Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2197) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (84.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (313.)

w dniu 11 maja 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo!

Wespół z panem przewodniczącym Pupą otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej.

Zgodnie z porządkiem obrad mamy odnieść się do wniosków do ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Te wnioski macie państwo w zestawieniu przygotowanym przez Biuro Legislacyjne. Dziękuję, Panie Mecenasie.

Witam panią minister Wypych-Namiotko oraz osoby jej towarzyszące.

Proponuję następujący tryb procedowania: odniesiemy się łącznie do tych poprawek, które Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Środowiska wspólnie przyjęły. Te poprawki są w zestawieniu wniosków i są to: poprawka szósta, poprawka siódma, poprawka dwunasta, poprawka szesnasta, poprawka dwudziesta czwarta, poprawka dwudziesta szósta. I to wszystko, tak?

Czy jest sprzeciw wobec takiego trybu głosowania nad tymi poprawkami?

(Głos z sali: Nie ma sprzeciwu.)

Nie ma sprzeciwu.

Rozumiem, że rząd podtrzymuje swoje poparcie dla tych poprawek.

Nie ma innych uwag.

Zatem kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek wymienionych przeze mnie przed chwilą...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To nie jest ta poprawka.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze Biuro Legislacyjne?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Przepraszam bardzo, bo poprawka dwudziesta czwarta...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka dwudziesta czwarta...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka dwudziesta czwarta może być wykluczona przez poprawkę dwudziestą drugą. W związku z tym, proponuję, żeby nad tą poprawką nie głosować w bloku.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Dobrze. Proszę, żeby pan to zapamiętał i nam przypomniał.

Czyli wyłączamy z bloku poprawkę dwudziestą czwartą.

Kto z państwa jest za poparciem poprawek...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Przepraszam, poprawka przyjęcie dwudziestej piątej wyklucza głosowanie nad dwudziestą szóstą.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak, tak.

(Głos z sali: To nie ma znaczenia tak naprawdę.)

Także poprawka dwudziesta szósta, przyjęta przez obie komisje, może zostać wykluczona przez poprawkę dwudziestą piątą, więc tu też proponuję, żeby nie głosować nad nią w bloku.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

W takim razie może zaczniemy od tyłu.

Pan senator Zientarski zgłosił wnioski, a później zdeklarował, że je wycofuje. Nie wiem, czy ktoś z państwa ma od niego taką deklarację? Nikt nie ma, prawda?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nikt nie ma.

Zatem proponuję, abyśmy najpierw odnieśli się do tych wszystkich poprawek, które zgłosił pan senator Zientarski, i głosowali nad nimi w bloku. Dobrze?

Rząd jest do nich negatywnie ustosunkowany, tak, Pani Minister?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Pan senator Kleina na pewno ma coś do powiedzenia w sprawie poprawek senatora Zientarskiego. Ja chciałabym poinformować Wysokie Komisje, że te poprawki są już skonsumowane przez inne poprawki, które wcześniej zostały przyjęte i przegłosowane na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej. Ponieważ dotyczą one procedur według k.p.a. i zostały już skonsultowane ze stroną społeczną i przyjęte we właściwej formie jako poprawki Komisji Gospodarki Narodowej...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Czy senator Kleina zna...)

Tak że te poprawki są bezzasadne.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy senator Kleina zna stosunek pana senatora Zientarskiego do swoich poprawek?

Senator Kazimierz Kleina:

Znam stosunek pana Zientarskiego. Zapoznaliśmy się ze swoimi opiniami, przedyskutowaliśmy je i on gotowy był wycofać te poprawki, ale niestety nie mamy niczego na piśmie.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. W związku z tym proponuję, abyśmy odnieśli się do poprawek senatora Zientarskiego w jednym głosowaniu. Jeżeli nie ma sprzeciwu, to zarządzam takie głosowanie.

Kto z państwa jest za poparciem poprawek zgłoszonych przez senatora Zientarskiego, wyszczególnionych we zestawieniu wniosku? (0)

Kto jest przeciwny? (23)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że poprawki zgłoszone przez pana senatora Zientarskiego nie uzyskały poparcia komisji.

Teraz przystąpimy do tej procedury, którą zaproponowałem uprzednio, i możemy w tej chwili odnieść się również do tej poprawki dwudziestej piątej. Natomiast...

(Głos z sali: Dwudziestej czwartej.)

Do dwudziestej czwartej jeszcze nie, natomiast możemy się odnieść do poprawki dwudziestej szóstej.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tych poprawek, które wspólnie poparły Komisja Środowiska i Komisja Gospodarki Narodowej, z wyjątkiem poprawki dwudziestej czwartej? Bardzo proszę, kto jest za? (24)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Zatem poprawki te ponownie uzyskały poparcie komisji.

Teraz proponuję, abyśmy w bloku odnieśli się do poprawek, które przyjęła Komisja Gospodarki Narodowej, które też miały poparcie pani minister, a które zostały przyjęte już po posiedzeniu Komisji Środowiska. Te poprawki to w tym zestawieniu wniosków poprawki: trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta trzecia i dwudziesta siódma.

Przy tym niezbędna jest modyfikacja poprawki czwartej i bardzo proszę przedstawiciela Biura Legislacyjnego o informację na ten temat.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o poprawkę czwartą, to jest to poprawka, którą Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła na podstawie propozycji zgłoszonej przez stronę rządową. Jednak ta poprawka różni się od wersji, którą pani minister przedstawiła państwu senatorom. Ta poprawka dotyczy art. 1 lit. d dodającej w ustawie ust. 6b. Zapis ten w tej chwili stanowi: "Jeżeli przed upływem sześciu lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, któremu udzielono pozwolenia, złoży organowi, który wydał pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie - i tu są wymienione odpowiednie dokumenty - termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony o rok od dnia, w którym upłynął sześcioletni termin do przedstawienia pozwolenia na budowę". Ten drugi termin został przedłużony. Bez zmian pozostał początek tego przepisu: "jeżeli przed upływem sześciu lat od dnia wydania pozwolenia", podczas gdy pani minister przedstawiła ten przepis w takiej wersji: "Jeżeli nie później niż sześćdziesiąt dni przed upływem sześciu lat od dnia"... W związku z tym modyfikacja podlegałaby na tym, żeby po wyrazie "jeżeli" dodać wyrazy "nie później niż sześćdziesiąt dni". Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Ministerstwo zgadza się z tą poprawką.

W związku z tym ja zgłaszam tę modyfikację i proponuję, abyśmy może w indywidualnym głosowaniu odnieśli się do poprawki czwartej, a potem w zbiorowym głosowaniu do tych pozostałych.

Czy jest na to zgoda? Jest.

Zatem, kto z państwa...

(Głos z sali: Najpierw Komisja Gospodarki Narodowej.)

Najpierw komisja gospodarki... Dobrze, rzeczywiście.

Zatem, Szanowni Państwo, w tej chwili głosowanie tylko dla komisji gospodarki.

Kto z panów senatorów z komisji gospodarki jest za poparciem tej autopoprawki, którą zgłosiłem do poprawki czwartej w zestawieniu wniosków? (7)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję.

Zatem komisja gospodarki zmodyfikowała swoją poprawkę.

Teraz poddaję pod głosowanie już obydwóch komisji te wszystkie poprawki, które przed chwilą wymieniłem, poprawki Komisji Gospodarki Narodowej wraz z tą zmodyfikowaną. Proszę o wyrażenie stanowiska.

Kto jest za poparciem tych poprawek? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (6)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że poprawki wraz ze zmodyfikowaną poprawką czwartą, które Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła na swoim posiedzeniu, połączone komisje poparły.

Teraz przejdziemy do głosowań nad poprawkami zgłaszanymi indywidualnie przez państwa senatorów.

Najpierw poprawka pierwsza, którą zgłosił pan senator Krzysztof Majkowski.

Bardzo proszę panią minister o stanowisko. Tylko krótko: popieramy, nie popieramy.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

My nie popieramy tej poprawki, bo ona dotyczy 12 mil w linii prostej...

(Głos z sali: 12 km.)

Przepraszam, 12 km. Jest 12 mil i raczej trzymamy się tego rozstrzygnięcia ze względu na opracowania, które jako argument przedstawiałam już na wszystkich posiedzeniach.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Na posiedzeniach... I na plenarnym również.

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nikt nie chce.

Zatem kto z państwa jest za poparciem poprawki pierwszej w zestawieniu wniosków? (8)

Kto jest przeciwny? (15)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

W związku z tym przechodzimy do poprawki drugiej.

Pani Minister, bardzo proszę. Jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Stanowisko rządu jest...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: To jest poprawka, którą zgłosił pan senator Gruszka.)

...takie samo, jak w przypadku poprzedniej. Ta poprawka różni się od poprzedniej tylko ilością kilometrów. Chciałabym przy tym państwu powiedzieć, że nie jest wykluczone, że jeśli okoliczności spowodują, że będziemy mieli możliwość procedowania jakichś projektów dotyczących bliższych obszarów, co dzisiaj nie wydaje się nam możliwe, to będzie możliwe wprowadzenia takich zmian w ramach procedowania ustawy o obszarach morskich w pakiecie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Nie znaczy to więc, że my już dzisiaj zdecydowanie wykluczamy czy ograniczamy taką wizję. Dzisiaj po prostu takiej możliwości nie widzimy. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie?

Pan senator Gruszka, autor poprawki. Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję bardzo.

Tym akurat zapisem, o którym pani minister mówi, zamykamy sobie możliwość budowania. Czym podyktowane jest wyłączenie tego terenu poza teren wód terytorialnych, jest dla mnie niezrozumiałe.

Co do zapisu: nie mniej niż 10 km, to związki miast nadmorskich sugerowały, że im ta odległość nie przeszkadza, a był to główny argument poruszany w dyskusjach - że kwestie widokowe mogą pogorszyć ruch turystów. Po stronie mojej poprawki są więc związki gmin nadmorskich. To po pierwsze.

Po drugie, ten zapis nie pozwala... Albo inaczej: nadal w dyspozycji osoby, która wydaje pozwolenie, będzie decyzja, czy warunki są spełnione, czy nie. Nadal więc upieram się, aby połączone komisje poparły moją poprawkę, nie ograniczając w ten sposób możliwości rozwoju farm wiatrowych na morskich terenach naszego brzegu.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Upór pana senatora, jako autora wniosku, jest zrozumiały.

Bardzo proszę.

Senator Marek Trzciński:

Ja chciałbym poprzeć tę poprawkę. Uważam, że wykluczamy siebie, Polskę spośród krajów, które będą realizowały tego typu projekty, i dlatego jestem przekonany, że powinniśmy zagłosować za poprawką. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Pani minister jeszcze chciała coś powiedzieć? Ostatnie słowo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Dziś w tej sytuacji skomplikowałoby to procedowanie nawet inwestorom. Jeśli chodzi o stanowisko miast i gmin nadmorskich, znajduje się w naszych zestawach, dokumentach korespondencja, w której wyraźnie jest mowa o 12 milach. Dziś nie ma takiej możliwości i wprowadzanie jakichś innych obszarów... Tym bardziej, że - jak już powiedziałam - za chwilę podamy mapę, na której wskazane obszary dla inwestycji będą się znajdowały tylko i wyłącznie poza strefą 12 mil.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciwny? (14)

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję bardzo.

Zatem stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

Teraz przechodzimy do poprawki pana senatora Kleiny, to jest poprawki ósmej.

Bardzo proszę, Pani Minister. Jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Ta poprawka jest zgodna z intencjami, uzupełnia przepisy dotyczące składania dokumentacji i wprowadza...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, ta poprawka wprowadza...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Oczywiście.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ta poprawka wprowadza tylko art. 27a jako artykuł, który należy uwzględnić przy składaniu dokumentacji, i ma charakter porządkowy.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby... Pani senator wychodzi demonstracyjnie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Szanowni Państwo, zatem przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki ósmej w zestawieniu wniosków, poprawki pana senatora Kleiny? (15)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (7)

Dziękuję bardzo.

Zatem stwierdzam, że połączone komisje poparły tę poprawkę.

Teraz poprawka dziewiąta.

Pani Minister, krótko.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

W poprawce dziewiątej jedyną zmianą, jaka jest w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, jest zamiana w pkcie 2 słów: wielkość akwenu na słowa: powierzchnia akwenu. Po prostu słowo "wielkość" jest zbyt szeroko rozumiane, a nam chodzi o konkretną powierzchnię wyrażoną w jednostkach...

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy są pytania, uwagi? Nie ma.

Zatem kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dziewiątej w zestawieniu wniosków? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły tę poprawkę.

Teraz poprawka jedenasta, również autorstwa senatora Kleiny.

Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

W poprawce dziesiątej zawarta...

(Głosy z sali: W jedenastej.)

Przepraszam, w poprawce jedenastej zawarta jest tylko korekta znaczeniowa, ponieważ we wcześniejszych zapisach w ustawie było określenie "środowisko morskie", a dzisiaj słowo "środowisko" rozumiemy szerzej, to znaczy ono obejmuje również na przykład powierzchnię powietrze, glebę czy dno.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Nie ma uwag. Zatem pani minister popiera poprawkę.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki jedenastej w zestawieniu wniosków? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawkę jedenastą w zestawieniu wniosków.

Teraz omówimy poprawkę trzynastą, również autorstwa pana senatora Kleiny.

Pani Minister, proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

W poprawce trzynastej dołożony został ust. 3 i jest on uszczegółowieniem w zakresie pozwoleń na kładzenie kabli, czyli poprawka jest zasadna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Nie ma pytań, uwag.

Zatem, proszę państwa, kto jest za poparciem poprawki trzynastej w zestawieniu wniosków? (15)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (5)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawkę trzynastą w zestawieniu wniosków.

Znowu konkurują ze sobą senatorowie Majkowski i Gruszka - brak uzgodnień wewnątrzklubowych.

Pani Minister, poproszę o opinię do poprawki czternastej, jeśli można, to łącznie...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Poprawka czternasta została już omówiona na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale wprowadza ona zamianę opłaty w wysokości 1% od wartości inwestycji na kwotę 1% od przychodu osiągniętego w roku poprzednim. Nie możemy dziś takiej poprawki przyjąć. Jest to po prostu zmiana systemu opłat, pobierania opłat. Ta poprawka jest dziś nie do zaakceptowania.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Nie ma nikogo chętnego.

Zatem kto jest za poparciem poprawki czternastej w zestawieniu wniosków? (7)

Kto jest przeciwny? (16)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Senator Gruszka się nie wstrzymał?

Dziękuję bardzo.

Zatem, Szanowni Państwo, stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

Teraz przechodzimy do poprawki piętnastej, pana senatora Gruszki.

Pani Minister, proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

W poprawce piętnastej złożona jest propozycja, aby obniżyć wartość opłaty, która była negocjowana jako jednoprocentowa i rozłożona na raty, żeby było łatwiej inwestorom. Dziś nie możemy obniżyć tego dochodu. Poprawka ta niestety nie ma poparcia rządu.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Pan senator Gruszka w ostatnim słowie... Nic? Nic.

Zatem kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki piętnastej w zestawieniu wniosków? (7)

Kto jest przeciwny poparciu? (15)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam z przykrością, że niestety ta poprawka...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jest wniosek mniejszości?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Senator Gruszka zgłasza, a ja go popieram.)

Ale to senator w roli adwokata...

(Głos z sali: Jeszcze są inne.)

Senator Skurkiewicz w roli adwokata senatora Gruszki? Dobrze.

Zatem, Szanowni Państwo, w tej chwili już mamy za sobą poprawkę Zientarskiego, tak... PGM zostały...

(Głos z sali: Dwudziesta dziewiąta.)

Nie, dwudziesta czwarta, to jest ta wspólna poprawka komisji, której nie poddaliśmy pod głosowanie z tego powodu, że mogła zostać wykluczona. Nie została wykluczona.

Zatem kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej czwartej w zestawieniu wniosków, która jest wspólną poprawką Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska, a której nie przegłosowaliśmy w związku z tym, że mogła zostać wykluczona, a nie została? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Zatem połączone komisje podtrzymały swoje zdanie i poparły poprawkę dwudziestą czwartą.

Znowu mamy sytuację taką jak poprzednio, czyli wykluczające się poprawki senatorów Majkowskiego i Gruszki.

Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Poprawka dwudziesta dziewiąta?

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Dwudziesta dziewiąta, tak.)

Poprawka dwudziesta dziewiąta stanowiłaby ograniczenie możliwości weryfikacji poszczególnych inwestorów i stawiałaby w zupełnie innej sytuacji tych, którzy w tej chwili znają realia. Dziś składając swoje wnioski, mają świadomość, że mogą uzyskać pozwolenie jedynie na pięć lat. Przedłużenie ważności tego pozwolenia w ciemno stanowiłoby zaprzeczenie tego, co jest intencją naszej zmiany, czyli możliwości weryfikowania i uwiarygodnienia poszczególnych inwestorów.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję. Rząd jest przeciw.

Czy ktoś chce zabrać głos? Nikt nie chce.

Zatem kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej dziewiątej w zestawieniu wniosków? (5)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (2)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje nie poparły poprawki dwudziestej dziewiątej.

Zbliżamy się do portu, Szanowni Państwo, pod przywództwem pani minister.

Teraz poprawka trzydziesta, senatora Gruszki. Rozumiem, że rząd jest przeciwny też tej poprawce, tak?

Zatem...

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Jeżeli chodzi o tę poprawkę, można prosić o jakąś szerszą argumentację?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Argumentacja dla poprawki trzydziestej jest taka sama jak dla poprawki dwudziestej dziewiątej. Mimo że ona zmienia sformułowania, to prowadzi do tego samego, ponieważ wprowadzenie słów "tej ustawy" w tym miejscu odnosi się do przepisów przejściowych, a więc chodzi o te wnioski, które są już w tej chwili procedowane. Po prostu byłaby to taka sama sytuacja.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Nie ma... A, jest pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Czy pan legislator mógłby jakoś tak ładniej to powiedzieć?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ja nie zrozumiałem tego, co pani przed chwileczką powiedziała.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pan senator Gruszka nie jest przekonany, jak rozumiem, przez panią minister.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ale przepraszam bardzo. Oczywiście, Panie Mecenasie, jeżeli pan mógłby...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Obie te poprawki, dwudziesta dziewiąta i trzydziesta, tak jak powiedziała pani minister, wywołają takie same skutki, one są tylko inaczej zapisane pod względem legislacyjnym. Obie polegają na tym, żeby do postępowań, które już zostały wszczęte w sprawie pozwolenia na budowę urządzeń na morzu, zastosować dłuższy termin, wynikający z noweli. Krótko mówiąc, ktoś, kto rozpoczął inwestycję na podstawie przepisów dotychczasowych, mógłby ją kontynuować na podstawie przepisów nowych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze.

Szanowni Państwo...

(Głos z sali: Głosujmy za.)

Ale pan senator Gruszka jeszcze chciałby się upewnić co do...

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie trzeba.)

Nie trzeba już, tak?

Dziękuję bardzo.

Zatem, Szanowni Państwo, poprawka ostatnia, trzydziesta w zestawieniu.

Kto jest za poparciem tej poprawki? (6)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

Bardzo dziękuję pani minister i wszystkim państwu.

Senatorem sprawozdawcą?

Senator Kleina.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chciałbym powiedzieć, że pani minister mogłaby być senatorem sprawozdawcą.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Senatorowie! Wysokie Komisje! Bardzo serdecznie chciałabym podziękować za imponujące tempo pracy. Dziękuję, jestem pod wrażeniem.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Chciałbym stwierdzić, że zostały zgłoszone wnioski mniejszości przez pana senatora Gruszkę do wszystkich poprawek, które on zgłosił, tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wsparte przez senatora Skurkiewicza, tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie.

Życzę wszystkim państwu... dobranoc.

(Głos z sali: A sprawozdawca?)

Senator Kleina.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Oczywiście. Ze względu na bliskość morza. No bo nie senator Gruszka ze Śląska.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 04)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów