Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1920) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (225.)

oraz Komisji Środowiska (66.)

w dniu 16 grudnia 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym rozpatrzymy zarówno poprawki zgłoszone w trakcie prac plenarnych Senatu, jak i poprawki zgłoszone podczas prac w komisjach. Proponowałbym, byśmy ponownie rozpatrzyli poprawki zgłoszone dzisiaj i te wcześniejsze.

Przystępujemy zatem do procedowania w sposób tradycyjny, czyli najpierw poproszę o stanowisko rządu, potem o stanowisko Biura Legislacyjnego, później ewentualnie głos zabiorą senatorowie i będziemy głosować.

Proszę bardzo, poprawka pierwsza. Stanowisko rządu?

Przepraszam, chciałbym tylko wyjaśnić, pana ministra Gawłowskiego nie będzie, prosił o usprawiedliwienie, bo ma w tej chwili inne bardzo ważne obowiązki. Do prezentowania stanowiska rządu upoważniony jest pan prezes.

Proszę uprzejmie, Panie Prezesie.

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Pierwsza poprawka - nie zgłaszamy zastrzeżeń.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (16)

Proszę o liczenie głosów.

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Druga poprawka. Niech pan prezes powie, czego dotyczy ta poprawka, żeby było wiadomo.

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Ta poprawka dotyczy doprecyzowania określenia "stała budowla piętrząca", uściślenia tego, co to jest. W dotychczasowym przepisie był zapis o budowli "stałej lub wyposażonej w urządzenia samoczynne", teraz doprecyzowujemy, że jest to budowla o stałym progu bez możliwości sterowania lub wyposażona w samoczynne upusty. To znaczy, że nie ma możliwości sterowania. Było to w żargonie fachowym, ale wiadomo jednoznacznie, o co to chodzi. To jest po prostu próg, betonowy próg, który nie ma zamontowanych żadnych urządzeń. Ta poprawka właśnie to reguluje, to uściśla.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Rozumiem. To są poprawki sformułowane przez Biuro Legislacyjne? Poprawki od pierwszej do ósmej, tak?

(Głos z sali: Tak.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli możemy nad nimi głosować blokiem. Do poprawki ósmej, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Uwag pan prezes nie ma?

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Nie zgłaszamy.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne? To są poprawki Biura Legislacyjnego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wobec tego głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawek od drugiej do ósmej? Dwie przegłosowaliśmy wcześniej. (16)

Dziękuję.

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka dziewiąta, pani senator Rotnickiej.

Proszę bardzo, Panie Prezesie,

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Zgodnie z wytycznymi powiem, że nie możemy zaakceptować tej poprawki. Chciałbym prosić o jej odrzucenie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

To dotyczy przekazywania informacji i danych, tak?

(Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski: Tak.)

Kto jest za przyjęciem tej poprawki, zechce podnieść rękę. (9)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (5)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała większość.

Poprawka dziesiąta.

Proszę pana prezesa.

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Do tej poprawki również nie zgłaszamy zastrzeżeń. Popieramy.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Czego dotyczy?)

(Głos z sali: Chodzi o doprecyzowanie...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Ale niech pan...)

To jest uściślenie, doprecyzowanie, przepisu w odniesieniu do finansowania spółek wodnych.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo. Chodziło o dwa zadania.

Pani... Proszę bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Mam gorącą prośbę. Myśmy już debatowali nad tymi poprawkami i w dodatku je poparliśmy, więc gdyby pan przewodniczący nie miał nic przeciwko, to moglibyśmy głosować łącznie nad poprawkami: dziesiątą, jedenastą, trzynastą, czternastą, piętnastą. Myśmy już je omówili i poparli. Czy jest zgoda?

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Mam pytanie: czy są uwagi do tej propozycji pana przewodniczącego? Nie ma. Nie ma sprzeciwu.

W takim razie spytam, czy pan prezes...

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Nie mam uwag.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie głosujemy zgodnie z wnioskiem pana przewodniczącego.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (18)

Dziękuję.

Teraz poprawka dwunasta.

Proszę bardzo pana...

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Chciałbym przypomnieć, że wątpliwości odnośnie do tej poprawki ma minister finansów, ale od decyzji Wysokiej Komisji zależy, czy ją przyjmie, czy nie. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na tę poprawkę.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy są uwagi pani z Biura Legislacyjnego?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panowie Przewodniczący, przypomnę tylko jedną uwagę: w przypadku tej poprawka może być zarzut przekroczenia materii ustawowej. Ale oczywiście można nad nią głosować, jak najbardziej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

W takim razie głosujemy nad tą poprawką.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki, zechce podnieść rękę. (7)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (9)

Poprawka nie uzyskała większości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jedna osoba wstrzymała się od głosu, tak?

Zgłaszam tę poprawkę jako wniosek mniejszości.

(Głos z sali: Z kim?)

Siedem osób głosowało inaczej, senator Ryszka, senator Dajczak...

(Głos z sali: Ale z kimś trzeba to zgłosić.)

No to zgłaszamy. Senator Ryszka na przykład, senator Dajczak. Nie ma problemu.

(Głos z sali: Ale na przykład czy na pewno?)

Naprawdę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: A pan senator Ryszka nie wyraził zgody.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, jeżeli chce pan zabrać głos, to proszę o podniesienie ręki i zgłoszenie się do dyskusji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy są uwagi do wniosku mniejszości?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma. Dziękuję. Wobec tego proszę zanotować wniosek mniejszości.

Następna poprawka, pana senatora Michała Wojtczaka i pani senator Rotnickiej. Poprawka szesnasta.

Panie Prezesie, proszę uprzejmie.

Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski:

Nie zgłaszamy uwag. Wyjaśnię tylko, że chodzi o umożliwienie sejmikom wojewódzkim zmiany granic aglomeracji ustanowionych przed 2008 r. W tej chwili byłoby to niemożliwe. Jest to związane z ramową dyrektywą wodną i z programami...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy pani mecenas ma uwagi? Nie ma uwag.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. (17)

Dziękuję

To został nam jeszcze wybór senatora sprawozdawcy. Pani senator Rotnicka była sprawozdawcą i myślę, że tak pozostanie. Nie widzę sprzeciwu.

Dziękuję serdecznie za obecność na posiedzeniu komisji, za czynny udział.

(Głos z sali: A sprawozdawca mniejszości?)

No, ja będę.

(Głos z sali: To trzeba zgłaszać.)

Sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie wnioskodawca.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji. Dziękuję uprzejmie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 12)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów