Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (625) z 47. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 18 grudnia 2008 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Witam panie i panów senatorów, witam panią mecenas.

Otwieram posiedzenie komisji, którego celem jest omówienie wniosków do zmiany ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw. Część z tych poprawek omawialiśmy już w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia i one są wyszczególnione w druku jako poprawki zgłaszane przez Komisję Zdrowia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak one już były zgłoszone, ale ponieważ omawiamy wszystkie poprawki, to i do tych musimy się odnieść i musimy je poddać pod głosowanie. A więc poprawka pierwsza, która poprawia − o ile pamiętam, Pani Mecenas − zapis odniesienia. To bowiem były poprawki pani mecenas.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Jednogłośnie.

Proszę państwa, poprawka druga precyzuje definicję. Ona też była omawiana i poddana pod głosowanie na poprzednim posiedzeniu komisji. Czy państwo mają jakieś uwagi? Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak: Akceptujemy.)

Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Poprawka druga została ponownie poparta przez komisję.

Teraz, proszę państwa, poprawki trzecia i szósta.

Poprawka trzecia. Bardzo proszę, kto ją omówi? Ministerstwo? Bardzo prosimy. Chodzi o to, by w rozporządzeniu nr 340/2008...

Główny Specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Barbara Krakowska:

Chodzi o to, aby w rozporządzeniu wprowadzić dodatkowy pkt 22, tak żeby w słowniczku dodać rozporządzenie Komisji Europejskiej. Chodzi o pełny tekst, tak żeby definicja była bardziej czytelna.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

To był jeden z tych elementów, który omawialiśmy na posiedzeniu komisji. Przypomnę - on był postulowany przez naszą panią mecenas. Ponieważ były jeszcze wątpliwości ministerstwa, prosiliśmy o opinię pana ministra. Jak rozumiem, decyzja pana ministra jest...

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak:

Od razu mogę powiedzieć, że wszystkie wymienione tutaj poprawki uzyskały naszą pełną akceptację, tak że nie wnosimy tutaj zastrzeżeń. Mamy jednoznaczne stanowisko. Oczywiście, powtórzę to raz jeszcze przed głosowaniem nad każdą poprawką.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo dziękuję.

Czy są do tej poprawki pytania? Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chętnych.

Kto jest za przyjęciem poprawek trzeciej i szóstej? (11)

Proszę państwa, poprawki trzecia i szósta zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka czwarta dodaje rozporządzenie, czyli poszerza nieco katalog odniesień. Czy są uwagi pani mecenas? To też była poprawka, o ile pamiętam, zgłoszona na wniosek pani mecenas. Ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak: Akceptujemy.)

Czy są pytania w tej sprawie lub ktoś ma chęć zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej? (11)

Dziękuję bardzo. Poprawka została jednogłośnie przyjęta.

Poprawka piąta. Również precyzuje odniesienie.

Pani mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-Sokołowska:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Jest właśnie tak, jak pan przewodniczący powiedział. Poprawka ma na celu doprecyzowanie odesłania.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Pan minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak: Akceptujemy.)

Czy są głosy w tej sprawie? Nie ma.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (11)

Jednogłośnie.

Proszę państwa, poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma skreśla wyrazy... Pani Mecenas, to też było, zdaje się, postulowane przez panią?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-Sokołowska:

To jest poprawka, która była omawiana na poprzednim posiedzeniu komisji. Chodzi o to, ażeby prawidłowo utrzymać w mocy zakres aktów wykonawczych, które będą obowiązywały do czasu wydania nowych rozporządzeń.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Pan minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak: Jak najbardziej, akceptujemy.)

Dziękuję bardzo.

Czy są głosy w tej sprawie? Nie ma chętnych, nikt nie chce zabrać głosu.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Dziękuję. Wszyscy za. Poprawka została przyjęta.

Proszę państwa, wobec powyższego, czy jeszcze raz musimy przyjąć uchwałę popierającą? Nie. To zatem na tym...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator sprawozdawca proponuje, by dalej był nim pan senator Muchacki. Czy są inne propozycje? Nie widzę zgłoszeń. Propozycja zatem została przyjęta.

Proszę państwa, na tym kończę posiedzenie komisji.

Jako że to jest nasze ostatnie siedzenie przedświąteczne, chcę życzyć państwu merytorycznych sukcesów w pracach komisji, a teraz także odpoczynku i wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności w rodzinach w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chcę też powiedzieć, że szóstego jest konferencja, a pół godziny po konferencji o godzinie 16.30 jest posiedzenie komisji, na której będziemy omawiać dwa zgłoszone przez państwa problemy. Jeden to jest kwestia wyceny świadczeń urologicznych według JGP. To są szczegółowe kwestie. Z wielu stron napływają skargi dotyczące wyceny świadczeń urologicznych. Oddziały zaczęły się zadłużać. Druga sprawa. Jest kwestia świadczeń wysokospecjalistycznych w radioterapii...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pół godziny po konferencji, o godzinie 16.30.

Pan minister prosił o głos.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak:

Chcę jeszcze w imieniu pani minister i swoim życzyć państwu wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt i szczęśliwego nowego roku. Chcę powiedzieć, że współpraca przez ten rok z państwem była naprawdę fantastyczna. Tak że nie wiem, czy może być lepiej, jeżeli jednak może, to w przyszłym roku, miejmy nadzieję, będzie jeszcze lepiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Na ręce pana ministra przekazujemy życzenia i także dziękujemy panu ministrowi za współpracę. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Zdrowia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 44)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów