Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2399) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Środowiska (105.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (295.)

w dniu 7 września 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1329, druki sejmowe nr 4345 i 4494).

2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (druk senacki nr 1338, druki sejmowe nr 4184, 4212 i 4212-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Witam wszystkich państwa, zaproszonych gości, witam pana ministra Zaleskiego wraz ze współpracownikami.

Przechodzimy do ustawy, o zreferowanie której, dosłownie w kilku zdaniach, poproszę pana ministra.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie i Panowie Senatorowie!

Mam przyjemność przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody zmieniający częściowo ustawę o lasach.

Projekt zmiany ustawy powstał dlatego, że po reformie finansów publicznych przestały istnieć w gospodarce narodowej, we wszystkich jednostkach budżetowych gospodarstwa pomocnicze. W przypadku parków narodowych te gospodarstwa zapewniały im funkcjonowanie, którego nie zapewniały w całości dotacje budżetowe. Obecnie, podobnie jak przez cały rok 2010, mamy do czynienia z dość trudną sytuacją dotyczącą niedostatku środków budżetowych i skomplikowanej drogi aplikowania przez parki narodowe o środki z rezerwy celowej. Ustawa, którą przedkładamy, zmienia ten stan rzeczy - przede wszystkim przekształca parki narodowe z jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne. Główną ideą i głównym zamiarem jest tu to, żeby parki mogły decydować o środkach finansowych, które wypracują w tych dziedzinach, w których je poprzednio wypracowywały poprzez funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych, i korzystać z nich. Krótko mówiąc, pieniądze zarobione przez parki będą pozostawały w parkach narodowych, a nie tak jak obecnie, gdy najpierw trafiały do skarbu państwa, a dopiero potem były udostępniane parkom. I to jest ta jedna, główna, fundamentalna zmiana. Jako osoba prawna park będzie miał w swojej gestii nieruchomości gruntowe w formie użytkowania wieczystego, a budynki w formie własności. Ustawa określa przychody parków narodowych i daje szerokie możliwości korzystania z własnej działalności gospodarczej, a także z przychodów z innych źródeł, typu wojewódzki fundusz ochrony środowiska, narodowy fundusz ochrony środowiska, a więc zapewnia parkom narodowym szeroką paletę... szerokie możliwości finansowania.

Utrzymujemy to, co jest przedmiotem kontrowersji, a ostatnio nawet projektu obywatelskiego, mianowicie uzgadnianie z gminami kształtu i wielkości nowo tworzonych parków narodowych. Park będzie tworzony na mocy ustawy, a więc aktu prawnego o najwyższej randze. Dyrektorowi będzie służyło prawo pierwokupu gruntów, czyli, tak jak do tej pory, będzie mógł kupować te grunty, które są dla parku przydatne i konieczne ze względu na ochronę przyrody. Zabezpieczamy się tutaj przed pewnego rodzaju fikcyjnymi sprzedażami, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, kiedy to w akcie sprzedaży podawano cenę rażąco odbiegającą... uniemożliwiającą parkowi pierwokup. Ta ustawa takie praktyki ukróca, uniemożliwia. Co najważniejsze i warte podkreślenia, jakikolwiek obrót nieruchomościami parkowymi, sprzedaż ich nadal wymaga zgody ministra środowiska; tak było i dotąd. Do tej pory żaden park żadnych nieruchomości nie sprzedawał, ale pozostawiamy to zabezpieczenie i wprowadzenie państwowej osoby prawnej nie zmienia tutaj w żaden sposób kwestii dyspozycji własnością gruntów.

Dla ujednolicenia pewnych zasad funkcjonowania parków narodowych minister wyda rozporządzenie, w którym określi zasady wynagradzania pracowników, tak by nie były one różne w różnych parkach.

To są, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, w wielkim, wielkim skrócie fundamenty tej nowej ustawy, która pozwoli lepiej chronić polską przyrodę, lepiej działać polskim parkom narodowym. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję, Panie Ministrze, za zwięzłość tym bardziej dziękuję. Podsumowując: zmiany są jak najbardziej funkcjonalne i mają pożyteczny wymiar dla kwestii, które regulują.

Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo! Biuro Legislacyjne nie jest jeszcze przygotowane do przedstawienia uwag, opinia jest dopiero sporządzana, w związku z czym nie mamy na razie żadnych uwag. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.

Zgłosił się pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja chciałbym bardzo gorąco poprzeć tę ustawę. Miałem możliwość obserwowania negatywnych skutków tego, co było do tej pory, na przykładzie ośrodka rządowego "Grodno", który został przejęty przez Woliński Park Narodowy. Bywałem w tym ośrodku jeszcze wtedy, kiedy był rządowy, miałem też przyjemność być tam już dwa razy, odkąd nie jest rządowy. No, widać bardzo wyraźnie jakby obniżenie, no nie wiem... "standardów" to jest nawet delikatnie powiedziane. Chciałbym przy okazji zapytać, czy po zmianie, po wejściu tej nowej ustawy będzie szansa, że ten ośrodek, który został nazwany, zdaje się, edukacyjnym ośrodkiem Wolińskiego Parku Narodowego... Czy w przyszłości będzie można zobaczyć, że to wszystko jest na miarę XXI wieku? Dziękuję... Jeszcze raz powiem: gorąco popieram ustawę.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję, Panie Profesorze.

I teraz pan minister, bardzo krótko.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski:

Panie Senatorze, mamy taką nadzieję, oby nie płonną, że dysponowanie własnymi środkami oraz nieruchomościami, które znajdą się w użytkowaniu wieczystym i we własności dyrektora parku, umożliwi prawidłową gospodarkę, jak również czerpanie korzyści z tych nieruchomości; to jest ideą ustawy. Mam nadzieję, że w przypadku "Grodna" również będzie to widoczne, zresztą jest już widoczne w pewnej części, która została przystosowana do celów edukacyjnych, i chcielibyśmy, żeby z pozostałą częścią też działy się tylko rzeczy dobre.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Kto jeszcze z państwa... Pan senator Skurkiewicz, bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo, ustawa, nad którą w tej chwili procedujemy, jest szczególnie ważna dla dalszej egzystencji i funkcjonowania parków narodowych w naszym kraju, a przede wszystkim dla ich bezpieczeństwa finansowego. Ta ustawa została przyjęta w Sejmie w drodze konsensusu, niemal jednogłośnie przez wszystkie partie polityczne, przez wszystkie siły polityczne w Sejmie. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Senacie, dlatego też, Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Nad takim wnioskiem będziemy głosowali.

Pan senator Stanisław Jurcewicz, bardzo proszę.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Dziękuję bardzo.

Ja mam pytanie dotyczące zbywania lokali i zapisu, który mówi, cytuję pkt 5: "Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu" i dalej: "jednak nie więcej niż o 95%.". Należy rozumieć, że za 5% ceny, wartości tego lokalu dana osoba może go nabyć, tak?

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Panie Ministrze, krótko.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski:

To jest rozwiązanie stosowane nie tylko co do parków, nie tylko w tej ustawie. Przypomnę, że to dotyczy także "Lasów Państwowych", kolei, wojska, wszystkich instytucji, które wyzbywały się zbędnego balastu nieruchomości, i jest tak tylko w tych przypadkach, kiedy osoba zamieszkująca dany lokal przepracowała... przemieszkała w tym budynku kilkadziesiąt lat, bo tyle trzeba mieć, żeby uzyskać tę maksymalną obniżkę. Nie jest to jakiś ewenement w stosunku do innych ustaw.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie słyszę.

Żeby konsensus był silny, ja się dołączam do głosu pana senatora Skurkiewicza i również popieram głosowanie nad tą ustawą bez poprawek.

Nie ma już głosów.

Zamykam dyskusję.

Przechodzimy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (14)

Jednogłośnie.

Ustawa została poparta przez połączone komisje bez poprawek.

Pozostaje nam wyznaczenie sprawozdawcy. Może kobieta, jeśli jest...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

...w naszym gronie jedyną kobietą. Tak że pani senator Rotnicka...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

...przyjęła...

Dziękuję bardzo.

Pani senator Rotnicka będzie naszym sprawozdawcą... sprawozdawczynią.

Dziękuję, Panie Ministrze, dziękuję państwu.

Zamykam tę część posiedzenia...

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, Członkowie Komisji...

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, proszę szanownych gości... Dziękuję za przybycie...

(Rozmowy na sali)

Proszę o kontynuowanie rozmów poza tą salą.

Przed nami jest jeszcze kolejna część posiedzenia - tamtą już zamknęliśmy - którą zaplanowaliśmy na godzinę 15.30, ale jest szansa, że przedstawiciel ministerstwa dojedzie do nas wcześniej, być może nawet na godzinę 15.00. W związku z tym proszę państwa o nieoddalanie się, w każdej chwili możemy zwołać komisję i będziemy kontynuowali omawianie punktów. Tak że proszę przyjść o godz. 15.00, mam nadzieję, że przedstawiciel ministerstwa dojedzie. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach)

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

...zajęcie miejsc, będziemy rozpoczynali wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. Będziemy zajmowali się ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi.

Witam pana ministra Stachańczyka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; witam pana generała Kwiatkowskiego, zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej; witam pozostałych gości.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o dwa zdania, ewentualne sugestie, prośby, cokolwiek, co będziemy mogli zrobić dla MSWiA. Jesteśmy otwarci.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk:

Będąc absolutnie pod wrażeniem otwartości komisji - ja już chyba dwadzieścia lat przychodzę do Sejmu i Senatu, a takiej otwartości nie spotkałem, tak że dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu - chcę powiedzieć, że... Myślę, że w tym przypadku nie będziemy nadużywać otwartości komisji, pozwolę sobie tylko w kilku zdaniach powiedzieć o tej ustawie, dlatego że, jak zdążyłem się zorientować, macie państwo znakomicie przygotowany przez Biuro Legislacyjne materiał, który opisuje całą ustawę punkt po punkcie w bardzo przystępny sposób. A więc może powiem tylko o podstawowej rzeczy. Proszę państwa, to jest ustawa mająca zapobiec zjawisku, które miało miejsce w ostatnich kilkunastu latach: co powódź, to ustawa. A więc mieliśmy ustawy o reagowaniu na powódź w jednym roku, w drugim roku, w trzecim roku, czyli jak była powódź, to wszyscy braliśmy się do pisania ustawy o tym, jak pomagać poszkodowanym, poszkodowanym osobom fizycznym, poszkodowanym przedsiębiorcom, poszkodowanym władzom lokalnym, wszystkim poszkodowanym; o tym, co jest potrzebne: zwolnienia z pracy, usprawiedliwienia nieobecności... I rząd, po konsultacjach z samorządami, doszedł do wniosku, że trzeba skończyć wreszcie taką partyzantkę, że co powódź, to my wyskakujemy jak ci partyzanci, piszemy ustawę i wskakujemy z powrotem, i należy przygotować ustawę opartą na rozwiązaniach państwu znanych, bo większość z nich widzieliście przy okazji ustawy z czerwca zeszłego roku, dotyczącej zeszłorocznej powodzi, wieloletnią i wypracować mechanizm uruchamiania tej ustawy - tak naprawdę znaczący był mechanizm uruchamiania. Dodam, że przy okazji rząd chciał zmienić system organizacji zarządzania wodami - chociaż okazało się, że temat ten jest bardziej złożony, niż zakładaliśmy - bo przyjęliśmy, że najważniejsza sprawa to taka, żeby w przypadku każdej powodzi, czyli podobnych zdarzeń, być przygotowanym. Do dyskusji o organizacji służby wodnej możemy wrócić w przyszłości. W Sejmie wycięto ten rozdział, nie ma go, spokój.

Tutaj najważniejszy jest pewien mechanizm, czyli taki układ, że ustawa jest, ona nie działa, ona sobie leży, ale w sytuacji, kiedy jest powódź, Rada Ministrów na podstawie danych przekazanych przez wojewodów wydaje rozporządzenie i w tymże rozporządzeniu określa, na terenie których gmin i które z proponowanych w ustawie środków i w jakim zakresie wchodzą do działania. Są to rozwiązania dobrze państwu znane z zeszłorocznej debaty o specustawie powodziowej: zasiłki, pożyczki, usprawiedliwienia nieobecności w pracy, kredyty, możliwość odraczania spłat różnego typu zobowiązań, czyli różnego typu kredytów, różnego typu pożyczek wcześniej zaciągniętych, możliwość powierzania pracownikom innej pracy niż ta, którą na co dzień wykonują, kiedy na przykład trzeba oczyszczać zakład pracy czy go ratować. Są też kwestie pożyczek dla przedsiębiorców, jest kwestia tego, co się dzieje, kiedy pracodawca zaprzestał działalności na pewien czas. A więc wszystko to, co tak naprawdę udało się znaleźć i co się sprawdziło przy poprzednich powodziach, i tej wcześniejszej, z 1997 r., i tej zeszłorocznej, jako dobre rozwiązania, zostało wpisane do tego projektu i w tym projekcie to państwo macie. W związku z tym apeluję do wysokiej komisji o pozytywną opinię o przedłożonym projekcie.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Bardzo proszę pana mecenasa o kilka zdań, trzy, cztery. Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

W opinii przedstawiono jedną propozycję poprawki, która w założeniu miała mieć charakter terminologiczny, ale po wyjaśnieniach państwa, którzy są autorami tego przepisu, okazało się, że poprawka ma jednak charakter merytoryczny. Nie będę jej przedstawiał szerzej, powiem tylko, że wycofuję tę poprawkę. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję serdecznie.

Otwieram dyskusję.

Pan generał Meres, bardzo proszę.

Senator Zbigniew Meres:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Oczywiście absolutnie podzielam opinię pana ministra. W istocie, ustawa o takim charakterze jest niezwykle potrzebna, bo jeśli chodzi o takie sytuacje, to należy reagować w sposób ciągły, a nie od przypadku do przypadku, zwłaszcza że tych przypadków jest wiele. Niemniej jednak chciałbym zgłosić tutaj pewną uwagę i ewentualnie poprawkę do art. 34, w którym w ust. 2 ustala się, że "gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot kosztów wynikających z utraconego lub uszkodzonego specjalistycznego sprzętu ochotniczej straży pożarnej używanego podczas działań ratowniczych związanych z powodzią". Tutaj brakuje pewnej konsekwencji, procedury, jak to robić, w jaki sposób... Z własnego doświadczenia wiem, że jest to niezwykle trudna sprawa, ponieważ najpierw trzeba zebrać określone informacje, później trzeba to wszystko zbilansować, następnie zastanowić się, czy jeśli chodzi o budżet, są takie, a nie inne możliwości. Dlatego też sugerowałbym, że należałoby, i wnoszę taką poprawkę, Panie Przewodniczący...

(Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak: Bardzo proszę.)

...wprowadzić zmiany do ust. 2, który w moim przekonaniu powinien mieć następujące brzmienie: "Ochotnicza straż pożarna może otrzymywać z budżetu państwa dotację na pokrycie strat wynikających z utraty lub trwałego uszkodzenia specjalistycznego sprzętu, jeżeli utrata lub uszkodzenie nastąpiły na skutek działania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi". Do tego dodałbym ust. 3 i ust. 4, które mówiłyby właśnie o procedurze uzyskiwania tych informacji finansowych, a które brzmiałyby następująco. Ust. 3: " Ochotnicza straż pożarna, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od zakończenia działania ratowniczego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zestawienie poniesionych strat w wymiarze rzeczowym i wartościowym. W zestawieniu uwzględnia się kwotę przysługującą z tytułu ubezpieczenia utraconego lub uszkodzonego sprzętu, o którym mowa w ust. 2."; i ust. 4: "Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przyznanie środków na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. Po przyznaniu środków przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje dotację ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w ust. 2". I to są poprawki do art. 34.

I jeszcze poprawka do artykułu wcześniejszego, art. 33, gdzie w ust. 1, w którym mowa o tym, że "świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwolnień, w tym z zakresu:" nie uwzględniono... Tutaj proponowałbym dodanie pktu 5: "świadczeń z funduszu alimentacyjnego". Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Proszę przekazać tę poprawkę panu mecenasowi.

Bardzo proszę, pan profesor Knosala, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo!

Zacznę od tego, że jako powodzianin korzystałem już z tych poprzednich ustaw, trzynaście lat temu i rok temu, i właśnie w oparciu o nie uzyskałem pomoc i kredyty. Chciałbym zapytać właśnie przy okazji... Ponieważ mieszkam na takim terenie, który ostatnio został nawet nazwany polderem, liczę się z tym, że mogę jeszcze przeżyć jakąś powódź. Zwykle przy okazji tych powodzi - ja nie wiem tylko, czy to jest taka obiegowa opinia, czy może to są fakty - jest tak, że ta pomoc finansowa przychodzi jakoby za późno. Czy w tej ustawie terminy zostały jakoś doprecyzowane? I czy wyciągnięto wnioski z dotychczasowych działań? Tamte poprzednie ustawy były, jak pan minister powiedział, takie doraźne, a wszystko to, co jest doraźne, wymaga jakby takiej głębszej refleksji i wyciągnięcia wniosków. Ja ogólnie byłem zadowolony, mimo tego wielkiego nieszczęścia, z tej pomocy i opieki, ale rzeczywiście, pewną opieszałość dało się zauważyć.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk:

Tak, wnioski zostały wyciągnięte. Zwracam uwagę choćby na art. 5, który przewiduje bardzo krótki czas na wypłaty tej pierwszej pomocy, zasiłku w wysokości 2 tysiące zł - łącznie na realizację jest pięć dni w takim układzie, że dwa dni są na rozpatrzenie, a trzy dni na wypłatę. Poza tym jest tutaj jasno określone źródło finansowania tego typu zasiłków z rezerwy - ta rezerwa corocznie jest w budżecie i w naszej ocenie jest ona wystarczająca.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Pan senator Jurcewicz, bardzo proszę.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Ja mam jedno pytanie do pana ministra czy też osoby upoważnionej. Bardzo dobrze, że w pewien systemowy sposób została rozwiązana sprawa pożyczki dla przedsiębiorców. To niezwykle ważne na tych terenach, szczególnie jeżeli chodzi o małe firmy. Ale moje pytanie dotyczy art. 52 pkt 2: "O udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi może ubiegać się fundusz pożyczkowy, który: 1) nie poniósł straty w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu". I tutaj jest moje pytanie do tego pktu 1: jakie były przesłanki zastosowania... umieszczenia tylko roku poprzedzającego, jeżeli chodzi o ten zapis?

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Jasne.

Dziękuję, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk:

Odpowiedź będzie krótka, dlatego że te przepisy o pożyczkach tworzyło Ministerstwo Gospodarki, którego przedstawicieli nie widzę chyba na sali. Jak rozumiem i jak mówiono w Sejmie, w ocenie ministra gospodarki wystarczy ocena poprzedniego roku. Sytuacja gospodarcza w ogóle jest trudna, w jednym roku są straty, w drugim roku są zyski. W ocenie ministra gospodarki to jest okres wystarczający. Ja ze swoją wiedzą nie podejmuję się tej opinii zmieniać.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę więcej zgłoszeń.

Zamykam dyskusję.

Przechodzimy w takim razie do głosowania.

W toku debaty została zgłoszona... W zasadzie zostały zgłoszone dwie poprawki, przez pana senatora Meresa, one zostały omówione. Ja teraz chciałbym spytać pana ministra, jakie jest stanowisko rządu wobec tej poprawki. Będzie to dla nas pomocne, jeśli nie będzie ambiwalentne.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk:

Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o poprawkę drugą, dotyczącą dopisania pktu 5 "świadczenia z funduszu alimentacyjnego" w ust. 1 art. 33, to popieram tę poprawkę.

Jeśli chodzi o poprawkę pierwszą, odnoszącą się do art. 34, to moja wypowiedź będzie się składać z dwóch części. Art. 34, ta pomoc dla ochotniczych straży pożarnych, został wpisany w Sejmie wbrew stanowisku rządu. Rząd twierdził, że obecny mechanizm funkcjonowania i wspierania ochotniczych straży pożarnych jest wystarczający. Jednak posłowie uznali, że ochotnicze straże pożarne ponoszą bardzo poważne wydatki, ponoszą koszty, tracą sprzęt i powinna być osobna regulacja, więc wbrew stanowisku rządu wprowadzili taką poprawkę i taki zapis jest teraz w ustawie jako art. 34. Generalnie ja...

(Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak: Popiera pan.)

...podtrzymuję stanowisko rządu, że ten przepis nie musi się znaleźć w tej ustawie, jeżeli jednak ma on być, jeżeli państwo podtrzymacie przesłanie posłów, to powiem, że to, co zaproponował pan senator Meres, jest zdecydowanie lepsze od tego, co wyszło z Sejmu.

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

No to już mamy jasność co do sytuacji.

Przechodzimy w takim razie do głosowania, najpierw nad poprawkami zgłoszonymi przez pana senatora Meresa.

Panie Mecenasie, poprawka pierwsza - dwa zdania.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Może ja odczytam...)

Bardzo proszę odczytać, żeby... Dla przypomnienia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

W art. 33 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "świadczeń z funduszu alimentacyjnego".

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Kto jest za? (12)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka druga.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dotyczy art. 34. Nadaje nowe brzmienie ust. 2: "Ochotnicza straż pożarna może otrzymać z budżetu państwa dotację na pokrycie strat wynikających z utraty lub trwałego uszkodzenia specjalistycznego sprzętu, jeżeli utrata lub uszkodzenie nastąpiło na skutek działania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi"; oraz dodaje ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: "3. Ochotnicza straż pożarna, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od zakończenia działania ratowniczego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zestawienie poniesionych strat w wymiarze rzeczowym i wartościowym. W zestawieniu uwzględnia się kwotę przysługującą z tytułu ubezpieczenia utraconego lub uszkodzonego sprzętu, o którym mowa w ust. 2." oraz "4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przyznanie środków na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. Po przyznaniu środków przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje dotację ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w ust. 2".

Zastępca Przewodniczącego Mariusz Witczak:

Kto jest za? (12)

Jednogłośnie. Poprawka została uchwalona.

Teraz przechodzimy do głosowania nad całością, łącznie z poprawkami.

Kto za? (12)

Jednogłośnie. Ustawa została poparta.

Naraziłbym się wielu osobom, gdyby sprawozdawcą nie był generał Meres. Nie chcę tego robić, w związku z tym generał Meres będzie sprawozdawcą tej ustawy.

Dziękuję jemu i dziękuję państwu.

Zamykam ten punkt...

(Głos z sali: Posiedzenie komisji samorządu jest o godz. 16.00.)

Posiedzenie komisji samorządu o godz. 16.00.

Zamykam ten punkt i posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 22)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów