Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2205) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (85.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (262.)

w dniu 18 maja 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk senacki nr 1206, druki sejmowe nr 4012 i 4083).

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc.

Witam serdecznie pana Zdzisława Pupę, przewodniczącego Komisji Środowiska, wespół z którą Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmie się dziś rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że ta ustawa w Sejmie nie budziła żadnych kontrowersji. Biuro Legislacyjne oceniło ją dosyć dobrze pod względem legislacyjnym. Jest tylko jedna drobna poprawka i za chwilę poproszę pana mecenasa o jej przedstawienie.

Ale najpierw chciałbym powitać przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie. Proszę od razu przejść do uwagi dotyczącej poprawki, którą pan sformułował.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Zgodnie z życzeniem pana przewodniczącego od razu przejdę do zgłaszanej przez Biuro Legislacyjne propozycji poprawki. Dotyczy ona art. 1 pkt 3 omawianej ustawy, który wprowadza nową regulację w postaci art. 79d ust. 3a ustawy o odpadach. Przepis ten zobowiązuje marszałka województwa, który w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za niedopełnienie pewnych zadań sprawozdawczych przez odbiorcę odpadów... Przepis ten zobowiązuje do określenia tak zwanego dodatkowego terminu, czternastodniowego, do kolejnego przedstawienia tego sprawozdania. Poprawka Biura Legislacyjnego ma charakter doprecyzowujący. Proponujemy mianowicie, aby do określenia, iż ten termin ma być "nie krótszy niż 14 dni", dodać zwrot "od dnia doręczenia decyzji". To doprecyzowanie wyeliminuje ewentualne problemy interpretacyjne co do tego, kiedy rozpoczyna się bieg terminu.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję, Panie Mecenasie.

Proszę o krótką opinię Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Kto z państwa...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę włączyć mikrofon.

Radca Prawny w Ministerstwie Środowiska Maria Duczmal:

...gospodarki odpadami. My nie oponujemy, jest to rzeczywiście zmiana doprecyzowująca.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Rząd tę poprawkę popiera.

Czy przedstawiciel inspektoratu ochrony środowiska chciałby zabrać głos? Nie? Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.

Czy są chętni do zabrania głosu? Nie ma.

Zamykam dyskusję.

Chciałbym przejąć tę poprawkę, przedstawioną przed chwilą połączonym komisjom przez pana mecenasa, i proponuję, żebyśmy ją poddali pod głosowanie.

Kto jest za tą poprawką? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Teraz głosujemy nad ustawą w całości, wraz z poprawką.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Ustawa wraz z poprawką uzyskała poparcie Wysokich Komisji.

Na sprawozdawcę proponuję pana senatora Stanisława Gorczycę i proszę, żeby reprezentował nasze komisje na posiedzeniu Senatu.

Dziękuję państwu serdecznie.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 05)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów