Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1287) z 83. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 17 grudnia 2009 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

Witam pana ministra, panią dyrektor, witam szanownych państwa.

Proszę państwa, wczoraj w trakcie debaty plenarnej pani senator Fetlińska zgłosiła cztery poprawki. W związku z tym proponuję, aby tryb pracy komisji był następujący: po pierwsze, przyjmijmy może blokiem poprawki, które zostały przyjęte na poprzednim posiedzeniu komisji, a po drugie, rozpatrzmy poprawki zgłoszone w trakcie debaty.

Czy są uwagi do takiego sposobu procedowania?

(Głos z sali: Nie.)

Nie ma.

Wobec tego, proszę państwa, kto jest za przyjęciem dziewiętnastu poprawek, które były przyjęte na poprzednim posiedzeniu komisji? (7)

Dziękuję bardzo.

W tej chwili, proszę państwa, przechodzimy do omówienia poprawek drugiej i dziewiątej, nad którymi możemy głosować łącznie.

Bardzo proszę pana o przedstawienie tych poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dobrze. Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Przedstawię uwagę Biura Legislacyjnego, które zaproponowało połączenie poprawek drugiej i dziewiątej. Poprawka druga zmierza do utrzymania dotychczasowych definicji produktów do żywienia niemowląt, początkowego i dalszego. Poprawka dziewiąta jest konsekwencją poprawki drugiej i utrzymania dotychczasowych definicji.

Niemniej jednak w toku debaty pani senator Fetlińska, przedstawiając kwestię utrzymania dotychczasowych definicji, wiązała ją z wprowadzeniem zakazu reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Z tego, co mówiła pani senator, wynika, że nad poprawkami drugą, trzecią i dziewiątą wypadałoby głosować łącznie. Jednak są to sprawy zupełnie różne merytorycznie. Kwestia definiowania preparatów do żywienia dla niemowląt i kwestia zakazu reklamy powinny być rozpatrywane odrębnie. Ale jeżeli Wysoka Komisja uzna ich połączenie za wskazane, włączenie poprawki trzeciej do bloku tych dwóch poprawek, to będzie już decyzją Wysokiej Komisji.

Chciałbym jeszcze poinformować, że poprawki druga i dziewiąta mieszczą się w dopuszczalnym zakresie poprawek Senatu. Ale jest problem z poprawką trzecią, która z punktu widzenia pani senator Fetlińskiej jest najważniejsza. Chodzi o wprowadzenie zakazu reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Ta poprawka może budzić wątpliwości co do zgodności z możliwym zakresem poprawek Senatu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Pan ponumerował poprawki pani senator. W druku, który mamy, są to kolejno poprawki: druga, trzecia, dziewiąta i jedenasta.

Bardzo proszę pana ministra o odniesienie się do tych poprawek.

Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła:

Jeśli chodzi o poprawkę drugą, to proponuję, aby pozostawić definicję preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt w takim brzmieniu, jakie jest w dotychczasowej ustawie. Chciałbym zacytować dyrektywę Komisji 2006/141 Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającą dyrektywę 1999/21/WE, w której “pojęcie «preparatu do początkowego żywienia niemowląt» oznacza środki spożywcze specjalnie przeznaczone do żywienia niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, same w sobie wystarczające, aby zostały spełnione potrzeby pokarmowe takich dzieci do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego”, a “pojęcie «preparaty do dalszego żywienia niemowląt» oznacza środki specjalnie przeznaczone do żywienia niemowląt w momencie wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego, będącego podstawowym składnikiem płynnym stopniowo coraz bardziej zróżnicowanego odżywienia takich dzieci”. Gdybyśmy pozostawili dotychczasowe zapisy, byłoby to niezgodne z dyrektywą.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Czyli ministerstwo jest przeciwne.

Czy wnioskodawczyni chce skomentować stanowisko pana ministra? Poprawka stoi w sprzeczności z dyrektywą. Podtrzymuje pani tę poprawkę?

Senator Janina Fetlińska:

Podtrzymuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Wobec tego przystępujemy do głosowania.

Kto jest za…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham? Tak, poprawki druga i dziewiąta.

Kto jest za przyjęciem poprawki pani senator Fetlińskiej? (4)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki? (5)

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawki druga i dziewiąta nie zostały przyjęte.

Przechodzimy do omówienia poprawki trzeciej.

Bardzo proszę o jej przedstawienie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka wprowadza zakaz reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt i wszystkich preparatów w tej kategorii środków żywności. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jakie jest stanowisko pana ministra?

Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła:

Panie Przewodniczący!

Dotychczasowy art. 25 mówi o reklamie preparatów do początkowego żywienia niemowląt, która może być prowadzona wyłącznie w publikacjach popularno-naukowych specjalizujących się w rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem lub w publikacjach naukowych i musi być ograniczona do informacji potwierdzonych badaniami naukowymi. Informacje zawarte w reklamie nie mogą sugerować, że karmienie sztuczne jest równoważne z karmieniem piersią lub od niego korzystniejsze.

Naszym zdaniem jest to wystarczający zapis. A jeśli chodzi o jego egzekucję… Jeżeli prawo nie jest egzekwowane, to nie znaczy, że trzeba je zmienić. Trzeba je po prostu egzekwować.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę, pani senator, wnioskodawczyni.

Senator Janina Fetlińska:

Myślę, że w ten sposób pan minister wspiera argument prokuratury, która twierdzi, że jest to niska szkodliwość czynu. Jawny, pełny zakaz może byłby po prostu bardziej uwzględniany przez prokuraturę w dochodzeniu do sedna sprawy. Dziękuję bardzo.

Podtrzymuję wniosek, z tym że nie wiem, czy…

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jeszcze pan minister.

Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła:

Panie Przewodniczący, taki wniosek był składany w trakcie dyskusji sejmowych, ale…

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Nie nagrywa się, proszę włączyć mikrofon.)

…posłowie stwierdzili, że byłaby to dyskryminacja polskich firm produkujących takie mleko, ponieważ gdybyśmy przyjęli to rozwiązanie, firmy zachodnie czy zagraniczne, które takie mleko dystrybuują i sprzedają na terenie Polski, mogłyby je reklamować, w przeciwieństwie do firm polskich.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy wobec tego argumentu pani senator podtrzymuje swój wniosek?

Senator Janina Fetlińska:

Podtrzymuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Wobec tego, kto jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Kto jest za przyjęciem poprawki pani senator? (4)

Rzeczywiście, głosowanie polityczne.

Kto jest przeciwko? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Głosujemy za polskim mlekiem.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pozostała jeszcze, proszę państwa, poprawka jedenasta.

Panie Mecenasie, bardzo proszę ją przedstawić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dziękuję.

Pani senator Fetlińska wnosi o utrzymanie dotychczasowych przepisów związanych z przechowywaniem próbek przez zakłady żywienia zamkniętego. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jakie jest stanowisko pana ministra?

Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła:

Zmieniliśmy to celowo. To była propozycja rządowa, żeby pójść na rękę przedsiębiorcom. Na posiedzeniu plenarnym Senatu dokładnie tłumaczyłem, że nie obawiam się konsekwencji, ponieważ prawie osiem lat działania ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia gwarantuje, że przedsiębiorcy mimo wszystko będą się do nich stosowali i przechowywali te próbki, bo to jest w ich interesie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie.

(Głos z sali: A pani Fetlińska nie chce?)

Nie. Pani senator podtrzymuje swój głos.

Kto jest za przyjęciem poprawki pani senator Fetlińskiej? (4)

Kto jest przeciw? (6)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kto się wstrzymał? (0)

(Głos z sali: Pan senator nie brał udziału w głosowaniu, trudno, nie będziemy czekać na pana senatora…)

Zobaczcie, jak aktywny jest pan senator Karczewski.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę państwa, stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta.

Dziękuję bardzo. Na tym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sprawozdawcą będę ja. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Jest wniosek mniejszości!)

Został zgłoszony wniosek mniejszości.

(Rozmowy na sali)

Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo panu ministrowi, pani dyrektor.

Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 46)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów