Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1642) z 49. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 1 lipca 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 906; druki sejmowe nr 2817 i 3027).

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Rozpoczynamy czterdzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Środowiska. W porządku obrad mamy rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu i przedstawienie zmian w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski:

Henryk Jacek Jezierski, główny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Nowelizacja ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie poważnych awarii wynika z potrzeby implementowania dyrektywy nr 96/82 z 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. W listopadzie 2008 r. rząd odpowiedział na uzasadnioną opinię Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącą nieprawidłowości związanych z transpozycją tej dyrektywy i stąd mamy tę nowelizację.

Żeby w pełni implementować dyrektywę Seveso, chcemy wprowadzić w tej ustawie definicję składowania, precyzyjnie określić zmiany w zakładzie w wypadkach, w których jest wymagana zmiana programu zapobiegania awariom, wprowadzić jako obowiązek obligatoryjny dla właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ustalanie w drodze decyzji grupy zakładów, które mogą spowodować tak zwany efekt domino, czyli obowiązek współdziałania, zwiększenia oddziaływania.

Następną rzeczą, którą chcemy wprowadzić, jest zobowiązanie prowadzącego zakład o dużym ryzyku do dostarczenia i weryfikacji informacji na temat środków bezpieczeństwa i wymaganego zachowania w wypadku wystąpienia poważnych awarii oraz do podawania tych informacji do publicznej wiadomości.

Kolejnym elementem jest wprowadzenie obowiązku informowania sąsiadującego państwa członkowskiego o tym, że zakład zlokalizowany w pobliżu granicy z tym państwem nie stanowi zagrożenia transgranicznego.

I ostatnim elementem, o którym chciałbym powiedzieć, jest wprowadzenie przepisów pozwalających na opiniowanie przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska projektów planów zagospodarowania przestrzennego w wypadku lokalizacji nowych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Tyle tytułem wstępu.

Jeśli są pytania, to jesteśmy gotowi, razem z zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska, panem Romanem Jaworskim, odpowiadać na nie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Prezes Jaworski jest częstym gościem na posiedzeniach komisji i zawsze jest nam miało pana witać.

Proszę uprzejmie o zabranie głosu przedstawiciela Biura Legislacyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Biuro Legislacyjne zgłosiło do omawianego projektu ustawy cztery propozycje poprawek, które pozwolę sobie pokrótce omówić.

Poprawka pierwsza dotyczy wprowadzonego niniejszą nowelizacją w art. 261 ust. 5 obowiązku dostarczania określonym podmiotom informacji na temat środków bezpieczeństwa i wymaganego zachowania w wypadku wystąpienia poważnych awarii. Propozycja poprawki Biura Legislacyjnego ma charakter redakcyjny. Biuro proponuje takie przeredagowanie tego artykułu, żeby nie prowadził on do interpretacji, iż wszystkie wymienione w tym przepisie podmioty, którym ma być dostarczana informacja, muszą zostać wymienione w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1. Pozwolę sobie zauważyć, że żaden przepis ustawy, jak i rozporządzenia wydanego na podstawie art. 260 ust. 3 - jest to rozporządzenie ministra gospodarki, które określa, co musi się w danym planie znajdować - nie został sformułowany tak, że będą w nim ujęte jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, a także zakłady opieki zdrowotnej. Takie brzmienie tego przepisu może spowodować, że nie będzie on wykonywany, ponieważ jeśli podmiot nie zostanie ujęty w tym wykazie, to nie będzie obowiązku dostarczania mu informacji.

Biuro Legislacyjne przygotowało propozycję poprawki redakcyjnej, która nie zmienia katalogu podmiotów, o których mowa w tym przepisie, a pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości.

Poprawka druga dotyczy siatki pojęciowej, która jest stosowana w ustawie - Prawo ochrony środowiska.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Ja oczywiście mogę...)

Senator Andrzej Grzyb:

Panie Przewodniczący, czy przejdziemy do następnych poprawek, czy też, jeśli ktoś ma wątpliwości, może je zgłosić w momencie, kiedy trwa omawianie przez pana konkretnej poprawki?

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Oczywiście, będziemy pojedynczo...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Andrzej Grzyb: Ale to już będziemy powtarzać dwa razy, jak rozumiem.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy pan senator Grzyb proponuje, żeby po każdej poprawce odbyć dyskusję?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Przewodniczący, jest sprzeciw z mojej strony, bo jeżeli tak, to chciałbym poznać nazwisko senatora, który przejmuje propozycję Biura Legislacyjnego, i wtedy będziemy dyskutować nad poprawką, w którym kierunku ona zmierza. Na razie jest to tylko propozycja Biura Legislacyjnego bez spersonalizowania, kto taką poprawkę przejmuje. Biuro Legislacyjne nie ma prawa zgłaszania poprawek, jego propozycje może przejąć senator.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy pan senator Grzyb chciałby jeszcze coś dodać?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Andrzej Grzyb: Wobec tego poddaję się, proszę bardzo, nie ma sprawy.)

Pan senator Grzyb wycofuje się z tych propozycji.

(Senator Andrzej Grzyb: Nie wycofuję się, tylko poddaję się przemocy.)

Proszę bardzo, Panie Mecenasie. Proszę uprzejmie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Przewodniczący, pragnę jedynie wyjaśnić, iż rzeczywiście Biuro Legislacyjne jedynie składa propozycje poprawek.

Propozycja poprawki drugiej dotyczy ustalonej już siatki pojęciowej, która występuje w ustawie - Prawo ochrony środowiska, a która na określenie organu wykonawczego gminy używa pojęcia "wójt, burmistrz, prezydent miasta". Proponujemy ujednolicenie terminologii i uwzględnienie tych zmian w wymienionych jednostkach redakcyjnych ustawy.

Wyjaśniając poprawkę trzecią, pragnę zwrócić uwagę, że odnosi się ona do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak już była mowa wcześniej, rozszerza ona katalog podmiotów, których opinii będą poddawane poszczególne plany występujące w tej ustawie. Regulacja wprowadzona niniejszą nowelizacją do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym już występuje w tej ustawie i została do niej wprowadzona uchwaloną przez Sejm na sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu w dniu 25 czerwca ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tak naprawdę są to regulacje jednobrzmiące, występuje w nich tylko jedna różnica w odesłaniu do art. 250: tu mamy art. 250 ust. 5, a tam jest art. 250 ust. 7.

Pragnę jeszcze wyjaśnić, że ustawa, o której mówiłem, a która została uchwalona przez Sejm w dniu 25 czerwca bieżącego roku i przesłana do podpisu prezydentowi, ma trzymiesięczne vacatio legis. Omawiana obecnie nowelizacja ma miesięczne vacatio legis, gdyby więc nie było żadnych zawirowań w procesie legislacyjnym, naturalną konsekwencją tej sytuacji jest to, że obecna nowelizacja wejdzie w życie jako pierwsza i ewentualnie po upływie tego drugiego, trzymiesięcznego okresu vacatio legis, ustawa późniejsza deroguje przepisy naszej ustawy, nie powstanie więc żadna luka w systemie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że wprowadzamy do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym regulację, która tak naprawdę będzie funkcjonować przez miesiąc.

Należy też zauważyć, że w wyniku przedłużenia się procesu legislacyjnego - nie wiemy bowiem, kiedy tak naprawdę obecną ustawą z powrotem zajmie się Sejm - może wystąpić sytuacja, iż obecna nowelizacja wejdzie w życie po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wcześniej zostanie podpisana przez prezydenta. Choć tamta ustawa ma dłuższy okres vacatio legis, taka sytuacja może się wydarzyć. Dążąc do wyeliminowania ewentualnej możliwości, która w takim wypadku skutkowałaby tym, że musielibyśmy zmieniać jednostki redakcyjne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż tak naprawdę nie będą już one występowały w systemie, proponujemy przyjęcie poprawki trzeciej. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Poproszę pana ministra o ustosunkowanie się do poprawek Biura Legislacyjnego i później otworzę dyskusję.

Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do poprawki pierwszej i drugiej nie wnosimy sprzeciwu, popieramy je. Jeśli chodzi o poprawkę trzecią, poprosiłbym o chwilę, dosłownie dwie minuty, na zastanowienie się. Poprawki te otrzymaliśmy dopiero teraz, chcielibyśmy się więc nad nimi zastanowić. Można by prowadzić dyskusję, a my tymczasem zajmiemy stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jest stanowisko dotyczące dwóch poprawek, ale...

Poproszę państwa senatorów o zabranie głosu i ewentualne ustosunkowanie się do poprawki pierwszej, drugiej i trzeciej.

Proszę uprzejmie, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Przewodniczący, chciałabym zabrać głos nie w odniesieniu do poprawek, o których była mowa, tylko do opinii, którą przedstawiło Biuro Legislacyjne, jest w nim bowiem mowa jako o jednej rzeczy, która uległa zmianie, o doprecyzowaniu pojęcia "instalacja". Chciałabym się dowiedzieć, na czym dokładnie polega to doprecyzowanie. O to tylko chciałabym zapytać.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Jadwiga Rotnicka:

Tak, bo to mamy w opinii. Ale jak to wygląda...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, to jest jedno, a oprócz tego chciałabym usłyszeć także ze strony ministerstwa, na czym to polega.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, pan senator Grzyb się zgłaszał.

Senator Andrzej Grzyb:

Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to mimo iż pan minister zaakceptował poprawkę, którą proponuje Biuro Legislacyjne - chodzi mi o art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej, dotyczący art. 261 ust. 5 pkt 1 ustawy nowelizowanej - odnoszącą się do usunięcia słów "innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu", bo do tego się sprowadza poprawka legislacyjna, chciałbym, żeby jednak przez chwilę się zastanowić, czy tak lekką ręką należy usunąć ten zapis. Pytanie jest proste: Cóż to są te "inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu" i co się stanie, kiedy ten zapis zniknie? Według tego, co pan proponuje, pozostanie wtedy tylko "w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej, określonym w wykazie", tak? Bo pan pominął ten fragment...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie bardzo proszę, żeby pan odczytał, jak to brzmi po skreśleniu tych słów, bo chciałbym, żebyśmy przypadkiem nie doprowadzili tu do jakiegoś nieporozumienia.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Senatorze, już uprzejmie wyjaśniam. Poprawka ta nie polega na wykreśleniu tych wyrazów, tylko na innym ich umiejscowieniu w jednostce redakcyjnej. Pozwolę sobie odczytać, jak będzie brzmiał przepis po wprowadzeniu tej poprawki. Pkt 1 w ust. 5 w art. 261 miałby następujące brzmienie: "regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie organizacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1, innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu".

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy pan senator jest usatysfakcjonowany?

Senator Andrzej Grzyb:

Pan proponuje tylko przeniesienie tego sformułowania w inne miejsce, bardziej właściwe, i na tym polega pańska poprawka?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Tak jest.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jeszcze pani senator...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

Pani senator, tak. A, jeszcze chwileczkę, Pani Senator.

W sprawie opinii. Nie odpowiedział pan jeszcze pani senator na pytanie dotyczące instalacji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chodzi o słowniczek, tak?

(Senator Jadwiga Rotnicka: O doprecyzowanie.)

Tak, o doprecyzowanie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Doprecyzowanie pojęcia "instalacja" znajdzie swoje miejsce - mówię o numeracji dotyczącej pomarańczowego druku - w art. 1 pkt 3 lit. b, a także w pkcie 4.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Bardzo przepraszam, że może nie rozumiem pewnych rzeczy, ale jeżeli mamy doprecyzować pojęcie "instalacja", to chciałabym mieć porównanie między pierwotną definicją "instalacji" a tą, która jest w tej chwili. Tutaj mamy oczywiście wymienione sformułowanie "instalacji", nie wiem jednak, na czym to polega, i chciałabym się dowiedzieć.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ja w międzyczasie poproszę pana prezesa o ustosunkowanie się do poprawki trzeciej.

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski:

Jeśli chodzi o poprawkę trzecią, w tej chwili dla nas jest istotne jak najszybsze poinformowanie Komisji Europejskiej o pełnym wdrożeniu dyrektywy Seveso do prawa krajowego. W tej chwili jesteśmy już na etapie wszczynania przed ETS procedury o niewdrażanie przepisów ustawy. W związku z tym, że być może w ten sposób przyspieszymy wejście w życie tej zmiany ustawy nawet o dwa miesiące, sądzę, iż warto by było zaryzykować, żeby ta zmiana weszła. Problem polega tu na tym - my go widzimy od samego początku - że zmiany tych dwóch ustaw idą równolegle, że się tak wyrażę, i nigdy nie było wiadomo, która ustawa wejdzie w życie pierwsza, a która druga. Faktycznie jest zagrożenie, że poprawka ta może obowiązywać bardzo krótko, ale mam nadzieję, iż nasza ustawa wejdzie w życie wcześniej niż ustawa, która w tej chwili jest na etapie podpisywania przez prezydenta. Wnioskowałbym więc o to, żeby tej poprawki nie przyjmować.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Skurkiewicz i pan...

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Szanowni Państwo, musimy wyjaśnić sobie jedną kwestię. Nie możemy w tym samym czasie dokonywać w dwóch procesach legislacyjnych zmiany czy nowelizacji jednego przepisu. W moim przekonaniu jest to sytuacja trochę dziwna. I wydaje się, że nie wykreślając nawet z tej ustawy tego artykułu i nie wyłączając z nazwy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i tak nie przyspieszymy całej procedury. Muszą panowie mieć świadomość, że w momencie, gdy przyjmiemy chociażby jedną poprawkę, a co do dwóch proponowanych pan minister nie zgłasza żadnych przeciwwskazań, to ta ustawa pewnie trafi do Sejmu. Sejm na jednym z najbliższych posiedzeń będzie musiał się nad nią pochylić i dopiero wtedy skierować ją do prezydenta.

Jeśli chodzi o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to przeszła już ona procedurę sejmową, procedura na etapie parlamentarnym jest już zakończona i sprawa znajduje się na etapie podpisu prezydenta. Sądzę więc, iż wersja, którą proponuje Biuro Legislacyjne, jest zdecydowanie korzystniejsza i szybsza do zrealizowania. Nie mogę się zgodzić z tym, że praktycznie w tym samym czasie trwa dwutorowe procedowanie nad zmianami jednej ustawy - a dokładnie jednego zapisu - które są niemal tożsame, prawda? Jeżeli jedną sprawę zakończyliśmy i jest już w podpisie u prezydenta, to podejrzewam, że jest to kwestia dni albo godzin, mówiąc obrazowo. Nawet gdybyśmy byli zakładnikiem jakiegoś tam zapisu, to wiadomo, że propozycje zgłaszane przez Biuro Legislacyjne wydłużają proces legislacyjny - ja zresztą będę miał jeszcze jedną propozycję, którą będę chciał państwu przedstawić - bo ta ustawa musi z powrotem trafić do Sejmu, jeżeli choćby jedna z poprawek zostanie przyjęta. Dlatego też, Panie Ministrze, ja bym się nie upierał przy tym, żeby akurat tego nie wypisywać. Nie róbmy precedensu polegającego na tym, że w jednym momencie procedujemy nad dwiema ustawami, które dotyczą praktycznie jednego zapisu. Tamto zostało przegłosowane, sprawa na etapie sejmowym została załatwiona i myślę, że już jest wolą prezydenta, co się z tym stanie. Nie róbmy tak, nie otwierajmy drugiego...

Sądzę, że tamta ustawa jest na tyle pożądana i dobra, iż prezydent nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby ją podpisać. A będzie to dziwnie wyglądało, jeżeli na biurku prezydenta pojawi się po raz drugi coś, co dotyczący jednej i tej samej ustawy. Jest to sytuacja troszeczkę dziwna.

Ja bym apelował do panów ministrów, żeby jednak zgodzić się z Biurem Legislacyjnym, bo jego uwaga jest jak najbardziej słuszna.

A swoją drogą, jeśli...

(Rozmowy na sali)

...Nie wiem, czy...

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

To ja na razie mam tyle na ten temat.

Jeśli mogę, miałbym jednak jeszcze małą propozycję i pytanie czy wątpliwość odnośnie do jednego zapisu. Dotyczy to nowelizacji art. 250 ustawy. Państwo proponują, żeby w ust. 2 po pkcie 2 dodać pkt 2a, by dopisywać adres strony internetowej zakładu. Zastanawiam się, dlaczego ważny staje się adres strony internetowej. Dla odpowiednich służb - w tym wypadku chodzi o straż pożarną - ważniejszym i szybciej działającym narzędziem komunikacji w sytuacji zagrożenia jest numer telefoniczny. Czy nie powinno się pomyśleć o tym, żeby w informacji dla straży dodać numer telefoniczny tej firmy czy tego zakładu oraz osoby odpowiedzialnej czy kierującej tym zakładem. Wydaje mi się, że najprostszą i najszybszą drogą komunikacji jest kontakt telefoniczny. Oczywiście adres strony internetowej może być podany w tym zgłoszeniu, ale wydaje mi się, że oprócz tego adresu należałoby wskazać numer telefonu osoby odpowiedzialnej, kierownika zakładu, właściciela czy innej osoby decyzyjnej, bo kontakt telefoniczny jest najszybszy. Jeśli jest sytuacja zagrożenia, to nikt nie będzie szperał w Internecie, mając na uwadze to, że Internat działa różnie, prawda? A jeśli jest informacja o numerze telefonicznym, to kontakt telefoniczny jest najszybszy. Dlatego poprosiłbym pana legislatora, aby pomógł mi zredagować taką poprawkę i chciałbym ją zgłosić na dzisiejszym posiedzeniu komisji, jako że nie będę mógł uczestniczyć w posiedzeniu Senatu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

(Brak nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Odpowiadając na pytanie pani senator, chciałbym zwrócić uwagę, że w art. 1 w pkcie 4 mówimy, iż jeśli podajemy termin "instalacja", to przepis ten informuje o tym, że należy przez to rozumieć magazyny, urządzenia, z wyłączeniem środków transportu, i infrastrukturę, związane z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czyli instalacja to magazyn, tak?)

W rozumieniu tego artykułu pojęcie to obejmuje również magazyny i inne urządzenia.

Jeśli chodzi o poprawkę trzecią, to ja oczywiście się zgadzam, że to nie powoduje luki, ale Senat nie może wykluczyć sytuacji, o której wspomniałem wcześniej, że w razie wystąpienia zawirowań w procesie legislacyjnym omawiana dziś nowelizacja wejdzie w życie w terminie późniejszym. Wtedy rzeczywiście wystąpi konflikt redakcyjny, dlatego że będziemy wprowadzać zmiany w przepisach, które nie istnieją w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Biorąc pod uwagę taką ewentualność, Biuro Legislacyjne podnosi tę wątpliwość. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" Krzysztof Zaręba:

Ja już straciłem podstawę do wyjaśniania pani senator tego pojęcia, ponieważ pan mecenas je określił, informując o jego rozszerzeniu na magazyny i miejsca składowania. W momencie zgłaszania to pytanie wisiało jeszcze w powietrzu. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Czy są jeszcze inne uwagi?

Proszę bardzo, pan prezes.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski:

Chciałbym uzupełnić, jeśli można, wypowiedź Biura Legislacyjnego, jeżeli chodzi o rozszerzenie definicji "instalacja". Definicja "instalacji" jest oczywiście w słowniku ustawy - Prawo ochrony środowiska, a dla potrzeb rozdziału związanego z poważnymi awariami wprowadza się, zgodnie z dyrektywą, niejako rozszerzone pojęcie. I to jest uzupełnienie słownika, ale nie wprost, nie została ta zmiana dokonana w słowniku, dlatego że ma to zastosowanie tylko do awarii przemysłowych. Stąd wynika niezrozumiałość uzasadnienia projektu ustawy w porównaniu z jej treścią.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy można?)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jeszcze senator Skurkiewicz.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

O to ci chodziło, Senatorze?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wiem, o co mi chodziło.)

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski:

Pragnę zauważyć, że to jest tylko uzupełnienie informacji, które zakład musi przedkładać. Do tej pory wszędzie były informacje związane z adresem, z zarządzającym instalacją itd., itd., wszystkie te informacje były przekazywane. Natomiast tu jest w pewnym sensie nałożony dodatkowy obowiązek posiadania strony www, dlatego że na dzień dzisiejszy każdy zakład zaliczany do zakładów dużego czy podwyższonego ryzyka jest zobowiązany do informowania o zagrożeniu wszystkich, którzy są zainteresowani. Najłatwiejszą formą jest umieszczenie planów wewnętrznych, zewnętrznego planu ratowniczego, informacji o zakładzie i o zagrożeniu w bezpośrednim jego rejonie na stronie internetowej. Praktycznie biorąc, to nie są małe zakładziki, nie jest to więc nałożenie dodatkowego obowiązku, tylko wykorzystanie narzędzi, które mają zakłady, do informowania wszystkich, którzy są lub mogą być zainteresowani oddziaływaniem zakładu czy stworzonym zagrożeniem albo zabezpieczeniem siebie czy swoich pracowników przed ewentualnym zdarzeniem mającym znamiona poważnego zagrożenia.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, jeszcze pan senator.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, ja absolutnie, w żaden sposób, nie neguję tego, bo to, wiadomo, strona internetowa... Chciałbym tylko zwrócić uwagę, żeby przy okazji, kiedy jest propozycja nowelizacji art. 250, iść troszeczkę dalej. Nie będzie to kolidowało z przepisami konstytucyjnymi, żeby się nie narażać w sposób głębszy.

Ja może zacytuję art. 250, bo tam w ogóle nie ma mowy o zgłoszeniu, o tym, żeby podać numer telefonu. Art. 250 mówi, że prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest zobowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej. Ust. 2 mówi, że zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane: 1) oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby. Przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu prowadzącego zakład. I tu adres zakładu, adres strony internetowej, informacja o tytule prawnym i ta zmiana czwarta, która nie budzi żadnych kontrowersji.

Dlatego mówię, że przy tej okazji można by się pokusić o to, żeby jako obligo wpisać, oprócz adresu i strony internetowej, numer telefonu. Bo jeśli chodzi o ten kontakt, to w sytuacji jakiegoś tam zagrożenia czy w sytuacji kryzysowej sięgnięcie do zgłoszenia i pobranie numeru telefonu jest najprostsze. Ja się absolutnie nie upieram, że tak ma być, ale mając jakieś ludzkie odruchy, w sytuacji zagrożenia, kiedy jest potrzebne szybkie działanie, kontakt telefoniczny jest najprostszy i najszybszy. Czy niewłaściwe byłoby nałożenie na zgłaszającego obowiązku dołączenia numeru telefonu osoby, która jest w tym momencie odpowiedzialna lub która zarządza całym przedsięwzięciem? To tyle. Myślę, że taka poprawka zmierzałaby w dobrym kierunku.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski:

Panie Senatorze, sytuacja wygląda w ten sposób, że zgłoszenie jest pierwszym elementem nawiązania współpracy między komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, który jest osobą odpowiedzialną za nadzór, prowadzenie akcji ratowniczej itd. Jest ono pierwszym elementem, gdyż Państwowa Straż Pożarna musi nawiązać kontakt, ponieważ to ona opracowuje tak zwany zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy i w tym planie, jako dokumencie, który jest wykorzystywany zarówno przez zakład, jak i przez Państwową Straż Pożarną, te wszystkie informacje już są. Tak że tu nałożylibyśmy chyba nie tyle nadmierny, co dodatkowy obowiązek, który de facto wynika z innych przepisów.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, nie upieram się, przyjmuję pana argumentację. Nadgorliwość w pewnych obszarach nie jest pożądana, być może w tym również. Jeżeli pan uważa, że nie ma w tym zapisie najmniejszych problemów, ja tę argumentację przyjmuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma.

Wobec tego przystępujemy do głosowania nad poprawkami...

Senator Wojciech Skurkiewicz:

A może byśmy zdecydowali, kto je przejmuje. Ja będę chciał przejąć poprawki, które zostały zaproponowane.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jakie poprawki pan senator przejmuje?

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja bym chciał przejąć poprawki drugą i trzecią.

Senator Michał Wojtczak:

Ja przejmę poprawkę pierwszą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dobrze. Głosujemy nad poprawką pierwszą.

Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o poprawkę trzecią, to jej konsekwencją jest konieczność zmiany tytułu ustawy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeśli chodzi o głosowanie nad poprawkami, proponowałbym poprawki, o których już mówiłem. Jeśli mówimy o poprawce trzeciej, to jeśli chodzi o głosowanie, możemy określić, że są to poprawki pierwsza i czwarta. Pozwolę sobie je przytoczyć.

Poprawka pierwsza: w tytule ustawy skreśla się wyrazy "oraz ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym" oraz poprawka czwarta: skreśla się art. 2. Pragnę podkreślić, że nad tymi poprawkami należy głosować łącznie.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Nad pierwszą i...)

...czwartą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nad pierwszą i czwartą.

Dobrze.

Jeszcze pan przewodniczący Wojtczak, prosimy bardzo.

Senator Michał Wojtczak:

Chciałbym poprosić pana ministra o ustosunkowanie się po raz kolejny do poprawki trzeciej, bo padły pewne argumenty za jej podtrzymaniem czy przejęciem. Została ona przejęta przez kolegę. Chciałbym zapytać - bo może panowie zmienili zdanie - czy uwzględnią panowie argumentację, która tutaj padła. Chciałbym usłyszeć, że tak powiem, ostateczną opinię strony rządowej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ale jeszcze niech się wypowie pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panowie, w momencie, kiedy przyjmiemy chociaż jedną poprawkę, ta ustawa trafia do Sejmu i pewnie będzie rozpatrywana na najbliższym jego posiedzeniu. Jeżeli chodzi o sprawę ustawy przestrzennej, to ona po tym etapie sejmowym jest już w podpisie u prezydenta. Tak że na logikę biorąc, tamta sprawa jest bardziej zaawansowana i wydaje się, że stanowisko, żeby trwać przy tym, byłoby... Na pewno ta sprawa nie przyspieszy całej procedury, bo nawet jeżeli tę ustawę przyjmiemy bez poprawek, to ona i tak trafi do prezydenta dopiero w przyszłym tygodniu, nie wcześniej, a tamta już jest u prezydenta.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski:

Sprawa jest dla nas dość trudna, gdyż trudno mówić o uwzględnieniu czy nieuwzględnieniu zapisów ustawy, która jeszcze nie obowiązuje, bo ona nie obowiązuje, dopóki nie została opublikowana.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A jak będzie sytuacja, że zostanie skierowana...

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Na posiedzeniu Senatu ta sprawa będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Być może do tego czasu...

(Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski: Może będzie podpisana?)

Poprawkę zgłaszamy, a państwo się opowiedzą przed głosowaniem w Senacie i już.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bo to jest najprostsze działanie. Pewnie będą państwo mieli decydujący głos przed głosowaniem w Senacie...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dokładnie. To znaczy wprowadzamy od razu, niech panowie powiedzą...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: No tak, tak, dokładnie.)

A ostatecznie i tak będzie głosowanie Senatu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

I będzie to wyjaśnione.

Proszę bardzo, pan mecenas.

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Jeśli chodzi o wątpliwości, co by się mogło ewentualnie stać, gdyby ta ustawa nie została podpisana przez prezydenta albo gdyby zostały wykorzystane inne możliwości wynikające z procesu legislacyjnego, to rozwiązanie jest bardzo proste: Sejm odrzuci poprawkę Senatu.

(Głos z sali: Kiedy tamta ustawa była skierowana?)

25 czerwca ustawa została uchwalona przez Sejm.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Wydaje mi się, że ustaliliśmy stanowisko, głosujmy więc.

Proszę bardzo.

Poprawka pierwsza została przejęta przez pana przewodniczącego Michała Wojtczaka...

(Głos z sali: Pierwsza i czwarta.)

Nad pierwszą i czwartą głosujemy łącznie.

Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej i czwartej?

Proszę przypomnieć te poprawki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka ma poparcie pana ministra.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Wszyscy, czyli jednogłośnie. Dziękuję.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad poprawką trzecią, tak?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Nad poprawką drugą.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak, nad drugą, dobrze.)

Pozwolę sobie ją odczytać.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

W art. 1 w pkcie 7 ustawy nowelizującej w ust. 5 w pkcie 1 po wyrazach "zakładom opieki zdrowotnej oraz" skreśla się wyrazy "innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu" oraz po wyrazach "o której mowa w art. 260 ust. 1" dodaje się wyrazy ""innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu". Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do głosowania.

Ta poprawka również uzyskała poparcie rządu.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Jednogłośnie, dziękuję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

O, jeszcze jeden jest, po drugiej stronie. (Wesołość na sali)

Proszę bardzo o przedstawienie następnej poprawki.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka trzecia dotyczy zredagowania przepisu zgodnie z siatką pojęć występujących w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Ma ona następujące brzmienie: art. 1 pkt 7: a) w ust. 6 w pkcie 3 wyrazy "gminie właściwej" zastępuje się wyrazami "wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu"; b) w ust. 7 wyrazy "Organ wykonawczy gminy" zastępuje się wyrazami "Wójt, burmistrz lub prezydent miasta". Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy pan minister wyrazi na to zgodę, a ostateczną decyzję podejmie się ewentualnie przed posiedzeniem?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski:

To nie budzi kontrowersji.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dobrze, w porządku.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Dziękuję.

Proszę bardzo o następną poprawkę.

(Głos z sali: Już były wszystkie.)

Wszystkie? No to nie ma problemu. Głosujemy nad całością ustawy.

Kto jest za przyjęciem ustawy z poprawkami?

Jednogłośnie, dziękuję.

W takim razie wyznaczymy senatora sprawozdawcę. Proponuję, żeby to był Czesław Ryszka. Nie widzę sprzeciwu.

Tak, senator Ryszka jest sprawozdawcą. (Wesołość na sali)

Panie Senatorze!

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Skoro pan senator Ryszka odmawia, to kto z państwa senatorów się tego podejmie? Pan przewodniczący?

Pan przewodniczący Michał Wojtczak wyraża zgodę. Proszę uprzejmie.

Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Mamy sprawozdawcę.

Dziękuję szanownym państwu za obecność i zamykam posiedzenie komisji.

W przyszłym tygodniu miało być prawo geologiczne. Pan senator prosił, żeby był taki punkt, ale z uwagi na to, że w Sejmie prace legislacyjne nad tym są zatrzymane, mamy jeszcze czas, żeby odbyć to posiedzenie. Myślę, że będzie to z pożytkiem dla meritum sprawy. Pan senator zostanie poinformowany, kiedy się odbędzie posiedzenie na ten temat.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 39)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów