Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1794) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (203.)

oraz Komisji Środowiska (55.)

w dniu 20 października 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 25)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, proszę panów z Komisji Środowiska o zajęcie miejsc. Pana przewodniczącego komisji samorządu również proszę o zajęcie miejsca.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, mamy do rozpatrzenia pięć poprawek.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja wiem, zaraz... Tylko te pięć poprawek, które zostały zgłoszone i w Komisji Środowiska na poprzednim posiedzeniu, i w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. My się wszyscy zapoznaliśmy z tymi poprawkami z uwagi na to, że poszczególne komisje te sprawy omawiały.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Cały czas czekamy, jeszcze nie poddaję tych poprawek pod głosowanie.

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, proszę o zajęcie miejsca.

Szanowni Państwo, skoro już się zapoznaliśmy z porządkiem obrad i z poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, jak również Komisję Środowiska, proponuję przystąpić do rozpatrzenia poprawek.

Przypomnę tylko, że nad poprawkami pierwszą, drugą, trzecią i piątą należy głosować łącznie, natomiast nad poprawką czwartą należy głosować oddzielnie.

Jest już wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

(Rozmowy na sali)

Z uwagi na to, że...

Ja chciałbym zapytać panią sekretarz, czy my obradujemy zgodnie z założonym przez marszałka terminem?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

To przystępujemy do rozpatrzenia porządku obrad.

Kto jest za przyjęciem...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham?

(Głos z sali: Jest propozycja, żeby przerwać obrady.)

Na ile?

(Głos z sali: Na dziesięć minut.)

Szanowni Państwo, no nie chciałbym narażać pani sekretarz z komisji samorządu terytorialnego na jakieś niepotrzebne reperkusje, bo tu nikt...

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, jest kworum...)

Jest kworum, tak? Jest wiceprzewodniczący.

(Rozmowy na sali)

Proszę zgłaszać wnioski, proszę mówić do mikrofonu.

Senator Władysław Dajczak:

Ja bym bardzo prosił, Panie Przewodniczący, o rozpoczęcie procedowania, ponieważ jest kworum obu komisji, są przewodniczący. Nie rozumiem, na co my czekamy.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Wobec tego przystępujemy do rozpatrzenia poprawek.

Chciałbym przypomnieć, że nad poprawkami pierwszą, drugą, trzecią i piątą należy głosować łącznie.

(Głos z sali: Wiceprzewodniczący...)

Jest pan wiceprzewodniczący...

(Rozmowy na sali)

Głosujemy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy ktoś z państwa senatorów ma uwagi do poprawek: pierwszej, drugiej, trzeciej lub piątej, nad którymi będziemy głosować łącznie? Nie?

Wobec tego proszę o stanowisko rządu w sprawie poprawek pierwszej, drugiej, trzeciej i piątej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Rząd jest za.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To jest zgodne ze stanowiskiem rządu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Czy pan legislator ma jakieś uwagi?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Biuro nie ma uwag legislacyjnych.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)

(Rozmowy na sali)

Kto jest przeciw? (10)

Dziękuję, poprawki nie uzyskały...

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję. Proszę podać wyniki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

8 senatorów głosowało za, 10 - przeciw, 2 się wstrzymało.

Poprawki nie uzyskały poparcia połączonych komisji.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki czwartej.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos? Nie widzę chętnych...

Senator Mariusz Witczak:

Ja w sprawie formalnej. Nie musi tu być wniosku mniejszości, tak? Bo to i tak będzie głosowane, prawda?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To niech będzie wniosek mniejszości.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nie, nie, nie ma wniosku mniejszości, tak?

(Głos z sali: Ale nie denerwuj się, nie denerwuj się.)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Wniosek mniejszości musi uzyskać poparcie dwóch senatorów.

(Senator Mariusz Witczak: Będzie nawet więcej...)

Ale wniosek musi zostać zgłoszony, nie wystarczy odpowiednia liczba głosów, musi pan senator...

Senator Mariusz Witczak:

Panie Mecenasie, my mamy tego świadomość. Ja tylko pytałem, czy jest potrzeba zgłaszania takiego wniosku, czy to i tak będzie przedmiotem głosowania, ale jeżeli jest możliwość zgłoszenia na tym etapie wniosku mniejszości, to ja go składam w imieniu własnym i senatora Jurcewicza, i senatora Grzyba.

(Głos z sali: Kto będzie sprawozdawcą wniosku mniejszości?)

Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie senator Jurcewicz.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do poprawki czwartej.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy za tą poprawką.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? (18)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała poparcie większości połączonych komisji, tym razem zdecydowane.

Kto jest za przyjęciem ustawy... Nie, nie głosujemy, dobra.

Pozostało nam jeszcze wyznaczenie sprawozdawcy. Proszę.

Czy pan senator Wojtczak wyrazi zgodę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś jest przeciw? Nie ma sprzeciwu.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 32)

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów