Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2231) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (93.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (322.)

w dniu 26 maja 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 44)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu pana przewodniczącego Pupy oraz własnym. Witam przedstawicieli ministerstwa - pana ministra reprezentuje pan dyrektor Damian Jakubik wraz z osobami towarzyszącymi.

Zgodnie z porządkiem obrad odniesiemy się dziś do wniosków zgłoszonych do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W czasie debaty nad tą ustawą pan senator Skurkiewicz złożył wniosek o odrzucenie ustawy. Tak że mamy w tej chwili dwa wnioski: jeden o odrzucenie ustawy, a drugi o przyjęcie ustawy bez poprawek - to był wspólny wniosek obu komisji. Poddam te wnioski pod głosowanie w takiej właśnie kolejności, czyli najpierw najdalej idący wniosek, wniosek o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za poparciem wniosku o odrzucenie ustawy? Bardzo proszę. (8)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

8 - za, 12 - przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że połączone komisje odrzuciły - no niestety, Panie Senatorze - wniosek o odrzucenie ustawy.

I teraz poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który to wniosek, jak państwo pamiętacie, uzyskał poparcie obu komisji.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (12)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

12 - za, 7 - przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam zatem, że połączone komisje ponownie poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proponuję, aby sprawozdawcą był w dalszym ciągu pan senator Iwan. Nie ma sprzeciwu. Tak?

Bardzo dziękuję państwu z ministerstwa, panu mecenasowi i wszystkim państwu za udział w posiedzeniu komisji.

I - już wspólnie z panem przewodniczącym - zamykamy posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 51)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów