Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (823) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (11.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (129.)

w dniu 2 kwietnia 2009 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o bateriach i akumulatorach.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 22)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

…będziemy się odnosić do każdej poprawki, która jest zawarta w zestawieniu wniosków, będę pytał pana ministra o zdanie. Gdyby zaistniała jeszcze potrzeba wyrażenia opinii czy przedstawienia racji, które przemawiają za poprawkami, to bardzo proszę, Panowie Senatorowie, ale proszę mieć wzgląd na czas.

Czy jest zgoda co do takiego trybu procedowania? Nie ma sprzeciwu, czyli rozumiem, że jest zgoda.

Poprawka pierwsza.

Bardzo proszę, czy pan, Panie Ministrze…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Państwo wyrażacie zgodę, tak?

Czy są jakieś uwagi dotyczące tej poprawki? Biuro Legislacyjne?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę, pani senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Uważam, że ta poprawka ma znamiona niekonstytucyjności. Uzasadniałam to wczoraj, wyraziłam swoją opinię w dyskusji. Uważam, że ta poprawka nie powinna zostać przyjęta, tylko powinniśmy być jej przeciwni.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Pan mecenas?

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Mogę to potwierdzić. Wydaje nam się, że ta poprawka idzie zbyt daleko, ponieważ w drodze rozporządzenia będzie modyfikowana ustawa, co może spotkać się z zarzutem naruszenia art. 2, czyli zasady państwa prawa, bo w sposób niedostateczny określamy kompetencje ministra, jeśli chodzi o modyfikację istotnego elementu ustawy.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Czyli mamy tę wątpliwość, państwo senatorowie wiecie o tym.

Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Stwierdzam, że poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Poprawka druga.

Pan minister?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Panie Przewodniczący, do wszystkich tych wniosków odnosimy się pozytywnie.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Czyli ministerstwo akceptuje te poprawki. W związku z tym już nie będę państwa pytał.

Poprawka druga,.

Bardzo proszę, kto z państwa senatorów jest za? (19)

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka uzyskała jednogłośne poparcie komisji.

Poprawka trzecia.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (19)

Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka uzyskała jednomyślne poparcie komisji.

Poprawka czwarta.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

Stwierdzam, że poprawka uzyskała jednogłośne poparcie komisji.

Poprawka piąta.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

Poprawka uzyskała jednogłośne poparcie połączonych komisji.

Poprawka szósta. Jej przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawką siódmą. Jest to poprawka pana senatora Grzyba.

Czy pan senator chciałby coś w tej sprawie powiedzieć?

(Senator Andrzej Grzyb: Najkrócej…)

Bardzo proszę.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Najkrócej, jak można. Okazało się, że akumulatory mają również obudowy, o czym zapomnieliśmy, i trzeba tutaj dodać słowa “oraz tworzyw sztucznych”.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Ministrze?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zgadza się pan, jak rozumiem.

W związku z tym poddaję pod głosowanie poprawkę szóstą.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki szóstej? (19)

Stwierdzam, że poprawka pana senatora Grzyba uzyskała jednomyślne poparcie komisji.

Poprawka ósma.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki ósmej? (19)

Stwierdzam, że poprawka ósma uzyskała poparcie komisji.

Nad poprawkami dziewiątą i dziesiątą należy głosować łącznie, co za chwilę uczynimy.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawek dziewiątej i dziesiątej? (19)

Stwierdzam, że poprawki dziewiąta i dziesiąta uzyskały jednomyślne poparcie komisji.

I poprawka jedenasta.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka jedenasta został przyjęta.

W związku z tym zakończyliśmy głosowanie.

Proponuję, aby misję senatora sprawozdawcy kontynuował pan senator Wojtczak.

Czy jest zgoda? Nie ma sprzeciwu?

Uznaję, że połączone komisje…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Mecenasie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Na tamtym posiedzeniu ta poprawka nie przeszła, wobec czego nie była poddana teraz tej procedurze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Nie ma sprzeciwu wobec kandydatury pana senatora Wojtczaka? Nie ma. Czyli powierzamy mu dalej misję sprawozdawcy.

Panie i Panowie Senatorowie, zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję panu ministrowi i wszystkim obecnym za uczestnictwo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 28)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów