Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1997) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (237.)

oraz Komisji Zdrowia (113.)

w dniu 3 lutego 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Mam sygnały, że przedstawiciel rządu nie przybędzie, będziemy więc obradować bez przedstawiciela rządu.

(Rozmowy na sali)

Mam propozycję, byśmy nad poprawkami, które zostały poparte przez połączone komisje, głosowali blokiem. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, poddam te poprawki...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, chciałabym powiedzieć, że w tej chwili zostały zgłoszone poprawki mające uszczegółowić niektóre poprawki przyjęte przez połączone komisje. Rząd to zaaprobował, w związku z czym sugerowałabym, żeby nie głosować nad wszystkimi poprawkami łącznie.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Nie sądziłem, że jest taka sytuacja. Dla porządku będziemy głosować po kolei.

W takim razie, Szanowni Państwo, rozpoczynamy od poprawki pierwszej, popartej przez połączone komisje.

Kto jest za? (18)

Poprawka została poparta jednogłośnie przez połączone komisje.

Przechodzimy do poprawki drugiej, nad którą należy głosować łącznie z poprawką czwartą, zarządzam więc głosowanie nad tymi dwiema poprawkami.

Kto jest za? (18)

Również te poprawki zostały poparte jednogłośnie.

Teraz poprawka trzecia, również poparta przez połączone komisje.

Kto z państwa senatorów jest za? (18)

Poprawka została poparta jednogłośnie.

Przechodzimy do poprawki piątej.

Kto jest za? (18)

Poprawka piąta została poparta jednogłośnie.

Poprawka szósta nie wyklucza się z innymi poprawkami, możemy więc głosować nad nią oddzielnie.

Kto jest za? (19)

Poprawka została poparta jednogłośnie.

Teraz przechodzimy do poprawki siódmej, która, jeżeli zostanie przyjęta, wykluczy głosowanie nad poprawkami ósmą i dziewiątą.

Proszę o dwa słowa wyjaśnienia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, poprawka siódma znosi wymóg procentowego udziału terenów biologicznie czynnych dla strefy C ochrony uzdrowiskowej.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

I wyklucza poprawki ósmą i dziewiątą, to znaczy poprawkę, która mówiła o limicie 20%, i poprawkę złożoną przez senatorów, która mówiła o limicie 35%.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Tak, tak.)

A tutaj nie ma żadnego limitu. Sprawa jest jasna, państwo decydują.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy są pytania, czy możemy głosować?

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za? (6)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Teraz przechodzimy do poprawki ósmej, która wykluczy głosowanie nad poprawką dziewiątą.

Kto jest za? (13)

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój, Szanowni Państwo!

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Większość poparła poprawkę ósmą.

W takim razie nie mamy problemu, jeśli chodzi o poprawkę dziewiątą.

Przechodzimy do poprawki dziesiątej, senatora Cichonia.

Trzy zdania na temat tej poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka dziewiąta...

(Głos z sali: Poprawka ósma wyklucza poprawkę dziewiątą.)

Przepraszam, poprawka dziesiąta ma na celu...

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi. Nie ma przedstawiciela rządu, musimy więc wyjaśniać sobie...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Zgodnie z poprawką dziesiątą, pana senatora Cichonia, zakaz budowy budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i wielorodzinnych, w strefie A ochrony uzdrowiskowej nie będzie miał zastosowania do budynków wolno stojących.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Rozumiem.

Głosujemy nad poprawką dziesiątą.

Kto jest za? (7)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Przechodzimy do poprawki jedenastej, senatora Gruszki.

Panie Senatorze, jeśli pan jest, prosimy o dwa zdania?

(Głos z sali: Nie ma senatora Gruszki.)

A, nie ma. Przepraszam bardzo.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Najkrócej można powiedzieć, że poprawka ta ma na celu zniesienie jednego z ograniczeń dotyczących zakazu budowy miejsc parkingowych.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Jasne.

Proszę.

Senator Zbigniew Meres:

Tutaj jest warunek, który wyklucza później głosowanie nad poprawką, którą ja zgłosiłem. Czy mógłbym, Panie Przewodniczący...

(Głos z sali: Ale to jeszcze nie to.)

(Przewodniczący Mariusz Witczak: To jeszcze nie to.)

Przepraszam.

(Głos z sali: Teraz mamy poprawkę jedenastą.)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Kto jest za poprawką jedenastą, senatora Gruszki? (7)

Kto jest przeciw? (13)

(Głos z sali: Czy pan senator głosuje?)

Panie Senatorze?

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka jedenasta nie uzyskała poparcia.

Teraz przekazuję przewodnictwo panu senatorowi Sepiołowi, bo muszę na chwilę wyjść.

(Przewodnictwo w obradach obejmuje zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Janusz Sepioł.)

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Poprawka dwunasta, senatora Gruszki, dotycząca instalacji telefonii komórkowej na terenach uzdrowisk jest sprzeczna z poprawką trzynastą.

(Senator Bohdan Paszkowski: Czy chodzi o to, żeby w strefie A można było lokalizować te maszty?)

(Głos z sali: Może coś bliżej...)

Właśnie, prosimy o szczegóły, bo obie poprawki dotyczą tej samej materii.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawki dwunasta i trzynasta mają na celu zmianę przepisów ustawy o uzdrowiskach, tak by zakazywały one budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne zarówno w strefie A, jak i w strefie B. Różnica między tymi dwiema poprawkami polega tylko i wyłącznie na ich redakcji. Merytorycznie poprawki są takie same, ale z legislacyjnego punktu widzenia bardziej poprawny jest przepis, gdzie najpierw mówimy, czego nie robimy w strefie uzdrowiskowej A, a dopiero później, mówiąc o strefie uzdrowiskowej B, odwołujemy się do punktu, który już został sprecyzowany w wypadku strefy A, nie zaś odwrotnie.

Senator Bohdan Paszkowski:

Przepraszam, mam pytanie. W strefie A jest zakaz lokowania tych masztów, czy wobec tego poprawka dwunasta dotyczy strefy A, B czy C?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

W świetle rozwiązań przyjętych w Sejmie zakaz budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne - mówię w skrócie - jest inny dla strefy A oraz inny dla strefy B. Zgłoszona tu poprawka powoduje, że zakaz ten będzie taki sam zarówno w wypadku strefy A, jak i w wypadku strefy B.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Zbigniew Meres:

Może postaram się odpowiedzieć na pytanie pana senatora Paszkowskiego, a jednocześnie poproszę o uwzględnienie poprawki trzynastej, czyli mojej. Te dwie poprawki zmierzają de facto do podobnego celu. Chodzi o to, żeby nie ograniczać stosowania tych urządzeń, czyli stacji bazowych etc., w strefie A, ale w taki sposób, by nie przekraczały one szkodliwego poziomu emisji fal elektromagnetycznych. Do tego zmierzał pan senator Gruszka, proponując takie rozwiązanie. De facto ja również, Panie Senatorze, zmierzam do osiągnięcia takiego skutku, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli wprowadzimy tę poprawkę wyłącznie dla strefy A, wtedy pozbawimy ochrony strefę B. Dlatego, Panie Przewodniczący, Pani Mecenas, ja to rozumiem, ale proszę zwrócić uwagę na konstrukcję przepisu, który jest wymieniany...

(Rozmowy na sali)

Ale posłuchajmy.

(Rozmowy na sali)

Nie, to jest ważne.

...w poprawce pana senatora Gruszki. Ona nie ogranicza stosowania tych urządzeń w strefie B, bo mówi tylko o strefie A.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pani Mecenas, jeszcze raz. My mówimy, że zabraniamy stosowania tych urządzeń w strefie A. Jeżeli uzyskam odpowiedź, że jest to jednocześnie ograniczenie do strefy B, to się z tym pogodzę i powiem, że moja poprawka jest gorsza, acz sądzę, że tak nie jest. Uważam, że trzeba wprowadzić taki zapis, jaki ja proponuję w poprawce trzynastej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Senatorze, pańska poprawka powoduje, że treść przepisu, który znajduje się w tej chwili w art. 38a w ust. 2 w pkcie 1 lit. b, będzie niejako powtórzona w art. 38a w ust. 1 w pkcie 1 lit. h.

Zaraz podam dokładnie, żebym się nie pomyliła.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

...i dzięki temu, jeżeli taka była intencja, zarówno w strefie A, jak i w strefie B będzie taki sam zakres ochrony. No jeżeli...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No ja nie wiem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Zbigniew Meres:

Panie Przewodniczący, generalnie obie te poprawki liberalizują te obostrzenia i sprowadzają to do tego... Tylko jeżeli w tej chwili rozstrzygniemy...

(Rozmowy na sali)

Panie Przewodniczący, jeżeli rozstrzygniemy, że wyrzucając... Bo to, co my chcemy przenieść do strefy A, uwalniamy w strefie B. Pani Mecenas, uwalniamy w strefie B. I w tej chwili nikt nie powie, że w strefie B nie można montować urządzeń, których emisja przekracza dopuszczalną wartość pól elektromagnetycznych wpływających na człowieka. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Może ja spróbuję jeszcze to skomentować. Do tej pory w strefie A są wykluczone wszelkie instalacje, a po poprawce senatora Meresa będą tam możliwe takie instalacje jak w strefie B.

(Rozmowy na sali)

Rząd jest przeciwko obu poprawkom.

(Głos z sali: Przeciwko tej poprawce?)

Tak.

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad poprawką senatora Gruszki.

Kto jest za? (0)

Kto jest przeciw? (10)

(Głos z sali: Czy teraz głosujemy nad poprawką dwunastą?)

Tak, nad poprawką dwunastą.

Kto się wstrzymał od głosu? (6)

Czyli poprawka została odrzucona.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką trzynastą.

Kto jest za? (7)

(Głos z sali: Rząd był przeciw.)

Kto jest przeciw? (9)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

(Głos z sali: Reasumpcja głosowania, bo pani była liczona dwa razy.)

(Głos z sali: No ale chodzi o głosy "za" i o senatorów wstrzymujących się od głosu?)

Czy to jest wniosek formalny?

(Głos z sali: Tak.)

To jest wniosek pana senatora o reasumpcję głosowania.

(Poruszenie na sali)

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Uzasadnienie?

(Głos z sali: Panie Senatorze, trzeba konkretnie, po nazwisku.)

Proszę Państwa, jest formalny wniosek o reasumpcję głosowania.

Kto jest za powtórzeniem głosowania w sprawie poprawki trzynastej? (7)

(Głos z sali: Powtórzenie głosowania, tak?)

(Głos z sali: Tak, powtórzenie głosowania.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Wniosek o reasumpcję głosowania przepadł. A w poprzednim głosowaniu poprawka trzynasta przeszła.

(Głos z sali: Nie, było siedem przeciw dziewięciu.)

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Nie przeszła.)

(Głos z sali: Siedem głosów było za, dziewięć przeciw, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu.)

To ja zostałem wprowadzony w błąd.

(Głos z sali: Tak jest.)

(Rozmowy na sali)

Trudno.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką czternastą.

Kto jest za?

(Głos z sali: Ale zaraz, może...)

(Poruszenie na sali)

Poprawka czternasta!

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wniosek mniejszości, dobrze, OK.

(Głos z sali: Wniosek mniejszości dotyczący trzynastki, dobrze?)

Z kim? Z senatorem Pawłowiczem.

Poprawka czternasta.

Kto jest za? (17)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Czyli ubyło nam, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze.

Nad poprawką piętnastą już głosowaliśmy.

Poprawka szesnasta.

Może pani legislator przypomnieć, o co chodzi?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka szesnasta znosi zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2 w strefie B ochrony uzdrowiskowej.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

To jest jasne.

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (17)

(Rozmowy na sali)

Czyli jednogłośnie...Nie?

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Już było "przeciw".)

Przepraszam. Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki siedemnasta i dwudziesta druga, senatorów Muchackiego i Okły.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

W tej sprawie pan senator chce coś skomentować?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Chciałabym dodać, że ta poprawka jest wynikiem uzgodnień z rządem, ponieważ na posiedzeniu połączonych komisji ten punkt, który znajdował się również w uwagach Biura Legislacyjnego, został odłożony do uzgodnienia. I właśnie ta poprawka jest wynikiem tych uzgodnień.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poprawka ma na celu doprecyzowanie elementów, jakie mają być uwzględnione w części opisowej operatu uzdrowiskowego, a poprawka dwudziesta druga jest czysto techniczna, po prostu usuwa przepis, który nie wnosi żadnej wartości merytorycznej.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Poprawka jest trochę dziwna, dlatego że w tym elaboracie pojawiają się obszary, które są tylko czasowo zajęte na roboty budowlane, a więc mamy tu coś, co jest zmienne i co często trwa bardzo krótko, wprowadzanie więc tego do operatu jest... Ale to mój pogląd.

Senator Bohdan Paszkowski:

O co chodzi, Panie Przewodniczący? Że w tym operacie, tak zwanym uzdrowiskowym, mają być wykazane te roboty?

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Tak. Jedynie tereny komunikacji, ale objęte robotami przy obiektach komunikacyjnych.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ale w jakim celu? Żeby je później przenieść? Żeby ewentualnie były one, że tak powiem, legalizowane?

(Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł: O cel proszę zapytać wnioskodawcę.)

O co tu chodzi?

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Czy pan senator Okła chciałby odpowiedzieć na to pytanie?

(Głos z sali: Nie. Może raczej pani mecenas?)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Ja powiem tak: bezwzględnie poprawka dwudziesta druga jest błędem legislacyjnym, który występuje w tej ustawie, ale...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, nie. Mówię, że...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Artykuł... Nie, poprawka...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, poprawka dwudziesta druga ma na celu usunięcie tu błędu, ponieważ przepis art. 12 nie wnosi żadnej wartości merytorycznej i w ogóle tak zredagowany nie powinien znajdować się w tym miejscu. A stanowisko rządu było takie, żeby, ponieważ poprawka dotycząca art. 12 miała na celu zmianę nazewnictwa, jakim posługiwała się ustawa, zamiast wyrazu "lokalizacja" wprowadzić słowo "budowa". Jednak na skutek zmian wprowadzonych w ustawie takie wyrażenia już nie występują. Uznano zaś, że z jakichś powodów, nie znam intencji merytorycznych, należałoby uzupełnić artykuł, o którym mówi właśnie poprawka siedemnasta, i że jest to istotne połączenie tych dwóch przepisów.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Proszę państwa, moim zdaniem zdarzyła się tu rzecz niedobra, bo połączono dwie poprawki, które wcale nie są iunctim, dlatego że poprawka dwudziesta druga jest sprostowaniem oczywistego błędu słownikowego, w którym przez "lokalizację" rozumie się "budowę". Lokalizacja jest czym innym, jest procesem przygotowawczym, procesem prawnym, a budowa jest procesem fizycznym. Art. 12 w ogóle nie ma sensu. A to połączono z rozbudowaniem tekstu operatu środowiskowego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proponuję, żeby głosować osobno nad tymi wątkami.

Jeżeli jest zgoda na to, żeby nad tymi poprawkami głosować osobno, to proponowałbym przejść do poprawki siedemnastej, aby w miejscu, gdzie się mówi o tym, że jest to opis zagospodarowania przestrzennego obszaru, z uwzględnieniem powierzchni, granic stref, dokładnych danych o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, po wyrazie "komunikacyjnej" dodać wyrazy: oraz prowadzonych robotach budowlanych dotyczących tej infrastruktury.

(Głos z sali: To jest...)

To wydaje mi się zbędne, ale to jest...

Kto jest za poprawką siedemnastą? (10)

(Głos z sali: Bez sensu.)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemnasta, senatora Klimowicza.

Mogłaby pani skomentować?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka osiemnasta jest bardzo zbliżona do poprawki dziewiętnastej, która została poparta przez połączone komisje. A z czego wynika jej wyższość nad poprawką dziewiętnastą? Z tego, że generalnie poprawka ta modyfikuje przepis karny, ale ponieważ modyfikuje go w ten sposób, że mówi o tym, iż karze grzywny podlega prowadzenie działalności, która jest zakazana w art. 38a, ale wśród tych zakazanych rodzajów działalności są różnego rodzaju czynności, na przykład wyrąb drzew.

(Głos z sali: Wyrąb?)

Tak, wyrąb. Może się zdarzyć, że ktoś dokona takiego czynu, a to nie będzie już działalność, tylko czynność. W związku z powyższym ta poprawka senatora Klimowicza doprecyzowuje to, co zostało przyjęte przez połączone komisje.

(Senator Bohdan Paszkowski: Przepraszam, a czy to będzie precyzyjny przepis karny?)

Tak, tak.

(Senator Bohdan Paszkowski: Będzie precyzyjny? Bo ja tak...)

Poprawka ta powoduje, że karze grzywny będą podlegały osoby, które wbrew zakazowi prowadzą działalność albo wykonują czynności, które są zabronione.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, jest dobra.

(Głos z sali: Ta poprawka wyklucza poprawkę dziewiętnastą?)

Tak, tak.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

Dziękuję bardzo.

Dalej nie głosujemy, poprawka dziewiętnasta stała się bowiem bezprzedmiotowa.

Teraz mamy poprawkę dwudziestą. Gdyby pani mecenas...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Bardzo proszę...

Senator Michał Okła:

Zamiast odwoływania się do ustawy wymienionej w art. 1 proponuję podać konkretną datę wejścia w życie tej ustawy, czyli "przed dniem 2 października 2005 r.". Zbyt często bowiem się odwołujemy do tej ustawy, musimy jej szukać, a tu mamy konkretną datę, czyli brzmiałoby to tak: przepisu art. 38 a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie zakazu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nie stosuje się do budowy takich budynków przez osoby, które uzyskały prawo do nieruchomości przed dniem 2 października 2005 r.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bo to jest ustawa z tego dnia. Żeby się ciągle nie odwoływać do tej ustawy i szukać jej, tu jest podana konkretna data, kiedy ta ustawa weszła w życie.

(Senator Bohdan Paszkowski: Czy mogę mieć pytanie?)

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:

Tutaj jest taka kwestia, że nieruchomość jest podstawą, a jeśli ktoś nabył nieruchomość rolną, to też może stawiać budynki według tego przepisu?

(Senator Michał Okła: Nie. Zgoda na budowę musiała być wydana przed...)

Ale tu nie ma mowy o zgodzie na budowę.

(Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł: Pan senator Paszkowski ma rację.)

(Senator Michał Okła: Stosuje się do budowy takich budynków przez osoby, które uzyskały...)

Tu się mówi o nabyciu nieruchomości.

(Senator Michał Okła: Prawo do nieruchomości, tak...)

(Rozmowy na sali)

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Czekajcie, może jednak ja będę udzielał głosu, bo w ten sposób się nie porozumiemy.

(Senator Bohdan Paszkowski: Przepraszam bardzo.)

Na razie pan senator Okła. Bardzo proszę.

Senator Michał Okła:

Tu chodzi o nabycie prawa do nieruchomości przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 października 2005 r. i po tej dacie już nie...

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Pan senator Paszkowski, proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:

Rozumiem, ale jeśli ktoś nabył na przykład nieruchomość leśną, to też będzie mógł stawiać na niej budynki?

Senator Michał Okła:

Jeżeli jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, tak.

(Senator Stanisław Karczewski: To są inne obostrzenia, Bohdan.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł: Dobrze, państwo...)

Jeśli to było zgodne...

Senator Bohdan Paszkowski:

Przecież jeśli nie ma tego w planie, to jest przepis szczególny do przepisów ogólnych. Jeśli ktoś nabył nieruchomość leśną lub rolną, to na podstawie tego przepisu będzie mógł stawiać na niej budynki. Taka jest prawda.

(Głos z sali: Nie może.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Ja nie udzieliłem głosu panu senatorowi.

(Senator Michał Okła: Czy można?)

Ale udzielę go teraz sobie.

Proszę państwa, to jest zasadniczy błąd logiczny, dlatego że prawo zabudowy nie wywodzi się z prawa własności, tylko jest przywilejem wydawanym w drodze innej ustawy. Fakt, że ktoś nabył nieruchomość, nie może skutkować prawem do budowy. W związku z tym jest to poprawka fatalna.

(Senator Bohdan Paszkowski: Dlatego się dopytywałem, jaka tu była intencja.)

Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jeśli chodzi o terminologię, jaką posługuje się ta ustawa, należy zaznaczyć, że sformułowanie "nabył prawo do nieruchomości" jest pojęciem nieostrym. Pojęcie takie występuje natomiast w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także funkcjonowało w ustawie o uzdrowiskach z 2005 r.

Może zacznę od tego, że poprawka dwudziesta doprecyzowuje poprawkę dwudziestą pierwszą, która została poparta przez połączone komisje. Intencją ustawodawcy było to, iżby ewentualnie mogły wznosić domy na tym gruncie osoby, które nabyły go przed dniem wejścia w życie ustawy z 2005 r. Na skutek obecnej redakcji art. 11 ust. 2 tak brzmiąca poprawka powodowałaby jednak, że można by było tam budować zarówno domy jednorodzinne, jak i wielorodzinne. Poprawka dwudziesta powoduje, że mogłyby to by być tylko i wyłącznie mieszkania jednorodzinne, a dzięki autopoprawce pana senatora Okły taka redakcja byłaby bardziej czytelna dla odbiorcy tych przepisów, właśnie jeśli chodzi o czas, kiedy ta nieruchomość została nabyta. W poprawce dwudziestej mówi się, że prawa takie mają osoby, które nabyły prawo do nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1, co jest mało czytelne. Autopoprawka polegałaby na tym, żeby zastąpić to konkretną datą.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Czy w tej sprawie ktoś ma jeszcze jakieś pytania, wątpliwości?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Bohdan Paszkowski:

Z wypowiedzi pani legislator wynika, że w zasadzie jest to korekta, doprecyzowanie przepisu, który istnieje w tej chwili w ustawie, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Tak.)

Innymi słowy, w tej chwili naprawiamy i doprecyzowujemy ten przepis, żeby była możliwość budowania tam jednorodzinnych budynków mieszkalnych?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Można w skrócie tak powiedzieć. Jednoznacznie tak. Chodzi o to...

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale czy chodzi tu o budynki wolno stojące, czy również szeregowe?)

Ponieważ mamy odniesienie do art. 38 ust. 2, który mówi o budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, trudno sobie wyobrazić, że budynek jednorodzinny nie jest budynkiem wolno stojącym.

(Senator Bohdan Paszkowski: Jest to możliwe, bo są tak zwane szeregowe budynki jednorodzinne.)

Może tak, ale to już jest inna definicja.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Nie, nie. W dzisiejszym zapisie ustawa powiada, że w strefie A zabrania się budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a ten przepis powiada, że robimy wyjątki dla tych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich posiadaczami przed 2005 r. To znaczy, że oni mogliby się starać - tak rozumiem - o pozwolenie na budowę, gdyby byli posiadaczami tych gruntów w 2005 r. Czyli rozwala nam się cała idea strefy.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dwudziestej? (4)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Poprawka nie przeszła.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej pierwszej, w której w ust. 2 skreśla się...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wniosek mniejszości, tak? Pana senator Okły i pana senatora Muchackiego.

I teraz w art. 11...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze. To jest przepis, który znajduje się w innym artykule, ale odnosi się do podobnej sytuacji.

Czy pani mecenas mogłaby nam to przybliżyć? Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Ja mam jeszcze jedną kwestię. Ponieważ pan senator Okła zgłosił autopoprawkę i ta autopoprawka nie była poddawana pod głosowanie, czyli...

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Nie, nie. Składaliśmy poprawkę z autopoprawką.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To była poprawka z autopoprawką.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Dobrze, dobrze.)

Czy w sprawie poprawki dwudziestej pierwszej chciałaby pani zabrać głos?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Chciałabym powiedzieć, że, tak jak pan senator powiedział przed chwilą, iż przyjęcie poprawki dwudziestej spowoduje, że będzie można budować w strefie A, przyjęcie poprawki dwudziestej pierwszej ma taki sam cel, tyle tylko że poprawka dwudziesta była bardziej precyzyjna.

Zastępca Przewodniczącego Janusz Sepioł:

Tak, jest tu precyzja i inne miejsce w ustawie, prawda? Ale merytorycznie to jest ta sama kwestia.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej pierwszej? (0)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka nie przeszła.

Czy jest wniosek mniejszości w tej sprawie? Nie ma.

W związku z tym przechodzimy do poprawki dwudziestej drugiej, odnoszącej się do art. 12...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, rozdzieliliśmy wówczas głosowanie nad tymi poprawkami. Chodzi o definiowanie pojęć.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (18)

Jednogłośnie za, dobrze.

Nad całością nie głosujemy, tylko wybieramy sprawozdawcę. Do tej pory chyba pan senator Muchacki był sprawozdawcą?

Chciałbym zaproponować, żeby sprawozdawcą był senator Górecki, ale go nie ma, tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Per procura nie możemy tego rozstrzygnąć.

(Głos z sali: Proponuję, żeby sprawozdawcą był pan senator Sepioł.)

Nie, nie...

Może pan senator Muchacki by się zgodził sprawozdawać?

(Głos z sali: Nie może, zgłasza wniosek mniejszości.)

To nie szkodzi. Pan senator Muchacki byłby gotów sprawozdawać ustawę? Tak.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 56)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów