5 lutego 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie zapoznali się z informacją ministra zdrowia dotyczącą planu uszczelniania systemu służby zdrowia. Informację przedstawił sekretarz stanu w tym resorcie Krzysztof Grzegorek.

Gośćmi komisji byli także m.in. wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Grabowski, doradca prezydenta ds. zdrowia Tomasz Zdrojewski, prezes Fundacji "Propylakticos" Lech Rutkowski, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska, Zdzisław Bujas z Federacji Związków Zawodowych, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz, Krzysztof Filip z Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Przedstawiając informację na temat planu uszczelniania systemu służby zdrowia wiceminister K. Grzegorek podkreślił, że wprowadzenie proponowanych przez rząd reform w postaci działań uszczelniających przepływ środków finansowych jest konieczne. Zdaniem resortu, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia poprzez podniesienie wysokości obligatoryjnej składki zdrowotnej negatywnie wpłynie na sytuację makroekonomiczną. W efekcie może to prowadzić do ograniczenia poziomu wzrostu gospodarczego, a tym samym spowodować spadek realnych wpływów ze składek zdrowotnych. Aktualnie źródłem wzrostu nakładów na system ochrony zdrowia w Polsce powinny być dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz racjonalizacja wydatkowania środków publicznych. Procesy te muszą przebiegać w sposób zabezpieczający system przed niekontrolowanym zadłużaniem się zakładów opieki zdrowotnej.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że w ocenie rządu obecnie zgłaszane roszczenia płacowe na tym etapie można zaspokajać wyłącznie kosztem pacjentów, dlatego też kwestia ta powinna być rozwiązana w dłuższej perspektywie czasowej, z wykorzystaniem dialogu społecznego. Podsumowując swoje wystąpienie, wiceminister K. Grzegorek stwierdził, że działania rządu powinny się koncentrować na długofalowych, planowych przedsięwzięciach, mających na celu uszczelnienie systemu, co doprowadzi do stabilizacji i poprawy sytuacji w służbie zdrowia. W tym też kierunku będą zmierzały działania legislacyjne rządu.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz omówił najważniejsze problemy związane z pracą komisji, m.in. napływającą korespondencję oraz planowane w najbliższym czasie posiedzenie seminaryjne poświęcone Narodowemu Programowi Zwalczania Chorób Nowotworowych, a także organizowane przez komisję konferencje.