Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1034) z 23. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 16 lipca 2009 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2. Stanowisko komisji w sprawie egzekwowania przepisów w zakresie ochrony zwierząt.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 44)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska.

W porządku obrad są dwa punkty. Pierwszy punkt to rozpatrzenie wniosków złożonych w czasie posiedzenia Senatu w dyskusji, debacie na temat ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Jeśli czas pozwoli, to zrealizowalibyśmy też drugi punkt: stanowisko komisji w sprawie egzekwowania przepisów w zakresie ochrony zwierząt.

Proponuję następujący porządek, jeżeli chodzi o ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów: odczytanie poprawki, stanowisko rządu, zdanie naszego Biura Legislacyjnego, czyli pana mecenasa Mirosława Reszczyńskiego, i głosowanie.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to przyjmiemy taką konwencję naszego dzisiejszego spotkania komisji. Sprzeciwu nie słyszę.

Wobec tego przystępujemy do rozpatrzenia pierwszej poprawki, która mówi o tym, że w art. 4 ust. 2 skreśla się wyrazy “oraz na podstawie przepisów o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania”.

Przypomnę, że była to poprawka mniejszości Komisji Środowiska.

Proszę pana ministra o zajęcie stanowiska.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

My bylibyśmy za odrzuceniem tej poprawki, bo ona de facto nic nie daje.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Sekundę, Panie Senatorze.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, legislator Mirosław Reszczyński.

Chciałbym powiedzieć, że Biuro Legislacyjne popiera tę poprawkę, dlatego że jest to poprawka o charakterze legislacyjnym, gdyż faktem jest, że zawarte w tym przepisie odesłanie jest odesłaniem pustym. Odnosi się ono do przepisów, które nie występują obecnie w systemie prawnym. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja mam pytanie do strony rządowej, dlaczego jest przeciw. Bo sytuacja jest prosta: nie można powoływać się na przepisy, których nie ma.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jest podobnej treści… Również w innych częściach tej ustawy jest przywołany…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Ministrze, to nie jest argument, to bardzo źle. Ja akurat nie przyjrzałem się, jak to jest w innych miejscach, ale tutaj jest to rażąco niepotrzebne.)

To znaczy jedna sprawa… Panie Senatorze, przecież ja się nie upieram, ona jest indyferentna, gdy się patrzy z innego punktu widzenia, bo czy będzie przyjęta, czy nie, to nam to w niczym nie przeszkadza. Stanowisko strony rządowej, o które jestem pytany, jest takie, że ja wolałbym, żeby tej poprawki nie było. To jest nasz…

(Głos z sali: Za chwilę będziemy nowelizować tę ustawę.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Głosujemy, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za poprawką pierwszą? Proszę o podniesienie ręki.

(Głos z sali: 3 za.)

4 za.

(Głos z sali: 4 za?)

Tak.

Proszę policzyć, żeby nie było wątpliwości.

(Głos z sali: Tak, tak, 4 za, nie zauważyłam…)

Kto jest przeciw? (4)

Poprawka nie uzyskała większości.

Dziękuję.

Nie pytam, kto się wstrzymał, ze względu na to, że wszyscy senatorowie głosowali.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki drugiej. Jest to poprawka Komisji Środowiska. W art. 15 dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3, a dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.

Proszę bardzo, Pan Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Panie Przewodniczący, jesteśmy za tą poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan mecenas?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Jest to poprawka o charakterze porządkowym, redakcyjna.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. (9)

Jednogłośnie za. Dziękuję.

Poprawka trzecia, senatora Skurkiewicza: “W art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: «Jednostki pochłaniania mogą być dodatkowo wykorzystane do zamiany na jednostki redukcji emisji odpowiadające pochłanianiu dwutlenku węgla uzyskanemu w wyniku realizacji projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej»”.

Pana senatora Skurkiewicza nie ma, zatem proszę bardzo, stanowisko pana ministra, rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Przedstawialiśmy tu stanowisko Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie tej poprawki, które jest stanowiskiem negatywnym. Jeżeli potrzebne byłoby uzasadnienie, to pani dyrektor Wereśniak by je przedstawiła.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Czyli generalnie rząd jest za, czy przeciw?)

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Pragnę wspomnieć tylko, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, że ta poprawka, tak jak mówiła strona rządowa, była przedmiotem prac sejmowych, były to poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania i rzeczywiście jest opinia UKIE mówiąca, że jest ona niezgodna z prawem wspólnotowym. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jest już sam zainteresowany, który dopiero przyszedł. Chcę tylko poinformować wnioskodawcę poprawki, pana senatora Skurkiewicza, że rząd opowiada się przeciwko tej pańskiej poprawce, poprawce trzeciej. Biuro Legislacyjne twierdzi, że poprawka jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka trzecia.

Czy pan senator wnioskodawca, zgłaszający poprawkę, chce zabrać głos?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, dziękuję.)

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za poprawką pana senatora Skurkiewicza? Proszę podnieść rękę. (4)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję uprzejmie.

Przystępujemy do poprawki czwartej: “W art. 20 skreśla się wyrazy «i 19»”. Jest to poprawka Komisji Środowiska.

Pan minister?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Króciutko wypowie się pani dyrektor, ale generalnie jesteśmy przeciw.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska Izabela Wereśniak-Masri:

Poprawka była zgłoszona przez Biuro Legislacyjne jako poprawka legislacyjna, ale tak naprawdę wyrzucenie odesłania do art. 19 może jednak później budzić wątpliwości co do tego, czy faktycznie minister środowiska jest organem właściwym do zawierania umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji. Mieliśmy z tym już do czynienia na wcześniejszych etapach prac nad tą ustawą. Podawane były różne podmioty, które mogłyby taką umowę zawrzeć, więc wyraźne wskazanie, że jest to minister środowiska, jest dla nas bardzo ważne i z tego względu jesteśmy przeciwko tej poprawce.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan legislator, proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne podtrzymuje argumentację, którą przedstawiło na posiedzeniu komisji.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Czyli jest za, tak?)

Tak, za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy ktoś z senatorów chce zabrać głos?

Proszę bardzo, pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Mam pytanie do strony rządowej. Gdyby faktycznie została przegłosowana poprawka… Bo pani dyrektor powiedziała, że budzi to wątpliwości. Jednak jednoznacznie nie jest powiedziane, czy będą komplikacje z tego tytułu, czy nie będzie z tego tytułu komplikacji.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska Izabela Wereśniak-Masri:

Jeżeli w art. 20 zostanie odesłanie do art. 18 i 19, to nie będzie żadnych wątpliwości. Jeżeli skreślimy odesłanie do art. 19, to wątpliwości mogą się pojawić.

(Senator Krzysztof Majkowski: Mogą, ale nie muszą.)

Mogą się pojawić.

(Senator Krzysztof Majkowski: Czyli rząd upiera się, czy nie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Tak.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. (5)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Wobec tego poprawka nie uzyskała większości głosów.

Poprawka piąta: “W art. 25 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach «które zostały» dodaje się wyraz «wstępnie»; w ust. 3 wyrazy «umowami zbycia» zastępuje się wyrazami «umowami sprzedaży»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej ustawy. Biuro prawne podtrzymuje ją.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (11)

Dziękuję. Jednogłośnie za.

Poprawka szósta: “W art. 31 w ust. 3 po wyrazach «zawierania umów» dodaje się wyrazy «o udzielenie dotacji»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Jednogłośnie za.

Poprawka siódma: “W art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: «W przypadku, gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający zawiera dodatkowo zobowiązanie do uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, przez Komitet Nadzorujący»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka redakcyjna. Biuro Legislacyjne podtrzymuje ją.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (11)

Dziękuję. Jednogłośnie za.

Poprawka ósma: “Po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: «Rada Ministrów udziela gwarancji finansowych polskim podmiotom realizującym projekty wspólnych wdrożeń i projekty mechanizmu czystego rozwoju»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy przeciwni, bo to reguluje inna ustawa. Szerzej może ewentualnie przedstawić to pani dyrektor.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne pragnie jedynie podkreślić, że ta poprawka ma pewne niedociągnięcia legislacyjne. Jest ona bowiem zbyt ogólnie sformułowana, nie ma w niej wskazania, jaki to jest rodzaj gwarancji, do jakiej sumy, nie zawiera ona również odesłania do ustaw, które regulują te kwestie w polskim systemie prawnym. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Senator Skurkiewicz, proszę uprzejmie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Prosiłbym o doprecyzowanie, do jakich ustaw odnosi się pan minister, gdzie jest to ujęte.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska Izabela Wereśniak-Masri:

Jest ustawa – cytuję teraz z pamięci – o udzielaniu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa. W tej ustawie są uregulowane zasady udzielania poręczeń i gwarancji, tak więc również te podmioty, które realizują projekty wspólnych wdrożeń, mogą takie gwarancje uzyskać na zasadach określonych w tejże ustawie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Skurkiewicza? Proszę podnieść rękę. (5)

Kto jest przeciw? (6)

Dziękuję. Poprawka nie uzyskała większości głosów.

Poprawka dziewiąta: “W art. 56 w pkt 11, w ust. 5 skreśla się wyrazy «Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej» oraz po wyrazach «Krajowego operatora» dodaje się wyrazy «systemu zielonych inwestycji»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka o charakterze redakcyjnym. Biuro prawne popiera ją.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (11)

Dziękuję. Jednogłośnie za.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziesiąta: “W art. 56 w pkt 12, w art. 401b po wyrazach «w art. 401 ust. 2–13» dodaje się wyrazy «i 13e»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Jest to poprawka redakcyjna, ona uzupełnia ten przepis, dlatego że obecnie w zakresie tego przepisu znajduje się ust. 13e. Jest to dostosowanie do obecnego porządku prawnego. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki pana senatora Majkowskiego?

(Głos z sali: Pan senator Wojtczak nie?)

Nie.

(Głos z sali: Czyli 10 za… Pan też jest za?)

(Senator Michał Wojtczak: Tak.)

(Głos z sali: To 11 za.)

W takim razie 11 za.

Dziękuję. Jednogłośnie za.

Poprawka jedenasta: “W art. 56 w pkt 13, w art. 401c w ust. 1 wyrazy «umów zbycia» zastępuje się wyrazami «umów sprzedaży»”.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Jest to poprawka redakcyjna, która dostosowuje terminologię ustawy – Prawo ochrony środowiska do terminologii przedmiotowej ustawy.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za tą poprawką? (11)

Dziękuję bardzo. Jednogłośnie za.

Poprawki dwunastą, trzynastą i piętnastą przegłosujemy łącznie, z tym że przyjęcie poprawki piętnastej wyklucza głosowanie nad poprawką czternastą.

Odczytam poprawki dwunastą, trzynastą i piętnastą.

Poprawka dwunasta: “Po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu: «Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot korzystający ze środowiska sporządza za rok 2010 i wprowadza do krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 r.»”.

Poprawka trzynasta: “Art. 59 otrzymuje brzmienie: «Pierwszej oceny informacji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje w terminie do dnia 15 grudnia 2012 r. Ocenie tej podlegają informacje zawarte w raportach sporządzonych za rok 2010 i 2011»”.

Jeszcze poprawka piętnasta: “W art. 61 po wyrazach: «od dnia ogłoszenia» dodaje się wyrazy «z wyjątkiem art. 56 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.»”.

Przypomnę, że poprawki te wykluczają głosowanie nad poprawką czternastą.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za wszystkimi trzema poprawkami.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Przewodniczący, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że te pierwsze dwie poprawki przedłużają okresy. Są to poprawki, które zawierają przepis przejściowy i wydłużają o rok sporządzanie raportów i ocenę tych raportów przez odpowiedni podmiot. Poprawka piętnasta jest koniecznością, dlatego że bez tej poprawki będzie luka w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących opłat za wprowadzanie gazów do środowiska, dlatego że w 2009 r. nie byłoby podstaw do wyliczenia tych opłat. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że poprawka czternasta również dotyczy uzupełnienia tej luki w przepisach. Tak że jeśli chodzi o materię, to tak naprawdę te przepisy uzupełniają tę samą lukę, są to przepisy, które dotyczą tego samego. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Przegłosujemy łącznie trzy poprawki: dwunastą, trzynastą i piętnastą, z tym że przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką czternastą.

Proszę bardzo, pytanie, tak?

(Senator Krzysztof Majkowski: Tak, pytanie.)

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Przewodniczący, prosiłbym jeszcze pana legislatora o precyzyjne wyjaśnienie różnicy między poprawkami czternastą i piętnastą. Bo przyjmiemy poprawki dwunastą, trzynastą i piętnastą, a w uwadze przed tymi poprawkami jest powiedziane, że przyjęcie poprawki piętnastej wyklucza głosowanie nad poprawką czternastą.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Tak, Panie Senatorze, dlatego że poprawki czternasta i piętnasta dotyczą tej samej materii, uzupełniają one lukę w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska. Gdybyśmy przyjęli i jedną, i drugą, to w ustawie byłyby dwa przepisy, które dotyczą tej samej materii. Dziękuję.

(Głos z sali: Głosujemy, Panie Przewodniczący.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tych trzech poprawek? (11)

Dziękuję. Jednogłośnie za.

Przegłosowaliśmy wszystkie poprawki, bo nad poprawką czternastą już nie będziemy głosowali.

Czy głosujemy nad całą ustawą?

(Głos z sali: Nie, nie.)

Sprawozdawcą był pan Krzysztof Majkowski. Powierzamy panu senatorowi Majkowskiemu obowiązek przedstawienia sprawozdania z tego posiedzenia komisji.

Prosiłbym jeszcze senatorów o pozostanie, bo jest ten punkt drugi, dotyczący stanowiska Komisji Środowiska Senatu w sprawie egzekwowania przepisów w zakresie ochrony zwierząt.

W tej sprawie we wtorek odbyło się posiedzenie komisji. Odbyliśmy dyskusję na temat tego stanowiska, w środę, czyli wczoraj, zebrał się zespół, zespół przygotował nowy projekt, wydaje mi się, że udoskonalony.

Czy są uwagi do tego stanowiska? Nie ma.

Wobec tego proszę o przegłosowanie tego stanowiska.

Kto jest za tym, aby przyjęć stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie egzekwowania przepisów w zakresie ochrony zwierząt? (11)

Dziękuję serdecznie. Stanowisko zostało przyjęte.

Dziękuję panu ministrowi, dziękuję Biuru Legislacyjnemu.

Chciałbym powiadomić, że najbliższe posiedzenie Komisji Środowiska odbędzie się dwudziestego drugiego, będzie to tak zwane budżetowe spotkanie komisji, ale o godzinie 13.15, czyli jeszcze wcześniej, spotykamy się z taką międzynarodową grupą studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy koniecznie chcą się spotkać z Komisją Środowiska. Tak że zapraszam szanownych państwa senatorów na godzinę 13.15, a o 14.00 rozpoczęlibyśmy posiedzenie komisji poświęcone budżetowi. Materiały państwo otrzymaliście.

Dziękuję serdecznie za udział w posiedzeniu komisji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Chciałbym tylko serdecznie podziękować paniom i panom senatorom za tak konstruktywną pracę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystko i chcielibyśmy, żeby tak zawsze było.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję panu ministrowi.

Jeszcze senator Skurkiewicz przed zamknięciem posiedzenia chce coś powiedzieć.

Proszę bardzo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przepraszam, pan senator Skurkiewicz chce ogłosić komunikat już po zamknięciu posiedzenia.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie16 minut 04)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów