaniem, o którym wspomniał pan mecenas.

(Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak: Za poprawką?)

Tak.

(Głos z sali: Za poprawką?)

(Głos z sali: Nie. Przeciw.)

(Głos z sali: Dlaczego?)

(Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak: Poprawka czwarta, przypominam.)

(Głos z sali: Jak chcesz kota, takiego dachowca, od sąsiadki, u której się takie urodziły, to co?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Modyfikuję stanowisko. Przeciw.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? (1)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: ...Były sprzeczne te...)

(Głos z sali: Dobra, nieważne.)

Kto jest przeciw? (14?)

Kto wstrzymał się od głosu? (3)

Dziękuję bardzo. Poprawka została odrzucona.

I poprawka szósta.

(Głos z sali: Komisje najpierw...)

Poprawka szósta... Najpierw musimy przegłosować autopoprawkę, którą zgłosił pan senator Grzyb.

Kto jest za modyfikacją treści tej poprawki? (18?)

(Głos z sali: Sąsiad sąsiadowi może teraz sprzedać...?)

(Głos z sali: Nie.)

(Głos z sali: To znaczy...)

Dziękuję bardzo. Mamy poprawkę szóstą w zmodyfikowanej, poprawnej gramatycznie formie.

Kto... Przepraszam bardzo. Panie Ministrze, jakie jest pana stanowisko?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Za.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Za. Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki szóstej? (18)

Dziękuję bardzo.

W ten sposób przegłosowaliśmy wszystkie wnioski złożone podczas obrad plenarnych.

Przepraszam, nie pamiętam, kto był sprawozdawcą... Pani senator. Czy pani senator będzie dalej sprawozdawcą? Dobrze. Rozumiem, że sprawozdawcą połączonych komisji jest pani senator Jadwiga Rotnicka.

Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję państwu. Do zobaczenia.

Zamykam obrady.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 14)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów