Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2044) z 72. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 1 marca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Stanowisko komisji w sprawie wpływu populacji kormorana na środowisko.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Wojtczak)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Proszę państwa, otwieram siedemdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Środowiska.

Dzisiejszy porządek obrad obejmuje jeden punkt: stanowisko komisji w sprawie wpływu populacji kormorana na środowisko.

Ja przypomnę, że tą sprawą zajmowaliśmy się dogłębnie, badając ją także na miejscu, w Zachodniopomorskiem, osobiście oglądając siedliska i wysłuchując wszystkich zainteresowanych. Projekt stanowiska też już był rozpatrywany na jednym z posiedzeń komisji, z udziałem zresztą przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i wszystkich zainteresowanych stron.

No i mamy, proszę państwa, przed sobą wersję tego projektu... Wszyscy otrzymaliśmy to drogą mejlową i mam nadzieję, że macie państwo przed sobą tę wersję. Ja chcę tylko powiedzieć, że do tego projektu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące tego, co jest napisane kursywą na drugiej stronie, po tych czterech ostatnich kreseczkach, tiret. Mianowicie, zdaniem generalnej dyrekcji, nie ma potrzeby umieszczania tego w stanowisku komisji, ponieważ to zostało już określone w innych przepisach, które obowiązują. To oczywiście nie oznacza, że nie możemy tego przyjąć, ale taka jest uwaga generalnej dyrekcji.

Ja mam do państwa pytanie, czy są jakieś uwagi do projektu stanowiska, który mamy dzisiaj przyjąć, a który wszyscy mamy przed sobą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę, pan senator Gorczyca.

Senator Stanisław Gorczyca:

Ja mam taką uwagę, żeby rzeczywiście w tym fragmencie, który jest zaznaczony kursywą, może nie tyle literalnie wymieniać, co po prostu odnieść się do właściwych regulacji, które o tym mówią. Tak, że to...

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale może one są niewystarczające?)

Może są niewystarczające....

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Tylko ja nie bardzo mogę w tej chwili zredagować fragment tego stanowiska, odnoszący się do tych regulacji. No, ja tylko mam uwagi...

Senator Stanisław Gorczyca:

Ja też nie bardzo potrafię, bo nie wiem, na jakie regulacje pan przewodniczący się powołał, mówiąc o tym, że określenie dopuszczalnych metod odstraszania, niepokojenia kormoranów, pozwolenie na większy odstrzał kormoranów, przeniesienie kompetencji regulacji i regulowanie...

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Ja może w takim razie przeczytam te króciutkie uwagi, które wniosła do tego fragmentu generalna dyrekcja. Jeżeli chodzi o określenie dopuszczalnych metod odstraszania i niepokojenia kormoranów, napisano, że jest to określone w decyzji zezwalającej na płoszenie.

Jeżeli chodzi o pozwolenie na większy odstrzał kormoranów itd., uwaga generalnej dyrekcji jest następująca: zgodę na odstrzał kormoranów wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W odniesieniu do kolejnego punktu, dotyczącego przeniesienia kompetencji regulacji populacji kormorana do regionalnych władz zajmujących się ochroną środowiska, jest informacja, że to jest w kompetencji regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest w kompetencji. Tak?)

Jest w kompetencji, tak.

I dalej, uwaga do punktu o regulowaniu sezonu polowania raz na trzy do pięciu lat, brzmi następująco: zezwolenia na odstrzał są wydawane, mimo że kormoran nie jest na liście zwierząt łownych. Takie są te uwagi.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Stanisław Gorczyca:

Ale my mamy konkretne uwagi...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No właśnie, więc jak to wyrzucimy, to w praktyce... No, są odpowiednie regulacje, są przepisy, ale nie jest to robione. A my na to zwracamy uwagę, czyli...

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dlatego mówię, że możemy albo uwzględnić te uwagi i wycofać się z tego tekstu, albo go pozostawić, bo choć to niczego nie zmienia, to w gruncie rzeczy podkreśla stanowisko...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Tak, ja myślę, że dobrze by było to pozostawić, bo mamy na razie odpowiedź taką, no...

(Głos z sali: ...lakoniczną.)

Tak, lakoniczną.

A jeżeli się okaże, że te nasze propozycje rzeczywiście znajdują już w tej chwili odzwierciedlenie w szczegółowych zapisach i w normach, to nic nie szkodzi, odpowiedź będzie tym szybsza i tym łatwiej będzie zrealizować te nasze postulaty...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję.

Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Moja wypowiedź nie będzie się zasadniczo różniła od wypowiedzi moich przedmówców. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska najbardziej by chciała, żeby tego typu stanowisk w ogóle nie było i żeby tylko ona była suwerenem, jeśli chodzi o to, co dzieje się w ochronie środowiska.

Ja myślę, że te przepisy, to, co jest kursywą, powinno pozostać w tym stanowisku, bo jeżeli nawet są te przepisy, to nasze stanowisko będzie takim impulsem do rozważenia, czy one są realizowane, czy też nie są realizowane. I myślę, że to stanowisko będzie przywoływało czy to dyrektorów regionalnych, czy inne instytucje do tego, aby respektować przepisy, których oni są niejako włodarzami.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Olech.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę włączyć mikrofon.

Senator Jan Olech:

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!

Ja bym chciał zwrócić uwagę na propozycje ministerstwa rolnictwa. Tutaj pan minister Sawicki zwrócił uwagę na fakt, że zgłosił ten problem Komisji Europejskiej i że aktualnie jest rozpatrywana dyrektywa, która razem z rozporządzeniem uściśli, jakie działania mają być podejmowane i w jakiej kolejności, jeśli chodzi o sytuację związaną z populacją kormorana. Ja w pełni popieram stanowisko pana ministra, ono jest bardziej radykalne, a wniosek Ministerstwa Środowiska, moim zdaniem, jest, no, zbyt płytki.

Zastępca Przewodniczącego Michał Wojtczak:

Dziękuję bardzo.

Rozumiem, że kto chciał z państwa, ten już zabrał głos w tej sprawie.

Czy są jeszcze może inne uwagi do tekstu, który mamy przed sobą? Jeżeli nie, to za chwilę poddam pod głosowanie projekt stanowiska, który, jak rozumiem, będzie zawierać wszystko, co w nim już jest, łącznie z tymi punktami zapisanymi kursywą.

Kto z państwa jest za przyjęciem stanowiska komisji? (6)

Dziękuję bardzo.

Stanowisko komisji zostało przyjęte jednomyślnie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I finansów jeszcze.

Dziękuję serdecznie.

Wyczerpaliśmy porządek obrad.

Przypominam, że o godzinie 16.00 rozpoczynamy kolejne posiedzenie, które dotyczyć będzie "Krajowego programu zwiększania lesistości w 2009 r." i informacji na temat funkcjonowania parków narodowych po 31 grudnia 2010 r.

Musimy zrobić teraz przerwę, nie możemy kontynuować, bo będziemy mieli gości, którzy zostali zaproszeni na godzinę 16.00.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 43)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów