Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1580) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (172.)

oraz Komisji Środowiska (45.)

w dniu 12 maja 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

…Proszę państwa, przystąpimy do rozpatrzenia poprawek.

Witam serdecznie wszystkich państwa na posiedzeniu Komisji Środowiska i komisji samorządu terytorialnego. Witam serdecznie przedstawiciela pana ministra, wicedyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który ma upoważnienie, żeby reprezentować rząd. Witam pana legislatora i witam szanownych państwa, którzy pomagają nam , mam na myśli sekretarzy komisji, żeby to posiedzenie przebiegało sprawnie.

Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpatrzenia poprawek. Nie będziemy rozpoczynać szerokiej dyskusji z uwagi na to, że już wszystko wiemy.

Wobec powyższego przystępuję do omówienia poprawki pierwszej…

(Głosy z sali: Nie trzeba omawiać. Po co…?)

To znaczy pytam o stanowisko rządu dotyczące poprawki pierwszej. Proszę bardzo.

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Mam rozumieć, że chodzi stanowisko na temat tych poprawek, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym?

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak, tak.)

W odniesieniu do poprawek dotyczących wprowadzenia udziału marszałka województwa, bo większość z nich dotyczy…

(Głos z sali: Nie, tylko jedną taką mamy…)

(Głos z sali: Pierwsza i czwarta.)

Pierwsza i czwarta, czyli poprawki dotyczące uniemożliwienia wnoszenia… skreślające przepis, który uniemożliwia wnoszenie zażaleń na postanowienie…

(Głos z sali: Krótko: za czy przeciw?)

Jesteśmy przeciw. Stanowisko… Rząd jest przeciw.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne…

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawki te były omawiane na posiedzeniu komisji. Ja tylko wskażę, że one eliminują z ustawy przepisy wyłączające możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

…Jest za przyjęciem.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie wniosło uwag do tej poprawki

(Brak nagrania)

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Odnośnie do wszystkich poprawek, które wprowadzają udział marszałka województwa, stanowisko rządu jest negatywne. To wprowadzenie wydłużyłoby procedurę, bo dodałoby jeszcze jeden organ, który, de facto, powtarzałby uzgodnienia wydawane przez organ kompetentny, jakim jest regionalna dyrekcja ochrony środowiska.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

…Doprowadziłoby do takiej sytuacji, że byłby dodatkowy organ, ale wcale nie doprowadziłoby do wydłużenia procedury. I tu chcę powiedzieć jedno: problem dotyczy tylko jednej sprawy – wydawania tak zwanej opinii środowiskowej. Ale stanowisko rządu jest takie, jakie jest.

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

To jest poprawka merytoryczna. Rzeczywiście ona tylko rozszerzy krąg podmiotów, których opinii będzie należało zasięgnąć przed wydaniem postanowienia określonego w przepisie. Jeśli chodzi o kwestie proceduralne, to rzeczywiście nie wydłuży to postępowania, dlatego że po prostu organ zobowiązany wystąpi o opinię do dwóch podmiotów. W tym przypadku mówimy po prostu o opinii. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję serdecznie, dziękuję za ten głos wsparcia, bo rzeczywiście wyjaśnił sytuację.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za tą poprawką trzecią? (6)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Przechodzimy do poprawki piątej, bo nad czwartą już głosowaliśmy.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest przeciw.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka merytoryczna. Biuro nie wnosi do niej uwag.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję serdecznie.

Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (6)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka szósta.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To jest poprawka przyjęta przez komisje, omawiana na posiedzeniu komisji. Biuro podtrzymuje uwagi zgłoszone na posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękujemy. Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (5)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała poparcie większości.

Poprawka siódma.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro również jest za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki siódmej? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (6)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała większość głosów.

Poprawka ósma.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To poprawka zaproponowana przez biuro. Biuro ją popiera.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję. Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (15)

Dziękuję.

Poprawka jednogłośnie przyjęta.

Poprawka dziewiąta.

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Stanowisko rządu jest pozytywne, jesteśmy za przyjęciem.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro Legislacyjne pozytywnie ocenia tę poprawkę. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? (15)

Jednogłośnie za.

Dziękuję.

Poprawka dziesiąta, przegłosujemy ją łącznie z poprawką jedenastą.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Jest negatywne. Jest to kolejna poprawka wprowadzająca udział marszałka do procedury.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To jest poprawka merytoryczna. Biuro nie wnosi do niej uwag.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem poprawek dziesiątej i jedenastej? (6)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała większości głosów.

Poprawka dwunasta. Przyjęcie poprawki dwunastej wykluczy przyjęcie poprawki trzynastej.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Stanowisko rządu jest negatywne. Poprawka doprowadziłaby do sytuacji, że po nałożeniu obowiązku przedłożenia raportu postępowanie biegłoby dalej, mimo że to od inwestora zależałoby, kiedy raport zostałby przedłożony – a mogłoby to trwać nawet parę miesięcy. Wprowadzenie tej poprawki oznaczałoby, że w tym czasie biegnie postępowanie administracyjne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czyli to byłoby dobre dla urzędników.

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka wniosłaby nową merytoryczną treść do zapisów ustawy, dlatego jej nie oceniam. A jeśli chodzi o kwestię legislacyjną, to jest poprawnie formułowana.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwunastej? (6)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Panie Senatorze, to wstrzymanie się od głosu było bardzo ważnym głosem.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przepraszam za te komentarze. To było oczywiście w ramach żartu, trochę luzu trzeba wprowadzić.

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Wobec tego głosujemy nad poprawką trzynastą.

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest za przyjęciem poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To poprawka językowa. Biuro ją popiera.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzynastej? (15)

Jednogłośnie za.

Dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki czternastej.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Uważamy, że ta poprawka jest neutralna, więc nie zgłaszamy sprzeciwu, nie sprzeciwiamy się przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie zgłasza uwag do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciw tej poprawce? (1)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała większość głosów.

Przechodzimy do poprawki piętnastej.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest za przyjęciem poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka jest merytoryczna, wprowadza pewne uporządkowanie, jeśli chodzi o terminologię stosowaną w ustawie. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Jednogłośnie za.

Dziękuję.

Zostaje nam ostatnia poprawka, szesnasta.

Stanowisko rządu?

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski:

Rząd jest za przyjęciem poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko biura?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To poprawka redakcyjna. Biuro ją popiera.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Jednogłośnie za.

Dziękuję.

Szanowni Państwo, jako senator sprawozdawca był zgłoszony senator Stanisław Gorczyca.

Wyraża zgodę… Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie ma sprzeciwu. Wobec tego uważam, że sprawozdawcą komisji będzie dalej senator Stanisław Gorczyca.

Dziękuję za sprawne przeprowadzenie posiedzenia.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 19)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów