Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (491) z 36. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 30 października 2008 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.

4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Witam państwa na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Witam ministrów: pana ministra Habera i pana ministra Twardowskiego, wraz z dyrektorami z Ministerstwa Zdrowia. Witam panią i panów senatorów. Witam nasze specjalistki, witam panią mecenas.

Proszę państwa, nie taję, że mamy bardzo dużo poprawek. Widzę, że jeszcze w tej chwili ministrowie i prawnicy ministerstwa zapoznają się z poprawkami. Chcę zauważyć, że wczoraj debata trwała bardzo długo i przedwczoraj takoż. Przedstawiono wiele argumentów. Dlatego też proponowałbym, żeby wnioskodawcy bardzo krótko uzasadniali swoje wnioski, tak abyśmy możliwie szybko pracowali nad poprawkami.

Pani Mecenas, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Przepraszam bardzo, chciałabym prosić państwa o to, aby w zestawieniu poprawek do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na stronie drugiej, tam gdzie jest mowa o łącznym głosowaniu nad poprawkami: siódmą, siedemnastą i dwudziestą drugą, dopisać jeszcze poprawkę osiemnastą.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Zaczynamy od wniosku najdalej idącego − o odrzucenie ustawy. Czy ktoś chce jeszcze go uzasadniać?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pytam państwa z opozycji, ponieważ myślę, że wczoraj bardzo długo na ten temat debatowaliśmy i chyba możemy sobie dzisiaj pozwolić na...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest. Wyraźnie widać, że jest pęknięcie o charakterze politycznym.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, przystąpimy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy?(4)

Kto jest przeciw?(5)

Wniosek został odrzucony.

Wobec powyższego...

(Głos z sali: Jeszcze pytanie o wstrzymujących się od głosu, Panie Senatorze.)

Kto się wstrzymał od głosu?(0)

Wniosek został odrzucony.

Proszę państwa, przystępujemy zatem...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, ale my go nie schowaliśmy. Naprawdę.

(Głos z sali: Może on jest niepowiadomiony?)

Jak to? Przecież przed chwilą do niego dzwoniłem.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przepraszam, witamy panią minister.

(Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak: Nie wiem, czy mam zostać w takiej sytuacji.)

W jakiej?

(Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak: Takiej, że wszyscy byli wymieniani z imienia i z nazwiska, a ja pozostałam niezauważona...)

Przepraszam. Witamy przedstawiciela prezydenta, panią minister Annę Gręziak.

Proszę państwa, jest drugi wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Pierwsza poprawka. W art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnych, szczególnie opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku". To jest poprawka pana senatora Andrzejewskiego. Jest to przeniesienie z konstytucji zapisu...

(Głos z sali: Bez sensu.)

Pytanie do strony ministerialnej i zwłaszcza do prawników, czy przenoszenie zapisów z konstytucji do ustawy jest, że tak powiem, zgodne z technikami legislacyjnymi?

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Pan senator przewodniczący właściwie już udzielił odpowiedzi. Również, z legislacyjnego punktu widzenia, miejsce dopisania może budzić wątpliwości. Oczywiście, przepisywanie zapisu z konstytucji do ustawy z punktu widzenia techniki legislacyjnej jest jak najbardziej wadliwe.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Szanowni Państwo, czy są jakieś głosy w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów jest za przyjęciem poprawki pana senatora Andrzejewskiego? (3)

Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie została przyjęta.

Poprawki: drugą, trzecią, czwartą, piątą i szesnastą należy poddać pod głosowanie łącznie. To są poprawki pana senatora Karczewskiego. W art. 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "art. 8, 9 i 36 ust. 1 jest mowa o zakładzie opieki zdrowotnej, rozumie się przez to także zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, a także podmiot uprawniony do tworzenia zakładów opieki zdrowotnej w formach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 5".

Ponieważ mówimy o łącznym głosowaniu, to prześledźmy te poprawki. Sam się zastanawiam, tu zapytam panią mecenas, czy przeczytać wszystkie i dopiero wówczas przeprowadzić głosowanie, czy będziemy głosowali nad nimi po kolei?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Przepraszam bardzo, ale trudno jest mi skomentować... Najogólniej mówiąc, w taki sposób jak mogę się wypowiedzieć, tam jest inna definicja zakładu opieki zdrowotnej. Ta koncepcja jest po prostu wykazana w tych wszystkich poprawkach. Jest to inna definicja niż konstrukcja przyjęta w ustawie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Inna definicja. Pytanie do panów ministrów: co państwo sądzą o tej poprawce?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie popieramy tej poprawki.)

Dobrze. Czyli, krótko mówiąc, wszystkie te poprawki redefiniują zakład opieki zdrowotnej. Ministrowie nie popierają poprawki. Czy ktoś chce się wypowiedzieć?

Bardzo proszę.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Przewodniczący, rozumiem, że musimy to wszystko zrobić natychmiast, a najlepiej gdybyśmy podnieśli ręce, głosując nad całością. Przyszedł jednak pan senator Karczewski, który zgłaszał tę poprawkę, i prosiłbym o udzielenie mu głosu.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Szanowny Panie Senatorze, bardzo prosiłbym o trzymanie pewnego standardu zachowania na posiedzeniach tej komisji. W tej chwili zadałem pytanie, czy ktoś z pań i panów senatorów chce zabrać głos w tej sprawie? Wobec powyższego prosiłbym o niepouczanie przewodniczącego.

Bardzo proszę, pan senator Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Przepraszam, Panie Przewodniczący. Przepraszam państwa za spóźnienie. W tej chwili nie wiem o czym rozmawiamy i na razie nie chcę zabierać głosu. Jak będę wiedział, o czym mówimy, to zabiorę głos. Nie wiem, o której poprawce mówimy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Senatorze, mówimy o poprawkach: drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szesnastej, zgłoszonych przez pana senatora.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jest to poprawka, która wprowadza tak zwaną podmiotową definicję zakładu opieki zdrowotnej. Ona spowoduje, że to zakład opieki zdrowotnej będzie spółką. A więc jeden ZOZ - jedna spółka. Obecnie mamy do czynienia z niekonsekwentnym podejściem. W przeważającej części ustawy mamy do czynienia z definicją: jedna spółka i wiele ZOZ.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo, jak rozumiem, jest przeciw.

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek: drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szesnastej? Proszę podnieść rękę do góry. (5)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

5 senatorów głosowało za, 6 − przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka szósta, pana senatora Andrzejewskiego. Po art. 11 dodaje się art. 11... w brzmieniu: Art. 11... Podmiot gospodarczy utworzony na podstawie art. 11 nie może zostać przekształcony inaczej jak z zachowaniem 51% udziałów przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Art. 11... Ust. 1. W przypadku przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w spółkę − do 15% udziałów przy jego komercjalizacji zostaje przekazane pracownikom. Ust. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia tryb, warunki i zasady przekazania udziałów pracownikom, o których mowa w ust. 1.

Stanowisko ministerstwa?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ze względów merytorycznych i formalnych nie jesteśmy w stanie poprzeć tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Pani Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Jeśli chodzi o kwestie legislacyjne − bo to jest merytoryczna poprawka − to w ust. 2 dodawanego artykułu nie ma wytycznych. A to jest niezbędne z punktu widzenia nawet konstytucji. Wykonanie więc takiego rozporządzenia jest problematyczne i niezgodne z konstytucją.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Andrzejewskiego? (5)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Jest zgłoszony wniosek mniejszości, ale najpierw stwierdzamy, że poprawka została odrzucona. I jest wniosek mniejszości.

Uwaga, poprawki: siódmą, siedemnastą, także − na wniosek pani mecenas dopisywaliśmy to tutaj przed chwilą - poprawkę osiemnastą oraz dwudziestą drugą należy poddać pod głosowanie łącznie. W przypadku nieprzyjęcia poprawek: drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szesnastej...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Co nastąpiło.)

...co nastąpiło, należy zmodyfikować brzmienie dodawanego artykułu w poprawce siódmej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Dodamy to zdanie...)

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

O ile poprawki poddane obecnie pod głosowanie zostałyby przyjęte...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

O ile zostałyby przyjęte. Dobrze.

Bardzo proszę o opinię ministerstwo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Panie Przewodniczący, nie popieramy tych poprawek.)

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tych poprawek?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Przewodniczący, to jest inna koncepcja zakładu opieki zdrowotnej. To jest ta poprawka, na której nam bardzo zależy. Zależy również stronie społecznej. Zwracam państwa uwagę na te poprawki, które będą decydowały o tym, czy i w jaki sposób zachowamy się w stosunku do całości ustawy. Jest to pakiet − ostatnio modne słowo − poprawek, zmieniający nieznacznie podmiotowo definicję zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadza się instytucję spółki non profit, która wypracowany zysk w całości przeznacza na działalność statutową.

Poprawka osiemnasta też jest, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem, Panie Przewodniczący.

Poprawka osiemnasta ogranicza prowadzenie działalności gospodarczej poprzez wyłączenie jedynie art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej do działalności podejmowanej na rzecz użyteczności publicznej.

Z kolei w poprawce siedemnastej ograniczamy działalność gospodarczą do udzielania jedynie świadczeń zdrowotnych. Jest to merytoryczna i aksjologiczna konsekwencja poprawki osiemnastej, ponieważ w naszej koncepcji ZOZ podejmuje działalność na rzecz użyteczności publicznej w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko wynikającym z ustawy.

Poprawka dwudziesta druga wprowadza tak zwane spółki użyteczności publicznej. Jest to dalsza konsekwencja przyjętej powyżej koncepcji.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie?

(Senator Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo.)

Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy zatem do głosowania.

Przypomnę, że dyskusja na temat koncepcji odbywała się bardzo długo. Nie podzielam tych opinii, o których mówi... Dostrzegam tutaj bardzo rozbudowaną liczbę stanowisk kierowniczych, znacznie dalej idącą niż kompromis wpisany już w Sejmie.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów jest za przyjęciem poprawek: siódmej, siedemnastej, osiemnastej i dwudziestej drugiej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za przyjęciem poprawek pana senatora Karczewskiego? (5)

Kto jest przeciwko? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została odrzucona.

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Przewodniczący, chcielibyśmy zgłosić wniosek mniejszości. Ponieważ zgłasza się i pani senator Fetlińska, tak więc obydwoje chcielibyśmy być...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Razem wnioskodawcami?)

Tak, wnioskodawcami wniosku mniejszości.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo prosimy zapisać do protokołu wniosek mniejszości.

Przystępujemy, proszę państwa, do poprawki ósmej. Jest to rozszerzenie katalogu stanowisk.

Pytanie do państwa, do ministerstwa...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Panie Przewodniczący, popieramy tę poprawkę.)

Dziękuję bardzo.

Pani mecenas ma jakieś uwagi? Nie.

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie poprawki ósmej?

(Senator Stanisław Karczewski: Bardzo dobra poprawka, Panie Przewodniczący.)

Dobrze. Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki ósmej? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta, redakcyjna - poprawka błędu literowego. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiątej? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziesiąta to poprawka Komisji Zdrowia. W art. 24 − to jest porządkująca poprawka − zamienia się słowa: "w tym" na słowa: "w szczególności" i w ust. 2 pkt 1 w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy: "dzieci i".

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

Pani Mecenas? Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tych poprawek? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziesiątej? (12)

Wszyscy za.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka jedenasta, poprawka Komisji Zdrowia. W art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "szpital może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, zaprzestać działalności: pkt 1 - całkowicie; pkt 2 - jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych, związanych bezpośrednio z udzieleniem tych świadczeń".

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Czy mogę mieć pytanie, Panie Przewodniczący?)

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Chcę zapytać formalnie. Czy określenie: "ze świadczeń publicznych", nie powinno brzmieć: "ze środków publicznych".

(Głos z sali: Ze środków, oczywiście.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jak to widzi od strony formalnoprawnej pani mecenas? Możemy dokonać tutaj poprawki...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Maszynowy błąd.)

Uznajemy to za błąd techniczny.

Czy są jakieś inne głosy?

Bardzo proszę.

Senator Norbert Krajczy:

Mam pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest zapis, że szpital może zaprzestać działalności, ale proszę mi powiedzieć, co w przypadku takich oddziałów − nie będę ich wymieniał, bo nie ma czasu − jak chociażby oddział zakaźny, gdzie o zaprzestaniu działalności decyduje wojewoda...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Przypomnę tylko, że tam każdy...)

To ja rozumiem, ale są specyficzne oddziały, co do których decyduje wojewoda.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, wszędzie decyduje wojewoda. Są jednak specyficzne oddziały, gdzie zabezpiecza się, powiedzmy, ten profil...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: To się zawsze zabezpiecza.)

Jeżeli w województwie jest jedyny oddział zakaźny, to jest pewien problem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chodzi mi o to, czy ten zapis wystarczy.

(Głos z sali: Tak, tak.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

W naszym przekonaniu ten zapis jest zapisem pełnym. Trudno znaleźć wyższą instancję w województwie niż wojewoda, który mógłby podjąć decyzje dotyczące zaprzestania, czy też nie, działalności.

Mamy również, w ust. 8, stwierdzenie, że jeśli zaprzestanie działalności wynika z decyzji administracyjnej podjętej na podstawie odrębnych przepisów kierownik szpitala informuje wojewodę o czasowym całkowitym lub częściowym zaprzestaniu działalności w terminie trzech dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zaprzestanie tej działalności. Czyli w sytuacji siły wyższej też jest powiedziane, co należy zrobić.

(Senator Norbert Krajczy: Mogę dopytać?)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak.

Senator Norbert Krajczy:

Zostawmy już ten zakaźny oddział. Jest oddział jednoimienny specjalistyczny na terenie danego województwa. Czy w takim razie, Panie Ministrze, też można go zamknąć na trzy miesiące?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Można?)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, jeżeli zdarzenie jest spowodowane siłą wyższą, to ani wojewoda, ani nikt inny nie jest w stanie tutaj pomóc, prawda? Rozumiem jednak, że trzeba zorganizować tę pomoc na wyższych szczeblach, wykraczających poza poziom województwa. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją zaplanowaną, to decyzję podejmuje wojewoda. Bada, czy jest to możliwe, czy nie zakłóci kompleksowości udzielania tych świadczeń na terenie województwa, i podejmuje decyzję administracyjną, która może być, jak rozumiem, zarówno pozytywna, jak i negatywna.

(Senator Norbert Krajczy: Czy mogę dopytać jeszcze? To już ostatnie pytanie.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Mam wątpliwości, gdyż przerabiałem taki przypadek. Konkretnie chodzi o torakochirurgię, która ma ośrodki kliniczne, gdzie już trzeba zgody, niestety, kierowników klinik i ewentualnie sąsiednich wojewodów. Mówiliśmy o konsultantach, gdzie akurat kierownik kliniki jest konsultantem wojewódzkim. Tak jest w dwóch, trzech województwach.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Mimo wszystko wrócę do decyzji wojewody. Jeżeli ta sytuacja w jakiś sposób zaburza dostęp do świadczeń i bezpieczeństwo mieszkańców danego województwa, to w moim przekonaniu istnieje konieczność...

(Głos z sali: Wkroczenia wojewody.)

...ustalenia zasad dostępu dla mieszkańców tego województwa na terenie innych województw, czyli zabezpieczenia tej działalności.

Jeśli mamy do czynienia z planowym wyłączeniem, to jest czas na to, żeby właśnie to zorganizować i taką rolę powinien wypełnić wojewoda. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki jedenastej? (11)

Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwunasta, redakcyjna.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

Pani Mecenas?

Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwunastej? (12)

Czy ktoś jest przeciw? (0)

Ktoś się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Uwaga, poprawkę trzynastą należy poddać pod głosowanie łącznie z poprawką trzecią i trzydziestą do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. W art. 42 w ust. 1 skreśla się pkt 1 i pkt 2. Czyli to jest artykuł, który dotyczy zakładów opieki zdrowotnej szczególnej regulacji. Poprawka pana senatora Karczewskiego.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie popieramy tej poprawki. Jesteśmy przeciwni.)

Pani Mecenas, czy są uwagi od strony legislacyjnej?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Nie, nie mam zastrzeżeń.)

Nie ma zastrzeżeń.

Czy ktoś chce się wypowiedzieć w tej sprawie?

Bardzo proszę, senator Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Tu zwracamy uwagę na sanepid i stacje krwiodawstwa. Te poprawki... To jest pakiet poprawek, tak?

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak, to jest poprawka, którą należy łączyć...)

Poddać pod głosowanie łącznie z poprawkami: trzecią i trzydziestą. W wyniku tej poprawki, rozumiem, że Sanepid i stacje krwiodawstwa funkcjonowałyby na tych samych zasadach, jak funkcjonują do tej pory, tak?

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Przestałyby funkcjonować.)

Jak to? Przestałyby w ogóle funkcjonować?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Wykreśla się je z rejestru zakładów o szczególnej regulacji.

Czy są jeszcze głosy w tej sprawie?

(Senator Stanisław Karczewski: Ja podtrzymuję tę poprawkę, Panie Przewodniczący.)

Podtrzymuje pan senator, tak?

(Senator Stanisław Karczewski: Tak, Panie Przewodniczący, podtrzymuję tę poprawkę.)

Dziękuję bardzo.

Czy są głosy w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek: trzynastej, trzeciej i trzydziestej? Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Karczewskiego? Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki?(6)

Siedem osób przeciw.

(Głos z sali: Sześć przeciw.)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czternasta, bo trzynasta była już poddana pod głosowanie w pakiecie poprawek. To jest poprawienie numeru artykułu. Poprawka redakcyjna.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

(Głos z sali: Która to poprawka?)

Czternasta. Kto się chce wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki czternastej? (12)

Wszyscy za.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piętnasta, poprawka pana senatora Karczewskiego. W art. 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "w przypadku odmowy zawarcia umowy na wykonanie zadania przez podmioty wymienione w ust. 1, minister obrony narodowej w drodze decyzji nakłada na te podmioty obowiązek realizacji zleconego zadania, zapewniając środki na jego realizację".

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie popieramy tej poprawki.)

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej poprawki?

(Senator Stanisław Karczewski: Nie. Ona chyba jest czytelna i jasna, tak że nie będę tutaj rozwijał tego wątku.)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki piętnastej? (5)

Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewiętnasta, poprawka pana senatora Karczewskiego. W art. 45 skreśla się ust. 5.

Bardzo proszę, ministerstwo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Panie Przewodniczący, nie popieramy tej poprawki.)

Tak jest. Ona zakazywałaby spółkom prowadzenie działalności gospodarczej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: W naszym przekonaniu ona pozwoliłaby na prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczeń.)

Bez ograniczeń. To jest poprawka pana senatora Karczewskiego.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Mimo wszystko − odwołując się do głosów, abyśmy jednak znaleźli tutaj miejsce dla pacjentów − myślę, że nie możemy poprzeć tej poprawki.)

Dobrze. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Mają państwo rację. Oznaczałoby to, rzeczywiście, zniesienie ograniczeń w działalności, a nie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest. Dobrze.

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Karczewskiego?

Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, uważajcie.

Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Karczewskiego? (5)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki? (7)

Siedem osób przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta ma charakter redakcyjny. W art. 46 ust. 2 wyrazy: "art. 64 ust. 1", zastępuje się wyrazami: "art. 64".

Pani Mecenas? Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy, Panie Przewodniczący.)

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie poprawki dwudziestej? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dwudziestej? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta pierwsza, poprawka Komisji Zdrowia, precyzuje zasady funkcjonowania spółek.

Pani Mecenas? Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Panie Przewodniczący, popieramy tę poprawkę.)

Dziękuję.

Bardzo proszę, pan senator Pawłowicz.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Mam pytanie. Panie Ministrze, czy zapisy tej poprawki nie są ujęte w kodeksie spółek? Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Jeśli mogę, to bardzo proszę pana dyrektora Puzonia o uzupełnienie.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Władysław Puzoń:

Dziękuję bardzo.

Wysoka Komisjo, te sprawy nie są uregulowane w kodeksie spółek handlowych. To są szczególne rozwiązania tylko w stosunku do spółek, które będą prowadziły zakłady opieki zdrowotnej. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę, pan senator.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Chcę dopytać dalej. W związku z tym, czy jest konieczne wprowadzenie takiego zapisu? Czy nie powinno być to ujęte w statucie spółki?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę, pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Dziękuję bardzo.

Rozumiem, że jeśli ten zapis tutaj się znajduje, to jest to obligatoryjne, prawda? Ten zapis jest wynikiem pewnego kompromisu, który został zawarty w czasie prac nad ustawą. Ma zabezpieczać przed nieograniczoną możliwością sprzedaży udziałów większościowych lub też całej spółki. Tak jak wspominałem w czasie debaty, jest to zapis ograniczający, zapis, który w pewien sposób ma uspokoić obawy co do nieograniczonej prywatyzacji tych spółek.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie ma tutaj lokalnego referendum. Wynika to z następującego faktu. W czasie dyskusji na posiedzeniu komisji była podnoszona kwestia zakładów opieki zdrowotnej różnej wielkości i różnych organów założycielskich. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy będziemy mieli niewielki zakład opieki zdrowotnej, na przykład zakład opiekuńczo-leczniczy, czy zakład rehabilitacyjny, stacjonarne lecznictwo, którego organem założycielskim jest marszałek. Zapis dotyczący lokalnego referendum zobowiązywałby do przeprowadzenia referendum na przykład na terenie całego województwa mazowieckiego. W naszym przekonaniu jest to po prostu fizycznie niemożliwe, i zbyt trudne, i kosztowne. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo, ale króciutko.

Doradca NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Panie Przewodniczący, wprawdzie nie wiem, z kim był zawarty ten kompromis, ale jeżeli kompromis, to niepełny. Jest to bowiem ograniczenie w stosunku do pktów 2 i 4. Dlaczego, na przykład, można zbyć zorganizowaną część zakładu opieki zdrowotnej? Może to być 99% zbycia. Dlaczego nie? I dlaczego można zmienić przedmiot działalności spółki? Czy mógłby pan minister to wytłumaczyć?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Mogę?)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

W naszym przekonaniu te zapisy są pewnego rodzaju kompromisem, który z jednej strony gwarantuje kontrolę nad tym wszystkim, z drugiej strony nie ubezwłasnowalnia zupełnie spółki.

(Senator Stanisław Karczewski: Mam pytanie, jeśli można.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak, proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Ministrze, chciałbym, żeby jednak odpowiedział pan konkretnie, bo to jest bardzo ważne i istotne. Jeżeli bowiem w wyniku tych zapisów dochodzi do takiej sytuacji, że 99% spółki, tak jak tu mówi pan Filip, będzie można zbyć bez tych zabezpieczeń, no to jest to, Panie Ministrze, nieporozumienie. Bardzo proszę, żeby pan odpowiedział konkretnie na to pytanie. To bowiem jest fundamentalna sprawa, prawda? Jeśli teoretycznie można zbyć 99% bez zgody 3/5 organu założycielskiego...

(Głos z sali: 3/4.)

(Głos z sali: 3/5.)

...3/5.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo, ale króciutko.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Rozumiem te zapisy jako zabezpieczające przed możliwością...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Łatwego zbywania.)

...łatwego zbycia.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

I tyle. Dobrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Ja tak to rozumiem.)

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo.

Senator Henryk Woźniak:

Tu są dwa progi, Panie Przewodniczący, w ust. 3 − 3/4, w ust. 4 − 3/5. Nie mam kompletu dokumentów i stąd moja wątpliwość, czy to jest błąd, czy tak miało być? Tak. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Proszę państwa, nie widzę więcej zgłoszeń do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania. Przypomnę, że ta poprawka była już przez nas przyjmowana.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej pierwszej? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta trzecia. Poprawka ma charakter redakcyjny.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

Pani Mecenas? Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej trzeciej?(11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Poprawka została jednogłośnie przyjęta.

Poprawka dwudziesta czwarta, redakcyjna.

Czemu nie głosujemy nad nimi łącznie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka dwudziesta czwarta uściśla zapis.

Bardzo proszę, Pani Mecenas, o wyjaśnienie na czym to uściślenie polega?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chodzi o to, że pominięto powołanie art. 13.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest. Mamy art. 12 lub 14 lub...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Art. 67...

(Brak nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę państwa, sprawa została wyjaśniona. Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (10)

Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem tej poprawki.

I ostatnia poprawka, dwudziesta piąta, redakcyjna.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

Pani Mecenas?

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej piątej? (11)

Poprawka została jednogłośnie przyjęta.

W ten sposób wszystkie poprawki do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zostały przegłosowane. Dziękuję bardzo.

Byłem do tej pory sprawozdawcą tej ustawy. Proponuję, abym dalej w imieniu komisji sprawozdawał. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że tak jest.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak. Jako wniosek mniejszości. Mamy dwa wnioski mniejszości... Wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy nie było.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Pan senator zgłasza, tak?)

(Senator Stanisław Karczewski: Nie zgłaszam.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Są dwa wnioski mniejszości, ale nie dotyczą odrzucenia ustawy.)

Dobrze. Ale czy w tej fazie mogą zgłosić?

(Głos z sali: Mogą.)

Jest wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. Dobrze. Przyjmujemy. Rozumiemy. Wpisujemy do protokołu. Nie ma problemu.

Proszę państwa, przystępujemy do...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Może jeszcze ustalmy, kto będzie sprawozdawcą wniosku mniejszości.)

Kto będzie sprawozdawcą wniosku mniejszości?

(Senator Stanisław Karczewski: Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to ja.)

Ależ oczywiście.

(Senator Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo.)

Kto ma takie kompetencje...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: I jeszcze do wniosku mniejszości numer siedem...)

Do wniosku mniejszości numer siedem... Jest prośba o oświadczenie, czy pani senator Fetlińska ma zgodę senatorów dwóch pozostałych na reprezentowanie tutaj stanowiska w sprawie tej poprawki. Dobrze mówię?

(Głos z sali: Do pozostałych senator Karczewski.)

Tak, ale mówimy, że ma pani senator zgodę pozostałych dwóch senatorów. Do protokołu to jest zgłoszone.

Możemy zatem uznać, proszę państwa, że prace nad poprawkami do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zostały zakończone.

Którą mamy teraz ustawę w kolejności? Nad którą pracujemy? Prawa pacjenta i rzecznika praw pacjenta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Szanowni Państwo, pracowaliśmy nad wprowadzeniem poprawek do ustawy i w opinii pani mecenas, której wierzymy, nie ma już konieczności opowiadania się w tym momencie za całością ustawy. Dobrze.

Teraz, proszę państwa, ustawa o prawach pacjenta.

Szanowni Państwo, poprawka pana senatora Karczewskiego. W art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "pacjent ma prawo do: pkt 1 − świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacjach ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń; pkt 2 − skierowania na leczenie poza granice kraju, którego koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli danego schorzenia nie można leczyć w Polsce".

Ministerstwo?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Jesteśmy przeciwni, jeżeli chodzi o przepis mówiący o tym, kiedy można kierować pacjenta. Jest to dookreślone w ustawie o świadczeniach i w koordynacji. Tak że nie ma tutaj potrzeby powtarzania tego.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję.

Pani Mecenas, od strony legislacyjnej?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Legislacyjnie, rzeczywiście, jest to materia ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan senator wnioskodawca.

Senator Stanisław Karczewski:

Jeśli tak, to ja może wycofam tę poprawkę. Jeśli tak państwo uważacie...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy ktoś chce przejąć poprawkę pana senatora Karczewskiego? W komisji nie widzę chętnego. Poprawka wycofana.

Poprawka druga. W art. 9 w ust. 7 po wyrazie: "terapeutycznego" dodaje się wyrazy: "w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego".

Ministerstwo?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Jesteśmy przeciwni, co już uzasadnialiśmy szeroko na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję.

Pani Mecenas? Od strony legislacyjnej nie widzi pani tutaj przeszkód.

Pan senator?

(Senator Stanisław Karczewski: Dziękuję.)

Ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie ma zgłoszeń.

Rzeczywiście, dyskutowaliśmy na ten temat. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej? (5)

Kto jest przeciw? (7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia, poprawka pana senatora Karczewskiego. W art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "prawo do poszanowania godności oznacza w szczególności zagwarantowanie pacjentowi szczególnej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej, nieograniczonego dostępu rodziny do pacjenta, jeżeli nie utrudnia to procesu leczenia innych pacjentów, oraz możliwości umierania w godnych warunkach".

Ministerstwo, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Nie chciałbym komentować, ale widzę pewną sprzeczność w tym zapisie. Jeżeli bowiem jest to nieograniczony dostęp rodziny do pacjenta i jeżeli to nie utrudnia procesu leczenia...

(Głos z sali: Leczenia pacjenta.)

W związku z tym, trudno, jesteśmy przeciwni aż takiemu zapisowi.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chce zabrać głos?

Pani Mecenas? Nie widzę chętnych... Jest pytanie?

Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Pytanie do pana senatora Karczewskiego.

Czy mógłby mi rozszerzyć określenie: "zagwarantowanie pacjentowi szczególnej opieki lekarskiej"? Chodzi mi o wyrażenia: "szczególnej".

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, tak to sformułowałem. Chciałem...

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Dobrze, a wyszło jak zwykle.)

...aby zapis dotyczący opieki lekarskiej był wzmocniony jeszcze określeniem: "szczegółowej".

(Senator Janina Fetlińska: Czy mogę?)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak, proszę bardzo.

Senator Janina Fetlińska:

Myślę, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, że mogę powiedzieć, co miał na myśli pan senator Karczewski. Wczoraj spotkałam się z byłym pacjentem... (Wesołość na sali)

Wczoraj spotkałam się z byłym pacjentem pana senatora Karczewskiego. Zwykłym pacjentem z wypadku, zwykłym człowiekiem, zwykłym robotnikiem, który mówił, że był otoczony tak szczególną opieką lekarską doktora Karczewskiego, że po ciężkim poparzeniu wyszedł ze szpitala, gdzie ordynatorem jest pan doktor Karczewski, w bardzo dobrym stanie. Wyrażał peany na jego cześć. A więc to jest ta szczególna opieka, dobra opieka. Dziękuję.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Szczególna opieka to znaczy dobra opieka lekarska i myślę, że to pan senator Karczewski miał na myśli. Człowiek był obcy, bez żadnych kontaktów, bez żadnej protekcji, zwyczajnie miał szczególną, dobrą opiekę lekarską i daj Boże żebyśmy wszyscy tak mieli. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Myślę... Szanowni Państwo, nie chcę komentować tej wypowiedzi.

Proszę państwa, mam wrażenie, że możemy przystąpić do głosowania, jeśli nie usłyszę jeszcze głosu...

Kto jest za przyjęciem poprawki trzeciej? (4)

Kto jest przeciwko? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czwarta, poprawka Komisji Zdrowia. W art. 25 w pkcie 1 lit. f, otrzymuje brzmienie: "w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody − nazwisko, imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania".

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Popieramy.)

Pani Mecenas? Nie ma uwag.

Czy są głosy w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? (12)

Jednogłośnie. Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta, poprawka Komisji Zdrowia. W art. 26a ust. 2 otrzymuje brzmienie: "po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Upoważnienie nie może nastąpić poprzez jego odnotowanie w dokumentacji poprzez jego − tu jest, moim zdaniem, błąd stylistyczny − upoważnienie może nastąpić poprzez jego odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta". Skrzypi mi to i zgrzyta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Polonista by tutaj spadł z krzesła, bo nie wiadomo o co chodzi. Kogo odnotowujemy, co odnotowujemy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale to tylko jego jest... jego jest osobowe, a...

Bardzo proszę, Panie Mecenasie:

(Głos z sali: Upoważnienie może być odnotowane w dokumentacji medycznej.

Tak jest, czyli można wykreślić... Upoważnienie może nastąpić poprzez odnotowanie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, słowo: "jego" jest niepotrzebne.

(Senator Stanisław Karczewski: Upoważnienie może być odnotowane...)

Nie. Upoważnienie może nastąpić poprzez odnotowanie w dokumentacji. Bez słowa: "jego".

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Panie Przewodniczący, przepraszam, czy mogę?)

Tak.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Według standardów przyjętych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i standardów ISO z różnych zintegrowanych systemów zarządzania, pacjent przychodząc do szpitala na leczenie, podpisuje różne dokumenty, między innymi, po pierwsze, wyrażenie zgody na autopsję, jeżeli nastąpi zgon. Czyli od razu zgadza lub się nie zgadza. Druga sprawa, upoważnia osoby, które mają być informowane o jego stanie zdrowia i mają wgląd w dokumentację na ten temat. Użycie słowa: "może" jest nie bardzo precyzyjne, bo on może albo nie może. Uważam więc osobiście, że w dokumentacji medycznej powinien znaleźć się taki zapis, bo to jest obowiązek.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Odnotowuje się. Ja proponuję zmienić redakcję zapisu w następujący sposób: "upoważnienie odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta".

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, oczywiście.

Proszę bardzo, Pani Minister.

Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Mam w swoim życiu doświadczenie dwuipółrocznej pracy w pracy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowałam się prawami pacjentów i osób niepełnosprawnych i chcę powiedzieć i zapytać każdego z tu obecnych, czy państwa doświadczenie nie jest takie właśnie, że ktoś, kto zapisuje pacjenta do szpitala, podtyka mu blankiet historii choroby i mówi: pan tu podpisze, pani tu podpisze. Nie jest tak, że jest to świadomie wyrażona zgoda na określone rzeczy, tylko po prostu zestresowany pacjent podpisuje na historii choroby, w miejscu gdzie mu każą to zrobić. Tak że, Panie Senatorze, nie zgodziłabym się, że to jest forma, która zachowuje prawa pacjenta, szczególnie w momencie, jeżeli piszemy ustawę o prawach pacjentach. Trzeba zadbać, żeby to była nie blankietowa zgoda, tylko świadomie wyrażona zgoda.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan senator Muchacki, bardzo proszę.

Senator Rafał Muchacki:

Proszę mi wytłumaczyć tylko jedną rzecz. Nie rozumiem bowiem tego właśnie sformułowania - jest upoważnienie i kto je odnotowuje? Jeżeli jest upoważnienie, to jak je odnotować? Jest upoważnienie, które jest podpisane przez pacjenta i jak można takie upoważnienie jeszcze odnotować? To są dla mnie dwa wykluczające się procesy. Pacjent składa upoważnienie, a ja co? Biorę je i odnotowuję to gdzieś w dokumentacji medycznej? Nie rozumiem tego. Pacjent składa upoważnienie i koniec, a nie, że jeszcze jest odnotowane. Na miłość boską, przecież dochodzimy do jakieś potworka językowego, prawda?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę, pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Rzeczywiście, powinniśmy mieć tylko pierwsze zdanie, dlatego że może być też taki przypadek, że rodzina pacjenta na przykład przedstawi upoważnienie notarialne i ono wcale nie będzie odnotowane w dokumentacji medycznej, a z punktu widzenia prawa będzie ważne. Czyli tylko pierwsze zdanie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jest zatem wniosek o wykreślenie zdania, zaczynającego się od słowa: "upoważnienie".

(Głos z sali: Autopoprawka komisji...)

To jest autopoprawka komisji.

Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący!

Chcę odpowiedzieć pani minister. Pani Minister, nie wiem, jakie pani ma obecnie rozeznanie w funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Nie jestem w stanie tego ocenić. Chcę jednak stwierdzić, że w ramach przyjęcia pacjenta do szpitala personel przyjmujący, pielęgniarka w izbie przyjęć, musi przeprowadzić pełen instruktaż informacyjny pacjenta na temat jego prawa i różnych obowiązków. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pacjent z zachowaną przytomnością, w pełni świadomy, jak pani określiła, miał coś podtykane do podpisu. To jest po prostu złe funkcjonowanie jednostki. Dziękuję.

(Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak: Przepraszam bardzo, Panie Senatorze...)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak:

Nie chodzi o to, żeby z kimkolwiek polemizować. Mówię o swoim doświadczeniu. Tworzycie państwo w tej chwili biuro rzecznika praw pacjenta, a ja w czymś, można powiedzieć, podobnym, tyle, że u rzecznika praw obywatelskich, pracowałam. To, o czym mówię, wynika z informacji, które właśnie wpływały w tamtym czasie − a nie było to dawno, bo to było w 2003 r. − do tegoż biura rzecznika praw pacjenta − jako jeden z przykładów na to, jak są traktowane prawa pacjenta. Tak że, naprawdę, nie jest to wyssane z palca, a wynika właśnie z pracy w jednostce, którą teraz państwo chcecie utworzyć jako oddzielny podmiot.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Myślę, że zgłaszamy wniosek − to jest, jak rozumiem, autopoprawka − by wykreślić zdanie drugie z ust. 2. Pkt b, skreśla się ust. 3, a w ust. 4 w pkcie 3 po wyrazie: "prokuratorom" dodaje się wyrazy: "lekarzom sądowym".

Szanowni Państwo, odbyliśmy dyskusję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

(Senator Rafał Muchacki: Czy mogę powiedzieć jedno zdanie?)

Bardzo proszę.

Senator Rafał Muchacki:

Proszę się nie gniewać, że zapytam jeszcze o jedną rzecz. Tu bowiem jest takie zdanie: "po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia". Rozpatrzmy taką możliwość, że jest pacjent, umiera albo jest nieprzytomny, no i przychodzi tam matka, żona, kochanka, obojętnie kto, i mówi, że jest upoważniona przez pacjenta. A my mówimy, że nie jest upoważniona przez pacjenta. I kto tu ma rację? To jednak musi być gdzieś na piśmie, prawda? Tutaj więc byłby jakiś prawny bubel. Spierałyby się dwie strony. To więc musi być na piśmie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Uwaga pana senatora jest słuszna...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Pan dyrektor.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Władysław Puzoń:

Wysoka Komisjo!

Otóż jest to poprawne sformułowanie, dlatego że kwestie upoważnień, oświadczeń woli są regulowane przez przepisy prawa cywilnego i skoro nie zastrzegamy żadnej formy, to może być każda dowolna, prawda? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Senator Janina Fetlińska:

Proponowałabym, żeby pozostawić z tej poprawki tylko w ust. 3 lit. c, że udostępnia się lekarzom sądowym dostęp do dokumentacji. Pozostałe zapisy skreśliłabym. Dziękuję bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jestem za pozostawieniem poprawki z pierwszym zdaniem w brzmieniu: "po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia". Pacjenci ubezpieczają się w różnych firmach ubezpieczeniowych, gdzie składają oświadczenie woli wglądu w dokumentację i po śmierci pacjenta jednostka ochrony zdrowia jest zobowiązana na tej podstawie udostępnić dokumentację do wglądu firmie ubezpieczeniowej.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Czyli drugie zdanie jest niepotrzebne.)

Drugie zdanie jest, moim zdaniem, niepotrzebne. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Przepraszam, wracam jeszcze do wypowiedzi pani senator Fetlińskiej i prośby, jak zrozumiałem, o przeredagowanie zapisu w lit. c.

Senator Janina Fetlińska:

Chodziło o pozostawienie lit. c, dlatego że dodaje się wyrazy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, lekarza sądowego. I to jest prawidłowe.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pozostaje. Ja myślałam, że będzie skreślona pierwsza część.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pkty b i c pozostają. Skreślamy drugie zdanie z ust. 2.

Wyczerpaliśmy chyba dyskusję. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki piątej z autopoprawką komisji? (11)

11 senatorów za. Jednogłośnie.

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami: szóstą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą i dwunastą należy poddać pod głosowanie łącznie. Są to poprawki pana senatora Karczewskiego, które dotyczą trybu powoływania rzecznika prawa pacjenta i odwoływania rzecznika praw pacjenta.

Czy pan senator Karczewski chce jeszcze dodać coś do tak skrótowego omówienia obfitej poprawki?

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Nie. Myślę, że zapis jest dosyć jednoznaczny, logiczny i nie budzi zastrzeżeń w sensie...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: W sensie legislacyjnym.)

...legislacyjnym i w sensie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Mogę dokończyć?

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak.)

Dziękuję bardzo.

W sensie zrozumienia poprawki przez nas wszystkich. Chodzi tu o sposób wybierania rzecznika praw pacjenta. Chcę w tej poprawce, aby rzecznik rzeczywiście był organem niezależnym. I to wszystko. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest. Tak też rozumiemy intencje.

Czy są tutaj jakieś legislacyjne problemy? Nie ma.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Szeroko dyskutowany problem. Jesteśmy przeciwni.)

Ministerstwo jest przeciw.

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie?

(Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak: Chcę zapytać, nie wiem czy do tego, ale na pewno w tym momencie...)

Tak? Proszę bardzo.

Proszę o włączenie mikrofonu, Pani Minister.

Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Gręziak:

Wśród podmiotów upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną, jest rzecznik praw pacjenta.

(Senator Stanisław Karczewski: Dobre pytanie.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pytanie jest...

(Senator Stanisław Karczewski: Będzie nowelizacja ustawy.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przystępujemy do głosowania, bo pytanie pani minister dotyczyło poprzedniej poprawki, nie tej poprawki, nad którą będziemy obecnie głosowali.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Janina Fetlińska: Może po wyrazach: "prokuratorach sądowych", dodać... Można?)

Poczekajcie. Nie ma już chyba możliwości zgłaszania poprawek na posiedzeniu komisji.

(Senator Janina Fetlińska: Nie, ale można tę poprawkę zgłosić i myślę, że w art. 26 lit. c. oprócz lekarzy sądowych dodać jeszcze rzecznika praw obywatelskich.)

Proszę państwa, otwieramy...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie, nie. Proszę państwa, poprawka piąta została przegłosowana.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przypominam, że jesteśmy w trochę innej fazie prac. Przystępujemy do głosowania nad poprawką szóstą.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, skończyliśmy dyskusję. Pani minister weszła, że tak powiem, w treść przyjętej już poprawki piątej. Było to w momencie, gdy zapowiadałem głosowanie nad poprawkami: szóstą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą i dwunastą.

Przystępujemy do głosowania...

Kto jest za przyjęciem poprawek pana senatora Karczewskiego? (5)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki zostały odrzucone.

(Senator Stanisław Karczewski: Wniosek mniejszości.)

Jest wniosek mniejszości. Kto go będzie referował?

(Senator Stanisław Karczewski: Ja.)

Pan senator Karczewski będzie referował wniosek mniejszości.

Proszę państwa, pomimo, że przeszliśmy już do...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wróćmy na chwileczkę do poprawki piątej, bo pani minister optowała tutaj za dopisaniem do lit. c rzecznika praw pacjenta. Nie taję, że jestem przeciwny dopisywania tego punktu, dlatego że z przepisów o rzeczniku wynika, że działa on na wniosek. Jeśli działa na wniosek, to także z upoważnienia. Tak że byłoby to niepotrzebne rozbudowywanie tego paragrafu.

Poprawka siódma, poprawka pana senatora Karczewskiego.

W art. 43 w pkcie 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkty 5 i 6 w brzmieniu... Chodziło tutaj o to, kim ma być rzecznik, że...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jakie wymagania. Bardzo dziękuję za doprecyzowanie.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Szeroko dyskutowaliśmy i jesteśmy przeciwni.)

Jest przeciw.

Pani Mecenas... Merytoryczna poprawka...

(Senator Stanisław Karczewski: Może wyjaśnię.)

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Ministrze, nie wiem, gdzie pan dyskutował na ten temat. Na pewno nie w senackiej Komisji Zdrowia. Powrócę do tematu, który był wielokrotnie przeze mnie podejmowany. Procedowaliśmy nad tymi ustawami tak krótko, że jeśli pan mówi, że gdzieś to było szeroko omawiane, to było to poza murami tego gmachu. Tak że nie można w ten sposób mówić, że to było szeroko konsultowane, że to było szeroko omawiane, że nad tym szeroko debatowano. To nie było ani szeroko omawiane, ani nad tym nie debatowano, ani nie było na ten temat w ogóle mowy. Nie mogę się zgodzić z takim określeniem, Panie Ministrze, że to było omawiane, konsultowane. Nie było.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Czy ja mogę...)

Jak skończę, to będzie pan minister się odnosił, bo być może coś na końcu powiem życzliwego.

Chciałbym, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, powiedzieć, że jest to poprawka mówiąca o tym, aby rzecznikiem był obywatel polski i obywatel, który wykazuje się wysokim autorytetem ze względu na swoje walory moralne i wrażliwość społeczną. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Dziękuję.

Jeszcze raz podkreślę, że pamięć mam chyba dobrą i na ten temat dyskutowaliśmy na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Podkreślę dlaczego jesteśmy przeciwni. Jeszcze raz to podkreślę. Jeżeli kandydat na rzecznika wykazuje się wysokim autorytetem, szczególnie ze względu na swoją olbrzymią wiedzę potrzebną do wykonywania tego zawodu, to przyjęcie na niego miary: ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną, jest trudne do dookreślenia. W związku z tym i tak zawsze ci, którzy będą decydować o jego powołaniu, będą brali pod uwagę całokształt zagadnienia i w tym momencie nie musi być to tak dookreślone.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy z punktu widzenia prawnego musimy zapisywać w ustawach, że rzecznik jest obywatelem polskim?

(Senator Stanisław Karczewski: Będę miał pytanie.)

Ale ja w tej chwili pytam, może pan chwilę poczekać?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Mogę?)

Tak bardzo, proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Patrząc na legislację w naszym kraju, na przykład również w przypadku ministrów też nie ma nigdzie dookreślenia, że minister musi być obywatelem polskim.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Przy rzeczniku praw dziecka też nie ma, tak?

(Senator Stanisław Karczewski: Właśnie mam pytanie, czy przy rzeczniku praw obywatelskich jest, czy nie ma...)

(Głos z sali: Przy rzeczniku praw dziecka takiego zapisu nie ma.)

Bo to dotyczy praw obywatelskich.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Słuchajcie, myślę, że przedyskutowaliśmy to i mamy jasny obraz. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Karczewskiego, poprawki siódmej?

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu?

Poprawka została odrzucona.

(Senator Stanisław Karczewski: Zgłaszam wniosek mniejszości.)

Dobrze.

Poprawka trzynasta. Poprawka pana senatora Karczewskiego. Tutaj chodzi o to, że jest obywatelem polskim... Myślę, że ten problem przed chwilą przedyskutowaliśmy. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)

Kto jest przeciw? (6)

(Senator Stanisław Karczewski: Wniosek mniejszości.)

Poprawka została odrzucona.

Jest wniosek mniejszości, bardzo proszę.

Poprawka czternasta, poprawka pana senatora Gruszki. Chodzi w niej o to, żeby rzecznik składał wyjaśnienia nie tylko Sejmowi, ale i Senatowi.

Ministerstwo?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

Poproszę o wypowiedź panią dyrektor Budziszewską. Ona uzasadni prawnie, dlaczego nie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Alina Budziszewska-Makulska:

Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na to, że zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm rzecznik jest powoływany przez prezesa Rady Ministrów. Rada Ministrów odpowiada przed Sejmem. Rzecznik składa swoje sprawozdanie Radzie Ministrów, a ta Sejmowi. W związku z tym wydaje nam się, że taka poprawka byłaby wątpliwa konstytucyjnie i niesystemowa.

(Senator Stanisław Gogacz: Mogę?)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak, proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:

Gdyby zastosować analogię z rzecznikiem prawa dziecka, to tam, z tego co pamiętam, taki zapis uwzględniliśmy. Z tym, że jest chyba taka różnica, że...

(Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Alina Budziszewska-Makulska: Inna ranga organu.)

...rzecznik praw dziecka nie jest powoływany przez Radę Ministrów.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Alina Budziszewska-Makulska:

I rzecznik praw dziecka, i rzecznik praw obywatelskich są rzecznikami konstytucyjnymi. Tutaj zaś, proszę zauważyć, jest kwestia tego, że to nie rzecznik składa sprawozdanie, tylko Rada Ministrów.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jak rozumiem, tego ustawowo nie możemy zapisywać.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki czternastej? (5)

Kto jest przeciw? (6)

Poprawka została odrzucona.

(Senator Stanisław Gogacz: Zgłaszam wniosek mniejszości.)

Jest wniosek mniejszości, proszę bardzo.

Poprawka...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, bo Rada Ministrów jest nadzorowana przez Sejm.

Poprawki: piętnasta, szesnasta i siedemnasta muszą być poddane pod głosowanie łącznie.

Wnioskodawca, bardzo proszę.

Jest pan senator Klimowicz?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słuchajcie, pan senator Krajczy, chce być... Do poprawki czternastej. Dobrze.

Poprawki: piętnasta, szesnasta i siedemnasta dotyczą przeredagowania art. 59. Pytam wobec tego ministerstwo... Wnioskodawca nie chce.

(Senator Paweł Klimowicz: Potem, potem.)

Ministerstwo?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

To jest poprawka pana senatora Klimowicza. My już na ten temat rozmawialiśmy. Mówiliśmy w ten sposób, że rozstrzyganie sporów zbiorowych jest określone w ustawie o rozstrzyganiu sportów zbiorowych. Niemniej jednak rząd w tej sprawie nie zajmuje stanowiska. Był to postulat stowarzyszenia "Primum Non Nocere" i pozostawiamy to do decyzji państwa senatorów.

Mamy tylko jedną uwagę prawną, jeżeli chodzi o art. 59 ust. 1 pkt 2. Stwierdzone prawomocnym... nie wyrokiem, ale może być: orzeczeniem sądu. To jest poprawka legislacyjna. Nie musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem, może być orzeczeniem sądu. Tak jest bardziej poprawnie legislacyjnie.

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Czy mogę, Panie Przewodniczący?)

Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Mam pytanie odnośnie do poprawki siedemnastej, która jest poddana pod głosowanie w bloku poprawek. Tam jest zapis: "rzecznik nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub organizatora strajków, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500 tysięcy zł w przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji, o których mowa itd.".

(Głos z sali: Bez sensu.)

Na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych albo organizatora strajku. To są, moim zdaniem, dwie sprzeczności. Rzadko się zdarza, żeby podmiot udzielający świadczeń organizował strajk. Dziękuję.

(Głos z sali: Głosujemy przeciwko.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan Filip, proszę bardzo.

Doradca NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

To jest chyba jakaś pomyłka. Ministerstwo już podkreśliło, że jest pewna procedura zanim dojdzie do strajku. Trzeba ją zrealizować. W poprawce piętnastej, w ostatnim tiret, strajk miałby na celu, tak to rozumiem, pozbawienie pacjentów praw albo ograniczenie tych praw. Nie znam takiego strajku przeciw pacjentom. Wręcz odwrotnie, to w obronie pacjentów...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

I jeszcze poprawka siedemnasta...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jaka jest tego idea? Proszę państwa, to nie jest tak, że wychodzi jakiś związkowiec i mówi: jestem organizatorem strajku. To jest decyzja kolegialna. Na organ kolegialny związku zawodowego nakłada się w takim razie tę karę i jak się taką karę egzekwuje?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiemy. Dobrze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy pan senator wnioskodawca podtrzymuje...

(Senator Paweł Klimowicz: Tym razem się nie wycofam. Podtrzymuję poprawkę.)

Dobrze.

Kto jest za przyjęciem poprawek: piętnastej, szesnastej i siedemnastej? (1)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Poprawki zostały odrzucone.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy pracę nad poprawkami do ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta.

Teraz przystępujemy do pracy...

(Głos z sali: Kto sprawozdawcą?)

Aha, przepraszam bardzo. Poprzednio sprawozdawcą był pan senator Okła i proponuję, by to był nadal pan senator Okła.

Czy są jakieś inne propozycje?

Były wnioski mniejszości i po drodze wskazywaliście państwo na tych, którzy chcą je zgłaszać. Tak że tę sprawę mamy załatwioną.

Obecnie, proszę państwa, przystępujemy do poprawek nad ustawą o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.

Jest wniosek mniejszości komisji o odrzucenie ustawy. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Jesteśmy przeciwni takiemu zapisowi.)

Dobrze.

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie?

Pan senator Pawłowicz, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Jestem przeciwny temu wnioskowi, Panie Przewodniczący i proszę państwa, ponieważ uważam, że ta ustawa jest dobrą ustawą. Idzie w dobrym kierunku, likwiduje niezasadne przywileje pewnych grup zawodowych w ochronie zdrowia. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo, pani senator Fetlińska.

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję bardzo.

Jestem za odrzuceniem ustawy, ponieważ ta ustawa, niestety, wręcz ograbia pracowników z praw, które po prostu im się należą, nie dając nic w zamian. Jeślibyśmy na przykład procedowali tak, że pracownicy mają większą liczbę godzin pracy, ale dostają za to większe apanaże, to jest to zrozumiałe, ale jeśli nie otrzymują nic w zamian i nie otrzymują także lepszych warunków pracy, bo to nie dzieje się automatycznie, to po prostu jest to dla pracowników niemotywujące, antymotywujące. Podtrzymuję wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę państwa, myślę, że możemy przystąpić zatem do głosowania.

Czy pani mecenas ma uwagi? Nie ma. Oczywiście, że nie.

Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (5)

Kto jest przeciwko temu wnioskowi? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Wniosek został odrzucony.

Proszę państwa, są poprawki.

Poprawka pierwsza. Poprawki: pierwszą, trzecią, siódmą należy poddać pod głosowanie łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką siedemnastą do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Konsekwencją przyjęcia poprawki pierwszej jest konieczność dokonania zmiany w art. 4 ustawy o pracownikach zakładu opieki zdrowotnej oraz w art. 80 i art. 92 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Jak rozumiem, art. 3 jest próbą podtrzymania dotychczasowych rozwiązań w zakresie czasu pracy.

Ministerstwo...

Pani Mecenas, proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chcę, żeby było jasno powiedziane, że przyjęcie tych poprawek oznacza wykluczenie głosowania nad poprawką do ustawy - Przepisy wprowadzające... przepisów przejściowych dotyczących pewnych grup...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Zawodowych.)

...zawodowych.

Oznacza to, że po prostu ta poprawka nie będzie poddana pod głosowanie, gdyż została wykluczona.

Chcę jeszcze powiedzieć, że ta poprawka jest, niestety, obarczona wadą dotyczącą art. 4 ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ art. 3 przedstawiony w poprawce ma związek z art. 4. Tej modyfikacji art. 4 nie dokonano, tak więc ta poprawka jest obarczona wadą i należałoby również dopracować w tym zakresie przepisy wprowadzające, czego tutaj nie mamy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Mamy zatem dosyć jasny obraz sytuacji. Możemy przystąpić do głosowania.

Kto z pań i panów jest za przyjęciem... Jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Czy ktoś jeszcze zgłaszał się do głosu?

Pan senator Pawłowicz, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Mam pytanie do państwa senatorów wnioskodawców. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w art. 3 pkt 2 wykreśliliście państwo pracowników administracyjnych?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Przedstawiciel wnioskodawców.

Senator Janina Fetlińska:

Rzeczywiście, jest to chyba przeoczenie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję.

Pan Filip.

Doradca NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Przepraszam, Panie Przewodniczący. Nie zgadzam się tutaj z kształtowaniem merytoryki przez Biuro Legislacyjne. Taka poprawka w tej wersji była wnioskiem mniejszości i legislatorzy sejmowi nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń. Trudno mi się z tym zgodzić, jeżeli równorzędni legislatorzy nie zgłaszali zastrzeżeń. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

To już jest, delikatnie mówiąc, wchodzenie w...

Proszę państwa, myślę, że wyjaśniliśmy sobie tutaj zdania. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Możemy przystąpić do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek: pierwszej, trzeciej i siódmej? (5)

Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (6)

Czy ktoś się wstrzymał od głosu?

Poprawki: pierwsza, trzecia, siódma zostały odrzucone.

Poprawka druga. Poprawka Komisji Zdrowia. Mówi ona o tym, że pracodawca może pokryć koszty szkolenia.

Pani Mecenas, proszę bardzo, bo to jest legislacyjna kwestia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chodzi o koszty doskonalenia zawodowego. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm mówi o tym, że koszty ponosi osoba odbywająca kurs. Rozumiem, że przy takiej redakcji...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Dopuszcza się.)

Pracodawca może pokryć koszty, ale nie musi. Jeśli będzie chciał. Ale też może nie w całości. To może również być pomiędzy pracodawcą a pracownikiem...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Czy to słowo "także" jest...)

W tym momencie tak można interpretować takie brzmienie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czyli zdaniem legislatorów powinno być to słowo "także". Dziękuję bardzo.

Czy są głosy w tej sprawie?

(Głos z sali: Słowa "może także".)

Pan senator Pawłowicz.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Popieram jak najbardziej tę poprawkę, szczególnie, że w dalszej części tego artykułu jest zapis w brzmieniu: "w zakresie specjalności i kwalifikacji niezbędnych dla zakładu opieki zdrowotnej". Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze raz, bo jest nas więcej.

Kto jest za? (11)

Jedenaście osób za. Wszyscy za.

Poprawka została przyjęta.

Poprawki: czwarta, piąta i szósta mają być poddane pod głosowanie łącznie. Są to poprawki Komisji Zdrowia. Prolongują istniejące dotychczas uregulowania związane z dodatkami za wieloletnią pracę, wysługą lat, nagrody jubileuszowe itd. Jest to poprawka, której celem jest uspokojenie obaw pracowników w trakcie przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa.

Pani Mecenas? Bez zastrzeżeń.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski: Popieramy.)

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie?

Proszę bardzo.

Doradca NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja się nie zgadzam, że to jest pakiet socjalny. Po pierwsze, tak czy inaczej jest to ustalane na poziomie zakładu. Są przepisy prawa pracy na poziomie zakładu. A po drugie, państwo rozszerzyli tutaj katalog istniejący. Nie robicie, za przeproszeniem, żadnej łaski. To tak w tej chwili jest. To nie jest specjalny przywilej, jakiś specjalny ukłon.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To tak w tej chwili jest.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Rozumiemy pana...)

To się decyduje na poziomie zakładu, a nie na poziomie Sejmu. Jeśli Sejm skreśli, to pracodawca też może... To nie jest żaden ukłon. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Różnimy się tutaj w opiniach, ale...

Bardzo proszę, pan senator Pawłowicz.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Uważam, że w tym momencie robimy bardzo duży krok w kierunku pracowników, ponieważ w statucie spółki kapitałowej taki zapis nie istnieje. Jeżeli na poziomie ustawy dokonujemy takiego zapisu, to właśnie dla dobra wszystkich pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania, trochę dziwiąc się stanowisku związkowca, ale przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki...

(Głos z sali: Wniosek mniejszości.)

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę państwa, poprawka numer...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wszystkie poprawki, proszę państwa. Na tym zakończyliśmy pracę nad poprawkami.

(Głos z sali: Jeszcze siódma poprawka.)

(Głos z sali: Była już poddana pod głosowanie.)

Nad poprawkami: pierwszą, trzecią i siódmą głosowaliśmy łącznie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie szkodzi. Rozumiem.

Był wniosek mniejszości?

(Głos z sali: Tak, był.)

(Głos z sali: Był przy pierwszych poprawkach.)

Dobrze. Sprawozdawcą mniejszości będzie pani senator Fetlińska. Sprawozdawcą komisji był do tej pory pan senator Pawłowicz i, jak rozumiem, dalej będzie sprawozdawał.

Proszę państwa, na tym zakończyliśmy prace nad...

(Głos z sali: Przepraszam bardzo, wniosek mniejszości dotyczy odrzucenia, czy tego...)

Wniosek mniejszości dotyczy odrzucenia ustawy. I czego jeszcze? Tylko tu się zgłaszaliście.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Do czego?

(Głos z sali: Do wniosku mniejszości.)

Do których poprawek?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czyli pierwsza, trzecia i siódma, tak?

(Senator Janina Fetlińska: Tak.)

Dobrze.

(Głos z sali: I wniosek o odrzucenie ustawy.)

I wniosek o odrzucenie. Dobrze.

(Głos z sali: Pani senator Fetlińska jest sprawozdawcą mniejszości.)

Tak jest, proszę państwa, przystępujemy do pracy. W ustawie o konsultantach poprawek nie było? To ostatnia ustawa?

(Głos z sali: Ustawa wprowadzająca.)

Ustawa wprowadzająca... Proszę państwa, mamy jeszcze poprawki do ustawy wprowadzającej.

Jest wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy.

Czy ktoś chce się wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, tak. Proszę o jedną chwilę.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania.

Kto jest za odrzuceniem ustawy? (5)

Kto jest przeciw? (6)

Wniosek został odrzucony.

(Senator Janina Fetlińska: Wniosek mniejszości.)

Jest zgłoszony wniosek mniejszości. Kto będzie referował wniosek mniejszości? Pan senator Gogacz czy pani senator Fetlińska?

(Głos z sali: Senator Gogacz.)

Dobrze. Tylko przypominam państwu, że w ramach trzeciego czytania tak naprawdę raczej nie mówi się dużo.

Jedziemy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poprawka pierwsza...

(Senator Stanisław Karczewski: Tyle ile potrzeba i ile ma się czasu. Według regulaminu dwadzieścia minut...)

(Głos z sali: Tak jest, trzeba wykorzystać.)

Tak, oczywiście. Pamiętamy.

Proszę państwa, nad poprawkami: pierwszą, piętnastą, osiemnastą, dwudziestą szóstą, dwudziestą siódmą, trzydziestą pierwszej, trzydziestą drugą i trzydziestą siódmą należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza poddanie pod głosowanie poprawki szesnastej.

Poprawka pierwsza. Ustawa z 21 października 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem art. 36, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. To jest opóźnienie o rok, tak?

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Jesteśmy, Panie Przewodniczący, przeciwni.)

Dobrze. To była poprawka pierwsza.

Poprawka piętnasta, jako że głosujemy nad tymi poprawkami łącznie, podobnie dotyczy czasu. Te poprawki, jak rozumiem, zmierzają do wydłużenia okresu dotychczasowych regulacji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, 2019, 2020. O dziesięć lat. I są jeszcze wreszcie poprawki: dwudziesta szósta, dwudziesta siódma. Podobnie wydłużanie czasu...

Ministerstwo?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Panie Przewodniczący, podtrzymujemy te zapisy, które są w pierwotnej wersji. Jesteśmy przeciwni tej poprawce.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czyli jesteście przeciwni.

Czy ktoś chce się wypowiedzieć w tej sprawie?

(Senator Stanisław Karczewski: Jeśli można, Panie Przewodniczący.)

Tak, proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę Wysoką Komisję o przyjęcie tych poprawek. Spowoduje to wydłużenie czasu funkcjonowania SP ZOZ tak, aby bardziej... rozsądniej przyjrzeć się reformie służby zdrowia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Jeszcze...)

Tak, pan senator Pawłowicz.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Zgłaszam głos przeciwny, ponieważ uważam, że dwuletnie vacatio legis jest wystarczające do przygotowania zmian restrukturyzacyjnych i organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej i rozpoczęcia funkcjonowania w nowej organizacji. Na te działania czekają samorządy, na te działania czekają również dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej. Gdybyśmy dzisiaj nie procedowali nad tymi ustawami, gdyby medialnie one nie były już wcześniej zapowiedziane, to sądzę, że dzisiaj mielibyśmy nie sześćdziesiąt pięć czy siedemdziesiąt zakładów przekształconych, ale dwa- czy trzykrotnie więcej. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek: pierwszej, piętnastej i osiemnastej, dwudziestej szóstej, dwudziestej siódmej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej drugiej i trzydziestej siódmej? Kto jest za? (5)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki zostały odrzucone.

(Senator Stanisław Karczewski: Wniosek mniejszości.)

Jest wniosek. Kto będzie go referował? Senator Karczewski wniosek mniejszości.

Proszę państwa, przystępujemy do poprawki drugiej, poprawki Komisji Zdrowia. To jest, proszę państwa, dodanie słowa: "dodatkową", czyli poprawka uściślająca.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Jesteśmy za tą poprawką.)

Ktoś chce się wypowiedzieć? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki drugiej? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Wszyscy za. Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia, poprawka pana senatora Karczewskiego. Skreśla się art. 30.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie była.

(Głos z sali: Przy ustawie o ZOZ.)

Aha, przy ustawie o ZOZ.

(Głos z sali: Była głosowana przy ZOZ.)

Przy ZOZ. Rozumiem. I poprawka została odrzucona. Głosowaliśmy nad nią podczas głosowań nad ustawą o ZOZ. Została odrzucona.

(Głos z sali: Jak również trzydziesta.)

Od razu chcę powiedzieć, że odrzucona jest także poprawka trzydziesta. Rozstrzygnęliśmy to, pracując nad ustawą o ZOZ. Tak że od razu może sobie odnotujmy, że poprawka trzydziesta była już poddana pod głosowanie.

(Senator Stanisław Karczewski: To ja wycofuję tę poprawkę, Panie Przewodniczący.)

Ona już jest przegłosowana, to nie wiem...

(Senator Stanisław Karczewski: Ale to jest inna ustawa.)

Moim zdaniem tutaj nie bardzo można...

Panią mecenas proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Ta poprawka była merytorycznie związana z poprawką trzynastą do ustawy o ZOZ. Poprawka trzynasta została nie przyjęta. Między tymi poprawkami zachodzi...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Teraz już nie jest to czas na...)

Jest w regulaminie takie uregulowanie, które mówi o takim właśnie głosowaniu, gdy między poprawkami istnieje związek. Dlatego więc ta kwestia została już w tej chwili rozstrzygnięta.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozstrzygnięta. Dobrze.

Poprawka czwarta jest doprecyzowująca...

(Głos z sali: Redakcyjna.)

Poprawka redakcyjna.

Pani Mecenas? Czy są głosy w sprawie tej poprawki? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

(Głos z sali: Której?)

Czwartej.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta. To są legislacyjne...

(Głos z sali: Inne odesłania.)

Inne odesłania.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

Ktoś chce zabrać głos? Nie widzę.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (11)

Kto jest przeciw?

Jednogłośnie. Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta.

(Senator Stanisław Karczewski: Terminologiczna.)

Terminologiczna. Zastępuje się słowa "szkoły wyższe" słowem "uczelnie".

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy, Panie Przewodniczący.)

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Poprawka siódma dodaje, rozszerza odniesienie o wyrażenie "i szósty".

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy.)

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Wszyscy za?

(Głos z sali: Pan senator?)

(Senator Stanisław Karczewski: Ja jestem za.)

(Głos z sali: Za.)

Wszyscy za. Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma. Dodaje się art. 55a w brzmieniu... Ona jest...

(Senator Stanisław Karczewski: Uściślająca.)

Ministerstwo?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Art. 55a. Poprawka doprecyzowująca. Wydłuża termin obowiązywania rozporządzeń o dwanaście miesięcy, czyli daje dłuższy czas na spokojne przygotowanie następnych rozporządzeń.

Pani Mecenas ma jakieś uwagi?

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Muszę to powiedzieć, że może być wątpliwość, czy ta poprawka nie przekracza zakresu dopuszczalnych zmian. O tym, oczywiście, decyduje Sejm i ocenia związek tej poprawki z materią ustaw. Ten związek, w moim przekonaniu, istnieje. Jednakże taka wątpliwość może po prostu być gdzieś podniesiona i o tym tylko chciałam powiedzieć.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiemy. Dobrze.

Czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki ósmej? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka została przyjęta.

Proszę państwa, poprawki: dziewiątą i trzynastą należy poddać pod głosowanie łącznie.

(Głos z sali: Ja myślałem, że były poddane pod głosowanie.)

One nie były głosowane przy ustawie o ZOZ?

(Głos z sali: Nie.)

Nie.

Proszę państwa, przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką dziesiątą. Pan senator Andrzejewski proponuje, by zamiast umarzania były zamiany na udziały w spółkach. Taka jest intencja poprawki dziewiątej. W poprawce trzynastej podobnie. Dotyczą kwestii umarzania zobowiązań.

Pan senator Andrzejewski... Pan senator Pawłowicz, proszę. Ale najpierw zapytamy ministerstwo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Panie Przewodniczący, jesteśmy przeciwni tej poprawce.)

Dziękuję bardzo.

Pani mecenas ma uwagi merytoryczne? Nie ma.

Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Mam pytanie, Panie Przewodniczący. Czy przy takim skonstruowaniu tego zapisu, dotyczącego zobowiązań przy rachowaniu na udziały w spółce utworzonej w wyniku komercjalizacji, nie powinien być on uściślony, kto mógłby ewentualnie nabywać te udziały?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Nie. To są ci, którzy mają zobowiązania. To jest intencja...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest akurat dosyć jasne.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wierzyciele.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

...izba skarbowa byłaby udziałowcem. To jest bardzo dobra...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Izba skarbowa.

Pan senator Karczewski.

(Senator Stanisław Karczewski: Ja miałem to samo pytanie. Tak że dziękuję bardzo.)

Wyjaśniliśmy więc sobie tutaj wątpliwości. Myślę, że możemy głosować.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiątej i trzynastej? (0)

Kto jest przeciwko przyjęciu tych poprawek? (11)

Wszyscy przeciwko przyjęciu tych poprawek.

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka dziesiąta.

(Głos z sali: Też redakcyjna.)

Redakcyjna.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie zgłaszamy zastrzeżeń.)

Ktoś chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziesiątej? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka jedenasta nadaje nowe brzmienie art. 62. Jest to poprawka komisji zakładowej... przepraszam, Komisji Zdrowia. (Wesołość na sali)

Stary solidaruch ze mnie wyłazi.

Chodzi tutaj o te przepisy, które wskazują w jaki sposób samorządy, które wcześniej przekształciły szpitale w spółki prawa handlowego, mogą skorzystać ze wsparcia publicznego.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy tę poprawkę.)

Czy pani mecenas ma uwagi? Nie. Dziękuję.

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki jedenastej? (6)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwunasta. Poprawka Komisji Zdrowia. Ma charakter redakcyjny.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Nie, nie zgłaszamy zastrzeżeń do tej poprawki.)

Pani Mecenas? Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej poprawki? Nie widzę zgłoszeń.

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki dwunastej? (11)

Poprawka została jednogłośnie przyjęta.

Poprawkę trzynastą poddaliśmy pod głosowanie razem z poprawką dziewiątą.

Poprawka czternasta. Poprawka pana senatora Karczewskiego, która mówi o tym, by bank nie pobierał opłaty prowizyjnej, a koszty czynności miałby ponosić budżet państwa.

Ministerstwo?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Panie Przewodniczący, nie możemy poprzeć tej poprawki. Te zapisy byłyby niezgodne z prawem bankowym. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękujemy.

(Głos z sali: Chyba nie możemy.)

Pani Mecenas?

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej poprawki?

(Senator Stanisław Karczewski: Bardzo dobra poprawka.)

(Głos z sali: Bardzo dobra, tylko niezgodna z prawem. Niestety.)

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki czternastej? (5) (Wesołość na sali)

Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki?

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Proszę o reasumpcję.)

(Głos z sali: Reasumpcję?)

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Przepraszam, ja się pomyliłem.)

Dobrze. Reasumpcja.

Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Karczewskiego? (5)

Kto jest przeciw? (6)

Nikt się nie wstrzymał. Poprawka została odrzucona.

Poprawka szesnasta.

(Głos z sali: Uściślająca.)

Jest to, proszę państwa, poprawka uściślająca.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy tę poprawkę.)

Pani Mecenas? Czy ktoś chce się wypowiedzieć w sprawie poprawki szesnastej?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Była. Głosowaliśmy. Piętnastka była w bloku poprawek.)

Tak, była poddana pod głosowanie w bloku poprawek. Ale mówimy o poprawce szesnastej. Czy ktoś chce się wypowiedzieć w sprawie poprawki szesnastej? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki szesnastej? (11)

Jednogłośnie. Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemnasta nie była poddana pod głosowanie.

(Głos z sali: Nie, nie. Nie była.)

Nie była. Jest to poprawka pani senator Fetlińskiej i pana senatora Kraski. Wydłuża okres... opóźnia przekształcenia o dwa lata.

(Senator Janina Fetlińska: Nie, nie opóźnia.)

Nie?

(Głos z sali: Wydłuża okres przejściowy dla...)

(Głos z sali: Dla pracowników.)

(Głos z sali: Do wymiaru czasu pracy.)

Aha, rozumiem. Przepraszam. Chciała zabrać głos pani senator Fetlińska, ale może najpierw zapytamy o opinię ministerstwo.

(Senator Janina Fetlińska: To może ja jeszcze uzasadnię, a pan minister może się ustosunkuje.)

Bardzo proszę.

Senator Janina Fetlińska:

Bardzo bym chciała przekonać państwa senatorów i pana ministra do tej poprawki, dlatego, że wniosek "Solidarności", który przejęłam − ażeby czas pracy w pracowniach z zagrożeniami typu promieniowanie jonizujące czy patomorfologia był wydłużony − państwo odrzuciliście. Mocno się nie upierałam, bo stwierdziłam, że rzeczywiście może tutaj państwo w dalekosiężnej polityce macie na uwadze to, że te pracownie będą lepiej doposażone, nie będą już tak groźne dla zdrowia pracowników. W tym przypadku moim zamiarem jest przekonanie państwa, że trzy lata to jest w sam raz okres, żeby dokonać przekształceń, a potem jeszcze przez rok mieć możliwość uzupełnienia sprzętu, urządzeń, tak żeby stworzyć zdrowe środowisko pracy. Te trzy lata są po prostu niezbędne. Myślę, że ten rok to jest za mało. Rok po przekształceniach to jest, wydaje się, wystarczający okres, żeby jednak stworzyć lepsze warunki. Byłoby to wyjście naprzeciw pracownikom, którzy pod tym względem mają naprawdę bardzo duże oczekiwania. Wnoszę do pana ministra i do panów senatorów, żeby zechcieli przyjąć tę poprawkę. Ona naprawdę służy i pracownikom, i służy również pokojowi społecznemu. Myślę, że należy dać czas i dyrektorom tych spółek, i pracownikom, na bezkolizyjną zmianę. Bardzo o to proszę.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan senator Pawłowicz, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Wyrażę głos sprzeciwu wobec tej poprawki, dlatego że wydłużanie o rok przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową jest niefortunnym rozwiązaniem dla managementu, dla organizacji, która będzie się tworzyła w tym momencie. Proszę o odrzucenie tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ministerstwo? Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Panie Przewodniczący, pozostajemy przy pierwotnej wersji. Jesteśmy przeciwni.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czyli jesteście przeciw tej poprawce.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Tak.)

Dobrze.

Pani Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chcę tylko przypomnieć, że ta poprawka może być poddana pod głosowanie, ponieważ wnioski do ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej nie zostały przyjęte, a więc można głosować nad tą poprawką. Jednakże gdyby wniosek mniejszości do ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej został przyjęty w głosowaniu w Senacie, to ta poprawka będzie wykluczona.

(Senator Rafał Muchacki: Jeszcze ja poproszę o głos.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo, pan senator Muchacki.

Senator Rafał Muchacki:

Chcę jeszcze z własnego punktu widzenia powiedzieć dlaczego uważam, że to jest zła poprawka. Chociażby dlatego, że ona nie służy pacjentom. Dlatego, że na przykład w zakładach radioterapii jest w tej chwili absolutnie najnowocześniejszy sprzęt w Polsce, najnowocześniejszy, a są bardzo duże kolejki do napromieniania chorób nowotworowych. Odkładanie więc ciągle tych zmian jest po prostu szkodliwe dla pacjentów. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Myślę, że w ten sposób przedyskutowaliśmy tę poprawkę i możemy głosować.

Kto jest za przyjęciem poprawki siedemnastej? (5)

(Głos z sali: Za przyjęciem?)

Kto jest przeciwny przyjęciu tej poprawki? (6)

Poprawka została odrzucona.

(Senator Janina Fetlińska: Wniosek mniejszości zgłaszam.)

Jest wniosek mniejszości.

(Głos z sali: Dziewiętnasta.)

Poprawka dziewiętnasta, bo osiemnasta była poddana pod głosowanie w bloku poprawek.

W art. 81 ust. 2 - to jest poprawka pana senatora Karczewskiego - w zdaniu wstępnym po wyrażeniu: "w ust. 1" dodaje się wyrazy: "jest zawarcie porozumienia z pracownikami SP ZOZ zawierające w szczególności pakiet socjalny oraz".

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Jesteśmy przeciwni.)

Dziękuję bardzo.

Pani Mecenas? Bez uwag.

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej poprawki? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewiętnastej? (5)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta.

(Głos z sali: Wniosek mniejszości.)

Jest wniosek mniejszości. Dobrze.

Proszę państwa, poprawka dwudziesta precyzuje...

(Głos z sali: Poprawka uściślająca.)

Ona rzeczywiście uściśla terminologię używaną przy przekształceniach.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy tę poprawkę.)

Pani Mecenas?

Czy są uwagi do tej poprawki? Nikt nie chce zabrać głosu. Przystępujemy zatem do głosowania. Jest to poprawka Komisji Zdrowia.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawki: dwudziestą pierwszą, dwudziestą drugą, dwudziestą ósmą należy poddać pod głosowanie łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką dwudziestą trzecią. Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie zmiana w art. 80 ust. 1 pkt 1 polegająca na zastąpieniu wyrazów "w art. 81, 89" wyrazami "art. 81, 90".

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Dla przyśpieszenia i objaśnienia. Istotna jest tu poprawka dwudziesta druga, dotycząca art. 86. Ona jest konkurencyjna w stosunku do poprawki dwudziestej trzeciej, ponieważ jest bardziej doprecyzowana i uściślona. Przyjęcie tej poprawki wyklucza poprawkę dwudziestą trzecią zaproponowaną przez komisję. Poprawki: dwudziesta pierwsza, dwudziesta piąta i dwudziesta ósma to są konsekwencje, w których odsyłano do art. 86 i gdyby te poprawki zostały przyjęte, to modyfikacja musi być tego rodzaju, że po prostu art. 91 zostanie skreślony. Trzeba go po prostu usunąć.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiem.

Ministerstwo?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Panie Przewodniczący, były dyskusje dotyczące wniesienia aportem dzierżawy do spółki...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Pamiętamy.)

One budziły wątpliwości. Te poprawki wyjaśniają sprawę. Nie ma takiej możliwości wniesienia... W związku z tym popieramy te poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tych poprawek? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania nad poprawkami: dwudziestą pierwszą, dwudziestą drugą, dwudziestą piątą i dwudziestą ósmą.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Poprawki zostały przyjęte. Wyklucza to głosowanie nad poprawką dwudziestą trzecią.

Przystępujemy do poprawki dwudziestej czwartej. To jest poprawka pana senatora Karczewskiego, który proponuje, by 15% zostało przekazane pracownikom w formie akcji.

Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Jesteśmy przeciwni, Panie Przewodniczący.)

Pani Mecenas?

Pan senator Pawłowicz.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Pakiet ustaw, które procedujemy... W spółce kapitałowej, która ma prowadzić zakład opieki zdrowotnej, majątek nieruchomości, gruntu i budynków spółka będzie dzierżawić. Zgodnie z przyjętymi wcześniej poprzednimi poprawkami nie będzie nawet mogła aportem wprowadzać do innych podmiotów... W związku z tym − poprawka dwudziesta czwarta, nad którą debatujemy − jeżeli mamy dawać 15% majątku spółki, to pytam: od czego? Od urządzeń ruchomych? Od USG, gdzie spółka będzie musiała robić odpis amortyzacyjny i odtwarzać majątek ruchomy. Inaczej bowiem nie będzie mogła funkcjonować, nie będzie mogła udzielać świadczeń zdrowotnych. Jestem przeciwny tej poprawce. Dziękuję.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, nie widzę zupełnie związku z tą poprawką i pana stwierdzeniami. Rozumiem, że pan jest przeciwny takiemu zapisowi, ale to nie ma zupełnie żadnego znaczenia i żadnego związku, dlatego, że mówimy o tym majątku, który jest majątkiem spółki kapitałowej i chcemy, żeby pracownicy mogli być właścicielami 15%. I to jest chyba bardzo logiczne. Nie widzę żadnego związku z tym, o czym pan mówił.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan senator Gogacz chciał zabrać głos.

Senator Stanisław Gogacz:

Jeżeli chodzi o uzasadnienie pana senatora Pawłowicza, to ono nie jest adekwatne w przypadku spółek kapitałowych, gdzie majątek trwały jest przejęty w formie własności. Mówiłem o tych spółkach, o ZOZ, które zostały przekształcone na majątku PKP. W związku z tym, czy z takiego majątku, który jest trwały, pracownicy mogliby otrzymać te 15%...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Woźniak.

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Chciałbym mieć pytanie do panów ministrów, bo to mnie bardzo intryguje. Nie kapitalizujemy dzierżawy. Mówiliśmy o tym, że to jest nie do zrobienia. Nie wnosimy majątku trwałego do spółki. Czy była próba wyszacowania na konkretnym przykładzie, na jakimkolwiek istniejącym ZOZ, początkowego kapitału zakładowego spółki po przekształceniu? Czy była próba zrobienia takiej analizy? Bo to mnie bardzo ciekawi. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Dziękuję bardzo.

Czy panu senatorowi chodzi o wartość majątku ruchomego, który by posiadał...

(Senator Henryk Woźniak: Chodzi o kapitał zakładowy, a więc to, co będzie stanowić kapitał na otwarciu spółki po przekształceniu.)

Bardzo proszę, Pani Mecenas, gdyby mogła mi pani pomóc, bo...

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia Alina Budziszewska-Makulska:

Trudno mi powiedzieć czy były przeprowadzone szacunki. De facto, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, wystarczy wnieść kapitał zakładowy -minimalnie 50 tysięcy zł − albo pół miliona przy spółce w gotówce akcyjnej. I to będzie 15% z tych udziałów akcji, z tych 50 tysięcy zł. Będzie musiał nastąpić taki podział. To nie musi być więc nawet kwestia wniesienia bezpośrednio wartości czy jakichś rzeczy ruchomych, ale po prostu w tym przypadku − w związku z tym, że zgodnie z przyjętą przez państwa wcześniej poprawką prawo dzierżawy nie będzie wnoszone aportem − jednostka samorządu terytorialnego obejmując na początek 100% udziałów lub akcji z dniem przekształcenia będzie wnosiła po prostu gotowiznę.

Senator Henryk Woźniak:

Przepraszam, intryguje mnie ta kwestia w aspekcie tych 15%. Nie uważam bowiem, żeby należało w dzisiejszej rzeczywistości dążyć do uwłaszczenia załogi. W takim samym stopniu czuję się współwłaścicielem majątku szpitala, w którym, nie daj Boże, musiałbym się leczyć, jak pracownik, który podjął tam pracę pół roku wcześniej. Zmierzam jednak do czego innego. Jako praktykujący przez wiele lat bankowiec chciałbym móc wyobrazić sobie zdolność kredytową takiego podmiotu. Stąd właśnie to pytanie, czy była próba refleksji nad konkretnym szpitalem, jaka będzie wielkość kapitału zakładowego. To bowiem determinuje, jako jedna z determinant, zdolność kredytową przyszłej spółki. Oczywiście, mam świadomość wszystkich progów kodeksowych itd., itd. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan senator Pawłowicz, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

W poprzednich poprawkach i w ustawie o ZOZ jest zapis − procedowaliśmy to nawet na dzisiejszym posiedzeniu − że część akcji spółki za zgodą trzech czwartych głosów może być przekazywana innym udziałowcom. Jeżeli samorząd - bo mówimy dzisiaj generalnie o samorządzie czy organie przekształcającym - zawiąże spółkę akcyjną i będzie chciał przekazać część tych akcji pracownikom... Na jakich zasadach? To jest jego decyzja. Prosiłbym, żeby nie zapisywać ustawowo, że ma nieodpłatnie przekazać 15% udziałów, bo to spowoduje w przyszłości prawne komplikacje. Mówimy o kapitale zakładowym spółki. Zakłada samorząd spółkę kapitałową − obojętnie jaki jest kapitał, ale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest to minimum 50 tysięcy zł − lub zakłada spółkę akcyjną. A my mówimy z drugiej strony o majątku ruchomym i nieruchomym zakładu opieki zdrowotnej. Majątek nieruchomy określiliśmy, że jest dzierżawiony, a majątek nieruchomy jest przekazywany w użytkowanie, który musi być odtwarzany, bo on się dekapitalizuje. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Spróbuję odpowiedzieć na pytanie pana senatora Woźniaka. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z bardzo różnymi zakładami opieki zdrowotnej, w związku z tym wartość tego kapitału będzie różna. Szacunkowo natomiast można podać pewne wartości i w przypadku szpitala z około trzystu łóżkami, to może być wartość około 10 milionów zł. Jeśli chodzi o większe szpitale, wielospecjalistyczne − wszystko zależy od zakresu działalności, jakie one prowadzą − ta wartość może być większa.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak naprawdę zasadniczą wartością spółek, czy w ogóle placówek, to jest rynek, a nie to, co one mają.

Proszę bardzo, pani senator Fetlińska.

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Mam wrażenie, że teraz jest takie podejście, jak bywało, pamiętam, kiedyś w PRL, że lekarz sobie zawsze poradzi. Uważam, że skoro inni pracownicy, których przedsiębiorstwa były prywatyzowane, mieli taką szansę na podstawie ustawy o komercjalizacji, to dlaczego pracownicy ochrony zdrowia mają być traktowani gorzej? Tego pojąć nie mogę i po prostu wydaje mi się, że się znalazłam w PRL. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tylko że my, tak na marginesie mówiąc, nie chcemy prywatyzować.

Proszę bardzo, pan Filip.

Doradca NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Chcę podkreślić to samo, co pani senator Fetlińska, i chcę zapytać rząd, dlaczego jest fundamentalnie przeciw. Chcę też powtórzyć pytanie, czy na podstawie innych przepisów możliwy jest akcjonariat pracowniczy? Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Wielokrotnie już powtarzaliśmy, że to, iż tutaj tego zapisu nie ma, nie stoi na przeszkodzie, aby lokalnie w indywidualnych sprawach podejmować w tym kierunku indywidualne decyzje. Uważamy, że to jest decyzja, którą powinien w tym momencie podjąć właściciel.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ale pytanie jest takie, czy gdyby to była prywatyzacja, to czy byłaby obligacja? Czy pracownicy byliby nią objęci z urzędu?

(Głos z sali: Przy prywatyzacji tak.)

Przy prywatyzacji.

(Głos z sali: Przy komercjalizacji nie ma obowiązku.)

Przy komercjalizacji nie ma, ale tu nie ma prywatyzacji. Na tym polega trudność. Przy komercjalizacji nie ma...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, weszliśmy już głęboko w dyskusję. Wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do głosowania. Głosujmy.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej czwartej pana senatora Karczewskiego? (5)

Kto jest przeciw? (6)

(Głos z sali: Wniosek mniejszości.)

Poprawka została odrzucona.

Jest wniosek mniejszości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wniosek mniejszości wobec poprawki zgłoszonej przez pana senatora Karczewskiego będzie wygłaszała pani senator Fetlińska.

(Głos z sali: Wspólnie...)

Aha, wspólnie.

Poprawka dwudziesta dziewiąta. To jest poprawka rozwijająca zasady informowania o przebiegu zdarzeń w trakcie przekształceń.

Stanowisko ministerstwa?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy tę poprawkę.)

Pani Mecenas? Bez uwag.

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tej poprawki?

(Głos z sali: Której?)

Dwudziestej dziewiątej.

(Głos z sali: Komisji?)

Tak. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Dziękuję bardzo.

Wszyscy za, nikt przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta była.

Poprawka trzydziesta trzecia.

(Głos z sali: Językowa.)

Językowa.

(Głos z sali: Trzydziesta była poddana pod głosowanie?)

Tak.

(Głos z sali: Tak jest. Była na początku.)

(Głos z sali: Była, była.)

Tak samo trzydziesta pierwsza i trzydziesta druga.

Wobec powyższego poprawka trzydziesta trzecia. To jest poprawka stylistyczna.

Ktoś ma jakieś uwagi?

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej trzeciej? (11)

(Głos z sali: Jednogłośnie.)

Jedenaście osób za. Wszystkie osoby głosowały za.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta czwarta. Jest to poprawka porządkująca. Poprawka komisji. Uwagi? Nie widzę zgłoszeń.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Kto jest przeciwko? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta piąta. Przyjęcie tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawką trzydziestą szóstą, a jest to poprawka uściślająca.

Czy ministerstwo...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber: Popieramy tę poprawkę.)

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie?

(Senator Janina Fetlińska: Prosiłabym o wyjaśnienie sensu poprawki, bo się zgubiłam. Przepraszam.)

Bardzo proszę.

(Głos z sali: Zwłaszcza, że jedna poprawka jest pana senatora, druga komisji, a dotyczą tego samego.)

Mamy poprawki, które mówią, że zastępuje się w ust. 2 wyrazy "do upływu" wyrazami "nie dłużej niż". W lit. b do słów "wydanych na podstawie" dodaje się wyrazy "art. 10". Poprawka po prostu doprecyzowuje odniesienia w tych artykułach trochę dalej niż to, co było w pierwotnej poprawce. Uznaliśmy, że musi być tam doprecyzowanie odniesień. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Możemy zatem przystąpić do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej piątej? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (5)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Już jest po głosowaniu.)

(Głos z sali: Dziękuję państwu.)

Utrzymanie w mocy, tak? Tak.

(Głos z sali: Ale te głosowania nie rozwiały moich wątpliwości.)

Proszę państwa i wreszcie ostatnia poprawka...

(Głos z sali: Już wszystkie.)

Wszystkie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Już była poddana pod głosowanie.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy prace nad poprawkami.

(Głos z sali: Sprawozdawca?)

Sprawozdawcą byłem i...

(Głos z sali: Jestem.)

A może ktoś chce... Nie? To będę sprawozdawcą. Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy prace nad poprawkami do pakietu ustaw zdrowotnych. Chciałbym bardzo podziękować panom ministrom wraz z zespołem wspierającym. Chcę podziękować reprezentantce Kancelarii Prezydenta, pani minister Annie Gręziak, przedstawicielom związku zawodowego i zamknąć tę część posiedzenia komisji.

Mam do państwa pytanie dotyczące ustawy... Wystąpiłem do pana marszałka z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrzenie przez Komisję Zdrowia ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mamy ten druk?

(Głos z sali: Jest.)

Druk nr 339. W dniu 4 listopada. Ustawa będzie rozpatrywana w dniach 5 i 7 listopada na dwudziestym pierwszym posiedzeniu Senatu. Pan marszałek zwrócił się z prośbą, aby rozpatrzeć projekt tej ustawy dzisiaj w trakcie rozpatrywania poprawek, ponieważ nie trzeba byłoby stosować wtedy tego punktu w regulaminie, który pozwala skracać czas między rozpatrzeniem przez komisję a przejęciem przez...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przed posiedzeniem... Dobrze. Proszę państwa, jest druk. Ja tego druku w tej chwili nie mam. Jest wniosek pana senatora Woźniaka o zwołanie posiedzenia komisji o godzinie 14.30. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Prosiłbym także, żeby ktoś w imieniu ministerstw...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Przewodniczący, mam taką prośbę. Też byłbym za tym, żebyśmy to dzisiaj procedowali − są przedstawiciele ministerstwa − ale mam prośbę. Zróbmy piętnaście minut przerwy i po tych piętnastu minutach możemy kontynuować.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę państwa, wytłumaczę panu marszałkowi, że ponieważ rząd nie ma jeszcze opinii − a jest to jednak ustawa, wobec której musimy mieć opinię rządu − niestety, czwartego...

(Głos z sali: O godzinie 12.00.)

Nie zdążycie dzisiaj?

(Głos z sali: Może byłoby to dzisiaj możliwe, tylko potrzebujemy pięć minut na to, żeby ewentualnie się zorientować i myślę, że o godzinie 14.30, tak jak pan przewodniczący proponował...)

Słuchajcie, moglibyśmy się zebrać o godzinie 14.30, nie w tej chwili. Wobec tego zapraszam na godzinę 14.30 na posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Przewodniczący, można?)

Proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Oczywiście pan przewodniczący ma prawo do tego, żeby zwołać to posiedzenie i ono się odbędzie. Jednak zgłaszałem, że będziemy mieli posiedzenie klubu, ponieważ nie mieliśmy jeszcze posiedzenia klubu przed tym posiedzeniem Senatu. Musimy mieć posiedzenie klubu.

Chcę jeszcze zadać pytanie, czy jest opinia naszego Biura Legislacyjnego do tej ustawy.

(Głos z sali: Nie.)

Kiedy będzie? Bo, proszę państwa, znowu wpisujemy się...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dokończę, jeśli można. Będę to podnosił, proszę państwa. Nie wiem, może będę bardzo uparty i natrętny, ale tempo narzucone pracom nad pakietem było dla mnie nieodpowiednie. Było złe i było za duże. Nie widzę natomiast żadnego uzasadnienia albo widzę miałkie uzasadnienie do tego, żeby się w tak szybkim tempie spotykać i debatować nad następną ustawą, nie mając znowu opinii Biura Legislacyjnego. Przypomnę państwu, że do fundamentalnych ustaw z pakietu zdrowotnego nie mieliśmy opinii Biura Legislacyjnego, które zawsze daje nam bardzo dobre, trafne opinie. Wielokrotnie z nich korzystaliśmy, podpieraliśmy się nimi. W tej chwili z tego nie skorzystaliśmy. Jeśli będziemy dalej w ten sposób postępować i w dalszym ciągu tak procedować, to będziemy tworzyli prawo strasznie pośpiesznie i ja nie będę miał satysfakcji z wykonywanej pracy. Powiem państwu, że nie mam żadnej satysfakcji z pracy komisji nad pakietem ustaw zdrowotnych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:

Chcę tylko zapytać, bo akurat tę ustawę to ja już miałem w swojej szafce i wczoraj przeglądałem. Tak że to nie jest tak, że to jest wirtualne. Myślę o tej, nad którą mieliśmy dzisiaj procedować. Chcę zapytać, czy we wtorek czwartego o godzinie 12.00, taka była ustalona wstępnie data i godzina posiedzenia komisji, czy wówczas będziemy mieli też stanowisko naszego Biura Legislacyjnego?

(Brak nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

W świetle tego, co państwo tutaj podnieśli, przekonam pana marszałka... Powołując się na brak możliwości ze strony resortu procedowania tej sprawy w ramach tego posiedzenia komisji, jak również z powodu przeszkód formalnych, jaką jest między innymi posiedzenie klubu, zwołuję posiedzenie komisji na dzień 4 listopada na godzinę 12.00. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 36)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów