Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1057) z 69. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 23 lipca 2009 r.

Porządek obrad

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163, 2190 i 2190-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 08)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia.

Witam serdecznie pana ministra Rzemka. Po raz pierwszy mamy przyjemność gościć pana ministra na posiedzeniu naszej komisji. Witam też pana Jerzego Bójkę, pana Jacka Mazura i panią Karolinę Sabarańską z Ministerstwa Zdrowia. Przepraszam państwa, tak niewyraźnie piszecie, że ja mam problemy z odczytaniem. Witam przedstawicieli Ministerstwa Finansów. O, przynajmniej pan Dariusz Atłas podpisał się wyraźnie, drukowanymi literami. Bardzo serdecznie pana witam, a także panią Elżbietę Walczak z Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej i pana Bogusława Sadzę. Witam pana Zdzisława Bujasa, członka związków zawodowych. Witam serdecznie.

W porządku dzisiejszego posiedzenia komisji jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji i sprawy różne.

Czy ktoś z państwa ma zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad? Nie.

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy od razu do punktu pierwszego. Bardzo proszę pana ministra o udzielenie nam informacji na temat projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej w części 46 "Zdrowie".

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Przepraszam za nasze pismo, ale to chyba z przyzwyczajenia. Jesteśmy z Ministerstwa Zdrowia, a jak wiadomo lekarskie pismo jest mało czytelne.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 dokonano zmian w części 46 "Zdrowie" zarówno w dochodach, jak i w wydatkach budżetowych.

Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, to w ustawie budżetowej na 2009 r. wynosiły one 132 miliony 185 tysięcy zł. W projekcie nowelizacji ustawy dochody zostały zwiększone o 29 milionów 754 tysiące zł, czyli do wysokości 161 milionów 939 tysięcy zł. Wzrost ten jest głównie związany z zakładanymi przychodami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdzie dochody zwiększono o 24 miliony 673 tysiące zł z uwagi na przewidywane wpływy z tytułu różnych opłat, jakie są pobierane. Jeżeli chodzi o wydatki, to według ustawy budżetowej na 2009 r. w części 46 wynosiły one 4 miliardy 694 miliony 696 tysięcy zł i zostały zmniejszone o 302 miliony 491 tysięcy zł, co stanowi 6,4% planu. W tym pomniejszono o 118 milionów 873 tysiące zł wydatki bieżące i o 183 miliony 618 tysięcy zł wydatki majątkowe. Po zmianie ustawa budżetowa zakłada w części 46 wydatki rzędu 4 miliardów 392 milionów 205 tysięcy zł.

Jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków bieżących, to dotyczy to wyłącznie wydatków pozapłacowych. W dziale "Administracja publiczna" wydatki zmniejszono o 450 tysięcy, w dziale "Obrona narodowa" wydatki na zakup i utrzymanie rezerw specjalistycznych służb zdrowia zmniejszono o 500 tysięcy zł, dotacje dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa - 8 milionów 140 tysięcy zł, świadczenia wysokospecjalistyczne - 51 milionów 215 tysięcy zł oraz program wieloletni "Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" - 100 milionów zł. W dziale "Obrona narodowa" oszczędności uzyskano w zakresie planowanych wydatków bieżących, w tym głównie szkoleń obronnych i organizacji kontroli wykonywania zadań obronnych. Ograniczając dotacje dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, brano pod uwagę możliwość pozyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży osocza. Zakładany przychód ze sprzedaży osocza wynosi około 25 milionów zł, a więc w zupełności pokrywa wszelkie zapotrzebowanie centrów krwiodawstwa. Ograniczenie wydatków na świadczenia wysokospecjalistyczne możliwe było w związku z dokonaniem zmian w zakresie płatnika, jeśli chodzi o realizację poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. część finansowania przejął Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli chodzi na przykład o radioterapię z zastosowaniem specjalnej techniki naświetlania, brachyterapię czy przeszczepienie rogówki. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął finansowanie przeszczepów nerki, trzustki, autologicznego szpiku. Jednocześnie zgodnie z wnioskiem ministra zdrowia dokonano przesunięcia środków w wysokości 41 milionów 432 tysięcy zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Kwota ta zostanie przekazana na dofinansowanie programu leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2009 r. dotyczą zakupów inwestycyjnych na kwotę 13 milionów 584 tysiące zł oraz zadań budowlanych na kwotę 170 milionów 34 tysiące zł. W dziale "Szkolnictwo wyższe" - 2 miliony zł, w rozdziale "Inspekcja sanitarna" - 2 miliony 500 tysięcy zł. Największa kwota dotyczy szpitali klinicznych w zakresie inwestycji wieloletnich - 165 milionów 534 tysiące zł.

Ostatnia zmiana dotyczy zlikwidowania rezerwy w poz. 69 "Środki na leczenie choroby Pompego" w wysokości 22 milionów 500 tysięcy zł. Trzeba zaznaczyć, że co prawda leczenie choroby Pompego zostało wpisane do ustawy budżetowej, ale od początku roku jest ono konsekwentnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie ma osób mogących się poddać nowemu leczeniu, które nie byłoby sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chce uzupełnić to wystąpienie? Czy pan minister ma coś jeszcze do przekazania przez swoich pracowników? Nie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów chce zadać pytanie?

Proszę bardzo, pan przewodniczący Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, chciałbym, żeby pan był uprzejmy zsumować te kwoty, o których pan mówił, i powiedzieć nam, o ile mniejszymi środkami będzie dysponować Ministerstwo Zdrowia. Pierwsza kwota wynikała z zimowej redukcji wydatków, w miesiącach styczeń - luty. Gdyby pan był tak uprzejmy i powiedział nam, jaka to jest ogólnie kwota, to byłbym wdzięczny. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, dotyczące choroby Pompego. Chciałbym się dowiedzieć, jak duży jest to problem w Polsce, ile osób jest dotkniętych tą z tego, co wiem, ciężką chorobą. Czy środki z Narodowego Funduszu Zdrowia pokryją w 100% leczenie wszystkich osób z chorobą Pompego? To na razie tyle. A później zabiorę głos w dyskusji, jeśli pan przewodniczący pozwoli.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Co do tych wydatków, to rzeczywiście kwotę 302 milionów 491 tysięcy zł określa się jako cięcia zimowe. W tej chwili nie zwiększyliśmy i nie zmniejszyliśmy naszego budżetu nawet o złotówkę, jedynie przenieśliśmy kwotę 41 milionów zł z wydatków majątkowych na program dotyczący leczenia choroby antyretrowirusowej.

Jeżeli chodzi o chorobę Pompego, to w Polsce obecnie jest leczonych trzynaście osób. Do kwalifikacji przystąpiło osiemnaście osób, z różnych powodów zakwalifikowało się do leczenia tylko trzynaście osób. Narodowy Fundusz Zdrowia w 100% pokryje wydatki na leczenie osób, które są objęte tym programem.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Klimowicz.

Senator Paweł Klimowicz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja mam pewne pytanie, może niezwiązane bezpośrednio z tym materiałem, który jest przedmiotem naszej dyskusji. Chciałbym się dowiedzieć, jakie środki pieniężne przekazywało ministerstwo na przestrzeni ostatnich kilku lat na środki niewygasające?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Przepraszam, chwilę nam to zajmie, bo musimy to zsumować.

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Mogę?

(Zastępca Przewodniczącego Michał Okła: Bardzo proszę.)

Jeżeli chodzi o wydatki niewygasające, to dotyczyły one głównie inwestycji wieloletnich. Kształtują się one w granicach od 6 do 7% naszego budżetu, w poprzednich latach było to około 240 milionów zł. W tym roku staramy się ograniczać te wydatki, mamy kwartalne spotkania, jeżeli chodzi o inwestycje wieloletnie, z rektorami lub kanclerzami, którzy informują nas o bieżących możliwościach realizacji inwestycji. Jak państwo wiedzą, u nas w kraju są problemy z procedurami przetargowymi, czego świetnym przykładem jest chociażby szpital w Prokocimiu, gdzie dopiero w tym roku w czerwcu arbitraż rozstrzygnął o dostawcy usługi, choć wszystko odbywało się w zeszłym roku. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Woźniak.

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Jak sądzę, zrozumiałem informacje dotyczące inwestycji wieloletnich. Ale mam prośbę do pana ministra o poszerzenie informacji dotyczącej zmniejszenia wydatków w zakresie dotacji dla regionalnych centrów krwiodawstwa. To nie jest wielka kwota, bo chodzi o 8 milionów 140 tysięcy zł, ale akurat mamy taką a nie inną porę roku i na pierwszych stronach gazet regularnie czytamy o braku krwi. Czy regionalne centra krwiodawstwa nie są w stanie zagospodarować nawet tak niedużej kwoty? I świadczenia wysokospecjalistyczne. To też jest kwestia, która regularnie jest przedmiotem zainteresowania opinii publicznej po przeróżnych interwencjach pacjentów skarżących się na brak dostępu do tych świadczeń. Trzecia kwestia dotyczy bloku "Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" i 100 milionów zł. Proszę o poszerzenie informacji w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję.

Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Kwota 8 milionów 140 tysięcy miała być przeznaczona głównie na składowanie osocza. Osocze jest to produkt uboczny pobierania i przetwarzania krwi. Ponieważ centra były zapełnione osoczem, dostały od nas zgodę na jego sprzedaż. Przychód z tej sprzedaży wyniesie 25 milionów zł, w związku z czym powstanie nadwyżka, tak? Co do pobierania krwi, to nawet o złotówkę nie zostanie zmniejszona żadna dotacja związana z pobieraniem krwi. W okresie, jaki teraz mamy, czyli w wakacje, brakuje krwi. Kwota, jaka była w tym roku przeznaczona... Będą jeszcze przeznaczone środki na zakup nowych autokarów do pobierania krwi, bo jak wiemy, do miejsc stacjonarnych trzeba przybyć, a łatwiej jest pozyskać krew, jeżeli autokary przemieszczają się po miejscach, powiedzmy, bardziej publicznych, tak?

Procedury wysokospecjalistyczne. 51 milionów zł w skali naszego budżetu wynoszącego około 4 miliardów 300 tysięcy zł jest dosyć znaczącą kwotą, zwłaszcza w porównaniu do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który finansuje de facto większość podobnych procedur. Świadczenia te, na taką skalę, na jaką obecnie są wykonywane, będą w 100% zrefundowane. Takie jest zapewnienie Narodowego Funduszu Zdrowia. Co do dostępności tych świadczeń, to oczywiście rodzą się inne problemy, związane z zarządzaniem w poszczególnych jednostkach. Dyrektorzy szpitali, wiedząc, że jest to kosztochłonne, nie mogą nastawiać się tylko na procedury wysokospecjalistyczne.

Jeżeli chodzi o program wieloletni "Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli", to kwota ta została zablokowana w styczniu, ale nie uruchomiono tych środków na podstawie żadnej umowy. Może to być kwota, o którą nasz budżet się pomniejszy. Jak państwo wiecie, ten program obowiązuje od 2007 r. i to jest de facto ostatni rok, w którym jest program realizowany. Jeżeli byłyby na to jakieś środki, to... W przyszłym roku będzie możliwość tworzenia nowego programu i dalszego przeznaczania na to pieniędzy. W tym roku takiej możliwości nie widzimy, z uwagi na zmiany w ramach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jakie są procedowane. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pan przewodniczący Karczewski prosił o zabranie głosu poza kolejką, bo chciałby się ustosunkować do wypowiedzi pana ministra.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, muszę z przykrością stwierdzić, że pan albo nie wie, o czym mówi, albo sobie żartuje, albo kpi. No wie pan, stwierdzenie wypowiedziane jednym tchem, że 51 milionów przenosimy z mniejszego worka do większego worka, bo oni mają więcej pieniędzy, jest po prostu kpiną albo żartem. Nie wiem, czy to zdanie zostało wypowiedziane przez pana celowo czy przypadkowo. Wie pan, być może w skali Narodowego Funduszu Zdrowia to są proporcjonalnie dużo mniejsze pieniądze, ale w rzeczywistości to są bardzo duże środki. W wyniku nowelizacji ustawy, nad którą pracowaliśmy na ostatnim posiedzeniu, wydatki rzędu 100 milionów zł zostaną przeniesione do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach procedur wysokospecjalistycznych. Pan mówi o następnych 50 milionach zł. A więc razem to już jest 150 milionów zł. Poprzednio, już dokładnie nie pamiętam, jakie to były kwoty w przypadku brachyterapii, ale też przeniesiono milionowe wydatki do NFZ. Podejrzewam, że w sumie o około 200-250 milionów zostanie uszczuplony budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten kierunek jest na pewno zły, bardzo niedobry, bardzo niekorzystny. Prosiłbym, żeby pan troszeczkę ciszej mówił o tym problemie. Wie pan, takie stwierdzenie, że przenosi się środki z niewielkiego budżetu, wynoszącego 4 miliardy zł, do dużego budżetu, gdzie są 54 miliardy, to naprawdę nie jest racjonalny argument. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Oczywiście nie chciałem podkreślić udziału, chciałem tylko pokazać, jaka jest skala środków, czyli to, co pan powiedział. Chodzi o skalę środków ministerstwa i NFZ. Jeżeli mogę uzupełnić to, co powiedziałem, to dodam, że Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził po wyliczeniach, że do końca roku potrzebne im jest na te procedury, które my tam przenosimy, około 52 milionów zł. Zapewnienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że stać ich będzie na pokrycie kosztów tych procedur, było informacją, jaka przyświecała nam, kiedy podejmowaliśmy to działanie.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Teraz głos zabierze pan senator Muchacki, potem pani senator Fetlińska i pan Zdzisław Bujas.

Senator Rafał Muchacki:

Panie Ministrze, generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia finansował od początku do końca wszystkie świadczenia medyczne. Chciałbym, żeby nie było tego podziału. Jak rozumiem, Panie Ministrze, Narodowy Fundusz Zdrowia w 100% sfinansuje te usługi wysokospecjalistyczne, które w tym roku zostały przekazane do NFZ. Tak to rozumiem. Pana wyjaśnienie mnie zadowala. Ale mam takie pytanie. Czy w związku z tym ministerstwo wywiązało się ze wszystkich płatności? Miesiąc temu słyszałem, jak pani profesor Krzemień z katowickiego ośrodka narzekała, że są zaległości w opłacie za przeszczepy szpiku. Czy ministerstwo nie ma już zadłużeń wobec ośrodków, które dotychczas wykonały tego rodzaju usługi? Chodzi o usługi, za które teraz będzie płacił NFZ. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Jeżeli chodzi o wywiązanie się ze zobowiązań, to na chwilę obecną ministerstwo nie zapłaciło jeszcze za wszystkie wysokospecjalistyczne procedury. Jest to kwota około 23 milionów zł. Oczywiście procedujemy umowy, na podstawie których można byłoby wypłacić te środki. To wynika z tego, że większość świadczeń została wykonana w zeszłym roku, były to świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Janina Fetlińska.

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, ja mam pewne pytanie. Czy na pewno Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził, że jest w stanie przejąć finansowanie tych procedur wysokospecjalistycznych? Pamiętam, jak tworzono kasy chorych. Pierwsze szacunki wskazywały, że potrzebna jest składka w wysokości 11%, a ostatecznie wprowadziliśmy 7,5%. A więc od razu byliśmy, że tak powiem, na minusie, co potwierdziła praktyka, bo corocznie szpitale się zadłużały. Kasy chorych nie były w stanie pokrywać kosztów świadczonych usług, jakie ponosiły szpitale czy w ogóle zakłady opieki zdrowotnej. W tej chwili mamy składkę na poziomie 9%, czyli nadal jest niedofinansowanie. Wracam do sytuacji sprzed kilku lat, bo w tej sytuacji przejęcie przez NFZ pewnych wydatków, które do tej pory pokrywane były z budżetu, wydaje się po prostu niemożliwe. Tym bardziej że czytam, iż w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia sięga już teraz do rezerw. Nawet nie śmiem pytać, co będzie w przyszłym roku. Ale pytam: czy rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził, że jest w stanie przejąć to finansowanie? To jest pierwsza sprawa.

I druga kwestia. Zaplanowano zmniejszenie o 500 tysięcy zł wydatków w dziale "Ochrona zdrowia" na zakup i utrzymanie rezerw specjalistycznych służby zdrowia, ograniczono wydatki na szkolenia i organizację kontroli wykonywania zadań obronnych. O 500 tysięcy zł zmniejszono na to środki. Naprawdę mnie to zastanawia. Likwiduje się dwadzieścia jednostek wojskowych w Polsce, przechodzimy na uzawodowienie żołnierzy, czyli będzie coraz mniej młodych mężczyzn przeszkolonych w sprawach obronnych, a my jeszcze zmniejszamy środki na szkolenie ludności. Proszę państwa, czy my w ogóle się nie spodziewamy żadnych niebezpieczeństw, aż tak dobrze jest w naszym kraju? Przecież bierzemy udział w misjach wojennych, na przykład w Afganistanie, jesteśmy zagrożeni terroryzmem. I my jeszcze zmniejszamy środki na szkolenie obronne? Wydaje mi się, że zupełnie odsłaniamy nasz kraj, jeśli chodzi o wszystkie możliwe niebezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Takie potwierdzenie od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście już słyszałem, więc mogę odpowiedzieć: tak, jeśli chodzi o sfinansowanie tych wysokospecjalistycznych procedur przejętych od ministerstwa. Co do historii, do składek, to nie chciałbym się wypowiadać, bo to nie moje kompetencje.

Jeżeli chodzi o obronę narodową, to w tym roku przekazano na to o ponad 7 milionów zł więcej, co jest związane z rozszerzeniem zakresów w ramach utrzymania agencji co do tak zwanych zapasów bezpieczeństwa i szkoleń, a także zadaniami obronnymi zabezpieczającymi rezerwy. Agencja potwierdziła, że środki, których i tak otrzymała więcej, wystarczą jej na zabezpieczenie tych zadań, jakie zostały jej powierzone. Te 500 tysięcy zł nie wpłynie na zmniejszenie skali zabezpieczenia kraju. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, pan Bujas.

Członek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Zdzisław Bujas:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja mam pytanie, które w zasadzie podsumowuje troszkę państwa wypowiedzi. Przepraszam, ale to wynika z kolejności. Chciałbym usłyszeć jeszcze raz od pana ministra pewną informację. Otóż na ostatnim posiedzeniu rady Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie posiadamy swego przedstawiciela, padło jednoznaczne stwierdzenie, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma bardzo duże kłopoty finansowe. Pan prezes był też łaskaw przekazać to w formie medialnej. Myślę, że państwo słyszeliście to wystąpienie, w którym prezes NFZ powiedział, że istnieje bardzo duża obawa, jeśli chodzi o realizację nadwykonań. To było jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji w zakresie zmniejszenia środków. Dzisiejsze obciążenie Narodowego Funduszu Zdrowia kolejnymi wydatkami skutkuje tym, że pieniądze na ich pokrycie będą musiały być wzięte z obecnych środków Narodowego Funduszu Zdrowia. I moje pytanie, Panie Ministrze, jest takie: czy może pan na podstawie zasłyszanej, jak pan powiedział, informacji od pana prezesa zapewnić mnie i organizacje społeczne w Polsce, że będą środki na radioterapię, bo to stoi pod dużym znakiem zapytania, na przeszczepy nerek, bo to też stoi pod znakiem zapytania? Już w tej chwili oddziały zwracają się do placówek, aby zmniejszano liczbę przeprowadzanych operacji. Czy nie obawiacie się państwo, że we wrześniu, październiku, tak jak wstępnie było szacowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, pojawi się problem braku środków?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję.

Jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia i tak zwane nadwykonania, czyli procedury wykonane przez świadczeniodawców ponad limit określony w zawartych umowach, to na koniec maja - przepraszam, pamiętam ostatnią datę - koszty wynosiły około 900 milionów zł. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to w tej chwili jest procedowana zmiana dotycząca podziału wyniku finansowego z lat poprzednich, czyli uruchomienia rezerwy wynoszącej 1 miliard 152 miliony zł. I wydaje się, że to będzie pokryte. Dobrze państwo wiedzą, bo jesteście doświadczonymi senatorami, jak tworzą się nadwykonania w szpitalach. Znacie państwo tę historię. Okres obejmujący lipiec, sierpień i początek września jest ciut mniejszy, że tak powiem, jeżeli chodzi o nadwykonania. Większość szpitali po to wykonuje trochę więcej procedur na początku roku, żeby otrzymać zabezpieczone w umowie środki w późniejszych miesiącach, w których nie wykonuje tych zabiegów, tak? W Narodowym Funduszu Zdrowia dzisiaj odbywa się posiedzenie rady. Jeżeli rada otrzymała opinię z komisji finansów - nie mam pojęcia, czy tak jest - to wtedy podzieli 1 miliard 152 miliony i te środki będą przeznaczone na świadczenie usług medycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia zakłada, że nadwykonania z pierwszego półrocza zostaną trochę zrównoważone przez niewykonanie planu na III kwartał i dzięki temu możliwe będzie pokrycie w pełni kosztów nadwykonań, jakie będą na koniec roku.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Klimowicz, proszę bardzo w drodze wyjątku.

Senator Paweł Klimowicz:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Po wysłuchaniu odpowiedzi pana ministra chciałbym jeszcze dopytać o pewną sprawę. Panie Ministrze, jeśli dobrze zrozumiałem, środki wygasające w wysokości średnio 240 milionów co roku są przesuwane na następny rok.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Na niewygasające. A co ja powiedziałem?

(Głos z sali: Wygasające.)

Oczywiście, na niewygasające. Przepraszam. Czy w tym roku również jest takie niebezpieczeństwo? Jeżeli tak, to jakiej kwoty to dotyczy? Może w tym kontekście dobrze byłoby uruchomić programy dobrze rokujące, jeśli chodzi o wykonanie? Minął już ponad rok od czasu, kiedy senacka Komisja Zdrowia prawie jednogłośnie przyjęła wniosek o uruchomienie narodowego programu dotyczącego odnowy szpitala dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. Chciałbym przy tej okazji państwa senatorów poinformować, że wszystkie wymagane dokumenty są już złożone, a więc ten program czeka tylko na decyzję o uruchomieniu. Czy w tym kontekście nie byłoby dobrze go uruchomić? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Jak już wspomniałem, spotykamy się po zakończeniu każdego kwartału. 16 czerwca odbyło się spotkanie z kanclerzami i rektorami, w którym osobiście brałem udział. Staramy się dopasować nasz plan czy nasz budżet do realnych możliwości poszczególnych inwestycji. Dlatego z każdym kanclerzem lub prorektorem, w zależności kto to był, rozmawiałem osobiście o inwestycjach, możliwości ich realizacji i terminach. Dobrze wiemy, że od rozpoczęcia przetargu do zakończenia mija jakiś czas. Świetnym przykładem jest nowa siedziba szpitala Kraków Prokocim...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, ale z mojej strony jest to świetny przykład, bo tam bardzo się przedłużył proces...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, proces przetargowy. Ponieważ to zostało rozstrzygnięte w czerwcu tego roku, w tym momencie mamy już informację o rozpoczęciu wydatkowania środków. Oni w tym roku mają zamiar wydać na tę inwestycję około 10 milionów zł, a planowano wydanie 50 milionów. To jest już kolejny rok, w którym wydaje się mniej niż było planowane. Ale przyznaję im rację... Zresztą dopiero na następnym spotkaniu będę tego pewien. Na dzień dzisiejszy mam pewność, że po rozstrzygnięciu arbitrażu po prostu te prace ruszą.

Jeżeli chodzi o inne siedziby, to tak jak mówię, w rozmowie z każdym rektorem lub kanclerzem była poruszana kwestia tego, czy pieniądze zostaną wydane. Prosiliśmy, żeby każdy pokazał nam harmonogram, zgodnie z którym będą wydawane środki. My to nadzorujemy. Jak się okazuje, niestety te terminy w harmonogramach zostały przesunięte. Wiemy już teraz, że niektórzy nie są w stanie wydać technicznie tych środków, więc nie ma sensu blokować tego w budżecie. I stąd te zmiany, jakie my teraz proponujemy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No ja nie mówię, że nie będzie niewygasających...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Na razie mamy lipiec, przed nami jeszcze dwa spotkania. Zobaczymy, jak te inwestycje... Zakładamy, że środki zostaną skonsumowane, tym bardziej że większość przetargów powinna się skończyć najpóźniej w listopadzie. A więc te środki teoretycznie powinny być wydane. A jaka kwota będzie zapisana jako środki niewygasające? Na pewno mniejsza niż w latach poprzednich, jeżeli w ogóle jakaś będzie.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

O tym już rozmawialiśmy.

Proszę bardzo.

Senator Paweł Klimowicz:

Panie Ministrze, a co ze szpitalem dziecięcym w Prokocimiu? Bo nie odpowiedział pan na moje pytanie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Do kancelarii premiera został złożony wniosek o decyzję.

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytanie?

Proszę bardzo, pani senator Fetlińska.

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, jeszcze zapytam o budżet wojewodów, bo tam też są zapisane wydatki na ochronę zdrowia. W informacji nie zostały zawarte żadne dane na ten temat. Czy to oznacza, że tam nie ma zmian? A jeśli będą, to czy pan nam je tutaj przedstawi? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Tam środki zostały zwiększone. Poproszę pana dyrektora Atłasa o przedstawienie szczegółów.

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów Dariusz Atłas:

Dariusz Atłas, Departament Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów.

Wydatki w części 85 "Budżety wojewodów" w roku 2009 zaplanowano w kwocie 609 milionów 136 tysięcy zł. W wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone o 71 milionów 476 tysięcy zł. Ograniczenia nastąpiły w zakresie wydatków wojewódzkich inspekcji farmaceutycznych o 407 tysięcy zł i w zakresie działalności zespołów metodycznych opieki zdrowotnej o 629 tysięcy zł. W zakresie środków zaplanowanych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w części "Budżety wojewodów" na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, głównie za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, nastąpił wzrost wydatków o 72 miliony 512 tysięcy zł. Podczas dalszych prac nad ustawą w Sejmie dokonano zwiększenia wydatków w czterech województwach o 82 miliony 10 tysięcy zł, co łącznie dało sumę 154 milionów 522 tysięcy zł. Ostatecznie budżet na ochronę zdrowia w części "Budżety wojewodów" opiewa na kwotę 762 milionów 622 tysięcy zł. W zakresie wynagrodzeń osobowych i zatrudnienia nie nastąpiły żadne zmiany. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

To są wszystkie pytania.

Kto chce zabrać głos w dyskusji?

Pan senator Karczewski, proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

No ja muszę powiedzieć, że z olbrzymim smutkiem i przykrością wysłuchałem wypowiedzi pana ministra. Z dużym bólem przyjmuję to, że środki na ochronę zdrowia de facto zostają zmniejszone. Padające tutaj pytania z troską o chociażby świadczenia wysokospecjalistyczne świadczą o tym, że z jednej strony mamy wątpliwości, a z drugiej strony mamy pewność, iż jeśli nawet te świadczenia wysokospecjalistyczne zostaną sfinansowane - one na pewno zostaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansowane - to zabraknie pieniędzy na inne świadczenia. Ta nowelizacja ustawy, która zmniejsza środki Narodowego Funduszu Zdrowia do tej pory przeznaczane na świadczenia, de facto zmniejsza finansowanie całego systemu ochrony zdrowia. Tłumaczenie pana ministra w żaden sposób mnie nie przekonuje. Jak pan mówi, że z mniejszego worka są przerzucane środki do większego, to jest to żaden argument. Jak pan minister mówi, że będą mniejsze środki na inwestycje, które nie są realizowane, to mnie to jeszcze mniej przekonuje, bo jest potrzebna olbrzymia liczba inwestycji. Pan senator z Krakowa mówi o swojej inwestycji, ja bym mógł powiedzieć panu o dziesiątkach innych inwestycji. One wszystkie są nasze. Zwracają się do nas jako do senatorów dyrektorzy instytutów, które podlegają Ministerstwu Zdrowia, bo brakuje im środków na remonty, na sprzęt. Ta wyrwa, o której pan minister w tej chwili mówi, wynosząca 302 miliony zł, na pewno w znacznym stopniu odbije się na zdolności do finansowania świadczeń medycznych. Jestem przekonany, że wpłynie też w sposób bardzo niekorzystny na świadczenie usług medycznych. Zwiększą się kolejki, zwiększą się zadłużenia jednostek służby zdrowia. Dzięki Bogu, że jest ta rezerwa w Narodowym Funduszu Zdrowia, o której pan minister wielokrotnie mówił. Jest to rezerwa sprzed kilku lat, nagromadzona w poprzednim okresie. Ja pamiętam ówczesne wypowiedzi wówczas opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, która kazała natychmiast tę rezerwę przeznaczyć na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia. Ja to pamiętam, wiem kiedy i kto to mówił. Dobrze, że tak się nie stało, bo w tej chwili nie byłoby środków na pokrycie bieżących kosztów świadczeń medycznych.

Z przykrością przyjmujemy do wiadomości informację i pani minister, i wiceministrów, i pana ministra Rostowskiego o tym, że zapowiadany podczas Białego Szczytu wzrost finansowania służby zdrowia od przyszłego roku niestety nie nastąpi. Państwo się wycofaliście ze swoich wcześniejszych deklaracji i obietnic. Jest to bardzo przykre. Oczywiście jeśli będzie tutaj głosowanie, będę głosował przeciwko tej nowelizacji, bo ona w znacznym stopniu ogranicza finansowanie ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Janina Fetlińska: Jeśli można...)

Ale głos w dyskusji?

(Senator Janina Fetlińska: Chciałabym jeszcze zadać pytanie, jeśli można.)

Nie, etap pytań już skończyliśmy.

(Senator Janina Fetlińska: To ja tylko...)

Proszę.

Senator Janina Fetlińska:

To taki komentarz wynikający z moich przemyśleń. Otóż słyszę, że plan B będzie realizowany, ale czytam, że na to nie ma pieniędzy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów przygotowało zabezpieczenia, jeśli chodzi o ten program? To jest i pytanie, i głos w dyskusji. Wydaje się, że ta reforma była zapowiadana i planowana jako sztandarowa sprawa. A teraz czytam, że właściwie nie ma możliwości jej realizacji. Jak jest naprawdę? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Pan minister?

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Ponieważ to ostatnie pytanie nawiązywało do moich wcześniejszych wypowiedzi, to pozwolę sobie odnieść się do planu B. W czerwcu została podpisana umowa z BGK i Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której szpitale rozpoczynające prawidłowo proces likwidacyjny będą mogły ubiegać się o część środków. Jak państwo dobrze wiecie, sam proces likwidacji trochę trwa. Dokumenty, jakie trzeba złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia i Banku Gospodarstwa Krajowego, są na tyle istotne, że obie instytucje mają trzy miesiące na rozpatrzenie wniosków. W związku z tym środki pieniężne na realizację tego planu głównie będą potrzebne pod koniec roku. Było zapewnienie na posiedzeniu Rady Ministrów, że jeżeli takie środki będą potrzebne, to będą przekazywane. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy pan chce jeszcze raz zabrać głos w dyskusji?

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Przewodniczący, trudno mi powiedzieć, co to będzie za wypowiedź, sam pan to oceni.

W kontekście ostatnich zdań wypowiedzianych przez pana ministra chciałbym zadać pytanie: czy w tym roku są środki na plan B, czy ich nie ma? Czy w budżecie są wydzielone środki na plan B? Wiem, że wiele szpitali myśli, zastanawia się, planuje i ja bym chciał, żeby pan minister odpowiedział: czy są w budżecie w tej chwili przewidziane środki na realizację planu B?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Jak pan wie, w części 46 "Zdrowie" nie ma na to środków.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekundkę. Tak jak na posiedzeniu Rady Ministrów było powiedziane, będą na to przeznaczane środki z rezerwy.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Ministrze, nie ma na to środków w budżecie. Przecież ja wyraźnie o to pytam. Pan jest finansistą, ja jestem lekarzem, ale zadaję panu konkretne pytanie: czy są w budżecie środki przeznaczone na plan B?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jak już mówiłem, jeżeli chodzi o plan B, to w naszej części na to środków nie ma. Są zabezpieczone, zgodnie z dyspozycją...

(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma zabezpieczonych, bo rezerwa to nie jest zabezpieczenie.)

No dobrze, to...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No dobrze, to powiem...

(Senator Stanisław Karczewski: Przecież nie można powiedzieć, że rezerwy zabezpieczają środki na plan B czy plan C. Niech pan odpowie na pytanie.)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, trzymajmy się pewnych zasad.

(Brak nagrania)

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nie.

Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

(Brak nagrania)

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Dziękuję, Panie Przewodniczący.)

Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej w części 46 "Zdrowie".

Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej nowelizacji? (4)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, projekt nowelizacji ustawy budżetowej został przyjęty przez Komisję Zdrowia.

Proponuję, aby wyznaczyć pana senatora Woźniaka, który jest także członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, do reprezentowania Komisji Zdrowia w toku dalszych prac nad tą nowelizacją.

Czy ktoś jest przeciw? Nie.

Dziękuję bardzo.

Dziękuję państwu za udział w posiedzeniu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 54)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów