8 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Zdrowia w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2008 w zakresie części 46 - Zdrowie oraz według kompetencji komisji:

 • Rezerwy celowe - część 83,
 • Budżety Wojewodów ogółem - część 85,
 • Zakłady Budżetowe, Gospodarstwa Pomocnicze w 2008 r. - zał. nr 4,
 • Wykaz Inwestycji Wieloletnich w 2008 r. - zał. nr 6,
 • Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej - zał. nr 7,
 • Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. - zał. nr 9,
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w Państwowych Jednostkach Budżetowych w 2008 r. - zał. nr 10,
 • Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 - zał. nr 11,
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. - zał. nr 12,
 • Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej - zał. nr 14,
 • Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania NPR 2004 - 2006 w tys. zł - zał. nr 15,
 • Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007 - 2013 - zał. nr 16.

Komisja Zdrowia wnikliwie przeanalizowała przedstawione dokumenty, wysłuchała przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.

W dyskusji senatorowie Janina Fetlińska i Stanisław Karczewski zgłosili propozycje wprowadzenia poprawek do rozpatrywanych przez komisję części budżetowych. W głosowaniu nie uzyskały one poparcia większości komisji. Senatorowie poparli wniosek senatora Władysława Sidorowicza o przyjęcie ustawy bez poprawek i przyjęli opinię w tej sprawie dla Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, że posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi ją senator Henryk Woźniak.