Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny ze 102. posiedzenia

Komisji Środowiska

w dniu 28 lipca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Ministrze, trzeba było tutaj, z przodu, nie tak daleko...

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo!

Mamy do rozpatrzenia wnioski dotyczące ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

W trakcie debaty senackiej zostały zgłoszone poprawki. Jest ich dziewięć. Proponuję, abyśmy przystąpili do rozpatrywania poszczególnych poprawek i wniosków, które zostały zgłoszone, i będziemy prosić pana ministra o stanowisko rządu. Poprosimy również o stanowisko Biura Legislacyjnego i ewentualnie uwagi państwa senatorów.

Jeżeli nie ma uwag, to przechodzimy do rozpatrywania wniosków i poprawek, które zostały zgłoszone. Nie ma uwag.

Wobec tego przystępujemy do rozpatrzenia pierwszego wniosku, wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Czy są jakieś inne uwagi? Nie ma. Bo to praktycznie wniosek formalny.

Kto jest za tym, aby przyjąć ustawę bez poprawek, zechce podnieść rękę. (4)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli praktycznie komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. I na tym jednym głosowaniu zakończyliśmy głosowania.

Sprawozdawcą komisji był pan przewodniczący Michał Wojtczak. Czy pan senator wyraża zgodę na sprawozdawanie w trakcie obrad Senatu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy są jeszcze uwagi ze strony pana ministra? Czy chce pan zabrać głos?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Chciałbym serdecznie podziękować paniom i panom senatorom za to, że mogliśmy to tak w miarę sprawnie, szybko i również w miarę bezboleśnie przyjąć. Myślę, że system ekozarządzania i audytu zgłoszony do ustawy o krajowym systemie istotnie będzie nie tylko potrzebny, ale... Tak że na ręce pana przewodniczącego i wszystkich tu obecnych jeszcze raz składam serdeczne podziękowania.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

O głos prosi jeszcze senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Tak. Ja mam pytanie do pana ministra. Czy któraś z tych poprawek jest dobra? Którą pan minister by zaakceptował?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Panie Senatorze, ja już odpowiadałem na to pytanie podczas posiedzenia komisji, ale powtórzę. De facto wszystkie zgłoszone poprawki są poprawkami, które opiniowaliśmy negatywnie. Nie ma... Bo nawet ten system, który chciano rozszerzyć czy do którego chciano powrócić, ten dotyczący regionalnych dyrekcji, trochę się kłóci z dezyderatem, który został zgłoszony przez komisję. Ma być kontrola, sprawdzenie odnośnie do finansowania, a my chcemy zmniejszyć, żeby mniej to kosztowało. Tak że było wzajemnie... Tak że odpowiadając wprost - nie. Wszystkie poprawki opiniowalibyśmy negatywnie

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy ktoś ma uwagi? Nie.

Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska.

Dziękuję uprzejmie za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 35)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów