Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1157) z 27. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 27 października 2009 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. (druk senacki nr 678, druki sejmowe nr 2257 i 2358).

2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku (druk senacki nr 679, druki sejmowe nr 2258 i 2359).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Otwieram dwudzieste siódme posiedzenie Komisji Środowiska.

Witam serdecznie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju, pana ministra Henryka Jacka Jezierskiego, witam pana Michała Waligórskiego, prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pana Michała Koca, specjalistę w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Państwowej Agencji Atomistyki, panią Katarzynę Pirowską, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji GIOŚ, pana Andrzeja Misztala, zastępcę dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ, pana Andrzeja Kulona, naczelnika z Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska, panią Annę Chmielewską, doradcę prawnego NIK, panią Ilonę Jędrasik z Sekretariatu Koalicji Klimatycznej PKE OM, pana Jerzego Izdebskiego, sekretarza stowarzyszenia "Forum Recyklingu Samochodów", oraz pana Bohdana Szymańskiego. Witamy serdecznie panią prezes, która przybyła do nas w związku z drugą częścią naszego spotkania. Witam państwa senatorów.

Na obecnym posiedzeniu komisji mamy do rozpatrzenia dwa punkty. W pierwszym punkcie rozpatrzymy ustawę o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. - druki sejmowe nr 2257 i 2358, druk senacki nr 678. W drugim punkcie rozpatrzymy ustawę o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku - druki sejmowe nr 2258 i 2359, druk senacki nr 679.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego.

Proszę pana ministra o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Obradować będą państwo nad ustawą o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. Umowa ta zawiera postanowienia dotyczące osobowości prawnej komisji, immunitetów, gwarancji nienaruszalności archiwów oraz zwolnienia z podatków i opłat. Do chwili obecnej umowy tej nie ratyfikowała tylko Polska. Pozostałe państwa umowę ratyfikowały. Zasadniczym celem tej umowy jest uregulowanie spraw związanych z zakresem przywilejów i immunitetów dotyczących funkcjonowania Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku i członków jej personelu na terytorium państw stron konwencji. Te kwestie nie są uregulowane bezpośrednio przez konwencję. Postanowienia niniejszej umowy są zgodne z przyjętymi obecnie w tym zakresie standardami stosowanymi przez organizacje międzynarodowe.

Wejście w życie przedmiotowej umowy nie spowoduje skutków społecznych i gospodarczych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotną kwestią jest to, że umowa przyznaje osobowość prawną Komisji Helsińskiej. W celu wykonania tej umowy nie będzie konieczne wprowadzenie zmian w polskim ustawodawstwie. Tyle tytułem wstępu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo. Ustawa nie budzi zastrzeżeń.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy państwo senatorowie mają uwagi, propozycje lub chcieliby zabrać głos w dyskusji? Nie.

Wobec tego przystępujemy do głosowania. Poprawek nie ma, tak?

W takim razie głosujemy.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (6)

Nie przeczytałem tytułu ustawy, ale wiadomo, o co chodzi. Przeczytałem go, podając porządek obrad na początku posiedzenia. Dziękuję uprzejmie.

Wyznaczamy senatora sprawozdawcę.

Kto z senatorów chciałby być sprawozdawcą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo, pan senator Andrzej Grzyb.

Czy są inne propozycje? Nie ma.

Czy jest sprzeciw? Nie ma.

Pan senator Grzyb został wybrany na sprawozdawcę.

Senator Andrzej Grzyb:

Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego.

Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

W drugim punkcie będzie dyskusja na temat rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku.

Szanowni Państwo, po katastrofie czarnobylskiej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu podjęła prace mające na celu wprowadzenie międzynarodowego uregulowania o odpowiedzialności za szkody jądrowe, które zapewniłyby należyte odszkodowanie tym, którzy ucierpieli wskutek wypadku jądrowego. Jak państwo pamiętają, Związek Radziecki kwestionował obowiązek wypłaty odszkodowań za katastrofę w Czarnobylu, motywując to właśnie brakiem międzynarodowych uregulowań w kwestii odpowiedzialności za szkody. Ten protokół, zmieniający konwencję wiedeńską z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej, wprowadza poszerzoną definicję szkody jądrowej podlegającej kompensacji, obejmując nią również szkodę ekologiczną. To jest pierwsza kluczowa zmiana.

Druga zmiana podwyższa minimalną kwotę graniczną odpowiedzialności oraz przedłuża termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkód na osobie do trzydziestu lat od daty wypadku jądrowego. Kwota odpowiedzialności, która do tej pory wynosiła 150 milionów SDR - jest to jednostka rozrachunku międzynarodowego, coś w rodzaju koszyka walut - będzie podniesiona do 300 milionów SDR, to jest mniej więcej 450 milionów dolarów. Taka jest ta odpowiedzialność osoby eksploatującej urządzenia jądrowe. Podnosząc tę kwotę, zmniejsza się ryzyko ponoszenia ewentualnych rekompensat z budżetu państwa, które jest gwarantem zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

Polska podpisała protokół w dniu 3 października 1997 r. Protokół wszedł w życie 4 października 2003 r. po ratyfikowaniu go przez pięć państw sygnatariuszy: Argentynę, Białoruś, Łotwę, Maroko i Rumunię. Ratyfikacja protokołu będzie wymagała zmiany ustawy - Prawo atomowe tak, aby uwzględniał on podwyższenie granic odpowiedzialności za szkodę jądrową ze 150 milionów SDR do 300 milionów SDR. Na wprowadzenie tej zmiany został wyznaczony czas do roku 2018. Tyle tytułem wprowadzenia.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Biuro Legislacyjne bym prosił.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo. Nie mam uwag do ustawy.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panowie Senatorowie - pani senator nie ma - czy są pytania, uwagi? Nie.

Przystępujemy więc do głosowania.

Kto jest za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu 12 września 1997 roku? Proszę podnieść rękę. (6)

Dziękuję uprzejmie.

Proszę o wybór sprawozdawcy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Błaszczyk będzie sprawozdawcą. Innej propozycji nie ma.

W takim razie dziękuję serdecznie za przybycie na dwudzieste siódme posiedzenie senackiej Komisji Środowiska. Dziękuję gościom uczestniczącym w tym posiedzeniu.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 11)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów