Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (14) z 1. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 9 listopada 2007 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 45)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Proponuję, aby porządek obrad tego posiedzenia obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę chętnych.

W takim razie przystępujemy do rozpatrywania tego jedynego punktu: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Przypominam, że komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart.

Poproszę zaraz o zgłaszanie kandydatów, potem będzie krótka przerwa, żeby przygotować karty, a następnie będzie głosowanie.

Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić kandydata na przewodniczącego?

Pan senator Okła już wie, co ma robić.

Proszę bardzo.

Senator Michał Okła:

Zgłaszam kandydaturę pana senatora Władysława Sidorowicza.

Pan Władysław Sidorowicz dał się poznać jako dobry przewodniczący komisji w poprzedniej kadencji. Po przerwie w nauce w latach 1968-1970, spowodowanej wydarzeniami marcowymi, na skutek których został uwięziony, ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Z przyczyn politycznych został odsunięty od pracy naukowej w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Był kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego i ordynatorem Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. Należał do NSZZ "Solidarność" od początku jego istnienia. Pełnił w nim funkcję przewodniczącego komisji zakładowej i przewodniczącego komisji regionalnej. Był internowany od początku stanu wojennego do czerwca 1982 r. W latach 1983-1987 był członkiem Rady Politycznej "Solidarności Walczącej". Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w 1989 r. W 1991 r. był ministrem w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Współtworzył izby lekarskie. W latach 1994-2003 pracował jako lekarz miejski i dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Był radnym Sejmiku Dolnośląskiego pierwszej i drugiej kadencji. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Jest żonaty, ma sześcioro dzieci.

Uważam, że ta kandydatura odpowiada wszelkim wymogom stawianym przewodniczącemu Komisji Zdrowia, dlatego bardzo gorąco rekomenduję Władysława Sidorowicza jako kandydata na to stanowisko.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy są inne zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego? Nie ma. Dziękuję.

Panie Senatorze, czy pan się zgadza kandydować?

Senator Władysław Sidorowicz:

Zgadzam się być kandydatem.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan senator Władysław Sidorowicz został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego komisji.

Zarządzam trzydziestosekundową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania tajnego...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Karty są już przygotowane?

(Głos z sali: Tak.)

W takim razie chciałby poprosić trzyosobową komisję skrutacyjną. Pan senator Kraska, jako przewodniczący komisji skrutacyjnej, i poproszę jeszcze dwóch członków z tej strony: pan senator Duda, pan senator Pawłowicz...

Bardzo proszę przystąpić do przeprowadzenia głosowania.

(Głos z sali: Duda i Pawłowicz?)

Tak, Duda i Pawłowicz. Kraska, Duda, Pawłowicz - silna grupa skrutacyjna.

Proszę państwa, na sali jest więcej niż 1/3 członków komisji, co widać gołym okiem, zatem jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia głosowania.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego można postawić tylko jeden znak "x". Jeżeli jest ich mniej albo więcej, to głos jest nieważny.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo wypełnili już karty?

(Głos z sali: Tak.)

To proszę o zebranie głosów.

(Głos z sali: Czy wszyscy oddali głosy?)

(Głos z sali: Nie.)

(Głos z sali: Czy już wszyscy państwo?)

(Rozmowy na sali)

Widzę, że senator przewodniczący przygotowuje już protokół.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo podpisali się na liście obecności? Tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę państwa, protokół głosowania tajnego: 9 listopada 2007 r., wybór senatora Władysława Sidorowicza na kandydata na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Członkowie komisji skrutacyjnej: Kraska, Duda i Pawłowicz stwierdzają, iż oddano 10 głosów, głosów ważnych było10, za głosowało 10 senatorów.

Panie Senatorze, został pan wybrany na kandydata na przewodniczącego. (Oklaski)

Czy pan kandydat chce zabrać głos?

(Brak nagrania)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Rozumiem, że pan senator Michał Okła przedstawi kandydaturę na posiedzeniu plenarnym.

Stwierdziwszy to, dziękuję i zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 53)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów