Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2162) z 82. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 29)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, otwieram kolejne posiedzenie Komisji Środowiska.

Przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w czasie debaty Senatu...

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

Temat...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wszystko jest nagrywane.

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy już posiedzenie. Jak już powiedziałem, przedmiotem tego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na forum plenarnym, dlatego przystępujemy do rozpatrzenia tych poprawek i głosowania nad nimi.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W pierwszej kolejności zagłosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Rozpatrywaliśmy ten wniosek już na naszym porannym posiedzeniu. Wobec tego poddaję pod głosowanie ten wniosek.

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? Proszę podnieść rękę. (5)

Kto jest przeciw? (3)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto się wstrzymał? (0)

Nikt.

Dziękuję.

Wniosek uzyskał większość.

Zostały zgłoszone wnioski mniejszości, nad którymi nie będziemy głosować, ale zostaną podane do wiadomości na forum plenarnym.

Mam pytanie do senatora Skurkiewicza, czy zgłasza wniosek mniejszości.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Nie zgłaszam wniosku mniejszości, ale chciałbym wytłumaczyć państwu intencję mojej poprawki.

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Szanowni Państwo, załącznik do nowelizowanej ustawy jest zupełnie ogołocony z pojęć, które są przyporządkowane kolejnym etapom budowy. Dlatego warto pokusić się o taką poprawkę, aby w tym załączniku znalazły się pojęcia zaczerpnięte z właściwej ustawy, że, na przykład, zadanie pierwsze to budowa zbiornika, zadanie drugie to budowa dróg, zadanie trzecie to budowa kolei itd., itd. Chodzi o to, żeby to było napisane czarno na białym, żeby było dokładnie wiadomo, o co chodzi.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pozostaje nam jeszcze wyznaczenie sprawozdawcy.

Kto z państwa...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo, pan senator Marek Konopka.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Marek Konopka może być, my nie będziemy już go pytać...) (Wypowiedzi w tle nagrania)

Dziękuję serdecznie.

Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 32)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów