Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1875) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (62.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (212.)

w dniu 24 listopada 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 45)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ochrony Środowiska.

Witam pana przewodniczącego Pupę.

Przechodzimy do głosowania. Dwie poprawki pozostały nam jeszcze do przegłosowania.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad poprawką, która została poparta przez Komisję Środowiska oraz przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a potem nad poprawką dwóch panów senatorów.

Głosujemy. Kto jest za poprawką, która już wcześniej została poparta przez dwie komisje? (10)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

To znaczy, że poprawka została poparta jednogłośnie. No, chyba, że ktoś nie głosował? W każdym razie poprawka została poparta przez połączone komisje dziesięcioma głosami, nikt się nie wstrzymał od głosowania i nikt nie był przeciw.

Teraz poprawka panów senatorów Zientarskiego i Grzyba. Bardzo proszę pana mecenasa o krótkie wytłumaczenie, na czym ta poprawka polega.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Aby zapewnić skuteczne osiągnięcie celów, dla których uchwalana jest ta ustawa, konieczne jest, aby weszła ona w życie przed dniem 1 stycznia 2013 r. Przedmiotowa poprawka proponuje kalendarzowe określenie daty wejścia w życie niniejszej ustawy. Dotychczas tu występuje... Określony termin vacatio legis został wyznaczony na czternaście dni. Mając na uwadze cykl legislacyjny i terminy, a także konieczność powrotu tej ustawy do Sejmu i konieczność złożenia podpisu przez pana prezydenta... Chodzi o to, że z uwagi na okres vacatio legis może wydarzyć się sytuacja, iż ta ustawa nie wejdzie w życie przed określonym przeze mnie dniem.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rozumiem.

Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Popieramy tę poprawkę.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rząd popiera.

Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Pan przewodniczący? Czy ktoś chciałby coś dodać? Nie.

Dziękuję bardzo.

W takim razie pytam: kto jest za? (13)

Poprawka została jednogłośnie poparta przez połączone komisje.

Kto był do tej pory sprawozdawcą Komisji Środowiska?

(Głos z sali: Błaszczyk.)

No, to poprosimy pana senatora Błaszczyka, by dalej reprezentował połączone komisje.

Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 49)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów