Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2268) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (272.)

oraz Komisji Środowiska (97.)

w dniu 9 czerwca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jesteśmy już w tej chwili razem z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Witam pana przewodniczącego.

Rozpoczynamy procedowanie nad zestawieniem wniosków do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy po posiedzeniu Senatu sześćdziesiąt trzy poprawki, do których w jakiś sposób musimy się odnieść, musimy je przegłosować, przyjąć lub odrzucić.

I ja od razu zgłaszam wycofanie poprawek pierwszej, siódmej, dwudziestej pierwszej, trzydziestej piątej...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

...pierwszej, siódmej, dwudziestej pierwszej, trzydziestej piątej, trzydziestej szóstej...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

...dwudziestej pierwszej, trzydziestej piątej, trzydziestej szóstej, trzydziestej siódmej i czterdziestej pierwszej. Tak że będziemy mieli o tyle mniej głosowań.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do...

(Głos z sali: Ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, czy mamy takie poprawki, które możemy zgrupować.)

Rozmawiałem z panią legislator i pani legislator powiedziała, że niektóre są zgrupowane, a niektórych nie da się zgrupować, dlatego że Ministerstwo Środowiska ma inne zdanie, uwagi do pewnych propozycji, tak więc ogólnie jest to problem.

(Głos z sali: Dobrze, dziękuję.)

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Dziękuję bardzo.

Panowie Przewodniczący!

My jesteśmy przeciwko zgłoszonej poprawce drugiej. Nie zdefiniowano pojęcia systemu gospodarki odpadami, tak że jako rząd jesteśmy przeciwko. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

...Również jesteśmy negatywnie... Gmina wskazuje regionalne instalacje, to wszystko jest ujęte w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Czyli rząd jest za czy przeciw?)

Przeciw.

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

...Również negatywne, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej, proszę podnieść rękę. (8)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk: Jesteśmy przeciw.)

Kto jest przeciw? (7)

Przewagą jednego głosu poprawka została...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto się wstrzymał? (0)

Nikt się nie wstrzymał, skoro jest piętnastu senatorów.

Przystępujemy do poprawki piątej. Przyjęcie jej wykluczy głosowanie nad poprawką szóstą.

Stanowisko pana ministra?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Poprawce piątej również jesteśmy przeciwni.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

A poprawka szósta?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Wobec poprawki szóstej mamy pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki piątej, pana senatora Grzyba, zechce podnieść rękę? (0)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (8)

Dziękuję. Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Głosujemy w takim razie nad poprawką szóstą.

Kto jest za przyjęciem poprawki szóstej? (13)

Rząd jest za.

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie większości.

Poprawka siódma wycofana.

Poprawka ósma, Komisji Środowiska.

Stanowisko pana ministra?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne...

(Głos z sali: Pozytywne. Ósma.)

Przepraszam to ósma poprawka.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Tak, tak.)

Siódma została wycofana...

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Wycofana, tak.)

Wobec ósmej mamy pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan minister popiera poprawkę ósmą.

Biuro Legislacyjne? Nie widzę uwag.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

To jest poprawka zaproponowana przez Biuro Legislacyjne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

...Przez Biuro Legislacyjne, tak że biuro jest za.

(Głos z sali: Nie jest przeciw.)

(Głos z sali: Nad którą poprawką głosujemy teraz?)

Nad ósmą.

Kto jest za? (17)

Dziękuję.

Poprawka ósma... Przepraszam poprawka dziewiąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne stanowisko rządu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko Biura Legislacyjnego?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

To jest poprawka merytoryczna, polega na wykreśleniu części przepisu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? (9)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka uzyskała poparcie większości.

Poprawka dziesiąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Wobec poprawki dziesiątej stanowisko rządu również jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dziesiątej? (9)

Kto jest przeciw, zechce podnieść rękę. (8)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została przyjęta przewagą jednego głosu.

Poprawka dwunasta, komisji samorządu...

(Głos z sali: ...Jedenasta.)

...Jedenasta, tak.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również negatywne stanowisko rządu, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki jedenastej? (9)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie większości połączonych komisji.

Poprawka dwunasta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

W stosunku do poprawki dwunastej stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dwunastej? (17)

Poprawka trzynasta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Ona wymaga krótkiego komentarza. Ta poprawka jest niezgodna z dyrektywą unijną, a w związku z tym stanowisko rządu może być tylko negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy nad poprawką trzynastą.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzynastej? (8)

Kto jest przeciw? (8)

Poprawka nie uzyskała...

(Głos z sali: A kto się wstrzymał?)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka czternasta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Stanowisko rządu jest negatywne do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro Legislacyjne?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Ta poprawka również budzi wątpliwości co do zgodności z dyrektywą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czternastej? (9)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka uzyskała poparcie większości.

Poprawka piętnasta, pani marszałek Sztark i pana senatora Zientarskiego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki piętnastej, zechce podnieść rękę. (5)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (5)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawki szesnastą i czterdziestą ósmą należy przegłosować łącznie. Są to poprawki połączonych komisji.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Poprawkę szesnastą opiniujemy pozytywnie, natomiast poprawkę czterdziestą ósmą negatywnie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ale głosujemy łącznie. Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te poprawki rozłączyć i głosować nad nimi osobno, chociaż będzie to trochę niekonsekwentne działanie. Skoro uznajemy, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że uchwały są aktami prawa miejscowego, bo spełniają określone konstytucją cechy, to dlaczego w przypadku ustawy o utrzymaniu czystości jest to oczywiste, a w odniesieniu do ustawy o odpadach przestaje być oczywiste? Trudno tutaj dostrzec pewną logikę. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do głosowania nad poprawką siedemnastą, senatora Andrzejewskiego.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Biuro?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Z poprawką senatora Andrzejewskiego jest pewien problem. Pan senator Andrzejewski być może chciał dobrze, ale przepis i poprawkę sformułował nie w tym miejscu ustawy. Niestety ona jest niekonsekwentna i pan senator Andrzejewski nie osiągnie celów, które chciał osiągnąć. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki siedemnastej? (0)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał? (6)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości, nie została poparta przez połączone komisje.

Poprawka osiemnasta. Przyjęcie jej spowoduje konieczność modyfikacji poprawki dwudziestej drugiej.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Stanowisko rządu w stosunku do zgłoszonej poprawki jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki osiemnastej, proszę podnieść rękę. (11)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

W takim razie poprawka dwudziesta druga będzie musiała ulec modyfikacji.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, w związku z przyjęciem poprawki osiemnastej, która wprowadza alternatywne tryby wyboru podmiotu odbierającego odpady, w poprawce dwudziestej drugiej, tam gdzie jest nadawane nowe brzmienie całemu art. 6e, Biuro Legislacyjne dostosuje przepis art. 6e do faktu, iż wyboru podmiotów będzie można dokonać również w innym trybie aniżeli przetarg. My to brzmienie art. 6e odpowiednio zmienimy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Poprawka dziewiętnasta.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiętnastej, zechce podnieść rękę. (10)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości połączonych komisji.

Poprawka dwudziesta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również negatywne stanowisko, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej, zechce podnieść rękę. (0)

Ktoś kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał? (9)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka dwudziesta pierwsza została wycofana.

Przystępujemy do głosowania nad tą zmodyfikowaną poprawką dwudziestą drugą.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

W stosunku do przedłożenia poprawki dwudziestej drugiej stanowisko rządu jest również negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem tej zmodyfikowanej poprawki w wersji przedstawionej przez pana legislatora, zechce podnieść rękę. (11)

(Głos z sali: Przecież jej nie ma, dopiero będzie.)

No będzie, ale pan przedstawił... No to w wersji przedstawionej przez pana legislatora.

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie większości połączonych komisji.

Poprawki dwudziestą trzecią, dwudziestą szóstą, trzydziestą pierwszą i trzydziestą trzecią należy przegłosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami dwudziestą czwartą, dwudziestą siódmą i trzydziestą drugą. Przyjęcie poprawki dwudziestej trzeciej spowoduje konieczność modyfikacji poprawki dwudziestej piątej.

Stanowisko rządu do tych poprawek?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Pozytywnie opiniujemy tę poprawkę.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Te poprawki - to są poprawki pana senatora Rockiego - czyli dwudziestą trzecią, dwudziestą szóstą, trzydziestą pierwszą i trzydziestą trzecią przegłosujemy łącznie.

Kto jest za przyjęciem tych czterech poprawek? (18)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawki uzyskały poparcie większości.

Jeden senator się wstrzymał, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Tu sobie odnotuję, żebyśmy wiedzieli.

Teraz mamy poprawkę dwudziestą piątą, połączonych komisji.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (20)

(Głos z sali: Której?)

Dwudziestej piątej.

Dziękuję.

Jeszcze tylko zapytam o tę poprawkę dwudziestą czwartą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: To są te wykluczone poprawki.)

Wykluczone, dobrze.

Poprawka dwudziesta ósma.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej ósmej? (20)

Jednogłośnie za.

Poprawka dwudziesta dziewiąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne stanowisko, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej dziewiątej, zechce podnieść rękę. (10)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka trzydziesta pierwsza została przegłosowana.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze poprawka trzydziesta, tak.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka uzyskała poparcie większości.

(Głos z sali: To jest poprawka trzydziesta, tak?)

Tak, to jest poprawka trzydziesta.

Teraz przystępujemy do głosowania nad poprawką trzydziestą drugą...

(Głos z sali: ...Trzydziestą czwartą.)

...A, bo tamte zostały wykluczone. Dobrze.

Poprawka trzydziesta czwarta.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej czwartej? (10)

Kto jest przeciw? (10)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawki trzydziesta piąta i trzydziesta szósta zostały wyłączone. Trzydziesta siódma również.

Poprawka trzydziesta ósma.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej ósmej? (10)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka trzydziesta dziewiąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne stanowisko, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej dziewiątej? (10)

Kto jest przeciw? (10)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka czterdziesta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czterdziestej? (10)

Kto jest przeciw? (10)

To znaczy, że nikt się nie wstrzymał.

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Przechodzimy do poprawki czterdziestej drugiej, senatora Ortyla.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Zgłoszona propozycja poprawki czterdziestej drugiej została pozytywnie zaopiniowana.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czterdziestej drugiej? (20)

Poprawka uzyskała poparcie większości.

Poprawka pani senator.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Pozytywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czterdziestej trzeciej? (20)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta czwarta, komisji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również pozytywna opinia, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czterdziestej czwartej? (20)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta piąta, senatora Kieresa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również pozytywne stanowisko rządu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czterdziestej piątej, zechce podnieść rękę. (19)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Wesołość na sali)

Poprawka czterdziesta szósta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również, Panie Przewodniczący, pozytywne stanowisko rządu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki czterdziestej szóstej, zechce podnieść rękę. (20)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Miłość się zmieniła.

Dziękuję.

Poprawki czterdziestą siódmą i czterdziestą dziewiątą należy przegłosować łącznie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

W stosunku do obydwu zgłoszonych poprawek stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawek czterdziestej siódmej i czterdziestej dziewiątej, zechce podnieść rękę. (10)

Kto jest przeciw? (10)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Nie pytam, kto się wstrzymał, bo wiadomo, że nikt, skoro jest po równo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziesięć do dziesięciu.

Poprawka pięćdziesiąta.

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Pozytywne stanowisko wobec poprawki pięćdziesiątej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki pięćdziesiątej? (20)

Dziękuję.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Panie Przewodniczący, również pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki pięćdziesiątej pierwszej? (20)

Dziękuję.

I teraz przystępujemy do głosowania nad poprawkami pięćdziesiątą drugą, pięćdziesiątą czwartą, pięćdziesiątą siódmą, pięćdziesiątą dziewiątą i sześćdziesiątą pierwszą. Należy je przegłosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami pięćdziesiątą szóstą, pięćdziesiątą ósmą, sześćdziesiątą drugą i sześćdziesiątą trzecią.

Stanowisko pana ministra?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Znaczy do wszystkich zgłoszonych tutaj poprawek stanowisko rządu jest negatywne. Okresy przejściowe są kompromisem nie do ruszenia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawek...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto jest za przyjęciem poprawek - ja jeszcze nie skończyłem -pięćdziesiątej drugiej, pięćdziesiątej czwartej, pięćdziesiątej siódmej, pięćdziesiątej dziewiątej i sześćdziesiątej pierwszej? (0)

Kto jest przeciw? (20)

Dwadzieścia osób jest przeciw. Tak. To są poprawki pięćdziesiąta druga, pięćdziesiąta czwarta, pięćdziesiąta ósma...

(Głos z sali: Teraz pięćdziesiąta trzecia.)

Teraz mamy pięćdziesiątą trzecią.

Stanowisko rządu do pięćdziesiątej trzeciej poprawki?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Negatywne, Panie Przewodniczący.

(Głos z sali: Do pięćdziesiątej trzeciej?)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pięćdziesiąta trzecia.

Kto jest za przyjęciem poprawki pięćdziesiątej trzeciej? (20)

Dziękuję.

Teraz poprawka pięćdziesiąta piąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Wobec poprawki pięćdziesiątej piątej stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki pięćdziesiątej piątej? (10)

Ile głosów przeciw? Kto jest przeciw? (10)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka pięćdziesiąta szósta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Również negatywne stanowisko.

(Głos z sali: Przepraszam, czy tam nie ma błędu? Sześćdziesiąta trzecia też powinna być przegłosowana.)

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: No właśnie.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka sześćdziesiąta trzecia jest wykluczona. Ona nie może być absolutnie przyjęta łącznie z tymi poprawkami. Proszę zwrócić uwagę na to, że poprawki pięćdziesiątą szóstą, pięćdziesiątą ósmą i sześćdziesiątą drugą należy przegłosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką sześćdziesiątą trzecią. W związku z tym absolutnie nie może dojść do sytuacji, w której poprawki przegłosowane w bloku będą przyjęte jednocześnie z poprawką sześćdziesiątą trzecią. Dziękuję.

(Głos z sali: Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta sześćdziesiąta trzecia jest właśnie poprawką obydwu komisji.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Tych poprawek z bloku, których przyjęcie wyklucza głosowanie nad tą sześćdziesiątą trzecią, my nie przyjęliśmy...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, ja to państwu wytłumaczę. Są generalnie trzy grupy poprawek dotyczących przepisu o wejściu w życie ustawy. Pierwsza to poprawki zgłoszone przez panią marszałek Sztark i pana przewodniczącego Zientarskiego, które wydłużają vacatio legis ustawy do 1 stycznia 2013 r., a niektóre okresy przejściowe do 1 stycznia 2015 r. Druga grupa to są poprawki pana senatora przewodniczącego Pupy, który proponuje, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013 r., ale część przepisów ma wejść w życie później, 1 stycznia 2016 r. I jest jeszcze poprawka przyjęta przez obie komisje, która ma na celu techniczno-legislacyjne dostosowanie przepisu o wejściu w życie ustawy do zasad techniki prawodawczej. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czyli teraz głosujemy nad poprawką pięćdziesiątą szóstą, tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Tak. Pierwszą grupę poprawek komisja odrzuciła, teraz przechodzimy do głosowania nad poprawką senatora Pupy do przepisów o wejściu życie ustawy.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami pięćdziesiątą szóstą, pięćdziesiątą ósmą i sześćdziesiątą drugą.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Do wszystkich tych poprawek przedstawionych przez pana przewodniczącego stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawek pięćdziesiątej szóstej, pięćdziesiątej ósmej i sześćdziesiątej drugiej? (10)

Kto jest przeciw? (10)

Dziękuję. Poprawki nie uzyskały poparcia większości połączonych komisji.

(Głos z sali: Teraz sześćdziesiąta.)

Teraz głosujemy nad poprawką sześćdziesiątą. To jest poprawka komisji...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

...Biura Legislacyjnego, jak rozumiem.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Jesteśmy jako rząd pozytywnie nastawieni do tej poprawki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki sześćdziesiątej? (20)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała poparcie większości połączonych komisji.

Nad sześćdziesiątą pierwszą nie głosujemy.

(Głos z sali: Teraz sześćdziesiąta trzecia.)

Zostaje nam sześćdziesiąta trzecia. To jest również poprawka połączonych komisji.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk:

Pozytywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za przyjęciem poprawki sześćdziesiątej trzeciej, ostatniej? (20)

Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy głosowanie nad poprawkami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kto był sprawozdawcą komisji?

(Głos z sali: Pani Rotnicka.)

Pani senator Rotnicka. Czy pani senator Rotnicka decyduje się nadal być sprawozdawcą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy są wnioski mniejszości? Nie ma.

(Głos z sali: Nie ma żadnych.)

Wobec tego zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję panu przewodniczącemu za współpracę. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję Biuru Legislacyjnemu za ogromny wysiłek. I dziękuję panu ministrowi za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 06)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów