Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2177) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Ustawodawczej (409.),

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (273.)

oraz Komisji Zdrowia (126.)

w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 20)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Bardzo o to prosimy, bo już czas, żebyśmy rozpoczynali wspólne posiedzenie trzech komisji, Komisji Zdrowia, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

W porządku naszego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Serdecznie witam przybyłych gości, z panem ministrem Chmielewskim na czele. Witam też pana legislatora z Biura Legislacyjnego.

I proszę o głos pana legislatora, ponieważ prosił o umożliwienie mu wypowiedzi na samym początku. Chodzi tu o pewną kwestię formalną, dotyczącą treści jednej z poprawek.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje! Proszę państwa!

Biuro Legislacyjne ma prośbę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz mniejszości Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej o zmodyfikowanie poprawki pierwszej zawartej w zestawieniu w taki sposób, aby wyjąć z tej poprawki kwestie dotyczące art. 71 ust. 2 i przenieść zmianę w zakresie dostosowania terminologii ustawy do ustawy o działalności leczniczej do osobnej poprawki, ujętej w pkcie 17a. W pierwszej części tej poprawki, z lit. a, nadawalibyśmy nowe brzmienie ust. 2 w art. 71 w sposób uwzględniający terminologię ustawy o działalności leczniczej. Z kolei w części poprawki z lit. b nadalibyśmy nowe brzmienie ust. 4, w taki sposób, aby uwzględnić terminologię wspomnianej przeze mnie ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Jak rozumiem, chodzi o poprawkę mniejszości tych obu komisji?)

Chodzi o poprawkę pierwszą w zestawieniu. To poprawka Komisji Praw Człowieka i poprawka mniejszości Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej. Gdyby ci senatorowie wyrazili zgodę, byłoby to z formalnego punktu widzenia...

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Panie Przewodniczący?

Senator Stanisław Piotrowicz:

Myślę, że nie powinno tutaj być problemów, dlatego że ta poprawka, jak przypomnę, zaistniała z inicjatywy i na sugestię Biura Legislacyjnego. Dlatego opowiadamy się za tego rodzaju korektą. To poza wszelkimi wątpliwościami.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Ale czy musi być głosowanie...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Nie, musiałby być sprzeciw, żeby...)

Czy jest sprzeciw co do tego doprecyzowania? Nie ma.

A więc nastąpiła modyfikacja.

I teraz przystępujemy, proszę państwa, do głosowania.

Pierwszy wniosek, najdalej idący, to jest wniosek o odrzucenie ustawy.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (6)

(Głos z sali: O odrzucenie?)

O odrzucenie, tak.

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał? (1)

A więc wniosek o odrzucenie został odrzucony.

Przystępujemy do głosowania nad drugim wnioskiem, wnioskiem o przyjęcie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wniosek o odrzucenie nie został przyjęty. Teraz wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (11)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Stwierdzam, że wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty.

W takim razie w tej chwili wskażemy sprawozdawcę. Do tej pory sprawozdawcą był pan senator Henryk Woźniak. Proponuję, żeby w dalszym ciągu pozostał sprawozdawcą.

Czy są inne propozycje? Nie widzę innych zgłoszeń.

(Senator Stanisław Karczewski: A wniosek mniejszości może pan senator Piotrowicz...)

Ale trzeba zgłosić.

(Senator Stanisław Karczewski: To ja zgłaszam.)

Pan senator zgłasza wniosek mniejszości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Stanisław Karczewski:

Zgłaszam do mikrofonu, żeby sprawozdawcą mniejszości był pan senator Piotrowicz.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Najpierw trzeba zgłosić poparcie mniejszości komisji dotyczące...)

Chodzi o wniosek mniejszości dotyczący odrzucenia ustawy. Był odrzucony, ale uzyskał dwa głosy poparcia, więc proszę go potraktować jako wniosek mniejszości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I senator Piotrowicz. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

W tej chwili wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I w ten sposób wyczerpaliśmy porządek posiedzenia. Dziękuję.

Zamykam wspólne posiedzenie trzech komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 26)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów