Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1941) z 68. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 4 stycznia 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Gospodarka wodna; Środowisko; Państwowa Agencja Atomistyki; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, do druku nr 3429, nr 3672, do druku nr 3672, nr 3672-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie komisji.

W porządku obrad mamy rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2011 r. Mamy do rozpatrzenia trzy części budżetowe: część 22 "Gospodarka wodna", część 41 "Środowisko" oraz część 68 "Państwowa Agencja Atomistyki" wraz z odpowiednimi załącznikami. Ponadto mamy do rozpatrzenia część 83 "Rezerwy celowe", załącznik nr 2, oraz część 85 "Budżety wojewodów ogółem".

Witam szanownych państwa. Witam pana ministra Bernarda Błaszczyka, reprezentującego Ministerstwo Środowiska, oraz pana ministra Adama Zdziebłę reprezentującego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Witam pana ministra Andrzeja Jagusiewicza z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz generalnego dyrektora ochrony środowiska, pana Michała Kiełsznię. Witam pana Leszka Karwowskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Witam panią Małgorzatę Skuchę, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witam panią Halinę Kowalkowską reprezentującą Ministerstwo Finansów. Witam pana Janusza Włodarskiego, dyrektora generalnego Państwowej Agencji Atomistyki, oraz panią Bożenę Łopacką, dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Budżetowego. Są również z nami pani Katarzyna Papińska, doradca techniczny w Najwyższej Izbie Kontroli, oraz pan Krzysztof Zaręba z Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" - witam. Witam wszystkie osoby towarzyszące szanownym...

(Głos z sali: Jest jeszcze pan prezes...)

Kolega senator podpowiada... Ale chciałbym powitać wszystkich pozostałych szanownych gości łącznie, jeśli państwo pozwolą. Ponieważ przybyło bardzo dużo gości, wymieniłem, żeby nie przedłużać, tylko szefów poszczególnych jednostek.

Panie Ministrze, proponuję, aby pan rozpoczął i w imieniu przedstawicieli rządu sterował, można powiedzieć, dzisiejszą rozmową, zabieraniem głosu w dyskusji i udzielaniem odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Proponuję, żebyśmy rozpatrzyli najpierw część 22, potem część 41, a później część 68, zawarte w odpowiednich załącznikach. Po omówieniu każdej części będzie dyskusja, jak również pytania do szanownych państwa, a na końcu, jeżeli senatorowie zgłoszą wnioski o charakterze legislacyjnym, rozpatrzymy je w głosowaniu. Przypomnę, że Wysoka Komisja nie może zgłosić wniosku o odrzucenie ustawy, bo jest to ustawa budżetowa, i zgodnie z regulaminem taki wniosek paść. Skoro ta ustawa została przyjęta przez Sejm, możemy tylko rozpatrzyć poprawki zgłoszone przez szanownych państwa senatorów.

Panie Ministrze, proszę uprzejmie o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Dziękuję bardzo za możliwość zaprezentowania projektu budżetu na rok 2011, który to projekt został przyjęty przez Sejm i jest przedmiotem obrad Wysokiej Komisji. Prezentowany w materiałach projekt budżetu został opracowany w oparciu o przyznany limit wydatków, który stanowi 0,3% ogółu wydatków planowanych na 2011 r. i wynosi łącznie 809 milionów 532 tysiące zł. Łącznie z budżetem środków europejskich budżet na rok 2011, o którym rozmawiamy, wynosi 3 miliardy 843 miliony 560 tysięcy zł, co stanowi 265,1% limitu środków przyznanych na rok 2010.

Zgodnie z sugestią pana przewodniczącego przejdę do omawiania spraw związanych z częścią 22 "Gospodarka wodna". Projekt budżetu na 2011 r. w części 22 "Gospodarka wodna" obejmuje finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, meteorologii, hydrologii i hydrogeologii, realizowanych przez dziewięć jednostek budżetowych.

Dochody budżetowe w części 22 "Gospodarka wodna" szacowane na rok 2011 w wysokości 31 milionów 340 tysięcy zł stanowią 244,5% dochodów ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 oraz 228,2% przewidywanego wykonania w roku 2010. W ramach tej kwoty środki w wysokości 19 milionów 426 tysięcy zł zostaną pozyskane w związku z przejęciem przez regionalne zarządy gospodarki wodnej realizacji zadań po zlikwidowanych w końcu 2010 r. gospodarstwach pomocniczych.

Wydatki budżetowe, jeśli chodzi o środki krajowe, w części 22 "Gospodarka wodna" na rok 2011 zaplanowano w wysokości 329 milionów 487 tysięcy zł, co stanowi 59,1% wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 r. W wartościach porównywalnych, czyli bez planowanych na 2010 r. środków przeznaczonych na finansowanie budowy zbiornika Świnna Poręba w wysokości 254 milionów zł, przyznane środki stanowią 108,4% wydatków w roku 2010. Takie wyliczenie wiąże się z tym, że inwestycje dotyczące budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba decyzją Rady Ministrów w 2011 r. będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 325 milionów 300 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o inne wydatki, to wydatki na działalność usługową wynoszą 301 milionów 526 tysięcy zł, na administrację publiczną - 25 milionów 25 tysięcy zł i na obronę narodową - 2 miliony 936 tysięcy zł.

Wydatki budżetu środków europejskich na rok 2011 w części 22 "Gospodarka wodna" zostały zaplanowane w wysokości 180 milionów 649 tysięcy zł. Wydatki te będą realizowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej w związku z realizacją projektów finansowanych w ramach następujących programów operacyjnych. W materiałach zostało to szczegółowo podane, ale powiem o tym skrótowo. W ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" zostało zaplanowane 146 milionów 326 tysięcy zł, w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" - 10 milionów 742 tysiące zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - 14 milionów 417 tysięcy zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - 765 tysięcy zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - 1 milion 168 tysięcy zł, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 1 milion 429 tysięcy zł i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 5 milionów 802 tysiące zł.

Na tym zakończę omawianie projektu budżetu w części 22, a na szczegółowe pytania, jak zasygnalizował pan przewodniczący, odpowiedzieliby specjaliści, którzy bezpośrednio zajmują się sprawami związanymi z poszczególnymi częściami budżetu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Rozpoczynamy dyskusję i zadawanie pytań do pana ministra i do pana dyrektora Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pan senator Skurkiewicz, proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Rozumiem, że chodzi o pytania dotyczące tylko tej części. Tak?

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak, o pytania dotyczące części 22.)

Panie Ministrze, gdyby był pan łaskaw i zechciał przybliżyć kwestię dochodów budżetowych. Czy to wspomniane zwiększenie, powiedział pan o 228%, wynika tylko z tego, że zostały zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze? Czy tylko to przekłada się na taki wzrost dochodów w części "Gospodarka wodna", czy też wpływają na to inne elementy?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Istotnie, ten wzrost wiąże się z likwidacją gospodarstw pomocniczych przy regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy jakieś inne elementy...?)

Tylko to.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Ministrze, pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące omawianej części budżetowej. Przedstawiliście państwo informacje, że na gospodarkę wodną przeznaczone zostanie 84,3% limitu z roku 2010, czyli budżet gospodarki wodnej zmniejszy się o 16%. A przecież do tej pory są odczuwalne skutki ostatniej powodzi, która dotknęła Polskę w 2010 r. Chodzi nie tylko o zalanie domów, lecz także o usuwiska i inne sprawy związane z powodzią, która dotknęła nasz kraj. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy uszczuplenie środków nie wpłynie w znacznym stopniu na to, że z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe w roku bieżącym dojdzie do jeszcze większego dramatu powodziowego niż w roku 2010. Bowiem nie wszystkie wały zostały naprawione, nie wszystkie umocnienia zostały zrobione i są znaczne braki w zabezpieczeniu rzek i potoków oraz obwałowań.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, czyli przede wszystkim zbiornik Świnna Poręba, to ta inwestycja była finansowana bezpośrednio z budżetu państwa, ale w wyniku ustaleń Rady Ministrów będzie ona finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli mamy realny wzrost w tym zakresie, tylko źródło finansowania, pochodzenie tych środków w wysokości 325 milionów 300 tysięcy zł... W wyniku decyzji Rady Ministrów będziemy mieli możliwość dofinansowania tej inwestycji z narodowego funduszu.

Ponadto, rzeczywiście środki budżetowe będące przedmiotem dzisiejszych obrad komisji stanowią 84,3% wspomnianego limitu, ale oprócz tych środków są jeszcze środki narodowego funduszu i wojewódzkich funduszy, a także środki ministerstwa spraw wewnętrznych oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przeznaczone na wspomaganie wielu działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W tym zakresie uczestnictwo państwa w pokrywaniu kosztów... Tak się składa, że jutrzejsze posiedzenie będzie dotyczyło tego, w jaki sposób zadeklarowane środki zostały wykorzystane i w jakim zakresie zostały one zainwestowane w ochronę przeciwpowodziową. Czyli na tym posiedzeniu, jak sądzę, szczegółowo przedstawimy tę kwestię, ale również dzisiaj, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, poproszę pana prezesa o przedstawienie kwestii ochrony przeciwpowodziowej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Uzupełniając odpowiedź na to pytanie, powiem, że pieniądze przeznaczone na usuwanie skutków powodzi są jakby poza omawianą częścią ustawy budżetowej. Jak wspomniał pan minister Błaszczyk, one idą z rezerwy. W tym roku w mojej gestii, czyli chodzi o regionalne zarządy gospodarki wodnej, a nie o zarządy melioracji i urządzeń wodnych, bo to jest odrębny obszar... W naszym obszarze po powodzi wykorzystane zostało prawie 100 milionów zł z dwóch źródeł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rezerwy budżetowej. W przyszłym roku w narodowym funduszu również zaplanowano... Finansowanie usuwania strat zostało rozłożone na trzy lata i w następnym roku również przewidziano finansowanie usuwania tych strat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rezerwy budżetowej. A więc finansowanie tych działań znajduje się jakby poza częścią budżetową, którą prezentował pan minister Błaszczyk. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Rotnicka i pan senator Gorczyca.

Proszę bardzo, w takiej kolejności.

Senator Stanisław Gorczyca:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo. Ja...)

Panie Ministrze, chciałbym zapytać o środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Żuławach. W wyniku obrad na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji na wniosek pana senatora Andrzeja Grzyba i mój złożyliśmy prośbę o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na Żuławach i chciałbym się dowiedzieć, czy zostały zabezpieczone większe środki na ten cel. Co prawda, dostaliśmy odpowiedź, że te środki są zabezpieczone w ramach specjalnej rezerwy, ale trudno sobie wyobrazić, że aby skorzystać z tych pieniędzy... Wiadomo, że te środki co miesiąc powinny wpływać do regionalnego zarządu, w tym przypadku, w Gdańsku. A zatem czy będą większe środki na bieżące utrzymanie urządzeń na Żuławach?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Poproszę pana prezesa Karwowskiego o odpowiedź na to pytanie, bo takie zadanie jest realizowane przez regionalny zarząd gospodarki wodnej. Powiem tylko, że po poprawkach wprowadzonych przez Komisję Finansów Publicznych do projektu ustawy budżetowej, w części "Budżety wojewodów ogółem" w rozdziale "Melioracje wodne" zostały zaplanowane środki chyba w wysokości 332 milionów 660 tysięcy zł, dotacje w wysokości 126 milionów zł, i w tym środki dla województwa pomorskiego. Zaplanowano również środki w ramach rezerwy celowej. Myślę, że szczegóły dopowie pan prezes Karwowski.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Jeżeli chodzi o realizację wspomnianych zadań, to chciałbym rozróżnić następujące elementy. Program żuławski ma zagwarantowane finansowanie i w ramach tego programu już są podejmowane i realizowane działania. Kończy się realizacja dokumentów planistycznych dla tego programu...

(Głos z sali: ...Sześcioletniego programu.)

Tak. Obecnie realizujemy pierwszy etap tego programu. Proszę pamiętać, że to jest pierwszy etap.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z bieżącym utrzymaniem, to z tego, co wiem na temat obecnej sytuacji w Gdańsku, część środków została przeznaczona na usuwanie skutków... W tym regionie doszło bowiem do spłycenia ujścia Wisły; to był jeden z problemów, który był rozważany. I na działania z tym związane są pieniądze z rezerwy budżetowej, a ponadto mamy do dyspozycji środki w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". A więc na te działania są pieniądze; tyle na ten temat mogę powiedzieć. Nie jest mi znana - nie dotarły do mnie takie informacje - kwestia, o której powiedział pan senator, czyli kwestia dodatkowych pieniędzy. Ja mam informacje wynikające z relacji między Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wiem, że pieniądze, o przyznanie których wnoszono, zostały zagwarantowane i że je otrzymano, i że również na przyszły rok są plany w tym zakresie, a w zasadzie chodzi o ten rok, który już się rozpoczął.

Nie wiem, czy pani dyrektor Malarz, siedząca obok mnie, zechce... Przepraszam, że pozwoliłem sobie...

(Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Malarz: Proszę bardzo, jeżeli pan senator sobie życzy, to mogę powiedzieć dwa słowa o POIiŚ.)

(Senator Stanisław Gorczyca: Tych środków było po prostu za mało. Dlatego na prośbę marszałków województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego wystąpiliśmy z takim wnioskiem do członków komisji, komisja przychyliła się do naszej prośby, podjęliśmy uchwałę i wystosowaliśmy pismo do rządu... Tak, Panie Przewodniczący?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Stanisław Gorczyca: To pismo zostało skierowane do premiera.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Panie Senatorze, w tej sprawie udzielił odpowiedzi minister finansów. Minister finansów do przewodniczącego Komisji Środowiska, pana Zdzisława Pupy, wystosował pismo, w którym informuje o tym, ile środków po wprowadzonych poprawkach jest w budżecie wojewodów, ile środków jest w rezerwie, ile środków zostanie przeznaczonych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i utrzymanie wód istotnych oraz ile otrzyma województwo pomorskie. Jest w nim mowa o środkach w wysokości 204 milionów zł znajdujących się w rezerwie oraz o środkach na przeciwdziałanie... usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 miliarda 450 milionów zł, stanowiących rezerwę rozdysponowywaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Taka deklaracja została...

Senator Stanisław Gorczyca:

Zgadza się, tylko że pan minister odpowiedział, że te zwiększone środki są w rezerwie, a to jest ogólna rezerwa dla całego kraju i nie wiadomo... Szczerze mówiąc, nie wiemy, czy zwiększone środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń, czy nie - pewnie nie. A niestety mamy taką zimę, jaką mamy, i skutki roztopów mogą najbardziej dotknąć Żuławy. Znamy przecież historię Żuław i sytuacja naprawdę może być bardzo niebezpieczna.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Senatorze, zapraszam do sekretariatu komisji...

(Senator Stanisław Gorczyca: Ja mam tę odpowiedź, tylko ta odpowiedź jest...)

...niesatysfakcjonująca. Mam tego świadomość.

(Senator Stanisław Gorczyca: Tak.)

(Senator Andrzej Grzyb: Panie Przewodniczący, czy mogę dodać dwa słowa?)

Pani senator...

(Senator Jadwiga Rotnicka: Poczekam. Bo to do tego punktu...)

(Senator Andrzej Grzyb: Pani Senator, bardzo przepraszam, że tak...)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Proszę, bo pan chce wypowiedzieć się na ten temat...)

Senator Andrzej Grzyb:

...Na temat, który jest omawiany.

Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo precyzyjna i bardzo za tę odpowiedź dziękujemy. Chodzi tylko o drobne dodanie, i pan senator słusznie się o to dodanie upomina. Bo skoro są pieniądze na bieżące utrzymanie i eksploatację, a dokładnie o to chodzi, to one powinny być w tym miejscu, gdzie są zaplanowane środki na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją, a nie w rezerwie budżetowej. Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że w odpowiednim momencie, kiedy zaistnieje taka potrzeba nawet niekoniecznie w tych dwóch województwach, te środki zostaną przekazane. Zatem nasze pytanie tak naprawdę prowadzi do zaproponowania poprawki i uzyskania opinii państwa na temat ewentualnej poprawki. Chodzi o to, czy nie powinniśmy, zgodnie z naszym pierwotnym pismem, po otrzymaniu wyjaśnienia ministra finansów wnieść o wprowadzenie poprawki, dzięki której przeniesiono by środki z rezerwy precyzyjnie wskazanej przez pana ministra.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, mam pytanie, które wiąże się z przyjętą niedawno ustawą - Prawo wodne, wprowadzającą czy wdrażającą do naszego systemu prawnego zapisy ramowej dyrektywy wodnej. O ile dobrze pamiętam, wspomniane zapisy stanowią, że realizacja pewnych zadań musi być etapowana na trzy lata, że pierwszy etap ma dotyczyć wykonywania map ryzyka i map zalewania i że te działania będą w gestii prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. A w propozycji wydatków mamy enigmatyczny zapis dotyczący wydatków na zadania wynikające z ustawy - Prawo wodne oraz ramowej dyrektywy wodnej, które mieszczą się pod hasłem "pozostałe wydatki bieżące Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej". Z takiego zapisu nie wynika, jakie to mogą być kwoty i kto będzie prowadził wspomniane działania. Ponadto, jeśli zsumujemy zapisane kwoty w wydatkach majątkowych, świadczeniach na rzecz osób... itd., to właściwie wyczerpiemy całą kwotę wydatków. Prosiłabym zatem o przybliżenie, jakie środki w 2011 r. zostaną przeznaczone na wdrożenie elementów ramowej dyrektywy wodnej, do czego zobowiązuje nas przyjęta ustawa. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Pan minister, proszę bardzo.

(Senator Jadwiga Rotnicka: I jeszcze jedna kwestia...)

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo.

Na te pytania odpowiedzą pan prezes Karwowski oraz pani Kalinowska, którzy są specjalistami w tym zakresie i mogą odpowiedzieć na nie szczegółowo.

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Wysoka Komisjo!

Słyszałem tylko połowę pytania, a drugiej połowy niestety nie, ponieważ trwała tu ożywiona dyskusja. Przepraszam najmocniej.

Jeżeli chodzi o dyrektywę powodziową, to mogę precyzyjnie wyjaśnić te kwestie pani senator. Etapy są następujące: rok 2011 - wstępna ocena ryzyka powodziowego, rok 2013 - realizacja dwóch rodzajów map, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, i rok 2015 - finał realizacji zapisów dyrektywy powodziowej, to jest przygotowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. I są przewidziane pieniądze na pierwsze dwa etapy, czyli na wstępną ocenę ryzyka oraz na przygotowanie dwóch podstawowych rodzajów map, które z jednej strony będą stanowiły narzędzie potrzebne do zarządzania sprawami związanymi z powodzią, a z drugiej strony będą stanowiły podstawę do wykonania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Obecnie jest przygotowywane, poprawiane studium wykonalności. Na te działania ze środków z programu "Innowacyjna gospodarka" zostało przeznaczone 300 milionów zł. Chodzi o prace geodezyjne prowadzące do wykonania numerycznego modelu terenu oraz o inwentaryzację obiektów, na co zostanie nałożone modelowanie hydrologiczne. Te zadania są w programie...

(Senator Jadwiga Rotnicka: ..."Innowacyjna gospodarka".)

Tak, w programie "Innowacyjna gospodarka". Jeżeli dobrze pamiętam, z budżetu dołożono 10 milionów zł.

W tych wydatkach, o które pytała pani senator, mieszczą się różne ekspertyzy realizowane przez krajowy zarząd i regionalne zarządy gospodarki wodnej w ciągu roku. Powiem uczciwie, w tej chwili nie potrafię wymienić konkretnych nazw, ale chodzi o działania tego typu. Bo dyrektywa powodziowa jest realizowana ze środków programu "Innowacyjna gospodarka", chodzi o projekt ISOK.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję za wyjaśnienie.

Do pana prezesa Karwowskiego mam pytanie dotyczące planowanych na ten rok wpływów budżetowych, które mają wynieść 53,4% w stosunku do budżetu na rok 2010. Chciałbym zapytać pana prezesa, na co te pieniądze wystarczą. Czy starczą do marca, maja czy do końca roku? Kiedy widzę rzeki i potoki oraz poniszczone zabezpieczenia, a także bezradność wielu wójtów i burmistrzów, którzy widzą pozrywane mosty, pozrywane brzegi i inne zniszczenia wywołane przez te rzeczki i potoczki, to pytam, co za te pieniądze można zrobić i na jak długo te pieniądze starczą. Bo chodzi przecież o połowę budżetu na 2010 r.

Jeżeli pan minister pozwoli, to pan prezes... Proszę bardzo.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Senatorze! Wysoka Komisjo!

W tej kwestii należy rozróżnić kilka elementów. Wpływy, o które pytał pan senator, pochodzą z działalności... z różnych opłat pobieranych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej i te opłaty w 100% są przekazywane do skarbu państwa. Przychody, o których pan wspomniał, generowały gospodarstwa pomocnicze i 50% tych środków mogło być wykorzystywane na działalność bieżącą regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Ale nie stanowiły one istotnej części funduszy wydawanych na tego rodzaju prace, o których powiedział pan senator. Chodziło o prace bieżące, na przykład naprawy śluz czy jazów realizowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. Bowiem działania, o które pytał pan senator, były realizowane głównie z funduszy, o których ja wspomniałem, czyli z rezerwy budżetowej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od powodzi w zeszłym roku 90 milionów zł, o których wspomniałem, wydano nie z pieniędzy wypracowywanych... nie z przychodów regionalnych zarządów, tylko z rezerwy budżetowej i ze środków narodowego funduszu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję panu prezesowi.

Pan powiedział trochę o czymś innym. Jak rozumiem, sytuacja jest na tyle trudna, że trudno panu nawet odpowiadać na pytania, które stawiamy. Bo skoro jest 50% środków z tytułu wpływów, to nie liczmy na to, że będą większe wydatki, Panie Prezesie.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale myślę, że mówiłem na temat. Chciałem tylko wykazać, że skala przychodów jest zupełnie inna niż skala wydatków, o których pan wspomniał, wydatków utrzymaniowych i wydatków wynikających ze zdarzeń bieżących. To są dwie różne skale, jeżeli chodzi o wielkość środków. Tak jak powiedział pan przewodniczący, rzeczywiście chodzi o 50%, ale te środki są znacznie mniejsze niż środki wspomniane przeze mnie, z których w rzeczywistości finansowane są wspomniane zadania.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Senator Skurkiewicz, a później senator Konopka.

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Zanim zadam pytanie, chciałbym powiedzieć, że chyba wkradło się tutaj jakieś nieporozumienie. Pan prezes mówił o 53,4% w porównaniu z ilością środków w roku 2010, ale czy nie jest to przypadkiem spowodowane tym, że inwestycja Świnna Poręba została wykreślona i jest finansowana z narodowego funduszu? Czyli może nie ma to związku z pozostałymi wydatkami. Pan tłumaczył tę kwestię troszeczkę inaczej, ale zostawmy ten temat.

Panie Ministrze... Na dzisiejszym posiedzeniu chyba nie ma pana Ostojewskiego, więc pozwolę sobie panu ministrowi zadać pytanie dotyczące służby hydrologiczno-meteorologicznej. W budżecie proponujecie państwo dotację dla tej służby na poziomie niezmienionym w stosunku do dotacji w 2010 r., chodzi o około 20 milionów zł. Panie Ministrze, czy w związku z potrzebami i problemami, które pojawiły się w ostatnich latach, szczególnie w roku 2010... Cały czas mówi się o konieczności modernizacji sieci radarów meteorologicznych. Czy zamierzacie państwo podjąć starania, żeby tę sieć rozbudować i zmodernizować i czy rzeczywiście ta dotacja zostanie na niezmienionym poziomie? Przypomnę dyskusję sprzed bodajże dwóch lat, kiedy była podobna sytuacja, również chodziło o stany klęski, i padały stwierdzenia, że jeden z radarów musi być zmodernizowany i usprawniony; zresztą później okazało się, że on w ogóle nie funkcjonował. Jak wygląda ta sytuacja obecnie i czy środki zapisane w budżecie są w stanie w jakikolwiek sposób zagwarantować bezpieczeństwo...? Przypomnę, że służba hydrologiczno-meteorologiczna realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa ochrony ludności i gospodarki narodowej. To jest jedna sprawa; wydaje mi się, że z uwagi na to, z czym mieliśmy do czynienia w roku 2010, szczególnie ważna.

Druga sprawa. Jeżeli chodzi o segment gospodarki wodnej, to 231 tysięcy zł zostało przeznaczone na przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa... na przygotowania do polskiej prezydencji rozpoczynającej się 1 lipca 2011 r. Pytanie z tym związane kieruję do pana prezesa. Chodzi mi o to, na co te pieniądze... Jak sądzę, zostaną one przeznaczone na konferencje, tłumaczenia itd., ale chodzi mi o to, jaką wizję wkomponowania się w polską prezydencję w 2011 r. ma Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Czy macie już państwo jakieś pomysły, czy tylko została rzucona kwota na zasadzie: a może wydamy te pieniądze, może się uda wydać te pieniądze? Gdyby pan prezes był łaskaw przybliżyć tę kwestię.

Ponadto gdyby pan minister był łaskaw powiedzieć, ile cały resort, łącznie z narodowym funduszem, bo pewnie z tych środków również znaczna kwota będzie przeznaczona na prezydencję... Ile cały resort czy cały segment ochrony środowiska przeznaczy na polską prezydencję w 2011 r.? Panie Ministrze, jest to pytanie szczegółowe i ono pewnie pojawi się ponownie podczas debaty plenarnej, więc, jeśli dzisiaj nie jesteście państwo w stanie udzielić na nie odpowiedzi, to prosiłbym, abyście byli do tego przygotowani podczas debaty Senatu. A jeśli w tym tygodniu uda się odpowiedzieć na to pytanie na piśmie, to będzie super. Chodzi mi o wszystkie agendy: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe, narodowy fundusz... O to, jakiego rzędu kwota zostanie przeznaczona na ten cel. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Panie Przewodniczący, podzielę odpowiedź na te pytania jakby na trzy segmenty. Najpierw poproszę panią prezes Skuchę o odpowiedź dotyczącą 20 milionów zł i spraw związanych z obsługą. Potem dopełnię tę wypowiedź, jeśli chodzi o zamiary wojewódzkich funduszy. I na końcu - sprawy związane z prezydencją. Jest to bardzo trafna uwaga... A w związku z prezydencją jest jeszcze jedna, szczególnie ważna, kwestia. Mianowicie, w RPA będziemy prowadzili segment unijny, cały blok klimatyczny. W trakcie prezydencji będziemy odpowiadać za te działania, które w RPA będą miały finał. Wrócę jeszcze do tej kwestii, a teraz...

Pani prezes Skucha, proszę bardzo.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o dofinansowanie IMGW, to oprócz tych 20 milionów zł z budżetu państwa, w narodowym funduszu zarezerwowane jest 65 milionów zł na przyszły rok...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, na rok 2011.

Wiem również, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dostanie środki z rezerwy budżetowej na utrzymanie majątku w niezmienionym stanie. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" jest wniosek dotyczący właśnie tego wspomnianego systemu radarów, o uzupełnienie... A więc z kilku...

(Głos z sali: ...Na Górze Świętej Anny.)

Tak. Jest cały system wspierania instytutu. Chodzi o to, żeby odgrywał on swoją rolę, tak jak to miało miejsce w przypadku powodzi w ubiegłym roku.

Kolejna informacja. Chcemy wesprzeć resort i dofinansować działania związane z prezydencją kwotą 9 milionów zł, jeżeli dobrze pamiętam. Te środki mają służyć przygotowaniu przez ministra środowiska... Obok innych środków budżetowych także z naszych środków będzie finansowany udział resortu w działaniach związanych z prezydencją.

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jeżeli chodzi o kolejne sprawy, to, tak jak głośno podpowiadano, będzie wspólna inwestycja dotycząca radaru na Górze Świętej Anny, finansowana z wojewódzkich funduszy: katowickiego, wrocławskiego i opolskiego. Te trzy fundusze wstępnie wyraziły zgodę na finansowanie tego radaru i w tej chwili trwają dyskusje robocze na ten temat. Tak że osłona hydrometeorologiczna kraju... Chcę również podkreślić, że chcemy podawać poprzez system SMS w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informacje o zagrożeniach powodziowych. Mamy prawie osiemdziesięcioczteroprocentowe nasycenie, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, i takie działanie stanowiłoby jedną z form... Ponadto chcemy przedstawiać prognozy dla rolnictwa, które również dawałyby sygnał... Takie są zamiary w tym zakresie. Osłona radarowa musi być na tyle sprawna i pełna, żeby mogła sprostać wyzwaniom nowoczesności. Czyli, krótko mówiąc, narodowy fundusz i wojewódzkie fundusze zabezpieczają omawianą ochronę, co prowadzi do otrzymania produktu w postaci zawiadomienia społeczeństwa w różnych fazach... również w życiu codziennym, jeżeli chodzi o rolnictwo.

Jeżeli chodzi o wydatki na przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Unii Europejskiej, to trzeba jakby podzielić je na trzy części. Środki będą wydatkowane przez Ministerstwo Środowiska, chodzi o mniej więcej 1 milion 500 tysięcy zł, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - 418 tysięcy zł, i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - 331 tysięcy zł. Te środki zostaną wydane na przygotowanie, obsługę i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie. Chodzi między innymi o wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ale przyjmuję sugestię pana senatora, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile konkretnie dadzą na przykład Lasy Państwowe...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, chodzi o cały segment związany z ochroną środowiska.

Pan senator zasugerował, żeby w tym tygodniu dać szczegółową odpowiedź z konkretnymi kwotami, tak?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Ministrze, nie chciałbym mojego ukochanego resortu stawiać w niezręcznej sytuacji na posiedzeniu plenarnym, dlatego uprzedzam pytanie, które zadam na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu.)

(Głos z sali: To jest trudna miłość.)

Senator wyręczył mnie, mówiąc o trudnej miłości.

(Wesołość na sali)

Taki jest układ, że ta miłość wymaga poświęceń z jednej i drugiej strony. Dziękuję bardzo, że pan senator zasygnalizował, w jakim zakresie oczekuje szczegółowych odpowiedzi.

Jeśli chodzi o kwotę 9 milionów zł, o której była mowa, to tę kwotę w ramach przewodnictwa w Unii głównie będziemy... Kwota 9 milionów zł zostanie spożytkowana głównie na cele ściśle związane z działalnością klimatyczną. Chodzi na przykład o zorganizowanie zaplecza dla reprezentantów dwudziestu siedmiu państw unijnych w Durbanie, w RPA, gdzie będziemy musieli zrobić...

(Głos z sali: ...W Kolumbii.)

W Kolumbii?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No nie, w RPA jest przewidziana...

(Głos z sali: No tak, ale mamy...)

Aha, bo GIOŚ... Ale ja mówię o kwestiach związanych z klimatem. Oczywiście w innych krajach, na przykład w Panamie, też są organizowane konferencje, ale po co...

Kwestie związane ze środowiskiem dotyczą całego świata i dlatego my również w tym zakresie... Przyznanie tych 9 milionów zł przez narodowy fundusz wynika ze wstępnych wyliczeń kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w związku z tymi wspomnianymi działaniami. Ale szczegółowo poinformujemy pana senatora na piśmie na temat całości działań i tego, jakie koszty będą związane z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Proszę bardzo, pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Mam pytania do pana prezesa Karwowskiego. Panie Prezesie, w ramach środków kierowanych do siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej są między innymi środki na współfinansowanie projektów z budżetu środków zagranicznych czy wydatki majątkowe. Ale czy regionalne zarządy mają środki na przygotowanie programów koncepcyjno-środowiskowych? Chodzi o to, aby być przygotowanym na ewentualne pozyskiwanie środków z zarządu województwa. Mówię o tym w związku z tym, że w ubiegłym roku pracowaliśmy nad turystycznymi drogami wodnymi i nie wyszło nam to. Bo dopóki nie będziemy mieli przygotowanych wspomnianych koncepcji, to nigdy nie stworzymy nowych dróg wodnych. I w związku z tym mam kolejne pytanie. Czy w ostatnich pięciu latach powstały nowe drogi wodne? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" zaplanowane jest osiem projektów na sto... Chodzi o priorytet "Transport przyjazny środowisku" i środki na...

(Głos z sali: ...drogi wodne.)

Środki zostały zaplanowane na zrealizowanie ośmiu projektów.

(Senator Marek Konopka: Ale czy jest jakaś pula pieniędzy, która w tym roku może być wykorzystana na nowe projekty, nie na te, które zostały wpisane? Czy jest jakaś rezerwa?)

Taka rezerwa nie jest zapisana w budżecie, ale taka rezerwa powstaje, kiedy część środków jest niewykorzystywana czy przenoszona z innych pozycji. W tym roku również mieliśmy takie sytuacje. A więc taka możliwość istnieje.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Pan senator Misiołek, później pan senator Błaszczyk.

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Ministrze... To pytanie właściwie będzie skierowane chyba do pana prezesa Karwowskiego. Była mowa o sporządzaniu map zagrożenia powodziowego, a później o wprowadzeniu pozostałych elementów. Pan powiedział, że są na to pieniądze w ramach programu "Innowacyjna gospodarka", i wymienił kwotę około 300 milionów zł, ale ja nie potrafię znaleźć takiej pozycji w materiale, którym dysponuję. Więc gdyby pan mógł wskazać miejsce, gdzie te pieniądze są zapisane. Widzę informacje na temat programu "Innowacyjna gospodarka" i środków w wysokości 1 miliona 896 tysięcy zł.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Prezesie, proszę wyjaśnić tę kwestię panu senatorowi.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. Nie mogę powiedzieć, w którym miejscu materiałów, które ma pan senator, ktoś coś wpisał - przepraszam, że tak mówię. Jestem członkiem komitetu sterującego projektu, który został zaakceptowany w ramach programu "Innowacyjna gospodarka", i mogę zaświadczyć własną głową i własnym słowem, że ten projekt będzie realizowany. Mało tego, w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej zostały stworzone centra modelowania, które już działają na rzecz tego projektu. Tym projektem zarządza, że tak powiem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i nie ulega żadnej wątpliwości, że ten projekt będzie realizowany.

(Senator Andrzej Misiołek: Ale skoro debatujemy nad budżetem i padają niemałe kwoty, to chciałbym wiedzieć, w którym miejscu budżetu te kwoty są zapisane. Przecież ta kwota, o której rozmawiamy, musi być gdzieś wpisana. Chodzi o 300 milionów zł i chciałbym wiedzieć, w której części budżetu te pieniądze są wpisane.)

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwolę sobie w ciągu dwóch dni, do piątku, udzielić informacji na ten temat. Powtórzę jeszcze raz, że nie tworzę wszystkich dokumentów, które państwo dostajecie, ale jestem członkiem komitetu sterującego tego programu i ten program jest...

(Senator Jadwiga Rotnicka: Kto powiedział, że chodzi o 300 milionów zł?)

Jest zapisane...

(Głos z sali: Tu jest zapisane dziesięć...)

Proszę państwa, 10 milionów zł pochodzi z budżetu. Na cały program przeznaczono 300 milionów zł, 290 milionów zł ze środków programu "Innowacyjna gospodarka" i 10 milionów zł z budżetu.

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jest to rzeczywiście taka składanka, w której uczestniczy ministerstwo spraw wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Środowiska. Te kwestie dotyczą także Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz są związane z geodezją. Wszystko to łącznie... Mówimy o łącznym koszcie. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć z głowy, ile dokładnie wyniesie on w tym roku, ale, tak jak powiedział kolega, łącznie chodzi mniej więcej o 300 milionów zł. Oczywiście zostało to podane jeszcze przed przetargami i sposobami... Ale w tej składance uczestniczą różne resorty.

(Głos z sali: I są jeszcze środki w rezerwie.)

I są jeszcze środki w rezerwie celowej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy pan senator Misiołek uzyskał odpowiedź?

(Senator Andrzej Misiołek: Nie bardzo, ale nie będę przeciągał dyskusji.)

Pan senator nie uzyskał odpowiedzi...

Proszę bardzo, pan prezes chce jeszcze wyjaśnić.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, pan minister Błaszczyk naprowadził mnie na pewien trop, który mi umknął. Otóż ten projekt na kwotę 300 milionów zł, o którym powiedziałem, jest rozpisany do roku 2013 i może dlatego powstała niejasność dotycząca wpisanej kwoty. Ponadto chodzi jeszcze o to, że w tym roku główne prace są związane z geodezją, z wykonaniem numerycznego modelu terenu, i może te zadania nie zostały tu wpisane. Tyle mogę powiedzieć na temat tego projektu, który został zaakceptowany i zatwierdzony. A jeśli chodzi o gospodarkę wodną, to zaplanowane środki być może w tym roku zostaną wydane na wykonanie wstępnego modelowania w ramach działań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Może moja nieprecyzyjna odpowiedź była przyczyną zamętu w tej kwestii, za co przepraszam.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pani senator Rotnicka ma pytanie uzupełniające.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Mam prośbę do pana prezesa. Chodzi o to, żebyśmy mieli jasność, że pana słowa nie idą znikąd... Razem z senatorem Misiołkiem prosimy o pisemne udokumentowanie tej kwoty. Chodzi o informację, ile środków w którym roku zostało przewidzianych z tych 300 milionów zł - skoro ta kwota jest zaplanowana na trzy lata - a także o informację, w budżecie jakich resortów będą się te środki mieściły. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Teraz pan senator Błaszczyk, a później pani senator Zając.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Pytanie, które chciałem zadać, miało dotyczyć sieci hydrologiczno-meteorologicznej, ale zadał je już senator Skurkiewicz. Zatem powiem, że cieszy mnie to, że są dodatkowe środki na tę sieć, bo wiemy, że ona była dziurawa. Chcę także podziękować za zapowiedzi pana ministra dotyczące wspomagania rolnictwa. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Zając. Zgłaszała się pani senator...

(Senator Alicja Zając: Zadam pytanie natury bardzo ogólnej. Czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej płynie jeszcze rzeka Wisła?)

(Głos z sali: No, tak.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Jeżeli nie zamarzła w niektórych fragmentach.)

(Głos z sali: Częściowo jest zamarznięta.)

(Senator Alicja Zając: Bo w materiałach nie ma żadnych planów... Nie mówię już o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Dolnej Wisły.)

Proszę mówić do mikrofonu.

Senator Alicja Zając:

Nie wspomnę też o tym, jakie straty... Przecież wszyscy pracujący nad zagadnieniami związanymi ze środowiskiem i jego ochroną wiemy o spustoszeniach, których skutki nadal są widoczne na terenie województwa podkarpackiego, a w materiałach dotyczących pomysłów rządu nie widzę żadnych informacji na temat projektu, który by dawał przynajmniej nadzieję na to, że Podkarpacie jest w sferze zainteresowań...

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: ...W budżecie państwa.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Pani Senator, na pewno chcielibyśmy zrobić znacznie więcej w tej kwestii, ale przecież są projekty dotyczące Kazimierza Dolnego i Janowca czy Żuław. Tak że nie można powiedzieć, że nic się nie robi w tym względzie.

Senator Alicja Zając:

Ale, przepraszam bardzo, Panie Ministrze, kiedy postulowaliśmy sprawy związane z południem... Bardzo cenię projekty dotyczące Żuław, Lubelszczyzny czy Dolnego Śląska, ale kiedy myśmy postulowali nasze sprawy - mówię o sprawach sprzed kilku lat - o Żuławach nic się nie mówiło. W tej chwili weszły nowe projekty, a nasze zostały odłożone, mimo że przed laty, jak pan minister wie, były przeznaczone na nie środki. Dlatego w imieniu wszystkich osób, które przychodzą do biur senatorskich i poselskich, które piszą do nas listy, bardzo proszę, żeby myśleć o tym, że powódź nie zdarzyła się tylko dwa razy w roku 2010, ale również w przyszłości może się zdarzyć, o czym z pewnym zaniepokojeniem informują nas specjaliści od meteorologii, a oni chyba znają się na tym najlepiej. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jeżeli chodzi o problem, który postawiła pani senator Zając, to chciałbym przypomnieć program ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej Wisły.

(Senator Alicja Zając: Zwołamy specjalne posiedzenie komisji na temat...)

Chodzi o zbiornik Kąty-Myscowa i o zatrzymanie, można powiedzieć, wód w górnym biegu Wisły po to, żeby nie dochodziło do powodzi w dolnym biegu Wisły. Te wody między innymi przez Warszawę i Toruń płyną do morza i następuje powódź. A zatem jest pytanie, co rząd robi w tym wspomnianym zakresie i jakie w ramach budżetu ma pomysły dotyczące zatrzymania wód w górnym biegu Wisły i prowadzące do tego, aby te wody spływały wolniej i żeby nie dochodziło do powodzi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Zaraz oddam głos panu prezesowi. Dopowiem tylko, że była mowa o tym, że nic nie robimy w odniesieniu do Wisły, więc podałem przykłady naszych działań w tym zakresie. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące chociażby Wisłoki czy Bugu, to możemy przedstawić cały program. Panie Prezesie, może pan powie o tym szczegółowo.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Była mowa o Żuławach, ale chciałbym przypomnieć, że nad Wisłą leży również Włocławek i w ramach POIiŚ jest projekt na niecałe 150 milionów zł dotyczący wzmocnienia Włocławka. Pan przewodniczący wspomniał też o programie ochrony dorzecza Górnej Wisły. To jest program dla pięciu województw. On oczywiście nie jest zapisany w tegorocznym budżecie...

(Senator Stanisław Zając: Dlaczego?)

Zaraz to wytłumaczę.

W tej chwili ten program jest przygotowywany w postaci planistycznej. Program został opracowany, uzyskał strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, autorom programu została przekazana ta ocena i następuje ustosunkowanie się do tej oceny. Jeśli dobrze pamiętam, ten program w ostatecznej formie ma mieć wartość około 12 miliardów zł. Oczywiście jest to program wieloletni, jeżeli dobrze pamiętam, rozpisany do roku 2020 z etapowaniem. Po uzyskaniu końcowego efektu w postaci dokumentu zawierającego program wraz z aktualną i ustaloną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ten program zostanie skierowany do procedowania i formalnego przygotowania. Pomysł jest taki, że ten program zostanie stworzony na kształt Programu dla Odry 2006.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ten program nie został zapisany w budżecie, ponieważ jest on finansowany z funduszy lokalnych, głównie z funduszu wojewody krakowskiego; z tych środków finansowane są prace planistyczne. Ten program obejmuje również działania związane ze zbiornikiem Kąty-Myscowa na Wisłoce. Tyle mogę na ten temat powiedzieć.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Pan senator Olech, proszę bardzo.

Senator Jan Olech:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do poz. 18 "Program dla Odry 2006". Panie Ministrze, jest tu zapisana kwota 75 milionów 99 tysięcy zł. Ten program obejmuje wiele projektów i chciałbym, żeby pan minister uchylił rąbka tajemnicy na ten temat. Mnie interesuje poprawienie żeglowności Odry - chodzi mi o taki punkt. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

...Chodzi o modernizację śluz odrzańskich... Może pan by odpowiedział...

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, nie mam przed sobą materiałów dotyczących tej kwoty, o której mówił pan senator, i tego, co się pod nią kryje, ale mamy dwa główne komponenty Programu dla Odry 2006: zbiornik Racibórz oraz Wrocławski Węzeł Wodny.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy mogę zobaczyć, co to jest?

(Głos z sali: Może ja panu przeczytam?)

(Głos z sali: To jest siódma oś priorytetowa.)

To jest siódmy priorytet "Transport przyjazny środowisku". Jeżeli dobrze się orientuję, to tymi działaniami zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury.

Rozmawiamy o poprawieniu żeglowności Odry, poniżej Malczyc, do trzeciej klasy drogi wodnej. I ten projekt...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jeżeli pan pozwoli, Panie Prezesie... Istotnie zaplanowane zostało 75 milionów 99 tysięcy zł dla Programu dla Odry 2006 i panu senatorowi chodziło o przedstawienie, co jest realizowane na obszarze dorzecza Odry. Ten program obejmuje poszczególne prace regulacyjne, ochronę przyrody, monitoring przeciwpowodziowy i zagospodarowanie przestrzenne. Jeśli chodzi o konkrety, to obejmuje na przykład modernizację śluz odrzańskich, RZGW Wrocław, przystosowanie do trzeciej klasy drogi wodnej. Kolejne działania to modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo dolnośląskie, drugi etap; modernizacja stopnia Brzeg Dolny, przystosowanie do trzeciej klasy drogi wodnej; odbudowa zabudowy regulacyjnej, również przystosowanie hydrotechniczne; modernizacja śluz odrzańskich, RZGW Gliwice, celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja śluz na Kanale Gliwickim na terenie województw opolskiego i śląskiego; modernizacja stopnia Ujście Nysy, przystosowanie do trzeciej klasy drogi wodnej. To są główne przedsięwzięcia, które będą realizowane w roku 2011. Chodzi również o sprawy związane ze zbiornikami i polderami w dorzeczu Odry i Warty - chodzi o Smardzew, Blachownię, Kuźnię Raciborską, Kotlarnię i Krzanowice - a także o zadania z zakresu regulacji i udrożnienia koryt rzek i cieków wodnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Panie Senatorze, tyle mogę dopowiedzieć na ten temat.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuje bardzo.

Czy są jeszcze pytania dotyczące części 22? Nie ma.

W takim razie dziękuję za zreferowanie i omówienie punktu dotyczącego części 22 "Gospodarka wodna". Proszę teraz pana ministra o zabranie głosu na temat części 41 "Środowisko".

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

W budżecie na rok 2011 część 41 "Środowisko" obejmuje finansowanie zadań realizowanych przez pięćdziesiąt pięć jednostek budżetowych oraz osiemnaście instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dochody budżetowe w części 41 zaplanowane na 2011 r. zostały oszacowane w wysokości 604 milionów 464 tysięcy zł, co stanowi 1077,9 % dochodów ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 oraz 950,2% przewidywanego wykonania w roku 2010. Znaczny przyrost dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2011 związany jest z ujęciem w planowanych dochodach przychodów realizowanych przez zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze, środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych, a także środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz szesnastu wojewódzkich funduszów ochrony środowiska, przeznaczonych na finansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dochody budżetowe są realizowane w poszczególnych działach opisanych w materiałach.

Wydatki budżetowe w roku 2011 zostały zaplanowane w wysokości 480 milionów 45 tysięcy zł, co stanowi 104,6% wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2010. Wydatki również zostały szczegółowo rozpisane w materiałach. Myślę, że szczególnie ważną i mającą znaczenie kwestią są wydatki z budżetu środków europejskich. Na rok 2011 zostały one zaplanowane w wysokości 2 miliardów 853 milionów 370 tysięcy zł, co stanowi 736,4% tego rodzaju wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 r. Wydatki te będą realizowane w ramach następujących działów: "Leśnictwo", środki programu operacyjnego w wysokości 64 milionów 748 tysięcy zł; "Administracja publiczna", 16 tysięcy zł; "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", 2 miliardy 757 milionów 212 tysięcy zł w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" oraz 2 miliony 758 tysięcy zł w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". Ponadto, jeżeli chodzi o dział 925 "Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody", to mamy 27 milionów 565 tysięcy zł w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", 748 tysięcy zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i 329 tysięcy zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Tyle w skrócie na ten temat. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Chciałbym tylko zauważyć, że złą praktyką jest to, że dochody budżetu państwa w części "Środowisko" oszacowano na ponad 1000% przychodów w roku poprzednim, a planowane wydatki są tylko o 4% wyższe. Czyli około 120 milionów zł dochodów wypracowanych w części "Środowisko" przejmowane jest przez budżet państwa. Jak pan minister skomentuje tę praktykę?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

To jest pierwszy rok, kiedy mamy z tym do czynienia. Taka sytuacja związana jest przede wszystkim z tym, że w planowanych dochodach jest wykazywane to, co poprzednio w innych miejscach było wykazywane przez gospodarstwa pomocnicze czy jako środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych albo środki narodowego funduszu. Krótko mówiąc, obecnie minister finansów zna całość dochodu budżetowego i ta operacja księgowa daje obraz bardzo optymistyczny. Ale de facto liczby są te same, tylko poprzednio te dochody były wykazywane w różnych sektorach czy w różnych częściach i działach budżetu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Skurkiewicz, proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, te materiały zostały tak skonstruowane, że trzeba się troszeczkę nagłowić, aby cokolwiek z nich wyciągnąć. Może nie jest tak, jak się wydaje, dlatego proszę o udzielenie informacji na temat kilku bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, gdzie - bo może znajdują się one w zupełnie innym segmencie, może w części dotyczącej narodowego funduszu - środki finansowe pochodzące ze sprzedaży... To jest pytanie do pani prezes.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Pani prezes już wie, o co chodzi.)

Pani prezes czyta w moich myślach, więc już nie zawracam głowy. Chodzi o tak zwane aausy, jednostki pochłaniania dwutlenku węgla - to jest jedna kwestia.

Panie Ministrze, druga sprawa dotyczy budżetu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Prosiłbym, aby pan albo pan dyrektor przybliżył kwestię liczby etatów. Na jakim poziomie jest liczba etatów w 2011 r. w porównaniu z liczbą etatów w roku 2010? Czy w roku 2011 ta liczba pozostaje na niezmienionym poziomie, czy zostanie zwiększona?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Są dwa pytania. Czy pan dyrektor...)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Ministrze, jeszcze pytania przewodniczącego Michała Wojtczaka.

Proszę bardzo.

Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Chciałbym poruszyć podobną sprawę do tej, o której mówił senator Skurkiewicz. Mianowicie, chodzi o część dotyczącą generalnej dyrekcji ochrony środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. W ubiegłorocznym budżecie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdowały się środki z Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna" przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących projekty unijne - to było bodajże około 7 milionów zł. W tegorocznym budżecie w części dotyczącej generalnej dyrekcji i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska łącznie jest zaledwie mniej więcej 1 milion 500 tysięcy zł środków z tego programu. Mam wrażenie, że zaszło tu jakieś nieporozumienie, bo te wspomniane zadania pozostały, a nie ma na nie środków. Z tego, co wiem, w trakcie prac sejmowych była propozycja dotycząca tej kwestii i te pieniądze zostały przekazane do rezerwy celowej.

(Głos z sali: Niestety.)

Myślę, że one powinny wrócić do tych działów, z których będą rzeczywiście wydatkowane, a nie jest to chyba specjalnie trudny zabieg. Proszę pana dyrektora o wyjaśnienie tej kwestii.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo.

Poproszę panią prezes Skuchę o odpowiedź na pierwsze pytanie pana senatora Surkiewicza. O odpowiedź na pytanie dotyczące etatów w GDOŚ i porównania do sytuacji w poprzednim roku - mamy takie opracowania - proszę pana dyrektora Kiełsznię. Również nie podejmę się odpowiedzi na pytanie pana senatora Wojtczaka. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Można?

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak.)

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży jednostek AAU, to w materiale, który państwo mają, w załączniku nr 2, na stronie 14/42, w planie finansowym narodowego funduszu jest pozycja 4.1. W tej pozycji przychodów narodowego funduszu przewidywane wykonanie w roku 2010 wynosi 325 milionów zł, a przychody planowane na rok 2011 wynoszą 117 milionów zł. To jest podane w materiale "Plan finansowy"... w załączniku nr 2 zawierającym tabelki. Chodzi o pozycję 4.1, drugą od dołu - 325 milionów zł w roku 2010 i 117 milionów zł w roku 2011.

Jeżeli chodzi o etaty, to na kolejnej stronie, na stronie 14/44, widzimy planowany wzrost z pięciuset siedemnastu do pięćset czterdziestu trzech etatów, ale z uwagi na ustawę o racjonalizacji prawdopodobnie jest to tylko pobożne życzenie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan dyrektor Kiełsznia, proszę bardzo.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, jeśli chodzi o pytanie pana senatora Skurkiewicza, to nasze wydatki w 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 103 milionów 848 tysięcy zł, co stanowi 96% wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2010. Jeżeli chodzi o etaty, to nie planujemy wzrostu ich liczby, a jeśli obejmie nas ustawa o racjonalizacji, to będziemy musieli się liczyć ze zmniejszeniem zatrudnienia.

Odpowiem od razu na pytanie zadane przez pana senatora Wojtczaka, dotyczące Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna". Rzeczywiście została zmniejszona... w szczególności chodzi o regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Chciałbym zwrócić uwagę, że chodzi o pieniądze przeznaczone na finansowanie etatów pracowników, którzy zajmują się analizą i weryfikacją dokumentacji środowiskowych związanych z projektami unijnymi, a poprawność tych dokumentacji będzie decydować o tym, czy zostanie przyznane dofinansowanie. Dlatego te pieniądze są dla nas bardzo istotne. Jest to dla nas bardzo istotne, żeby te środki wróciły do naszego budżetu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Senator Skurkiewicz, proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Dyrektorze, czy kwota 103 milionów zł dotyczy tylko generalnej dyrekcję, czy również regionalnych dyrekcji?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I jaki procent tej kwoty stanowią... Mamy dwie pozycje: wynagrodzenia i działania dotyczące obszarów "Natura 2000". Czy możemy procentowo oszacować ich udział?

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o sprzedaż uprawnień, to czy ta kwota... Rozumiem, że te informacje zostały podane w porozumieniu z narodowym funduszem, ale prosiłbym jeszcze pana ministra o informacje na ten temat, bo wiem, że pan jest bezpośrednio zaangażowany w negocjacje związane z handlem uprawnieniami do emisji. Czy w 2010 r. rzeczywiście uzyskano 325 milionów zł ze sprzedaży tak zwanych aausów? Czy ta kwota nie jest niższa? Czy kwota 117 milionów zł nie jest zaniżona i czy nie można by wycisnąć troszeczkę więcej w drodze negocjacji?

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Podana kwota dotyczy środków przeznaczonych na działania całej instytucji, czyli GDOŚ i RDOŚ, w tym na GDOŚ przeznaczone jest 18 milionów 109 tysięcy zł, co stanowi około 80% wykonania w 2010 r., a na RDOŚ - 85 milionów 321 tysięcy zł, co stanowi około 100% wykonania w 2010 r. Trzeba przyznać... Nie podam dokładnego podziału procentowego, ale wynagrodzenia stanowią zasadniczy punkt składowy budżetu GDOŚ. Chodzi chyba o 75%; za chwileczkę to obliczymy i wtedy podam tę informację.

Jeżeli chodzi o wdrażanie programu "Natura 2000", to zakończyliśmy wyznaczanie sieci; koszty tego wyznaczania czy też jego ostatniego etapu wyniosły około 10 milionów zł. I przystąpiliśmy do opracowywania planu zadań ochronnych dla każdego z obszarów "Natura 2000" i tę część realizujemy z funduszy unijnych, ze środków przeznaczonych na projekt w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko".

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy mechanizmy norweskie też są w to zaangażowane?)

Jeszcze nie. Na razie realizujemy czterysta sześć planów, co jest finansowane ze środków POIiŚ. Chodzi o kwotę 25 milionów zł i w tę kwotę wliczone są koszty zatrudnienia koordynatorów tych projektów. Co prawda, niektóre RDOŚ inaczej zorganizowały realizację... zatrudniły swoich pracowników do realizacji tych projektów, ale głównie są one finansowane ze środków przeznaczonych na ten wspomniany projekt. Czyli "Natura 2000"... zarządzanie w ramach tego programu kosztuje o tyle, o ile potrzebna jest koordynacja w RDOŚ i w GDOŚ.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czyli program "Natura 2000" nie generuje kosztów budżetowych, tylko...)

Przygotowanie narzędzi do zarządzania tym programem jest finansowane z pieniędzy unijnych.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy ktoś z senatorów chce zadać pytanie w tej sprawie...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeszcze kwestia aausów.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Sprawdzaliśmy dane, żeby dać precyzyjną odpowiedź. Zostało podane, że wpływy z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji wynoszą 325 milionów zł, a po sprawdzeniu wychodzi kwota 324 milionów zł. To jest jedna sprawa.

Trzeba powiedzieć, że sprzedaż jednostek AAU to jest już końcówka, i musimy się liczyć z tym, że ona wartościowo nie będzie wzrastała, tylko malała. Czy można by uzyskać więcej? Oczywiście negocjacje na tym polegają, ale jest to również związane z koniunkturą światową. Chodzi o to, czy jednostki z Kioto będą jeszcze potrzebne, czy nie, czy konferencja klimatyczna w Cancun... czy w dalszym ciągu te ustalenia będą obowiązywały. To wszystko ma wpływ na tę sprzedaż.

Kolejna kwestia. Musimy zachować tajemnicę w tym względzie i zespół udziela tylko niektórych informacji. Nawet nie wszyscy w kierownictwie Ministerstwa Środowiska są informowani na ten temat, bo inaczej nie moglibyśmy utrzymać tej tajemnicy. Chodzi między innymi o to, że na przykład Japonia i rządowy zespół negocjacyjny nie życzy sobie nawet podawania, o jakie kwoty chodzi. A można jeszcze dodać, że w niektórych krajach, między innymi na Słowacji czy na Ukrainie, gdzie dokonano sprzedaży, doszło do dużych spraw, delikatnie mówiąc, związanych z korupcją. Dlatego, żeby utrzymać związaną z tymi działaniami tajemnicę, nawet nie podajemy, o ile więcej można by zarobić, uznając, że kwoty tu podane to kwoty możliwe do wynegocjowania na poziomie maksymalnym. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Mam pytanie do głównego inspektora ochrony środowiska. Nie tak dawno na posiedzeniu Komisji Środowiska dyskutowaliśmy na temat administracji zespolonej. I chciałbym wiedzieć, jak wygląda obecna sytuacja i jakie w tym roku są zdolności budżetowe w tym zakresie. Czy starczy pieniędzy, żeby w sposób zorganizowany współdziałać w ramach administracji zespolonej, zorganizowanej na szczeblu wojewody?

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz:

Panie Przewodniczący, dziękuję za to pytanie. Najpierw chciałbym podkreślić stałe zainteresowanie komisji senackiej sprawami inspekcji i ochrony środowiska, którymi się zajmujemy. Dzięki poprawce senackiej zachowaliśmy źródło dochodów własnych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Powiem jeszcze, że wzrost w stosunku do zeszłorocznego budżetu, o którym mówił minister Błaszczyk, nas też dotyczy i będziemy sięgali po te pieniądze, zaplanowane w rezerwie celowej. A więc nie grozi nam kryzys dotyczący działania laboratoriów. Ponadto w tym roku dochody inspekcji są o tyle dobre, że mamy środki z dwóch programów. Po pierwsze, chodzi o program "Infrastruktura i środowisko", który dotyczy modernizacji naszych laboratoriów i wyposażenia ich w dobrą, że tak powiem, flagową aparaturę. Po drugie, jest program związany z przeciwdziałaniem poważnym awariom, w ramach którego będzie można kupić sprzęt do szybkiego ratowania, działania w sytuacjach awaryjnych. Ponadto w planach mamy jeszcze zakończenie projektu norweskiego i rozpoczęcie nowych projektów norweskich. Krótko mówiąc, w tym roku nasz budżet wzrósł o 2 miliony zł; musimy więcej włożyć, żeby więcej wyjąć.

Czy grozi nam załamanie współpracy z wojewódzkimi inspektorami? Tego nie wiemy. Przypomnę, że w związku z decyzją, żeby nie zespalać wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z głównym inspektoratem ochrony środowiska, budżet WIOŚ jest w budżecie wojewody. I od pierwszego dnia tego roku zabiegamy o to, żeby wojewoda uwzględnił działania związane z raportowaniem unijnym, wynikające z traktatu akcesyjnego oraz ze strategii i dyrektyw, i o to, żeby wojewoda uwzględnił wiele nowych zadań, którymi będziemy żyli w tym roku. Jeżeli tak by się stało, to mógłbym powiedzieć, że nie będzie problemów we wspomnianym zakresie. Ale prawdopodobnie tak się nie stanie, więc jesteśmy skazani na za krótką kołderkę, że tak powiem. Dlatego będziemy starali się wykonać najważniejsze zadania, które będą możliwe do zrealizowania w tym układzie sił i środków, i będziemy zmuszeni zaniechać zadań peryferyjnych czy mniej ważnych. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Czy są jeszcze pytania dotyczące części "Środowisko"? Nie ma.

Proszę zatem panią prezes Małgorzatę Skuchę o zaprezentowanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Mają państwo przed sobą bardzo bogaty materiał. W takiej formie plan finansowy narodowego funduszu jest prezentowany po raz pierwszy. Oprócz dotychczasowego, bardzo skromnego, przedstawienia planu finansowego dotyczącego tylko sposobu wydatkowania środków, czyli oprócz części A, pokazującej podstawowy podział środków między innymi na koszty bieżące i dotacje inwestycyjne, po raz pierwszy mamy bardzo szczegółowe tabele, te, o które państwu chodziło, czyli części C i D pokazujące, w jakich kierunkach te środki będą wydatkowane. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w częściach C i D są indykatywnie wskazane propozycje wydatkowania środków na konkretne zadania, które z jednej strony mają dać określony tu efekt, a z drugiej strony pokazują, na jakie kierunki i zadania dotacje i pożyczki zostaną przekazane.

Kwestia planu finansowego narodowego funduszu jest dosyć skomplikowana. Bowiem plan przyjęty przez radę nadzorczą zgodnie z wzorcem przedstawionym w rozporządzeniu został zmieniony przez Radę Ministrów. Zostało dołożone dofinansowanie budowy zbiornika Świnna Poręba, o którym już dzisiaj mówiliśmy. Przychody pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do przychodów w roku 2010 r. Pomimo pewnych zmian na razie te przychody układają się na porównywalnym poziomie. Jeżeli chodzi o wydatki, to dofinansowanie dotacyjne w stosunku do roku 2010 zostało zwiększone do poziomu... W tabeli, o której mówiłam wcześniej, w załączniku nr 2, na stronie 14/42, mamy informację na temat przychodów w wysokości 2 miliardów 188 milionów zł, a na kolejnej stronie, czyli na stronie 14/43, mamy informację na temat wydatków, które w stosunku do wydatków w roku 2010 mają być wyższe o ponad 330 milionów zł. W przedstawione koszty wchodzą dotacje na realizację zadań bieżących, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, czyli wydatki majątkowe, i środki przekazywane innym podmiotom - chodzi o 388 milionów zł. O tej ostatniej pozycji do tej pory nie było mowy, ale od 1 stycznia 2011 r. zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe będą finansowane z rezerwy budżetu państwa i te kwoty, wskazane w punkcie III, chcemy przekazać z rezerwy budżetu. Wynik finansowy, jak państwo widzą, znacznie spada w stosunku do wyniku finansowego w 2010 r. Oznacza to, że przychody pozostają na porównywalnym poziomie, ale będziemy wydatkować więcej środków na ochronę środowiska, co, mam nadzieję, jest dobrym sygnałem.

Na temat narodowego funduszu i zawartych w planie finansowym pozycji mogę mówić godzinami, a nie chciałabym państwa zanudzać, zatem, skoro materiał był dostarczony wcześniej, bardzo proszę o pytania. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję pani prezes.

Proszę bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

W przedstawionych tabelkach umknęły mi środki zgromadzone w subfunduszach. Gdyby pani prezes była łaskawa odszukać te kilka miliardów i podzielić się informacjami, jaki jest stan subfunduszy w ramach narodowego funduszu czy też Ministerstwa Finansów. Chodzi mi między innymi o subfundusz wrakowy i o to, czy jeszcze zostały jakieś środki, czy wszystko zostało już rozdysponowane. Gdyby pani prezes była tak miła i przybliżyła tę kwestię. Drugie pytanie jest następujące. Co wpłynęło - powiem od razu, że bardzo się z tego cieszę - na wzrost aktywów o 1 miliard 500 milionów zł? W roku 2009 mamy 8 miliardów 300 milionów zł, a potem jest wzrost do 9 miliardów 800 milionów zł. Czy pani prezes mogłaby się pochwalić, co takiego się wydarzyło w tym zakresie? I jeszcze jedno pytanie, które sobie wynotowałem, dotyczące handlu... Nie, to pytanie dotyczy kosztów. Na stronie 7/19 w punkcie "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz działania z zakresu handlu emisjami CO2 i pakietu energetyczno-klimatycznego" rozpisujecie państwo wydatki czy koszty ogółem i widać sporą tendencję wzrostową w odniesieniu do tych wydatków: od 209 milionów zł w 2011 r. do 1 miliarda 100 milionów zł w 2013 r. Czym ta prognoza jest podyktowana?

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, Szanowni Państwo, najpierw kwestia zasobów subfunduszy; podam stan na 31 grudnia. Jednym z subfunduszy, który jest nienaruszalny, jest rachunek klimatyczny, o którym wcześniej mówiliśmy. Chodzi o wpływy ze sprzedaży tak zwanych aausów i środki w wysokości 324 milionów zł - taki jest stan na 31 grudnia. Znaczącym subfunduszem jest subfundusz geologiczny i wrakowy. Używam pojęcia "subfundusz", mimo że nie ma takiego określenia; chodzi o wieloletnie zobowiązanie, ale umownie możemy je tak określić. I w tym subfunduszu są środki w kwocie 220 milionów zł...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Chodzi o subfundusz geologiczny i wrakowy, razem?)

Nie. Chodzi o subfundusz geologiczny i górniczy, z opłat eksploatacyjnych w tym zakresie.

Subfundusz umownie zwany wrakowym, czyli zobowiązanie wieloletnie w znacznej części dotyczące... Po zmianie ustawy mamy kilka subfunduszy razem i łącznie chodzi o kwotę 449 milionów zł, ale pozostałe środki są związane z opłatami produktowymi rzędu kilku czy kilkunastu milionów, czyli nie wpływają znacząco na stan całego subfunduszu. I to zobowiązanie jest na poziomie prawie 450 milionów zł. Ponadto znaczne wpływy, co ma również związek z drugim i trzecim pytaniem pana senatora, pochodzą z opłat zastępczych i kar. Chodzi o środki na poziomie 1 miliarda 500 milionów zł, które mają być przeznaczone na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii czy na finansowanie efektywności energetycznej. Wszystkie pozostałe mniejsze subfundusze na kwotę 114 milionów zł... Jak wiemy, jest kilka subfunduszy, między innymi fundusz wodny, ale w przypadku każdego z nich chodzi o środki rzędu kilku czy kilkunastu milionów. Ponadto pozostają nam jeszcze podstawowe środki, niezwiązane z żadnym zobowiązaniem, i to jest 200 milionów zł - taki jest stan na 31 grudnia. Takie są najświeższe dane, które prawdopodobnie nie ulegną zmianie, bo są to dane z księgowości. To nie są środki przewidywane, tylko te, które już mamy na koncie.

Jeżeli chodzi o zmiany w aktywach, to między innymi jest to związane z bardzo wysokim udziałem pożyczkowym w 2010 r. Chodzi przede wszystkim o współfinansowanie projektów unijnych ze starej perspektywy i to, na co państwo wyrazili zgodę, posiłkowanie się czasowo środkami z dawnego subfunduszu wrakowego, żeby uratować projekty ze starej perspektywy. Przypominam, że przekroczenia wyniosły ponad 1 miliard 200 milionów euro, i żeby zakończyć te projekty terminowo i z efektami ekologicznymi oczekiwanymi przez Komisję Europejską, należało te projekty wesprzeć. Między innymi to w 2009 r. i w 2010 r. miało bardzo duże znaczenie i dla tych projektów, i dla naszych przepływów finansowych. W 2011 r. udzielane pożyczki będą zdecydowanie mniejsze. Bowiem w przypadku pierwszej osi priorytetowej, gdzie jest największe wydatkowanie środków z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", projekty wodno-ściekowe mają zapewnione dofinansowanie w postaci dopłat do oprocentowania kredytów, czyli w tym względzie pożyczki nie pójdą tak szerokim frontem; w formie pożyczek będziemy finansować przede wszystkim zadania z zakresu gospodarki odpadami. Stąd ten omawiany wzrost aktywów, a także z tytułu wpływów z opłat zastępczych.

I ten znaczny wzrost... Odpowiem teraz na trzecie pytanie pana senatora. Od 2009 r. stwarzamy warunki do wydatkowania środków z opłat i kar, czyli przygotowujemy konkursy, ogłaszamy nabory i oceniamy projekty. Mam nadzieję, że efektem tych działań będzie znaczny wypływ gotówki do beneficjentów, którzy są już przygotowani... Liczyliśmy, że te projekty będą lepiej przygotowane, ale niestety... To są trudne projekty, często nowe projekty, które do tej pory nie były przez beneficjentów realizowane, i ich przygotowanie w takim stopniu, aby projekt nadawał się do finansowania, trwa trochę dłużej. Ale mamy nadzieję na wydatkowanie tych środków w 2011 r. w znacznych kwotach. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Skurkiewicz chce jeszcze dopytać. Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Pani Prezes, z subfunduszu wrakowego bezpowrotnie straciliśmy kwotę około 75 milionów...

(Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha: ...sześćdziesięciu...)

...60 milionów zł na zorganizowanie konferencji klimatycznej w Poznaniu. W tym subfunduszu powinny być środki w wysokości około 2 miliardów zł. Gdyby pani zechciała powiedzieć, jaki jest rzeczywisty stan tego subfunduszu. Chodzi przecież o te 440 milionów zł i 1 miliard 200... na dokończenie projektów ispowskich. A więc chyba gdzieś uciekło trochę pieniędzy - a może nie? Gdyby pani prezes zechciała powiedzieć, jaki jest stan tego subfunduszu. Nie chodzi mi o stan fizyczny, o to, co jest w kasie, bo wiadomo, że środki, o których mówiliśmy, wcześniej czy później muszą wrócić do tego subfunduszu.

Kolejna sprawa jest związana z przychodami wynikającymi z różnych ustaw, między innymi z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Państwo szacujecie dość drastyczny spadek wpływów z tego tytułu - chodzi o zmniejszenie z 490 milionów zł do 240 milionów zł, chyba że błędnie odczytuję przedstawione dane. Przepraszam, chyba nie jest tak... Poza tym, jeśli chodzi o całość tych wyliczeń, to te środki finansowe z tytułu wspomnianych wpływów zmniejszą się z 290 milionów zł do 240 milionów zł. Nie potrafię zrozumieć tej kwestii, bo państwo w uzasadnieniu piszecie, że główną przyczyną była deprecjacja złotego, spadek wartości...

(Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha: Chodzi o spadek wpływów.)

Jakby pani zechciała wyjaśnić tę kwestię, bo chodzi o zmniejszenie z 490 do 240 milionów zł, strona 17.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Panie Przewodniczący! Panie Senatorze! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o przychody, to przychody porównujemy... Odnoszę się do kwestii tego spadku z 490 milionów zł do 298 milionów zł czy 307 milionów zł planowanych w 2011 r. W pewnym momencie import samochodów używanych został zahamowany przez znaczne różnice kursowe. Ten import przestał być opłacalny dla osób fizycznych, które parają się tym na własny rachunek. W związku z tym nasze plany zostały zweryfikowane i okazało się, że mieliśmy rację, bo od 2009 r. do 2010 r. te wpływy wynoszące prawie 500 milionów zł spadły do prawie 300 milionów zł. Na rok 2011 planujemy 307 milionów zł, patrząc realnie, jaka liczba samochodów... Bo od każdego sprowadzonego samochodu mamy 500 zł i szacujemy wpływy w oparciu o prognozy dotyczące liczby samochodów. To nie jest kwestia zmiany stanu środków. Chodzi o to, jakie środki wpłynęły w latach 2009 i 2010 i jakie środki planujemy na 2011 r.

Jeżeli chodzi o stan subfunduszu wrakowego, to bardzo precyzyjnie podałam, jaki ten stan jest, na podstawie danych księgowych odpowiadających rzeczywistości. Pamiętamy, że pożyczyliśmy z subfunduszu wrakowego kwotę przekraczającą 1 miliard 200... na ratowanie wspomnianych projektów, ale te pieniądze fizycznie wrócą do funduszu podstawowego. Te środki nie zasilą zobowiązania wieloletniego, o które pytał pan senator, bo takie są zapisy ustawowe. Niemniej jednak pamiętamy o naszym zobowiązaniu, ale ono jest wyrażone nie w zapisach księgowych, tylko w takich deklaracjach, że jeżeli będą odpowiednie projekty wspierające realizację zadań z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, to nie będzie problemu, żeby sfinansować je ze środków funduszu podstawowego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Na pewno będą zmiany prawa dotyczącego recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i my jako narodowy fundusz możemy się do tych zmian odnieść poprzez odpowiedni system zgodny z ustawą dotyczącą finansowania. Niemniej jednak gdyby nawet te zmiany zostały wprowadzone w tym roku, to i tak w przyszłym roku dopłaty będą musiały być wypłacane na dotychczasowych zasadach, bo będą to dopłaty za poprzedni rok. Czyli narodowy fundusz również w przyszłym roku, w roku 2012, wypłaci te pieniądze temu środowisku. Ponadto cały czas są dostępne pożyczki na działania inwestycyjne z wpisanym trzydziestoprocentowym umorzeniem, które jest niezależne od woli zarządu narodowego funduszu, tylko wpisane w umowie. Jeżeli beneficjent dopełni wszystkich warunków, to uzyska prawo do tego umorzenia, zagwarantowanego w umowie. Mamy nadzieję, że takie warunki pozwolą na rozwijanie profesjonalnej sieci. Dziękuję.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Prezes, jak rozumiem, stan subfunduszu... środki, które macie fizycznie na koncie, plus te, które pożyczyliście, wynoszą niespełna 1 miliard 700...?)

Tak, z jedną drobną uwagą, że kwota 449 milionów zł obejmuje nie tylko środki z recyklingu, lecz także małe, dawne subfundusze związane ze środkami odpadowymi, że tak powiem.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan przewodniczący Michał Wojtczak, proszę bardzo.

Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, w związku z nałożeniem na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obowiązku finansowania czy współfinansowania zadań "Programu Świnna Poręba" do planu finansowego wprowadzono korektę polegającą na zwiększeniu wydatków czy kosztów dotacyjnych o kwotę 325 milionów 300 tysięcy zł przeznaczonych właśnie na realizację tych zadań. Ale te wydatki nie zostały zbilansowane. Dlatego wydaje się, że aby je zbilansować i uzyskać płynność finansową funduszu, konieczne byłoby zmniejszenie, jak wynika z planu finansowego funduszu, wydatków dotacyjnych na inne zadania niż Świnna Poręba. Wydaje się, że taką korektę trzeba by wprowadzić.

Ponadto w wyniku powodzi w 2010 r. nastąpiły poważne opóźnienia w realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej, na przykład w ramach programu ISPA. W związku z tym część beneficjentów uzyskała, a część najprawdopodobniej uzyska w najbliższym czasie zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie terminu realizacji - chodzi o to, aby można było wykonać te zadania później niż w roku 2010. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia w planie finansowym narodowego funduszu odpowiednich środków na zwiększenie wysokości wypłat pożyczkowych. Gdyby pani prezes zechciała dokładniej wyjaśnić tę kwestię, z którą jest związana konieczność kolejnej korekty w planie finansowym funduszu. Gdyby pani prezes zechciała bliżej przedstawić te konieczne, jak się wydaje, korekty. Bardzo proszę.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, będzie poprawka.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Szanowni Państwo, mamy do czynienia tak naprawdę z trzema wersjami planu finansowego funduszu. Pierwsza wersja została przygotowana zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska i zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, zatwierdzona przez radę nadzorczą narodowego funduszu i przekazana do ministra finansów i ministra środowiska. To jest ta najgrubsza, bardzo szczegółowa wersja planu finansowego, którą mają państwo w materiałach.

Została przekazana również wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów, w której, tak jak powiedział pan senator, zwiększa się dofinansowanie inwestycji dotyczącej zbiornika Świnna Poręba ze środków narodowego funduszu. Jednak w związku z tą zmianą pewne kwestie nie zostały zweryfikowane w planie funduszu. Dlatego jeżeli byłaby możliwość ich zweryfikowania dzięki poprawce zaproponowanej przez pana przewodniczącego Wojtczaka... Chodzi o zapewnienie możliwości finansowania budowy zbiornika Świnna Poręba. Bowiem jest z tym związany wzrost o 325 milionów zł, ale w porównaniu z ilością środków, którymi dysponujemy, wzrost środków nie będzie tak znaczny, i dlatego... Gdyby państwo senatorowie mieli przed sobą materiały...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chciałabym pokazać, na czym polega różnica między planem przyjętym przez Sejm a tym, o którym powiedział pan senator Wojtczak, czyli tym z wprowadzoną poprawką. To jest strona... Strony nie zostały ponumerowane, ale po poziomych tabelkach jest uzasadnienie... Chodzi o drugą kartkę od końca - może takie wyjaśnienie będzie prostsze. Zostało tu przedstawione uzasadnienie, w którym wypisane są trzy podstawowe elementy powodujące konieczność zapewnienia spójności planu finansowego i naszych działań w 2011 r. Chodzi o zapewnienie płynności finansowej, uwzględnienie zmian w strukturze wydatków i zapewnienie w częściach B, C i D... Bo te części inaczej będą wyglądały w związku z koniecznością wydatkowania środków na inwestycję Świnna Poręba oraz z bardzo wysokim dofinansowaniem usuwania skutków powodzi.

Na stronie drugiej tego uzasadnienia jest tabelka, która pokazuje, jak finansowanie dotacyjne zmieni się w stosunku do tego przyjętego przez Sejm. Zostanie ono zmniejszone o 181 milionów 170 tysięcy zł, ale w porównaniu z tym zapisanym w planie finansowym przyjętym przez radę nadzorczą narodowego funduszu wzrośnie ono o ponad 140 milionów zł. Jeśli chodzi o finansowanie pożyczkowe... W związku z przesunięciem realizacji części zadań ze starej perspektywy, czyli i projektów w ramach programu ISPA, i projektów w ramach Funduszu Spójności, część beneficjentów dopiero w 2011 r. będzie wykorzystywała pożyczki na współfinansowanie tych projektów, i stąd mamy wzrost środków przeznaczonych na pożyczki o prawie 260 milionów zł. Ponadto, ponieważ nie stać nas równocześnie na dokapitalizowanie Banku Ochrony Środowiska, a było tu wpisane 160 milionów zł, i na finansowanie budowy zbiornika Świnna Poręba, bo fundusz podstawowy jest bardzo ograniczony i na koniec 2010 r. zostaje nam tylko 200 milionów zł, musimy coś wybrać. Wybraliśmy zadanie dotyczące zbiornika Świnna Poręba i stąd konieczność zmniejszenia udziału kapitałowego o 158 milionów 800 tysięcy zł. Wprowadzeni tych zmian faktycznie spowoduje różnice na poziomie 80 milionów zł, a w częściach B, C i D przełoży się na kierunki finansowania.

Zwracam uwagę, że oprócz pieniędzy, o których powiedzieli pan minister oraz pan prezes Karwowski, ze środków narodowego funduszu przez następne trzy lata, oprócz środków wydanych na realizację projektu Świnna Poręba, wydamy około 600, 700 milionów zł na usuwanie skutków powodzi. Chodzi tylko o fizyczne usuwanie skutków powodzi. W roku 2011 na ten cel pójdzie 177 milionów zł albo, jeżeli będzie potrzeba i możliwość... Chodzi o dotacje z funduszu podstawowego, więc będziemy musieli bardzo uważać, żeby nie przekroczyć pewnej wysokości wydatków. Będziemy chcieli przeznaczyć na ten cel 177 milionów zł, a wnioski opiewają na kwotę kilkakrotnie wyższą. Przede wszystkim chodzi o zadania regionalnych zarządów gospodarki wodnej związane z usuwaniem skutków powodzi, a także o zadania zarządów wojewódzkich. Czyli nie wszystkie zadania będą finansowane z rezerwy budżetu. Z tych środków będą finansowane zadania regionalnych zarządów, a w przypadku zadań zarządów wojewódzkich, ponieważ są to jednostki samorządowe, jednostki podległe zarządowi województwa, nie będzie takiej konieczności, i w związku z tym w przypadku tych zadań mamy troszkę większe możliwości finansowania. Chodzi przede wszystkim o odbudowę wałów, a także o wspieranie biedniejszych funduszy wojewódzkich, w których zabrakło środków dla beneficjentów. Ponieważ znowelizowano odpowiednią ustawę, również w tym zakresie mamy możliwość udostępnienia środków dotacyjnych. A więc działamy wielokierunkowo, jeśli chodzi o usuwanie skutków powodzi.

Dlatego, jeżeli byłoby to możliwe, mam serdeczną prośbę o przyjęcie poprawki przedstawionej przez pana senatora. Wprowadzenie takiej poprawki zapewni możliwość spójnego zarządzania finansami funduszu. Bowiem, kiedy wprowadzano poprawkę związaną z finansowaniem budowy zbiornika Świnna Poręba, nie wszystkie elementy mogły zostać uwzględnione. Ponadto nie było również wiadomo, jakie będą wnioski. A naprawa wałów to zadanie bieżące, a nie inwestycyjne, dlatego bardzo duża kwota znajdzie się nie w punkcie dotyczącym zadań majątkowych czy inwestycyjnych, tylko w punkcie dotyczącym wydatków bieżących. I mam prośbę o uwzględnienie również tej kwestii. Jeśli są jakieś pytania, to jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Czy są pytania w tym zakresie? Nie ma.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poprawki - za chwileczkę. Mam jeszcze pytanie do pana Jagusiewicza. Temat jest dosyć istotny, a chodzi mi o to, że została zlikwidowana placówka w Gdańsku, laboratorium, które zajmowało się awariami przemysłowymi. Jak ta sytuacja wpłynie na budżet inspekcji ochrony środowiska? I jak będziecie sobie teraz radzić z problemami związanymi z awariami? Ta poważna sytuacja miała miejsce właściwie... Proszę pana prezesa o skomentowanie tej sprawy.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Pytanie jest bardzo istotne, ale istotna jest też odpowiedź. Otóż Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom od wielu lat, a właściwie od początku istnienia, mieścił się w Gdańsku. Wynikało to z tego faktu, że była tam odpowiednia osoba, która wokół siebie skupiła pewną wiedzę. Ale z tego powodu zarządzanie tym kluczowym departamentem, który jest bezpośrednio pod moim nadzorem, było i kosztowne, i dosyć utrudnione. Ten departament mieścił się w wynajmowanym budynku, delegacje odbywały się co dwa tygodnie ze względu na nasze kierownictwo i pracownicy z centrali jeździli do Gdańska. Departament, związany z zarządzaniem kryzysowym i infrastrukturą krytyczną, jak modnie się teraz mówi, powinien być w Warszawie i działać przy głównym inspektorze ochrony środowiska i przy ministrze środowiska. Dlatego ta wspomniana decyzja była decyzją strategiczną. Takie działanie według naszych szacunków dało nam dodatkowe 400 tysięcy zł do budżetu; tak jak powiedziałem, budżet Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wzrośnie w roku 2011.

W tym departamencie pracowało dwanaście osób i te osoby znalazły zatrudnienie, głównie lokalnie, a dwie osoby się przenoszą do Warszawy. Odtwarzamy taką jednostkę, ale nie jako samodzielny departament, bo ten proces będzie trwać jakiś czas, ale jako wydział w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa. Jakiś czas zajmie osiągnięcie mocy, którą mieliśmy w Gdańsku, ale kluczowe zadania na pewno będą realizowane, ponieważ część pracowników w centrali w Warszawie jest przygotowana do ich wykonywania. Uważam, że będziemy bardziej efektywni i bardziej racjonalni w kwestii zatrudnienia. Jest to bardzo dobry krok również z uwagi na to, co nam grozi, czyli ze względu na groźbę redukcji zatrudnienia. A jeśli chodzi o wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, to potencjał przeciwdziałania poważnym awariom, jak i zasady współpracy dotyczące współpracy z zagranicą pozostają bez zmian. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Piechota, proszę bardzo.

Senator Leszek Piechota:

Mam pytanie do pani prezes narodowego funduszu. Chodzi mi o uzupełnienie i uściślenie przychodów przedstawionych w tabeli. W poz. 2.5 zostały zaplanowane wpływy w wysokości 7 milionów zł, jeżeli dobrze odczytuję te dane, z tytułu opłat, o których mowa w art. 142 ustawy - Prawo wodne. A w opisie są też wspomniane opłaty pobierane za przygotowanie i udostępnianie określonych w ustawie - Prawo wodne informacji i jest tu wspomniany art. 152. Chciałbym się dowiedzieć, jaki w ramach tych 7 milionów zł planowanych na przyszły rok jest udział spodziewanych wpływów z tytułu opłat pobieranych za udzielanie wspomnianych informacji albo jak to się kształtowało w tym roku.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Przewidywane wykonanie w 2010 r. to 7 milionów 800 tysięcy zł, a plan na przyszły rok to 7 milionów zł. Myślę więc, że jest to plan bardzo realny.

(Senator Leszek Piechota: Może nie zostałem zrozumiany. Chodzi mi o to, jaki udział w tych spodziewanych wpływach stanowią opłaty pobierane za przygotowanie i udostępnienie określonych w ustawie - Prawo wodne informacji. Generalnie wymieniony jest art. 142 ustawy - Prawo wodne, ale oprócz tego...)

Na to pytanie udzielę odpowiedzi panu senatorowi na piśmie, ponieważ tak drobne kwoty... Mamy wpływy rzędu 2 miliardów zł i nie jesteśmy w stanie przygotowywać informacji dotyczących poszczególnych kwot w jeszcze większym rozbiciu na poszczególne pozycje, ale udzielę odpowiedzi panu senatorowi na piśmie albo esemesem jutro rano.

(Senator Leszek Piechota: Czy mogę się dowiedzieć, od jakiego progu zaczynają się drobne kwoty, Pani Prezes?)

Przy kwocie 2 miliardów zł drobna jest kwota 7 milionów zł.

(Senator Leszek Piechota: Czyli te wpływy są mniejsze niż na przykład milion. Jakiego rzędu...?)

Panie Senatorze, odpowiem szczegółowo na piśmie czy to jest 30%, czy 20%, bo nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. Ale skoro chodzi o taką kwotę, to prawdopodobnie niezbyt wiele podmiotów ponosi takie opłaty.

(Senator Leszek Piechota: Dziękuję bardzo i czekam na odpowiedź.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Skurkiewicz chce jeszcze zadać...

Senator Wojciech Skurkiewicz:

To nie będzie pytanie, tylko refleksja, może też forma usprawiedliwienia się. Szanowni Państwo, mam wiele sympatii i szacunku dla tego, co robicie, ale niestety nie będę w stanie zagłosować za poprawką dotyczącą zbiornika Świnna Poręba. Cały czas podkreślam to, co już podkreślałem na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Środowiska, że zadanie Świnna Poręba powinno być finansowane z budżetu państwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma wiele innych zadań i celów statutowych, na które ma przeznaczać środki finansowe. Tę znaczną kwotę, w pierwszym etapie chodziło nawet o 380 milionów zł, można by przeznaczyć na zupełnie inne cele związane ze środowiskiem, a takie działanie jest łataniem dziury budżetowej. Dlatego mimo całej sympatii dla tego, co robicie, nie jestem w stanie zagłosować za tą poprawką. Jeszcze raz podkreślam, Panie Ministrze, że należy zrobić wszystko, aby finansowanie budowy tego zbiornika powróciło do budżetu państwa, a środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były przeznaczane na inne cele związane ze środowiskiem, których jest przecież wiele w naszym kraju.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jeszcze pani prezes, proszę uprzejmie.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha:

Szanowni Państwo, jedna uwaga. W naszym planie nie było finansowania inwestycji Świnna Poręba; finansowanie budowy zbiornika Świnna Poręba zostało zaakceptowane w planie, który został przyjęty przez Sejm i który mają państwo w materiałach. Ta poprawka dotycząca naszego planu, o której rozmawiamy, pokazuje tylko, w jaki sposób możemy to sfinansować bez doprowadzenia do ruiny finansowej i zachowując płynność finansową. Powtarzam, że zmiana dotycząca budowy zbiornika Świnna Poręba została wprowadzona w Sejmie.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Prezes, ja to rozumiem, tylko chcę się usprawiedliwić, bo być może będę jedyną osobą w tym gronie, która będzie głosowała przeciwko, a moje racje są zupełnie inne.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Skoro nie ma więcej głosów, to proszę pana senatora Michała Wojtczaka o zabranie głosu.

Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, chciałbym formalnie zgłosić dwie poprawki. Pierwsza dotyczy środków z Programu Operacyjnego "Pomoc techniczna" przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska zajmujących się projektami europejskimi. Ta poprawka polega na zmniejszeniu limitu o 6 milionów 303 tysięcy zł w części 83 "Rezerwy celowe" i zwiększeniu limitu o 6 milionów 303 tysięcy zł w części 41 "Środowisko" w rozdziale dotyczącym regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Tę poprawkę złożyłem na piśmie. Druga poprawka to poprawka, którą omawialiśmy. Państwo macie również tę poprawkę na piśmie. Tę poprawkę uzasadniła dokładnie pani prezes, a dotyczy ona zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Proszę bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Przewodniczący, w dobrym tonie jest to, że w przypadku takiej poprawki - chodzi mi o tę pierwszą poprawkę, bo druga nie ingeruje w tak zwane zakładki budżetowe - należy poznać stanowisko Ministerstwa Finansów. Nie wiem, czy jest przedstawiciel ministra finansów. Bo my możemy nawet góry przenosić, że tak powiem, i przesuwać środki finansowe między jednym segmentem a drugim, ale jeżeli nie ma na to zgody ze strony Ministerstwa Finansów, to absolutnie nie ma o czym mówić...

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Zawsze pytamy o stanowisko rządu wobec poprawek. To jest naturalne.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Stanowisko rządu w tej sprawie jest jasne. Mianowicie chcielibyśmy, żeby Senat uchwalił budżet w kształcie przyjętym przez Sejm.

(Głos z sali: Ale Sejm też wprowadził poprawki.)

Pozostawiam tę kwestię do rozstrzygnięcia Wysokiej Komisji.

(Senator Mariusz Witczak: Ja zrozumiałem, że przedstawiciel Ministerstwa Finansów nie wnosi zastrzeżeń co do tej poprawki, w każdym razie nie oponuje...)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, przed głosowaniem będę pytał o to, jakie jest stanowisko rządu. Za moment wszystko będzie jasne.

Czy pani Katarzyna Papińska z Najwyższej Izby Kontroli chce zabrać głos?

(Doradca Techniczny w Najwyższej Izbie Kontroli Katarzyna Papińska: Nie, dziękuję bardzo.)

Pan mecenas z Biura Legislacyjnego, proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, gwoli wyjaśnienia, poprawka dotycząca załącznika nr 14 "Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" dotyczy tylko przeniesienia środków w ramach tego planu i nie powoduje uszczuplenia środków w innych częściach budżetu.

(Głos z sali: Nie powoduje.)

W takim razie nie mamy zastrzeżeń...

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jeśli chodzi o poprawkę dotyczącą planu narodowego funduszu, to istotnie, skoro nie zmienia ona budżetu w innych częściach... Chodzi jak gdyby o ujednolicenie i zapewnienie możliwości realizacji inwestycji.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: A jeśli chodzi o drugą poprawkę...?)

Co do drugiej poprawki mam wątpliwości wynikające z tego, że wchodzimy w zmianę budżetu w innych częściach i chodzi o wydatki płacowe. Sytuacja jest dość...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Mariusz Witczak: Czy mogę zabrać głos?)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, wnioskodawca.

Senator Mariusz Witczak:

Proszę państwa, wnoszę o przeniesienie środków w wysokości 6 milionów 303 tysięcy zł z poz. 19 w części 83 "Rezerwy celowe", która zawiera środki na - nie przytoczę dokładnie, bo mówię z pamięci - wynagrodzenia pracowników realizujących różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z projektami europejskimi. Czyli te środki są zaplanowane dokładnie na ten sam cel, ale bez wprowadzenia tej poprawki sięgnięcie po nie będzie wymagało uruchomienia procedury dotyczącej korzystania z rezerwy celowej, a także działań generalnego dyrektora oraz regionalnych dyrektorów. W tej poprawce chodzi o to, żeby tę drogę uprościć i żeby te pieniądze znalazły się tam, gdzie powinny być. Bo wydaje mi się, że w wyniku jakiegoś przeoczenia te środki trafiły do rezerwy, a nie jak w ubiegłym roku bezpośrednio... W ubiegłym roku one też nie trafiły bezpośrednio do regionalnych dyrekcji, ale za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska były redystrybuowane do szesnastu regionalnych dyrekcji. I, jak sądzę, jakieś przeoczenie spowodowało, że pieniądze na ten sam cel zostały zabezpieczone w części "Rezerwy celowe". Będzie dużo prościej, jeżeli znajdą się one w rozdziale dotyczącym regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Skurkiewicz, proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Senatorze, rozumiem pana troskę czy też troskę wszystkich członków komisji, dotyczącą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ale to dyrektor generalny ochrony środowiska po raz kolejny przeoczył tę kwestię, skoro nie zadbał o te wspomniane interesy, gdy był konstruowany budżet w segmencie ochrony środowiska i rezerw celowych. Skoro taka sytuacja była rok wcześniej i teraz się powtórzyła, to nie zagrała współpraca na linii Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Środowiska. Takie jest jedyne uzasadnienie. I, jak sądzę, pan minister jest teraz w dość niezręcznej sytuacji, wypowiadając stanowisko rządu. Uważam, że w tej sprawie... Poddajmy to pod głosowanie bez szerszej dyskusji, bo w tej sprawie i tak ostateczną decyzję podejmie minister finansów czy Ministerstwo Finansów. Dziwię się tylko, że w dzisiejszym posiedzeniu i dzisiejszej debacie nie uczestniczy przedstawiciel Ministerstwa Finansów w randze sekretarza czy przynajmniej podsekretarza stanu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Myślę, że będziemy mogli zadać panu ministrowi pytanie na ten temat.

Pan dyrektor Kiełsznia, proszę bardzo.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Panie Senatorze, chciałbym wyjaśnić, że jeśli chodzi o Program Operacyjny "Pomoc techniczna" i rezerwę, to nie było tak, jak zostało powiedziane. W 2010 r. ministerstwo rozwoju przydzieliło nam 6 milionów zł - te środki zostały przydzielone generalnej dyrekcji, która była beneficjentem programu - i my redystrybuowaliśmy te środki do regionalnych dyrekcji. Domyślam się, że Ministerstwo Finansów nie widziało w zaplanowanym budżecie... Te środki zostały przez nas zaplanowane w budżecie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, w Ministerstwie Finansów myślano, że regionalne dyrekcje nie miały tych środków, skoro otrzymała je generalna dyrekcja. Jak sądzę, w Ministerstwie Finansów myślano, że skoro regionalne dyrekcje ich nie miały, to nie powinny ich otrzymać, a nie zauważono, że te środki zostały przekazane z GDOŚ do RDOŚ. Ale na każdym etapie zwracaliśmy na to uwagę, bo, jak powiedziałem, te pieniądze są nam potrzebne.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zwracam honor...)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma.

Przystępujemy do głosowania.

Panie Mecenasie, proszę o przedstawienie pierwszej poprawki.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Pierwsza poprawka. W części 41 "Środowisko" rozdziale 90023 "Regionalne dyrekcje ochrony środowiska" zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 6 milionów 303 tysięcy zł. W części 83 "Rezerwy celowe" w poz. 19 "Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania, w tym na skutki przechodzące z 2010 r., oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA" zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 6 milionów 303 tysięcy zł.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została przyjęta.

Proszę o przedstawienie drugiej poprawki.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

W załączniku nr 14 plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie... Zostało to przedstawione w druku znanym państwu senatorom. Czy pan przewodniczący życzy sobie, żebym odczytał całość...?

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Nie, nie ma takiej potrzeby.)

W takim razie dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Wiemy, o co chodzi. Dyskusja była bardzo długa i wyczerpująca. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (4)

(Brak nagrania)

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki Maciej Jurkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo, ponieważ materiały dotyczące części 68 "Państwowa Agencja Atomistyki" zostały przygotowane bardzo szczegółowo, ograniczę się do podania kilku podstawowych informacji. Otóż dochody budżetowe zaplanowane na rok 2011 wynoszą niespełna 500 tysięcy zł. 175 tysięcy zł będzie pochodzić z rozliczenia likwidowanego w końcu ubiegłego roku rachunku dochodów własnych. A wpływy z tytułu opłat za egzaminy niezbędne do uzyskania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, które przeprowadza Państwowa Agencja Atomistyki, planujemy na poziomie 312 tysięcy zł.

Wydatki budżetowe Państwowej Agencji Atomistyki zostały zaplanowane w wysokości 100 milionów 700 tysięcy zł, czyli o 1,8% mniej niż wydatki w roku 2010 określone w ustawie budżetowej po zmianach. Te środki planujemy wydać głównie na następujące zadania. Przede wszystkim chodzi o dofinansowanie działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego w warunkach normalnych i w sytuacjach radiacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, chodzi o kwotę 8 milionów 100 tysięcy zł, oraz o dofinansowanie inwestycji służących poprawie warunków bezpieczeństwa jądrowego, chodzi o kwotę 224 tysięcy zł. Największym beneficjentem tej dotacji jest Instytut Energii Atomowej, a dofinansowanie dotyczy eksploatacji badawczego reaktora "Maria", a także działalności służb ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony fizycznej zapewniających bezpieczeństwo ośrodka w Świerku.

Poza tym największą pozycję w budżecie Państwowej Agencji Atomistyki stanowią składki członkowskie z tytułu przynależności Polski do organizacji międzynarodowych, to jest Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. I na te składki planujemy wydać prawie 81 milionów zł. Następną pozycją przewidzianą w budżecie są wypłaty świadczeń dla byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach oraz żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w tych zakładach, które wyniosą 338 tysięcy zł.

Koszty funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki zamykają się w kwocie niespełna 11 milionów zł, z czego największą pozycję, 6 milionów 400 tysięcy zł, stanowią wynagrodzenia, a 3 miliony 300 tysięcy zł stanowią koszty czynszu, zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych. Ponadto środki w wysokości 1 miliona zł zostały zaplanowane na pokrycie kosztów oceny sytuacji radiacyjnej kraju oraz wykonywania zadań związanych ze służbą awaryjną, zlecanych jednostkom zewnętrznym. Pozostałe wydatki, około 200 tysięcy zł, są związane z informacją społeczną i upowszechnianiem wiedzy z zakresu atomistyki. W końcu 106 tysięcy zł planujemy wydać na pokrycie kosztów wynikających z udziału Państwowej Agencji Atomistyki w przygotowaniach i sprawowaniu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Mam pytania do pana prezesa. Czy Ministerstwo Gospodarki również zajmuje się sprawami atomistyki? Czy w Ministerstwie Gospodarki jest podsekretarz stanu zajmujący się tymi sprawami? I czy Ministerstwo Gospodarki również dysponuje środkami finansowymi na realizowanie zadań z zakresu atomistyki?

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki Maciej Jurkowski:

Ministerstwo Gospodarki zajmuje się przygotowaniem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. I tymi zadaniami zajmuje się pełnomocnik rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej, pani minister Trojanowska. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, nadzorowany przez ministra środowiska, zajmuje się nadzorem dotyczącym bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Czyli Państwowa Agencja Atomistyki jest instytucją, która wydaje zezwolenia na stosowanie źródeł promieniowania jonizującego, zezwolenia na eksploatację reaktora badawczego i zezwolenia na budowę, rozruch, eksploatację, a potem likwidację elektrowni jądrowych, jeśli takie będą budowane. Jest ścisły podział kompetencji w tym zakresie. Ministerstwo Gospodarki pełni raczej funkcje promocyjne i związane z przygotowaniem...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ministerstwo Gospodarki nie ma środków na naszą działalność.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję za informacje.

Czy są jeszcze inne pytania i uwagi? Nie ma.

W takim razie dziękuję serdecznie za zaprezentowanie części budżetu "Państwowa Agencja Atomistyki".

Czy pan minister chciałby zabrać głos odnośnie do części 83 "Rezerwy celowe" i części 85 "Budżety wojewodów ogółem"?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Szanowni senatorowie otrzymali materiały.

Czy są pytania i uwagi dotyczące części 83 oraz części 85 "Budżety wojewodów ogółem"? Nie ma.

A zatem...

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Sprawozdawcą na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych... Chętny jest wnioskodawca dwóch poprawek, pan przewodniczący Michał Wojtczak.

(Senator Michał Wojtczak: Bardzo się cieszę.)

Pan senator wyraził na to zgodę.

Czy są jeszcze inne uwagi dotyczące omawianej ustawy? Nie ma.

Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia projektu budżetu na rok 2011. Dziękuję uprzejmie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 15)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów