Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (947) z 64. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 28 maja 2009 r.

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dzień dobry.

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

Witam pana ministra, witam towarzyszących panu ministrowi pracowników ministerstwa, witam panią i panów senatorów, witam panią mecenas.

Szanowni Państwo, przystępujemy do pracy. Nie mamy wiele czasu.

Ponieważ wczoraj debata trwała dosyć długo, proponuję, byśmy pracowali dzisiaj głosując nad tym, co jest w zestawieniu wniosków.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to w takim trybie będziemy pracowali. Nie słyszę sprzeciwu.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Pierwszy wniosek, wniosek mniejszości Komisji Zdrowia, o odrzucenie ustawy.

Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (3)

Kto jest przeciw temu wnioskowi? (7)

Wniosek został odrzucony.

Senator Stanisław Karczewski

Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek mniejszości.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę. Zapisujemy wniosek mniejszości.

A w związku z tym, że ten wniosek został odrzucony, przystępujemy do przegłosowania poprawek do ustawy.

Poprawki pierwsza i trzecia.

Bardzo proszę panią mecenas o króciutkie skomentowanie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Dotyczą jednoznacznego wskazania, które wysokospecjalistyczne świadczenia gwarantowane są finansowane przez ministra zdrowia. Łączy się to z określeniem zakresu rozporządzenia dotyczącego wykazu świadczeń gwarantowanych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Przypomnę, że są to poprawki przez nas przyjęte.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tych poprawek? (10)

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawki drugą, piątą, siódmą, szesnastą, siedemnastą, osiemnastą i dziewiętnastą należy przegłosować łącznie.

Pani Mecenas, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest grupa poprawek, które porządkują przepisy dotyczące zakresu świadczeń gwarantowanych. Zostało wyeliminowane pojęcie pomocy doraźnej, wyodrębniony transport sanitarny i dodane programy prozdrowotne. Łączy się to w sposób nierozerwalny z delegacją do wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia, które zawiera wykaz świadczeń gwarantowanych. A ponadto ma konsekwencje legislacyjne w postaci odesłania do odpowiednio doprecyzowanych artykułów.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko pana ministra.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Rząd jest za przyjęciem tych poprawek.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawek? (10)

Jednogłośnie zostały przyjęte poprawki: druga, piąta, siódma, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta i dziewiętnasta.

Proszę państwa, poprawka czwarta.

Bardzo proszę…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przypomnę, że pierwsza i trzecia były przegłosowane łącznie.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawka ta zmienia delegację do wydania rozporządzenia przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem oświaty. Delegacja dotyczy organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Poprawka zmienia brzmienie przyjęte przez Sejm, w którym była mowa o tym, że dotyczy to do ukończenia dziewiętnastego roku życia, poprzez uregulowanie, że dotyczy to do ukończenia szkół ponadgimnazjalnych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący, nasze stanowisko nie zmieniło się i jest negatywne. Ale co do dyskusji, która miała miejsce podczas poprzedniego posiedzenia komisji, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o skutki takiego rozszerzenia, to faktycznie nie będą one aż tak duże, jak pierwotnie zakładaliśmy. Będzie to dotyczyło niewielkiej grupy osób, które mogą się uczyć w szkołach rolniczych i leśnych, jak podpowiada mi pani z Departamentu Prawnego.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czyli jest zrozumienie co do tego, że konsekwencje przyjęcia tej poprawki nie byłyby druzgocące.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (10)

Poprawka czwarta została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka szósta.

Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka uściślająca. Chodzi o sprecyzowanie zadań agencji, bo do ustawy wkradła się pewna nieścisłość. Agencja nie wykonuje tego zadania. Korzysta ze wskaźników, które są przygotowane, ale ich nie sporządza.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiem.

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko rządu jest pozytywne. Tak jak pani mecenas powiedziała, jest to kwestia uściślająca i doprecyzowująca sformułowanie zawarte w ustawie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka ósma.

Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chodzi o zachowanie jednolitej terminologii w ustawie, która posługuje się pojęciem świadczenia gwarantowanego. Owszem, gdzieniegdzie pojawia się świadczenie opieki zdrowotnej, ale w tym konkretnym miejscu zasadne jest, żeby było to świadczenie gwarantowane.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Jednogłośnie. Dziękuję.

Poprawka ósma została przyjęta.

Poprawki dziewiąta i piętnasta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chodzi o uściślenie przepisów dotyczących opłaty za ocenę raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego, dokonywaną przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (10)

Dziękuję.

Poprawki dziewiąta i piętnasta zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka dziesiąta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawka dziesiąta dotyczy delegacji dla ministra zdrowia w zakresie wydania rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosków w sprawie usunięcia świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych, zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń. Tutaj następuje korekta pewnej nieścisłości, która wkradła się do ustawy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (10)

Poprawka dziesiąta została przyjęta.

Poprawki jedenasta i dwudziesta pierwsza.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Mamy trzy grupy poprawek, które są w stosunku do siebie usystematyzowane tak, że poprawki jedenasta i dwudziesta pierwsza są najdalej idące. Wszystkie trzy grupy poprawek – jedenasta i dwudziesta pierwsza, dwunasta i dwudziesta druga, trzynasta i dwudziesta trzecia – dotyczą składu rady konsultacyjnej. Poprawki jedenasta i dwudziesta pierwsza zmierzają do tego, że to minister zdrowia przesądza o jej składzie. Tylko on jest odpowiedzialny za skład rady. Następne poprawki albo uściślają brzmienie przyjęte przez Sejm, albo rozszerzają skład rady.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Szanowni Państwo, po konsultacji wycofuję te poprawki.

Czy ktoś chce je podtrzymać? Nie.

Poprawki zostały wycofane.

Proszę państwa, przystępujemy do poprawek dwunastej, trzynastej, dwudziestej drugiej…

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Jeżeli pan senator wycofał swoje poprawki, to zmienia się zakres tego, które poprawki są dalej idące. Wydaje mi się tak, ponieważ poprawka dwunasta i dwudziesta druga to po prostu uściślenie tego, co przyjął Sejm w sprawie przedstawiciela wskazywanego przez rektorów uczelni. A poprawki trzynasta i dwudziesta trzecia to poprawki, które rozszerzają skład rady o przedstawiciela…

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze. Musimy zatem głosować po kolei.

(Głos z sali: Trzynasta i dwudziesta trzecia rozszerzają skład rady, są dalej idące.)

Nie tylko…

(Rozmowy na sali)

Proszę dać właściwy druk.

Mam nadzieję, że od tego momentu…

Dobrze. A więc w zapisie, który tu jest…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Poprawka dwudziesta druga to konsekwencja w art. 11.)

(Rozmowy na sali)

Rozumiem.

Proszę państwa, poprawki dwunasta i dwudziesta druga enumeratywnie zmieniają skład rady konsultacyjnej, między innymi poprzez dodanie przedstawiciela wskazanego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawki zostały przyjęte.

Czyli poprawki dwunasta i dwudziesta druga zostały przyjęte, a trzynasta wypada.

Poprawka czternasta.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Uściślenie legislacyjne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Uściślenie legislacyjne.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciwko? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka została przyjęta przez większość.

Poprawka dwudziesta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawka dwudziesta ma na celu uporządkowanie…

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Terminologii.)

Właściwie uściślenie. Chodzi o to, żeby nie było wątpliwości, że przepisy rozporządzeń wydane na podstawie nowych przepisów ustawy stosuje się nie tylko do świadczeń na rok 2010, ale i następnych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko rządu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Która poprawka, przepraszam?)

Dwudziesta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (10)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Raz pana ministra pominąłem, przepraszam, ale tam też była poprawka redakcyjna, która wydawała mi się…

Poprawka dwudziesta czwarta.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Ma na celu jednoznaczne wskazanie terminu obowiązywania aktów wykonawczych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Rząd popiera tę poprawkę.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (10)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

I ostatnia poprawka, dwudziesta piąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Jest to uzupełnienie przepisów, dotyczących wejścia w życie ustawy, o przepisy, które razem z już wcześniej wskazanymi przepisami są całością z punktu widzenia realizowania intencji ustawy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Jednogłośnie. Dziękuję.

W ten sposób przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.

Rozumiem, że sprawozdawcą komisji będzie pan senator Okła.

Kto będzie sprawozdawcą mniejszości?

(Głos z sali: Mniejszości?)

Tak.

Pan senator Karczewski będzie sprawozdawcą mniejszości.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 20)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów