Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (177) z 17. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 2 kwietnia 2008 r.

Porządek obrad:

1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 51)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

W porządku obrad jest tylko jeden punkt, a mianowicie omówienie inicjatywy ustawodawczej.

Zgodnie z art. 76 regulaminu Senat podejmuje postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej na wniosek komisji lub co najmniej dziesięciu senatorów. O podjęciu postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej marszałek Senatu zawiadamia marszałka Sejmu i prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 77 wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do marszałka Senatu; wnosząc projekt, wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać: wyjaśnienie celu ustawy, przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma zostać regulowana, wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym, przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych oraz przedstawienie założeń podstawowych aktów wykonawczych do ustawy, wreszcie oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii.

Dzisiejsze spotkanie komisji jest spotkaniem wstępnym. Chciałbym prosić pana senatora Woźniaka o króciutkie zaprezentowanie celu ustawy. Będziemy mieli okazję, by przemyśleć sprawę, ponieważ w kwestii tej inicjatywy głosowalibyśmy na posiedzeniu komisji we wtorek. Stąd teraz prośba o bardzo krótką prezentację celu ustawy.

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, która weszła w życie 5 września 2006 r., zakładała przekazanie z budżetu państwa środków na wzrost wynagrodzeń w okresie od października do 31 grudnia 2006 r. oraz w roku 2007, wedle zasady: umowy zawarte na dzień 30 czerwca 2006 r. Wszystko wskazuje na to, że wskutek przeoczenia pominięto tych świadczeniodawców, którzy zawierali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia po 30 czerwca, a także skrzywdzono tych, którzy mieli umowy zawarte przed 30 czerwca, ale na niepełne półrocze. Nowela miałaby naprawić ten błąd: przyznać środki pierwszej grupie, a drugiej dać wyrównanie adekwatne do czasu trwania kontraktu w pierwszym półroczu. Warto dodać, że ta ustawa, która ma być nowelizowana – jeśli komisja uzna to za stosowne – stała się przedmiotem zainteresowania rzecznika praw obywatelskich, który stwierdził, że naruszono zasady konstytucyjnej równości. To również jest jedna z przesłanek tej inicjatywy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Proponuję, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, by po zapoznaniu się z tekstem tej ustawy wrócić do sprawy na następnym posiedzeniu komisji, a dzisiejsze spotkanie potraktować jako pracę wstępną nad...

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ja nie byłem przygotowany na dzisiejsze spotkanie, więc proszę wybaczyć temat, który poruszę.

Jeżeli będziemy dyskutować nad nowelizacją ustawy z dnia 22 lipca, to oczywiście należy sprecyzować, tak jak mój przedmówca był uprzejmy powiedzieć, że ustawa dotyczy również świadczeniodawców, którzy podpisali kontrakty po 30 czerwca 2006 r. Ale ta ustawa budzi jeszcze inne niepokoje i bardzo mocne napięcia w szpitalach oraz u świadczeniodawców, związane z tym, że nie określa ona jednoznacznie, czy środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dotyczą pracowników zatrudnionych na dzień 30 czerwca, czy wszystkich pracowników zatrudnionych w danym szpitalu lub w danej jednostce. Ja już mam takie sygnały, że związki zawodowe w wielu jednostkach, wchodzą w spory zbiorowe, ponieważ żądają od świadczeniodawców innych środków dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1 lipca. Jest to po prostu irracjonalne, bo dzieli pracowników. Jeżeli więc będziemy pracowali nad tą ustawą, to ja bardzo bym prosił – w tej chwili nie mam ustawy, nie powiem, który to jest ustęp – żebyśmy również doprecyzowali, że te środki są dla wszystkich pracowników zatrudnionych w danej jednostce, niezależnie od daty zatrudnienia, ponieważ obecnie związki zawodowe interpretują to w ten sposób, że ustawa dotyczy zatrudnionych na dzień 30 czerwca. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak, ten głos też przemawia za tym, aby wrócić do ustawy, a przerwę potraktować jako czas na refleksję nad założeniami do tej ustawy.

Czy wobec tego są jeszcze dzisiaj głosy w tej sprawie?

Bardzo bym prosił o przygotowanie ewentualnego zapisu, który wnieślibyśmy do tego, co przedłożymy już marszałkowi, oczywiście jeśli taka będzie wola komisji.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, czy prosił pan osoby, które posiadają wiedzę na ten temat, to znaczy zajmują się finansowaniem świadczeń zdrowotnych, czyli interpretacją przedmiotowej ustawy, o ekspertyzy, które są potrzebne w pracy naszej komisji nad nowelizacją tej ustawy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jesteśmy w trakcie rozważania podjęcia incjatywy i to jest okazja, żeby ewentualnie o ekspertyzy wystąpić, jeżeli uznamy, że jest taka potrzeba. Jeśli uważa pan, że jest to potrzebne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komisja złożyła wniosek o powołanie ekspertów w tej dziedzinie.

Senator Stanisław Gogacz:

Mnie jest trudno… Nie mieliśmy okazji zapoznać się z zakresem tych zmian, o czym wcześniej była mowa. To znaczy, mniej więcej wiemy, o co chodzi…

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Senatorze, jeszcze raz wracam do tego, co jest celem dzisiejszego spotkania: rozdanie tekstu ustawy i wyrażenie wstępnych uwag dotyczących przedmiotowej regulacji, które zresztą już padły. W ciągu tych paru dni możemy sprawę przepracować i wrócić do tego na posiedzeniu wtorkowym.

Czy są jeszcze jakieś uwagi?

Bardzo proszę, pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:

Mam pytanie do pana przewodniczącego. Słyszałem – może się przesłyszałem – że następne posiedzenie jest we wtorek o godzinie 12.00. Mam takie pytanie: czy możliwe jest trochę późniejsze spotkanie komisji? Bo jest ograniczona możliwość dojazdu, w tej sytuacji trzeba być w Warszawie już w poniedziałek.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

W tym posiedzeniu będą uczestniczyli ludzie, którzy przyjadą rannymi ekspresami i będą także musieli wrócić ekspresami. Bo to jest posiedzenie seminaryjne, dotyczące programu wczesnej interwencji, i przyjadą do nas ludzie z całej Polski, którzy wykonywali program pilotażowy ministerstwa. Z tych względów termin jest trochę pod nich ustalony. My jesteśmy grupą, która ma bardziej komfortowe warunki dojazdu niż oni, dlatego taki jest termin posiedzenia komisji.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chcę powiedzieć, że tutaj byliśmy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy są jakieś uwagi?

Skoro nie, to chciałbym bardzo podziękować państwu za udział w posiedzeniu komisji i do zobaczenia we wtorek.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 01)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów