Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1330) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (37.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (149.)

w dniu 12 stycznia 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 52)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Środowiska Michał Wojtczak)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Bardzo zapraszamy państwa senatorów...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze, ale proszę zająć miejsca. Poprawki zaraz zostaną dostarczone.

(Rozmowy na sali)

Przez sekundę czekamy na materiał na piśmie.

(Rozmowy na sali)

Dobry wieczór państwu.

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Jego przedmiotem jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Rozumiem, że wszyscy państwo macie przed sobą wnioski. Mam nadzieję, że nie trzeba ich omawiać.

(Głos z sali: Nie, nie trzeba.)

Ale jeżeli trzeba, to oczywiście to zrobimy.

(Głos z sali: Nie, nie.)

Proszę państwa, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami. Propozycja jest taka, aby nad poprawkami pierwszą, trzecią, czwartą, ósmą, dziesiątą, jedenastą i dwunastą głosować łącznie. Powtórzę: pierwsza, trzecia, czwarta, ósma, dziesiąta, jedenasta, dwunasta.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest...

(Głos z sali: A opinia biura?)

Przepraszam bardzo, tak.

Biuro Legislacyjne?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

W większości są to poprawki o charakterze redakcyjnym, niektóre to poprawki legislacyjne, przyjęte przez obydwie komisje. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Opinia rządu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (20)

Dziękuję bardzo. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką piątą...

(Głos z sali: Poprawką drugą.)

Tak, przepraszam, jeszcze druga.

Opinia rządu?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chodzi o poprawkę drugą w zestawieniu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Rząd jest przeciwny.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Rząd jest przeciw.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta...

(Głos z sali: Nie uzyskała poparcia.)

Przepraszam, nie została przyjęta. Jeszcze raz bardzo przepraszam.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką piątą...

(Głos z sali: Nad poprawkami piątą, trzynastą, piętnastą.)

Tak, łącznie z poprawką piątą przegłosujemy poprawki trzynastą i piętnastą, czyli będą to trzy poprawki.

(Głos z sali: Tak jest.)

Jakie jest stanowisko rządu, Panie Ministrze?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Mikrofon, Panie Ministrze.

Poprawki piąta, trzynasta i piętnasta. Przypomnę, że to były poprawki zgłoszone przez Komisję Środowiska.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Ja bym odrzucił...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Poprawki są dobre?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Teraz już się zgubiłem...)

(Senator Andrzej Grzyb: Nie, nie, spokojnie. Na pewno trzeba przeczytać te poprawki, bo...)

A może do mikrofonu, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:

Panie Przewodniczący, uprzejmie proszę, żeby odczytywać treść poprawek, gdy są one łączone w pewne grupy. Chodzi o to, żeby nie doszło do jakiegoś nieporozumienia.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo, ale wszyscy mamy...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Może jednak poproszę pana legislatora, żeby w skrócie je omówił.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawki te należy przegłosować łącznie. Mają one na celu uchylenie bezwzględnego zakazu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób niż przez spalanie w spalarniach odpadów. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Mam pytanie do legislatora, można?)

Sekundę, pan minister ma głos.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Ministrze, proszę włączyć mikrofon.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Chciałbym jeszcze prosić legislatora o wyjaśnienie. To znaczy te poprawki umożliwiają rozszerzenie katalogu, terminu...

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawki te dopuszczają alternatywne sposoby - była o nich mowa - unieszkodliwiania odpadów, o których przed chwilą wspomniałem. Jest to powrót do stanowiska z przedłożenia rządowego zawartego w druku sejmowym nr 2002.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za tymi poprawkami.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Nie ma więcej pytań.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad poprawkami piątą, trzynastą i piętnastą.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tych poprawek? (11)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo. Poprawki zostały przyjęte.

Teraz poprawka szósta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poproszę pana legislatora o krótkie przedstawienie poprawki szóstej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka szósta określa wymogi, jakie muszą spełniać pomieszczenia, do których należy dostarczać wymienione w przepisie odpady.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Rząd popiera tę poprawkę.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki szóstej? (20)

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma.

Poproszę pana legislatora o jej przedstawienie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta ma charakter wybitnie redakcyjny, po prosu zmienia umiejscowienie przecinka w przepisie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Bardzo przepraszam, ale muszę zapytać o stanowisko rządu... Rząd jest za. Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (20)

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta doprecyzowuje przepis w zakresie właściwości danego organu do wydania określonej w przepisie decyzji. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (20)

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Przystępujmy do rozpatrzenia poprawki czternastej.

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

W poprawce tej określa się katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o wykonanie określonej w przepisie ekspertyzy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za jej odrzuceniem.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Czyli rząd jest przeciwko tej poprawce.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki...

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Przewodniczący, rząd jest przeciw? Bo nie słyszeliśmy.)

Tak, rząd jest przeciw tej poprawce.

Jeszcze raz pytam: kto jest za przyjęciem poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki szesnastej. Informuję, że przyjęcie tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawką siedemnastą.

Proszę bardzo o informację na temat tej poprawki.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Celem tej poprawki jest objęcie motorowerów trójkołowych zakresem definicji pojazdu. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Rząd jest za.

Czy są pytania?

Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, proszę o doprecyzowanie: czy to jest ta poprawka, która wynikła z pewnego nieporozumienia między Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Infrastruktury? Czy to o to chodzi?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Tak, dokładnie tak.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki szesnastej? (20)

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemnasta.

Bardzo proszę pana legislatora...

(Głos z sali: Jest wykluczona.)

Tak, wykluczona, przepraszam.

Poprawka osiemnasta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta ma na celu usunięcie z ustawy przepisu wprowadzającego obligatoryjność przekazania przez właściciela pojazdu wycofanego z eksploatacji do wskazanych w przepisie podmiotów.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Rząd jest przeciw.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Informuję - ponieważ pan minister trochę cicho mówi - że rząd jest przeciw tej poprawce.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (0)

Kto jest przeciw? (12)

Kto wstrzymał się od głosu? (8)

Dziękuję. Informuję, że poprawka została przyjęta...

(Głos z sali: Nie.)

...odrzucona, przepraszam bardzo już po raz kolejny.

Poprawka dziewiętnasta.

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta jest konsekwencją przyjęcia w poprzednich poprawkach i wprowadzenia do ustawy definicji pojazdu wycofanego z eksploatacji. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Popieramy, jesteśmy za.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Rząd jest za.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale bardzo przepraszam, proszę mówić do mikrofonu.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dlaczego nie przegłosowaliśmy tej poprawki razem z tą wcześniejszą? Czy one nie powinny być przegłosowane łącznie?

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

To jest pytanie do Biura Legislacyjnego: dlaczego nie głosowaliśmy nad nimi łącznie?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Senatorze, pomimo tego, że jest pozorne podobieństwo tej poprawki do poprawek, które wprowadzały do ustawy definicję, biuro prawne nie zaleciło łącznego głosowania nad tymi poprawkami. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką dziewiętnastą.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? (19)

Kto jest przeciw? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Informuję, że poprawka została przyjęta.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad trzema poprawkami: dwudziestą, dwudziestą trzecią i dwudziestą piątą, nad którymi będziemy głosować łącznie.

Bardzo proszę o informację na temat tych poprawek.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawki te wprowadzają zmiany w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w przepisie. Chodzi o zmiany w zakresie wymogów, jakie to sprawozdanie musi spełniać. Poprawki dwudziesta trzecia i dwudziesta piąta dotyczą przepisów przejściowych odsuwających o rok moment wejścia w życie przepisów dotyczących właśnie tego sprawozdania. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Popieramy te poprawki.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (20)

Dziękuję bardzo. Informuję, że poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka dwudziesta pierwsza.

Bardzo proszę, pan legislator.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka dwudziesta pierwsza ogranicza w wymienionym przepisie katalog kar pieniężnych.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy przeciw tej poprawce.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Rząd jest przeciw.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (12)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję bardzo. Informuję, że poprawka została odrzucona.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki dwudziestej drugiej.

Bardzo proszę o krótką informację.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka dwudziesta druga ma na celu wydłużenie do sześciu miesięcy terminów, w których może być kontynuowana - na podstawie dotychczasowych zezwoleń, pozwoleń lub decyzji w zakresie gospodarki odpadami - działalność określona w przepisie. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za odrzuceniem tej poprawki.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (12)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję bardzo. Informuję, że poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta czwarta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta ma charakter legislacyjny, porządkuje przepis dotyczący reguł przejściowych, dostosowuje go do zasad opisanych w zasadach techniki prawodawczej. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję.

Dla porządku zapytam o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? (12)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (7)

Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

W ten sposób rozpatrzyliśmy wszystkie poprawki.

(Głos z sali: Sprawozdawca?)

Pozostaje nam ustalenie sprawozdawcy. Proponuję, żeby sprawozdawcą połączonych komisji została pani senator Jadwiga Rotnicka.

(Głos z sali: Profesor.)

Tak.

Czy są inne propozycje? Nie ma. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie obu komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 15)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów