Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (749) z 6. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 5 marca 2009 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Sprawy organizacyjne.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pozwolą państwo, że otworzę szóste posiedzenie Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Proponuję, aby porządek szóstego posiedzenia komisji został uzupełniony o punkt: wybór zastępcy przewodniczącego komisji, i aby ten punkt rozpatrzeć jako punkt pierwszy porządku obrad, a sprawy organizacyjne jako punkt drugi.

Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do porządku dzisiejszych obrad?

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nikt.

W związku z brakiem uwag stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Środowiska.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posiedzenia będzie wyglądał następująco: za chwilę poproszę państwa senatorów o zgłoszenie kandydata lub kandydatów na zastępcę przewodniczącego komisji, następnie zostanie zarządzona krótka przerwa w obradach na przygotowanie kart do tajnego głosowania, a po przerwie w obradach przystąpimy do tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na zastępcę przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, pan senator Andrzej Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Senatorowie!

(Głos z sali: Jest też jedna pani.)

Jest jedna pani? Pani Senator, przepraszam.

Chciałbym zgłosić kandydaturę kolegi senatora Michała Wojtczaka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Środowiska. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy są inne kandydatury? Nie ma.

Wobec tego zamykam listę kandydatów, którzy zostali zgłoszeni. Jedynym kandydatem jest pan senator Michał Wojtczak.

Mam teraz prośbę: zanim zarządzę przerwę i poproszę o przygotowanie kart do głosowania, prosiłbym o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej – trzech senatorów – w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem zastępcy przewodniczącego . Bardzo proszę.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja mogę być.)

Zgłosiła się pani senator Rotnicka. Proszę uprzejmie. Senator Błaszczyk i senator Lucjan Cichosz.

Czy są inne kandydatury? Nie ma.

Czy są uwagi? Nie ma.

Wobec tego proszę o ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej.

Zarządzam dwie minuty przerwy na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Komisja skrutacyjna rozdaje państwu karty do głosowania.

Kto jest przewodniczącym? Przewodniczącą komisji skrutacyjnej jest pani profesor.

Czy komisja skrutacyjna się ukonstytuowała?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, ukonstytuowała się.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Panie i Panowie Senatorowie, zanim przystąpimy do głosowania, pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu, uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

W skład komisji zostało powołanych dwunastu senatorów, zatem, aby mogła podjąć uchwałę, musi być przynajmniej czterech senatorów. Jest nas zdecydowanie więcej.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do wyboru zastępcy przewodniczącego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Muszę odczytać wszystkie formuły.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Środowiska.

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania o rozdanie kart, a państwa proszę o ich wypełnienie.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak “x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak “x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Czy wszyscy senatorowie otrzymali i wypełnili karty?

Bardzo proszę o wrzucanie wypełnionych kart do urny.

(Rozmowy na sali)

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia tajnego głosowania o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania.

(Rozmowy na sali)

Głosy zostały zebrane do urny.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach, aby policzyć głosy i sporządzić protokół.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Wznawiam obrady.

Komisja skrutacyjna jest już gotowa, aby odczytać protokół zarządzonego głosowania.

Bardzo proszę panią przewodniczącą senator Jadwigę Rotnicką o odczytanie protokołu tajnego głosowania.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Komisja skrutacyjna w składzie: senator Jadwiga Rotnicka, senator Przemysław Błaszczyk oraz senator Lucjan Cichosz, stwierdza, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Michała Wojtczaka na zastępcę przewodniczącego Komisji Środowiska oddano 11 głosów, w tym 11 ważnych. Za głosowało 10 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymał się od głosu 1 senator. Warszawa, 5 marca 2009 r. Podpisy członków komisji.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Serdecznie dziękuję.

Tym samym pan Michał Wojtczak został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Środowiska.

Serdecznie gratuluję. Zapraszam, Panie Senatorze. (Oklaski)

(Senator Michał Wojtczak: Dziękuję.)

Mam pytanie do pana przewodniczącego Michała Wojtczaka: czy chce pan zabrać głos?

(Senator Michał Wojtczak: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Dziękuję państwu za wybór tak znaczną liczbą głosów. Panie Przewodniczący, deklaruję absolutną współpracę i pomoc w takim zakresie, w jakim będzie pozwalała na to moja wiedza, umiejętności i doświadczenie. Zresztą tak samo jak poprzednio w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ja również bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu za deklarację i za zabranie głosu. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układała pomyślnie dla dobra komisji senackiej, jak również dla dobra pracy na rzecz ochrony środowiska i środowiska w ogóle.

Stwierdzam, że zrealizowaliśmy punkt pierwszy porządku obrad szóstego posiedzenia Komisji Środowiska.

Przystępujemy do punktu drugiego: sprawy organizacyjne.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Środowiska dyskutowaliśmy o zagadnieniach, które miały być przedłożone do omówienia Komisji Środowiska w tym półroczu. Doszliśmy do wniosku, że tych tematów jest bardzo dużo i należy je w pewien sposób zmodyfikować, uściślić, doprecyzować i skondensować, gdyż możemy ich wszystkich nie ogarnąć w tym półroczu, a może nawet i do końca roku. Wobec tego, po konsultacji pani Elżbiety z niektórymi senatorami, doszło do tego, że uściśliliśmy te zagadnienia, doprecyzowaliśmy je oraz ograniczyliśmy ich liczbę i zaproponowaliliśmy czternaście tematów, które można by było przedyskutować w ciągu tego półrocza, a konkretnie do sierpnia tego roku. Otrzymali państwo te zmodyfikowane tematy. Proszę o zapoznanie się z nimi i ewentualną, krótką dyskusję. Jest jedna uwaga: plan pracy nie zawiera jeszcze terminów posiedzeń legislacyjnych i istnieje możliwość wprowadzenia do niego później zmian.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, co zostało przesunięte na późniejszy termin. Chodzi o funkcjonowanie spółek wodnych, małą retencję i meliorację – przeczytałem dwa tematy – planowanie przestrzenne w aspekcie zachowania walorów krajobrazowych ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz program strategii edukacji ekologicznej w Polsce, jej stan i metody realizacji. A temat: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych niepołączonych z kanalizacją – praktyka i stan prawny, został skumulowany z informacją głównego inspektora ochrony środowiska na temat zagrożeń wynikających z tak zwanych bomb ekologicznych – możliwości i plan ich likwidacji oraz stan formalnoprawny. Dzięki temu udało się, mówiąc w cudzysłowie, wygospodarować mniejszą liczbę tematów.

Nastąpiła też pewna modyfikacja tematów związanych z budową elektrowni atomowych w Polsce, jak również z gospodarką energetyczną kraju. Został zaproponowany dla nich jeden temat: polityka energetyczna państwa w aspekcie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jak również rozwoju energetyki atomowej i uwarunkowań środowiskowych budowy elektrowni atomowych. W ten sposób mamy o sześć tematów mniej w planie pracy Komisji Środowiska.

Proszę bardzo, pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Jeśli można, Panie Przewodniczący. Uważam, że ten problem jest bardzo ciekawy. Sekretarz komisji, pani Elżbieta, kontaktowała się w tej sprawie chyba z każdym z nas, my również zgłaszaliśmy uwagi. Myślę, że jest to plan do przyjęcia, bo to plan na cały ten rok. Prawda?

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Będziemy się starać…)

Myślę, że jest to nasz program roczny. My raczej tego nie zrobimy do czerwca czy do lipca. Odnoszę się do tego minorowo. Takie jest moje odczucie, tym bardziej że są tu takie dwa nietypowe tematy, jeśli chodzi o posiedzenia komisji, jak polityka energetyczna państwa, która może być omawiana na posiedzeniu seminaryjnym zorganizowanym w specjalnym terminie, innym niż posiedzenia komisji, oraz atrakcyjna problematyka związana z posiedzeniem wyjazdowym. Nie wiem tylko, czy pan przewodniczący już ma przyrzeczenie, że to posiedzenie będzie. Pewnie jeszcze nie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nie, jeszcze nie mam przyrzeczenia, ale organizacyjnie jestem przygotowany na to, aby takie posiedzenie wyjazdowe odbyło się pod koniec maja, w najpiękniejszym okresie roku.

(Rozmowy na sali)

Senator Jadwiga Rotnicka:

Mam jeszcze jedno pytanie. W punkcie ósmym jest napisane: “źródła i sposoby finansowania śródlądowych dróg wodnych w Polsce”. To chyba jest moje zgłoszenie. Tak, pani Elżbieto?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To samo w sobie jest bardzo krótkie… Bo co nam powiedzą? Ministerstwo powie nam, że daje, narodowy fundusz też…

(Głos z sali: My powiemy, że bierzemy.)

A my, że bierzemy. Tak.

Tylko czy jest jakaś perspektywa? Moglibyśmy ewentualnie z tego zrezygnować, chociaż nie wiem, jak państwo się na to zapatrują, i przy okazji realizacji Programu Operacyjnego “Infrastruktury i środowisko” spytać pana ministra, jak to wygląda.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Grzyb, uprzejmie proszę.

Senator Andrzej Grzyb:

Idąc tropem myślenia pani senator, zaproponuję coś innego. Blisko siebie są dwa punkty, siódmy i ósmy, które mogą zostać zrealizowane jednocześnie a w tym wypadku obawy pani senator zostaną rozwiane. Z tego się robi poważna sprawa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Dziękuję bardzo. Czyli, jeśli pan przewodniczący pozwoli, łączymy punkt siódmy z punktem ósmym.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Rozmawialiśmy na ten temat z panią sekretarz i wiem, że z tym były dosyć duże problemy, ponieważ ten temat jest ponoć bardzo szeroki i tutaj…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Który?)

(Głos z sali: Dyrektywa.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Jadwiga Rotnicka: A drugi jest bardzo krótki.)

Dobrze, to łączymy tematy siódmy i ósmy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Można najwyżej poprosić fundusz.)

Szanowni Państwo, pani senator Rotnicka zabrała głos i wyraziła swoją opinię na temat planu pracy komisji. Na każdym posiedzeniu komisji będzie punkt: sprawy różne i w tym punkcie zawsze możemy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeśli nie ma sprzeciwu, przyjmujemy plan pracy Komisji Środowiska do końca tego roku. Dziękuję serdecznie za ten plan pracy.

Porządek dzisiejszych obrad został chyba wyczerpany. Serdecznie dziękuję za udział w posiedzeniu Komisji Środowiska.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Następne posiedzenie komisji 17 marca, o godzinie…

(Głos z sali: Czy można w sprawach różnych?)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Proponuje pan już jakąś godzinę? Godzina 18.15. Dobrze.)

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 18.15. Zaproponowany będzie trzeci albo czwarty temat, w zależności od opinii i informacji, które zostaną zgromadzone i przekazane komisji do tego czasu. Powtarzam: 17 marca, we wtorek, przed posiedzeniem Senatu.

Dziękuję serdecznie za uwagi i propozycje.

Zamykam szóste posiedzenie Komisji Środowiska.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 53)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów