Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1116) z 71. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 23 września 2009 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 44)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dzień dobry.

Witam państwa na kolejnym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia.

Witam serdecznie pana ministra Szulca, witam panią z Biura Legislacyjnego oraz naszych państwa senatorów.

Dzisiaj będziemy procedować nad poprawkami zgłoszonymi w czasie debaty i nad poprawką, nad którą już raz procedowaliśmy.

Poprawka pierwsza, senatora Augustyna - w art. 1 przed pktem 1 dodaje się pkt... w brzmieniu: "w art. 15 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: «świadczeń zdrowotnych, w tym pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;»;".

Poproszę pana ministra o opinię strony rządowej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Mimo całej sympatii dla pana senatora Augustyna muszę powiedzieć, że ta poprawka oprócz tego, że wykracza poza zakres nowelizacji, czym już narażamy się na zarzuty, tak naprawdę ma charakter zawężający, a nie rozszerzający. Czyli de facto, chcąc zrobić dobrze, zrobilibyśmy krzywdę. Nadanie takiego brzmienia art. 15 ust. 2 pkt 6 powoduje, że tak powiem, wycięcie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych towarzyszących, a więc wyżywienia, zakwaterowania, transportu sanitarnego, a także wszystkich świadczeń rzeczowych. W związku z tym, chcąc zagwarantować więcej, tak naprawdę odbieramy część świadczeń.

(Zastępca Przewodniczącego Michał Okła: Tak jest.)

Tak że z naszego punktu widzenia ta poprawka jest, niestety, nie do zaakceptowania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wszystkim.

(Zastępca Przewodniczącego Michał Okła: Dziękuję bardzo, Panie Ministrze...)

Przepraszam, chciałbym się jeszcze odnieść się do tego, co powiedział pan senator Górecki.

Mamy jeden zasadniczy kłopot: zabieramy wszystkim, ponieważ w art. 15 ust. 2 jest definicja świadczeń gwarantowanych, tam są wymienione wszystkie świadczenia, które są świadczeniami gwarantowanymi. A wtedy te świadczenia w ogóle są poza zakresem świadczeń gwarantowanych, czyli w żaden sposób nie mogą być finansowane ze środków publicznych.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki senatora Augustyna? (0)

Kto jest przeciwny? (5)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Poprawka nie została przyjęta.

Poprawka druga, pana senatora Góreckiego - w art. 1 w pkcie 1, w ust. 3: w pkcie 2 skreśla się wyrazy "oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne" i w pkcie 3 skreśla się wyrazy "w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia".

Bardzo proszę pana ministra o stanowisko strony rządowej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Kwestia pktu 2, czyli świadczeń wysokospecjalistycznych. To sformułowanie zostało dodane podczas prac sejmowych po to, żeby można było zabezpieczyć, o czym już mówiłem w trakcie zarówno poprzednich posiedzeń komisji, jak i posiedzenia plenarnego Senatu, świadczenia bardzo kosztochłonne w tych miejscach, w których są one wykonywane. Jeżeli teraz zastosujemy przełożenie finansowe dotyczące tego, w jaki sposób wskaźnik dochodowy przekłada się na świadczeniodawców, to będzie to kwota około 1 miliarda 200 milionów zł, a świadczenia wysokospecjalistyczne to około 600 milionów zł. Oczywiście można zlikwidować tenże zapis, ale doprowadzi to do takiej sytuacji, że minister zdrowia nie będzie miał delegacji do wydania rozporządzenia, na mocy którego mógłby określić jakiekolwiek odrębne grupy świadczeń w tych przypadkach, kiedy byłoby to wskazane.

Poza tym, niestety, co trzeba jednoznacznie stwierdzić, takie rozwiązanie, że tak powiem, całkowicie położy bazę kliniczną, która w tym momencie jest już zaadaptowana i działa na terenie całego kraju. Tak to wygląda.

W związku z tym stanowisko rządu jest zdecydowanie negatywne.

Senator Ryszard Górecki:

Jak baza kliniczna była finansowana dotychczas? Przecież tego zapisu wcześniej nie było.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nie było zapisu dotyczącego świadczeń wysokospecjalistycznych explicite w ustawie w takiej formie. My w ogóle przeredagowujemy cały ten artykuł. Ale na mocy rozporządzenia, jako odrębne grupy świadczeń, były wyłonione świadczenia wysokospecjalistyczne. Te świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią 7,5% świadczeń, które są w tym momencie udzielane. Odpowiadam teraz przed większym forum niż na posiedzeniu plenarnym, bo wtedy odpowiedź na pytanie, jaki to jest odsetek świadczeń, szepnąłem do ucha panu senatorowi.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję panu, Panie Ministrze.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem poprawki pana senatora Góreckiego? (3)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

I poprawka trzecia, nad którą procedowaliśmy.

Czy przeczytać ją jeszcze raz czy też państwo ją znacie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę stronę rządową o opinię.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko jest pozytywne, tak że nie będę się rozwodził.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem poprawki trzeciej Komisji Zdrowia? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Posiedzenie komisji uważam za...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Całości nie.

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Sprawozdawcą będę ja. Chyba nie macie państwo nic przeciwko, bo już...

(Głos z sali: Absolutnie.)

Dobrze.

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 51)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów