Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1306) z 84. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 5 stycznia 2010 r.

Porządek obrad

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Rzecznik Praw Pacjenta; Rezerwa celowa; Budżety wojewodów ogółem (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).

2. Sprawy różne.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 56)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Witam serdecznie na pierwszym posiedzeniu komisji w tym roku.

Chciałbym wszystkim państwu w związku z tym złożyć serdeczne życzenia noworoczne -wam, waszym najbliższym, rodzinom, współpracownikom. Życzę, żeby waszemu życiu zawodowemu towarzyszyła satysfakcja z wykonywanej pracy, żebyście podejmowali zawsze trafne decyzje pro publico bono, a w życiu rodzinnym życzę przede wszystkim radości, szczęścia, samych jasnych i pogodnych dni.

(Głos z sali: Wzajemnie.)

Dziękuję.

Witam serdecznie: pana ministra Cezarego Rzemka, panią Elżbietę Jazgarską, dyrektor departamentu Ministerstwa Zdrowia, pana Jerzego Bójko, panią Elżbietę Walczak z Ministerstwa Finansów, jak również panią Bogusławę Sochę, panią Annę Mieczkowską z Ministerstwa Zdrowia, panią Justynę - niestety, jest tak niewyraźnie... - Mieszalską i pana Jacka Mazura z Ministerstwa Zdrowia.

Dzisiaj przewidujemy w zasadzie tylko dwa punkty na posiedzeniu komisji, to jest rozpatrzenie ustawy budżetowej we właściwych częściach, czyli części 46 "Zdrowie" oraz części 66 "Rzecznik praw pacjenta", a także sprawy różne.

Czy do proponowanego porządku ktoś z państwa wnosi uwagi? Nie.

Dziękuję.

Uważam, że porządek obrad został zatwierdzony,

W związku z tym bardzo proszę pana ministra Rzemka o przedstawienie propozycji budżetu w części "Zdrowie".

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2010 w zakresie ochrony zdrowia przedstawia się następująco: w ramach działu "Ochrona zdrowia", realizowanego w różnych częściach budżetowych, zaplanowane zostały w budżecie państwa na 2010r. wydatki na poziomie 6 miliardów 257 milionów zł, łącznie z rezerwami celowymi jest to kwota 6 miliardów 877 milionów zł. Wzrost wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2009 wynosi 9,5% i dotyczy przede wszystkim składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu wojewodów za osoby bezrobotne.

Ponadto w roku 2010 staże podyplomowe oraz specjalizacje medyczne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych finansowane będą z Funduszu Pracy. Tam zaplanowano kwotę 717,6 miliona zł, czyli o 150 milionów więcej niż w roku 2009. Jednocześnie w załączniku nr 4 do ustawy budżetowej ujęto budżet środków europejskich dla części 46 "Zdrowie" w kwocie 212 milionów 100 tysięcy zł. Jeśli uwzględnić budżet środków europejskich oraz Fundusz Pracy, to wydatki z budżetu państwa na ochronę zdrowia w 2010 r. wyniosą 7 miliardów 807 milionów 100 tysięcy zł. Jest wzrost o 24,3% w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2009.

Dochody w części 46 "Zdrowie" zaplanowano w wysokości 140 milionów 800 tysięcy zł, to jest na poziomie niższym o 13% niż w roku 2009, jednakże spadek dochodów wynika głównie z powierzenia wojewodom części zadań z zakresu inspekcji sanitarnej, dotychczas realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W części 46 dochody w większości, bo w około 88%, dotyczą wpływu z tytułu rejestracji produktów leczniczych i biobójczych oraz wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Wydatki zaplanowane w części 46 wyniosą 3 miliardy 482 miliony 700 tysięcy zł i stanowią 99% porównywalnego planu po zmianach na rok 2009.

W stosunku do przedłożenia rządowego budżet uchwalony przez Sejm został w części 46 zwiększony o kwotę 30 milionów 281 tysięcy zł, z przeznaczeniem na inwestycje wieloletnie dla szpitali klinicznych. Poziom finansowania poszczególnych zadań jest przedstawiony w tabeli nr 3 nazwanej "Planowane wydatki w części 46".

W dziale "Administracja publiczna" wydatki kształtują się na poziomie 52 milionów 700 tysięcy zł i są wyższe o 1 miliom zł, to jest o 1,9% w stosunku do roku 2009. W tej kwocie ujęte są środki w wysokości 7,2 miliona zł na realizację trzech programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w wysokości 705 tysięcy zł. Wydatki na działalność administracyjną stanowią 1,4% wszystkich wydatków części 46 w roku 2010.

W dziale "Obrona narodowa" zaplanowano środki w wysokości 11,3 miliona zł, to stanowi 89,9% poziomu wydatków w 2009 r. Wysokość tych środków określa minister obrony narodowej. Zostały one zmniejszone o 2 miliony zł w stosunku do roku 2009. Dotyczy to głównie zakupionej już w 2009 r. rezerwy składników krwi.

W dziale "Szkolnictwo wyższe" ujęto środki na kształcenie kadry medycznej w wysokości 1 miliarda 300 milionów zł, które de facto będą większe o 25 milionów zł, to jest blisko o 2%, od planu po zmianach na rok 2009. Trzeba zaznaczyć, że w 2010 r. włączono tutaj finansowanie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W dziale "Szkolnictwo wyższe" realizowane są ponadto inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji bazy dydaktycznej uczelni. Na ten cel w planie ujęta jest kwota w wysokości 30 milionów 900 tysięcy zł, z przeznaczeniem na kontynuację siedmiu inwestycji realizowanych w uczelniach w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Ponadto w ramach wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej realizowane będą dwa projekty inwestycyjne we Wrocławiu i Lublinie, na kwotę ponad 5 milionów zł. Wydatki na szkolnictwo wyższe w wysokości 1,3 miliarda zł angażują ponad 1/3 wydatków części 46 "Zdrowie".

Największa część wydatków, bo 59%, jest realizowana w ramach działu "Ochrona zdrowia". W tym dziale finansowane są zadania związane z realizacją programów polityki zdrowotnej, świadczeń wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego, zadania inspekcji sanitarnej, inspekcji farmaceutycznej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz wielu innych jednostek realizujących zadania ochrony zdrowia, w tym dotyczące zdrowia publicznego. W tym dziale znajdują się również środki na poprawę i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Jak wspomniałem już na wstępie w 2010 r., podobnie jak w 2009 r., finansowanie i kształcenie podyplomowe lekarzy odbywać się będzie z Funduszu Pracy, stąd brak w części 46 w dziale "Ochrona zdrowia" rozdziału "Staże i specjalizacje medyczne".

Wydatki w dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano na poziomie 2 miliardów 100 milionów zł - to jest około 60 milionów mniej niż w roku ubiegłym - czyli wydatki zmniejszą się o 2,8% w stosunku do roku 2009. Jest to spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem środków na inwestycje wieloletnie, z 207 milionów zł w roku 2009 do 185 milionów w roku 2010, co oznacza spadek o 10,7%, oraz przyznaniem większych o 146,6 miliona zł środków na realizację programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców SP ZOZ - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010". Zwiększone będą także wydatki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co jest konsekwencją wdrażania wymienionego programu i wyposażania LPR w nowe śmigłowce.

Ponadto na spadek wydatków budżetowych w 2010 r. w dziale "Ochrona zdrowia" wpłynął także fakt odmiennego niż w 2009 r. ujęcia środków na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W części 46 budżetu nastąpiło zmniejszenie środków na ten cel o 40 milionów zł w stosunku do roku 2009. Dotyczą one wyłącznie tak zwanych środków krajowych.

Większość zadań w dziale "Ochrona zdrowia" de facto będzie finansowana na poziomie roku ubiegłego lub nieco niższym. Dotyczy to w szczególności programów polityki zdrowotnej. Na to zadanie zaplanowane zostały środki w wysokości 566 milionów 200 tysięcy zł, co stanowi 91,4% poziomu wydatków w roku 2009. W roku 2010 zakłada się realizację dwunastu programów wymienionych na stronie 55 informacji przedłożonej Senatowi. Pragnę także zwrócić uwagę, że w ramach środków na programy polityki zdrowotnej w wysokości, o której już wspomniałem, 44% z nich dotyczy jednego programu. A mianowicie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, na realizację którego przeznaczane jest co roku, zgodnie z ustawą, 250 milionów zł. Poziom finansowania pozostałych programów jest zróżnicowany.

Na świadczenia wysokospecjalistyczne zaplanowano środki w wysokości 302,5 miliona zł, to jest na poziomie 90% roku 2009. Szacuje się, że około 20% ogółu świadczeń będą stanowić procedury przeszczepowe wprowadzone w 2009 r. do katalogu świadczeń wysokospecjalistycznych jako nowe świadczenia, to jest takie jak chociażby przeszczepienie wysepek trzustkowych. Dlatego biorąc pod uwagę wyłącznie świadczenia realizowane w 2009 r. i kontynuowane w roku 2010, można powiedzieć, że nastąpi wzrost finansowania w stosunku do roku ubiegłego.

Środki przeznaczone na działalność inspekcji sanitarnej to jest stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały znacznie zmniejszone w stosunku do roku 2009. Stało się tak w związku ze zmianami, jakie miały miejsce od 1 stycznia, a dokładnie zmianą dysponentów środków budżetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przesunięciem zadań z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do stacji wojewódzkich oraz z wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a w konsekwencji przesunięciem środków finansowych na realizację działań. Na działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych w części 46 zaplanowano kwotę ogółem 46,5 miliona zł, w tym 31,7 miliona zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a 14 milionów 800 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W omawianym dziale ważnym zadaniem jest dofinansowanie inwestycji w szpitalach ogólnych i klinicznych. Aktualnie w wykazie inwestycji wieloletnich znajduje się siedem inwestycji w dziale "Ochrona zdrowia" dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy szpitali klinicznych i uczelni medycznych - w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Warszawie. Łączna kwota przeznaczona na realizację w 2010 r. wynosi 185 milionów 300 tysięcy zł. Szczegółowy opis tych inwestycji przedstawiony jest w przekazanej państwu załączonej informacji. Należy jednak dodać, że oprócz inwestycji wieloletnich, czyli takich, których wartość kosztorysowa przekracza 300 milionów zł, w dziale "Ochrona zdrowia" realizowanych będzie pięć innych zadań budowlanych w szpitalach ogólnych i klinicznych na łączną kwotę 45 milionów zł. Kwota około 15,5 miliona zł została zaplanowana za zakupy aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali ogólnych i klinicznych oraz jednostek badawczo rozwojowych podległych ministrowi zdrowia.

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe oraz przesunięcia finansowania niektórych zadań dofinansowanych ze środków Unii liczba inwestycji finansowych z budżetu uległa znacznemu ograniczeniu w stosunku do lat ubiegłych.

Ostatni dział finansowany z budżetu ministra zdrowia to "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". W rozdziale "Biblioteki" zawarte są wydatki na finansowanie działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej terenowych oddziałów. Środki te zaplanowane są w wysokości 8,5 miliona zł.

Bardzo krótko, jeżeli można, omówię jeszcze działalność pozabudżetową, to jest zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzi jedynie Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie. Przychody i, oczywiście, wydatki kształtują się na poziomie 1 miliona 600 tysięcy zł. Jest to zakład niedotowany, czyli utrzymuje się z własnych środków. W 2010 r. gospodarstwa pomocnicze będą istniały przy pięciu jednostkach budżetowych. Przychody i wydatki gospodarstw zostały zaplanowane w wysokości około 4 milionów 100 tysięcy zł. One również nie otrzymują żadnych dotacji budżetowych. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych są niższe o 5 milionów 200 tysięcy zł, niż w roku 2010. Różnica w planie w porównaniu do roku 2009 wynika z przejęcia przez wojewodów gospodarstw pomocniczych przy stacjach sanitarno-epidemiologicznych w Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie i Rzeszowie.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, to te dane zaprezentowane są w załączniku nr 12 do ustawy. W części 46 "Zdrowie" na wynagrodzenie zaplanowano kwotę 141 milionów 100 tysięcy zł, w tym 72 miliony 300 tysięcy zł dla osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń, czyli de facto dla większości zatrudnionych w ministerstwie. Osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń to głównie zatrudnieni w jednostkach finansowych w dziale 851 "Ochrona zdrowia". W tym roku w części 46 na wydatki na wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej wyniosą 64 miliony zł.

Jeżeli jeszcze można, to powiem o rezerwach celowych, to jest części 83. Tutaj jest bardzo duża rezerwa do dyspozycji ministra zdrowia, w wysokości 620 milionów zł. Są to środki, ujęte w poz. 51, na realizację zadań w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia oraz na dofinansowanie innych zadań w dziale "Ochrona zdrowia". Z tego 350 milionów jest przeznaczonych na wsparcie tychże jednostek samorządu terytorialnego, a 270 milionów zostanie przeznaczonych na dofinansowanie innych zadań w dziale "Ochrona zdrowia" wymagających pilnej realizacji, w tym szczególnie na programy polityki zdrowotnej. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proponowałbym, żebyśmy od razu omówili część 66 "Rzecznik praw pacjenta", ponieważ tu kwestie się zazębiają. A później będziemy zadawali pytania i prowadzili dyskusję.

Bardzo proszę, kto z państwa omówi? Bardzo proszę.

Naczelnik Wydziału Zdrowia w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów Elżbieta Walczak:

Elżbieta Walczak, Ministerstwo Finansów.

Ponieważ nie ma nikogo z biura rzecznika, w związku z tym ja krótko omówię wydatki w części 66.

Część 66 "Rzecznik praw pacjenta" powstała w roku 2009 w związku z wejściem w życie ustawy powołującej rzecznika. W rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2009, zostały przeniesione wydatki z części 46 "Zdrowie" na funkcjonowanie rzecznika i jego biura od 1 października do końca grudnia 2009 r. Była to kwota 595 tysięcy 868 zł. Jeśliby przeliczyć te trzymiesięczne wydatki, to w skali roku byłoby to 2 miliony 383 tysiące 472 zł.

Wydatki na rok 2010 wstępnie były zawarte w części 46 i po prostu zostały wyodrębnione do części 66, zgodnie z propozycją ministra zdrowia. Do budżetu części 66 przeniesiono 2 miliony 18 tysięcy zł. Są to wyłącznie wydatki bieżące, nie przewiduje się wydatków majątkowych. Te pieniądze zostały przeznaczone między innymi na zatrudnienie trzydziestu czterech osób, w tym dwóch na tak zwanych stanowiskach kierowniczych.

W trakcie prac w Sejmie wydatki w części 66 zostały zwiększone o 2,5 miliona zł, tak że łącznie w tej chwili w budżecie części 66 na 2010 r. są ujęte 4 miliony 528 tysięcy zł, w tym przewidziano dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia osobowe w wysokości 678 tysięcy zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 20 tysięcy. Te pieniądze są przeznaczone głównie na zwiększenie zatrudnienia o osiem etatów.

W zasadzie tylko tyle mogłam powiedzieć.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo dziękuję.

Proszę o zadawanie pytań co do tych dwóch części budżetowych.

Proszę bardzo, pan przewodniczący Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ja mam pytanie do pana ministra dotyczące inwestycji wieloletnich finansowanych z budżetu państwa. A konkretnie szpitala psychiatrycznego, czyli pktu 7 w tym przedstawionym przez państwa załączniku. Czy kwota 1 miliona zł została zmieniona w wyniku prac sejmowych, czy też jest taka, jaka tutaj została podana?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Zapraszam, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Ten materiał został wysłany bodajże w listopadzie. A pod koniec listopada w ramach prac w Sejmie zwiększono tę wartość o 10 milionów zł.

Jeżeli chodzi o programy inwestycyjne, to od razu powiem, że zwiększono również o 10 milionów wydatki na inwestycję w Gdańsku i o 10 milionów 280 tysięcy na inwestycję w Białymstoku. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Proszę bardzo, kto z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie?

Pan senator Klimowicz, bardzo proszę.

Senator Paweł Klimowicz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja również mam pytanie odnośnie do wieloletnich planów inwestycyjnych. W pkcie 4 jest nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu i kwota 7,5 miliona zł. Mam do pana ministra pytanie, jakie kwoty były przekazywane w poprzednich latach. Jest tu napisane: zadanie jest realizowane od 2006 r. Mam wrażenie, że ta kwota jest co roku podobna. Chciałbym się dowiedzieć, jak to było wcześniej i czy jest szansa na realizację tego zadania w 2010 r.

Moje pytanie dotyczy również, czego nie ukrywam, projektu wieloletniego planu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. To zadanie nie znalazło się w projekcie budżetu. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego i na jakim jest etapie. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję, jeżeli chodzi o nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, to rzeczywiście z tą inwestycją... Zresztą odbyło się spotkanie. Komisja sejmowa miała sesję wyjazdową. Razem z panem przewodniczącym Arndtem udaliśmy się do Krakowa we wrześniu, żeby na miejscu to ocenić, porozmawiać i wyjaśnić sobie kilka rzeczy co do historii i co do przyszłości tej inwestycji.

Jeżeli chodzi o nakłady, to rzeczywiście w roku 2006 r. i 2007 te nakłady były nawet poniżej 3 milionów zł, a w 2008 r. to już było 14 milionów 456 tysięcy, ale wykonanie było na zerowym poziomie - tam były przetargi, które nie wyszły, i odwołania. W roku 2009 była kwota 10 milionów. Teraz mamy w planie na ten rok 7,5 miliona zł. To jest de facto na drugą transzę płatności za dokumentację. W 2009 r. zapłacono 7,5 miliona zł za dokumentację, a drugą transzę w kwocie 7,5 miliona zł trzeba zapłacić w tym roku.

Jeżeli chodzi o tę inwestycję, to uniwersytet zwrócił się z prośbą o podwyższenie całej wartości kosztorysowej do 1 miliarda 529 milionów zł, przy udziale Skarbu Państwa...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Środki własne w wysokości 400 milionów, reszta ze Skarbu Państwa - łatwo policzyć, że 1 miliard 130 milionów...

(Głos z sali: Dodatkowo.)

No nie, nie dodatkowo. W tej chwili jest już 500 milionów dodatkowo.

W końcówce zeszłego roku rozmawialiśmy i uniwersytet przedstawił nam, dlaczego jest takie zwiększenie wartości i co się zmieniło. Czyli de facto trwają prace. Myślę, że w tym tygodniu powinniśmy ostatecznie ustalić, dlaczego w ogóle są te zmiany i jakie zmiany można byłoby z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia zaakceptować.

Jeżeli chodzi o przyszłość tej inwestycji, to, jak państwu zapewne wiadomo, uniwersytet stara się o partnerstwo publiczno-prywatne. Jest jeden zainteresowany, który rzeczywiście wszedłby w takie partnerstwo i wybudował za tę kwotę budynek.

Było jeszcze drugie pytanie...

Senator Paweł Klimowicz:

Ja jeszcze, Panie Ministrze, dopytam o tę kwotę. Przepraszam, ale to jest bardzo ważna kwestia - o czym jestem przekonany - dla Krakowa, który reprezentuję. Chodzi o tę już powiększoną kwotę...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Całą Polskę, ale szczególnie Kraków.

Panie Ministrze, czy chodzi po prostu o kwotę 1 miliarda 500 tysięcy w całości - dopiero wtedy to przedsięwzięcie mogłoby się rozpocząć - czy jest możliwość etapowania tego przedsięwzięcia? To zadanie jest realizowane od 2006 r., a tak naprawdę od 2005 r., kiedy został ustanowiony wieloletni program, a pierwsze pieniądze były wydane w zeszłym roku. Chciałbym się dowiedzieć, czy nie można klinik przenosić jakoś etapami. Czy to musi być od razu 1 miliard 500 tysięcy? Po co stawiać ministerstwo i rząd przed takim wydatkiem? To wydaje mi się co najmniej dziwne. Czy można po prostu etapować tę inwestycję i przenosić klinikę po klinice, a nie mówić, że od razu potrzeba 1 miliarda 500 tysięcy. No, to jest dla mnie troszeczkę szokująca kwota.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jeżeli chodzi o kwotę i o etapy, to tak naprawdę trwają prace. Z jednej strony logiczne byłoby etapowanie i wydatkowanie tych pieniędzy w jakichś transzach, z drugiej strony, gdyby to jednak było partnerstwo publiczno-prywatne, to niestety musi być cała kwota, żeby partner był zabezpieczony. Na dzień dzisiejszy naprawdę nie widzimy uzasadnienia dla aż takiego zwiększenia wydatków. Dlatego prace negocjacyjne trwają.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, dotyczące szpitala dziecięcego, to w kancelarii premiera leży projekt, który jest procedowany.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Karczewski, proszę. Zgłaszałeś się.

Senator Stanisław Karczewski:

Chciałem, tylko nie wiedziałem, że tak szybko mogę zadać pytanie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, chciałbym wyrazić swoje zadowolenie ze wzrostu kwoty przeznaczonej na projekt klinik pediatrycznych przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Potwierdza to opinię o szpitalnictwie na terenie Warszawy i Mazowsza, w szczególności dotyczącą działów pediatrycznych, które po wybudowaniu Centrum Zdrowia Dziecka, zostały bardzo zaniedbane. Bardzo wiele oddziałów, klinik, instytutów jest w fatalnej sytuacji. Ja byłem w kilku oddziałach i w kilku klinikach pediatrycznych w Warszawie i muszę powiedzieć, że, choć studia medyczne skończyłem trzydzieści lat temu, tam się nic nie zmieniło. W Instytucie Matki i Dziecka jest tak samo, jak było dwadzieścia kilka lat temu.

I mam konkretne pytanie dotyczące tego właśnie obiektu, czyli Instytutu Matki i Dziecka, bo jest to instytut, który świadczy usługi lecznicze, ale również prowadzi działalność naukowo-badawczą na bardzo wysokim, europejskim - powiedziałbym - światowym poziomie. Wiem, że dyrekcja zabiega o środki i o wsparcie finansowe na inwestycje, a tych inwestycji potrzeba tam bardzo wiele, ale tutaj nie ma nawet środków przeznaczonych na plany, na projekty. Tam wstępne projekty są, ale nie ma wykonanej żadnej dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy i modernizacji tego szpitala. Ja mam takie pytanie - Panie Ministrze, jeśli może pan odpowiedzieć, to bardzo proszę, jeśli nie, to prosiłbym o odpowiedź w późniejszym terminie na piśmie - czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zamknąć Instytut Matki i Dziecka, czy zamierza go w przyszłości remontować? Bo tam te remonty są potrzebne, i to bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jeżeli można. Oczywiście ministerstwo nie zamierza go zamykać.

A co do inwestycji, to poproszę, aby pan dyrektor Bójko je przedstawił, ponieważ tam zostały poczynione jakieś inwestycje. Dobrze?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia Jerzy Bójko:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Otóż inwestycje w Instytucie Matki i Dziecka rzeczywiście nie były realizowane z uwagi na nieuporządkowany stan prawny części obiektów. Między Szpitalem Wolskim a instytutem dochodziło, że tak powiem, do różnych sytuacji. Uprzejmie informuję, państwa senatorów, że na dzień dzisiejszy jest realizowana inwestycja, to znaczy jest przenoszona ginekologia, jest uwzględniony program dotyczący przebudowy budynku "Lipsk", stojącego obok budynku głównego. Po przeniesieniu tamże ginekologii, będą prace adaptacyjne w budynku głównym. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:

Dziękuję.

Panie Ministrze, ja jako ginekolog nie będę co prawda pana pytał o ginekologię, ale chciałbym zapytać, bo nawet konsultant krajowy nie potrafił mi odpowiedzieć, o ratownictwo medyczne, o szpitalne oddziały ratunkowe. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy w ramach państwa planów na 2010 r. będzie finansowanie budowy lądowisk, bo prawdopodobnie według, to już nie jest...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Lądowisk dla helikopterów sanitarnych.

Dlatego że dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Gałązkowski uważa, że to jest ostatni rok. Jeśli nie wykorzystamy pieniążków unijnych, to one mogą nam przepaść.

I kolejna rzecz, też związana z tym samym tematem, związana z SOR. Bardzo bym prosił pana ministra o odpowiedź na pytanie, co w końcu będzie finansowane w ramach programu "Infrastruktura i środowisko". Czy będzie to zakup kolejnych ambulansów, czy zakup sprzętu medycznego, a konkretnie tego, co jest potrzebne i co też jest w ramach SOR, mianowicie zakup tomografów komputerowych?

Jeżeli mogę mieć już ostatnie pytanie, związane z Polkard. Tam też ewentualnie gdzieś się ten sprzęt medyczny pokazuje, ale z tego, co wiem - między innymi od konsultanta krajowego do spraw neurologii, pani profesor Ryglewicz - na rok 2010 na te udarowe programy też jest nie większa ilość środków niż w roku, który się zakończył.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję.

Jeżeli chodzi o budowę lądowisk, to bodajże w zeszłym tygodniu rozmawiałem z dyrektorem Gałązkowskim. 7 milionów jest przeznaczone na dokumentację budowy baz.

Jeżeli chodzi o...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, nie. Przy SOR mogą być. Właśnie z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". Tam jest 21 milionów 537 tysięcy, ale to jest nie tylko na to. To jest chociażby na ambulanse, na budowę lądowisk, na rozbudowy i remonty obiektów związanych z infrastrukturą. Jeszcze nie mogę panu powiedzieć, jaka dokładnie kwota będzie przeznaczona na budowę i remont lądowisk przy SOR, bo jeszcze nie ma postępowań.

I ostatnie pytanie, o Polkard. 27 milionów będzie przeznaczone na aparaturę. Taka kwota jest planowana do przekazania w 2010 r.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Ministrze, ja się nie chcę mądrzyć, ale wiem, ponieważ akurat siedzę w tym już cztery lata i będę teraz budował lądowisko, że 2 miliony na taką płytę to jest wystarczająca kwota - gdybyście państwo chcieli zaplanować mniej więcej tyle - ale może być różnie.

A pytanie moje jest konkretne, bo ja szukam tych pieniędzy unijnych i nigdzie ich nie mogę znaleźć. Podpowiadają mi, że w samorządach. Tam oczywiście wiadomo, co można znaleźć. Czy na tomografy komputerowe będzie to w programie Polkard? Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej mówił, że tam nie będzie. Czy w związku z tym będzie to przy SOR? Tam też nie będzie. Czyli gdzie to będzie na te tomografy dla SOR?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jeżeli chodzi o Polkard, to na pewno tam nie będzie, jak już wcześniej dyrektor wspominał. Jeżeli chodzi o zakup, to był program dwunasty, który w zeszłym roku został rozstrzygnięty i w tym roku część pieniędzy będzie przeznaczona na zakupy. Ale, jak mi wiadomo, te zakupy będą mogły być różne. Czy tomograf trafi tam jako zakup sprzętu? To zależy od tego, jak zostanie oceniony wniosek. Oczywiście kwota wszystkich nie zadowala.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale nie tylko jest tomograf. Będą przebudowy i rozbudowy, a wiadomo, że to pochłania większe pieniądze. I te pieniądze zostaną pochłonięte głównie przez te przebudowy.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Pan senator Woźniak, proszę bardzo.

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Przed rozpoczęciem posiedzenia otrzymaliśmy materiał pomocniczy przygotowany w Biurze Legislacyjnym. Ja chciałbym prosić o wskazanie, w jakich częściach budżetu są środki na finansowanie potrzeb zdrowotnych, bowiem w części 46 "Zdrowie" oczywiście nie są wykazane wszystkie środki. 4 miliardy były w zeszłym roku, w tym roku to jest 3 miliardy 482 miliony zł. A więc prośba o to, żeby spróbować skonsolidować wydatki w budżecie państwa na zdrowie, bo w części "Zdrowie" nie są one w pełni wykazane. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dział "Ochrona zdrowia" jest również: w części 29 "Obrona narodowa", w części  37 "Sprawiedliwość", w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w części 42 "Sprawy wewnętrzne", w części 54 "Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych", w części 72 "KRUS", w części 73 "ZUS", no i oczywiście w części  85 "Budżety wojewodów ogółem" oraz w części  83 "Rezerwa celowa", o której wcześniej już mówiliśmy, a w której mamy jedną rezerwę.

Kwota, jaka będzie przeznaczona w sumie, we wszystkich tych częściach, to jest 6 miliardów 876 milionów 725 tysięcy zł.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Pani senator Fetlińska, proszę.

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, analizując planowane wydatki, zauważam, że od roku 2008 systematycznie maleją nakłady na programy polityki zdrowotnej. Jeżeli to teraz przeanalizujemy, to okaże się, że obecny poziom jest niższy niż w 2007 r. Czym to jest spowodowane? Powinniśmy stawiać na profilaktykę, tymczasem systematycznie nasz rząd obniża środki na wspieranie polityki zdrowotnej.

Inna rzecz, jeśli chodzi o planowane wydatki: jest znakomity wzrost, o 620%, na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. I bardzo dobrze. Jakie projekty są tutaj szczególnie brane pod uwagę? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proszę pana ministra o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Odnosząc się do programów polityki zdrowotnej, powiem, że w różnych latach różnie się to kształtowało. W 2006 r. było więcej niż w 2007 r., w 2008 r. było więcej niż w 2007 r., ale rzeczywiście w 2009 r. było mniej niż w 2008 r., czyli nastąpiło zmniejszenie z 601 milionów do 552 milionów, a w roku 2010 mamy kwotę 566 milionów, czyli de facto jest prawie ten sam poziom co w roku 2009, a nawet nieznacznie wyższy.

Senator Janina Fetlińska:

Przepraszam, ale chyba mamy jakieś inne materiały. Ja mam dane z poprzednich lat i z nich nie wynika, że jest taka sytuacja. W roku 2008 to było 619 milionów, w roku 2010 566 milionów, ale w roku 2007 - patrzę na programy polityki zdrowotnej - było 589 milionów. Czyli po prostu w tej chwili mamy mniejsze planowane wydatki niż w roku 2007. To wyraźnie widać.

Trzy lata wcześniej było...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek: Przepraszam, niż w roku 2007?)

Tak, w 2007 r. Ja porównuję wstecz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Tak jak mówiłem, w 2008 r. de facto ten poziom był najwyższy, a w 2007 r. był nieco niższy. Wydatki na rok 2010 są nieznacznie niższe od tych z roku 2007. Dlatego jest jeszcze rezerwa celowa, de facto te 270 milionów. Ona w całości na pewno nie pójdzie na programy, ale po zakończeniu prac przez Departament Polityki Zdrowotnej, jak również prac nad budżetem u nas ustalimy, jakie kwoty będą potrzebne. Z tych 270 milionów większość - o ile dobrze kojarzę, ponad 60% - automatycznie będzie przerzucona do programów polityki zdrowotnej. Taki jest cel tej rezerwy. Ale kwoty te pokażą się w programach dopiero po rozstrzygnięciu konkursów.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Konkursy będą zakończone na przełomie II i III kwartału, a rozpoczną się na przełomie I i II kwartału.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sukcesywnie, jeżeli chodzi o programy polityki zdrowotnej.

Co do unijnych nie umiem panu odpowiedzieć. Jeżeli trzeba, to...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, ale z tego, co pamiętam, w lipcu i sierpniu też będą jakieś konkursy, więc muszę sprawdzić. Jeżeli oczekuje pan odpowiedzi, to uzupełnię ja później na piśmie.

(Senator Janina Fetlińska: ...jakie projekty pod jakie zakupy?)

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Projekty unijne będą realizowane w ramach programów operacyjnych "Innowacyjna gospodarka", "Infrastruktura i środowisko" oraz "Kapitał ludzki". Ja przepraszam, być może nie zrozumiałem pytania, bo dopiero konkursy...

Senator Janina Fetlińska:

Na jakie zadanie? Mamy tutaj taką ładną pozycję: współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Jest 620% wzrostu, bo to 5 tysięcy 43 zł. Mnie interesuje, co to będą za zadania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Znaczy, zadania w ramach tych programów będą różne. Czy mam je wszystkie wymienić, czy przesłać informację...

(Senator Janina Fetlińska: Najważniejsze, o których państwo myśleliście, dając te pieniądze.)

Dobrze. De facto tutaj są omówione te najważniejsze, o których ja tylko wspomniałem, chociażby "Infrastruktura i środowisko". Środki będą przeznaczone na współfinansowanie w ramach priorytetu XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia" oraz na zadanie 14 "Pomoc techniczna". Tutaj jest kwota ogółem 21 milionów zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczone będą 4 miliony 853 tysiące zł, na wynagrodzenia i pochodne 2 miliony 644 tysiące. W ramach tego priorytetu realizowane będą zadania w zakresie: zakupu specjalistycznych środków transportu, wyposażenia specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, przebudowy i rozbudowy obiektów związanych z infrastrukturą, budowy i remontów lądowisk dla helikopterów, zapewniających dostęp do szpitalnych oddziałów ratunkowych...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest na stronie 78 materiału, jaki przedłożyliśmy.

Jeżeli chodzi o Program Operacyjny "Kapitał ludzki", to kwota 7 milionów 76 tysięcy zł jest przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 143 tysiące zł. Beneficjentami są oczywiście Ministerstwo Zdrowia, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości.

Jeżeli chodzi o Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka", jest to kwota 8 milionów 602 tysiące zł. Wydatki przeznaczone będą na Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako beneficjenta projektu, ze środków w priorytecie 7 "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego" na działanie 7.1 "Budowa elektronicznej administracji".

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Pan przewodniczący Sidorowicz chce zadać pytanie.

Senator Władysław Sidorowicz:

Muszę powiedzieć, że w materiale, który nam pan przedstawił na posiedzeniu komisji, jest to inaczej usystematyzowane niż w materiale, który dostaliśmy od państwa jako materiał przygotowawczy. Stąd trochę trudno nam czasami... Skaczemy po tym materiale i nie zawsze mogliśmy nadążyć za tokiem prezentowania wydatków budżetowych.

Ale ja mam do pana ministra dwa pytania związane z przedstawionym materiałem i jedno, które trochę wykracza poza budżet, a wynika z interwencji.

W ubiegłym roku mieliśmy zamieszanie wokół zakupu czynników związanych z leczeniem hemofilii. Takimi dodatkowymi, że tak powiem, działaniami ministerstwo te braki wyrównywało. Dlatego z pewną troską patrzę na zaplanowane nakłady na programy zwalczania hemofilii w Polsce. A w związku z tym pytanie, czy państwo chcecie dawać profilaktycznie pewne czynniki, które chronią przed inwalidztwem. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, z innej beczki, dotyczy nakładów na psychiatryczną opiekę zdrowotną. Myśmy w czerwcu ubiegłego roku nowelizowali ustawę o ochronie zdrowia psychicznego i jednym z jej elementów była delegacja dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, do czego zobowiązują nas pewne standardy, akceptowane przez nasze ministerstwo, choćby w czasie różnych spotkań ministrów z Unii Europejskiej. Minimalne kwoty, jakich oczekiwano w już i tak bardzo zredukowanym programie, który spełniałby podane przez państwa hasła, jeśli chodzi o opiekę psychiatryczną, czyli budowę wsparcia środowiskowego, a zatem większe środki przeznaczane na nowocześniejsze formy postępowania w przypadku chorób psychicznych... Stąd moje pytanie: dlaczego to nie zostało uwzględnione w państwa programach polityki zdrowotnej?

Trzecie pytanie wiąże się, proszę państwa, z interwencją, którą otrzymałem, a która wynika z braku rozporządzenia ministerstwa nakazującego kontynuowanie leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Przypomnę tylko, czego sprawa dotyczyła. Żeby otrzymywać pewne leki przy tejże jednostce chorobowej, ludzie byli hospitalizowani zupełnie niepotrzebnie, co radykalnie zwiększało koszty procedur. Udało się to w drugiej połowie roku zmienić, ale tego typu działanie wygasło pod koniec zeszłego roku i obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia finansowania leczenia ludziom będącym w trakcie kuracji. Znowu więc pojawia się problem już bardzo konkretnej jednostki chorobowej.

Jeśli pan minister w tej chwili nie może mi udzielić odpowiedzi na trzecie pytanie, bo ono trochę wykracza poza grę budżetową, to bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie. A na dwa pozostałe bardzo proszę odpowiedzieć teraz.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Oczywiście, na to trzecie przekażemy odpowiedź na piśmie, ponieważ ono dotyczy głównie Narodowego Funduszu Zdrowia...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Co do programów, które były w Narodowym Funduszu Zdrowia, to w ministerstwie jest obecnie procedowane rozporządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania części programów i zaraz powinno się ono ukazać. Ale muszę zobaczyć, bo nie pamiętam, czy ten program będzie.

Jeżeli chodzi o hemofilię, to na ten cel również mamy zamiar przeznaczyć część pieniędzy z tej rezerwy 270 milionów. Jeżeli chodzi o profilaktykę, to Narodowy Fundusz Zdrowia ją finansuje, my zaś głównie koncentrujemy się na zakupie czynników krzepnięcia, czyli osoczopochodnych.

(Głos z sali: Do profilaktyki potrzebne są te czynniki.)

Ja rozumiem, ale to jest w zakresie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli chodzi o program ochrony zdrowia psychicznego, to tutaj nie ma tego programu, ale on również jest ujęty. Kwota być może nie jest zadowalająca, ale taką przyjęliśmy. Jest to około 8 milionów zł. Taką kwotę chcemy przeznaczyć na ten program w roku 2010, z czego na profilaktykę i promocję będzie około 2,5 miliona, na koordynację około 1 miliona i na system informacyjny około 4,5 miliona zł. To de facto będzie pierwszy rok, więc podejrzewam, że taka kwota powinna starczyć na rozruch tego nowego programu.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania?

Pan senator Krajczy, bardzo proszę.

Senator Norbert Krajczy:

To znaczy, ja bym jednak prosił pana ministra o odpowiedź na piśmie odnośnie do zakupów w tym roku w ramach programu "Infrastruktura i środowisko" sprzętu dla SOR, to jest tomografów komputerowych, ponieważ z reguły tak się to odbywa, że później urzędnicy pana ministra Sikorskiego uważają coś innego. No, to trochę kosztuje - studium wykonalności, audyty, różne inne rzeczy. Tego się nie zrobi za 5 zł.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Oczywiście, udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Senator Paweł Klimowicz:

Mam pytanie natury ogólnej. Nie sposób planować budżetu na ten rok, nie patrząc wstecz. Tak więc moje pytanie odnosi się do roku poprzedniego. Czy ministerstwo ma już informację, jaka część nie została wykorzystana, jeśli chodzi o wydatki z budżetu Ministerstwa Zdrowia na inwestycje? Jakoś tak ciągle do tego wracam. Ja już to pytanie zadawałem, ale kilka miesięcy temu. Jestem ciekaw, czy już wiadomo, ile środków pozostało niewykorzystanych. Pytam w kontekście wieloletniego programu dotyczącego szpitala dziecięcego dla Krakowa-Prokocima. Jeżeli zostają, a to zadanie jakoś ciągle nie może być zrealizowane, to może warto je przemyśleć i w przyszłości umieścić w budżecie Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jeżeli chodzi o programy inwestycyjne, to przekazaliśmy jednostkom do wydania 99,97% środków. Do 15 stycznia mają czas na przedłożenie rozliczenia. Mamy zapewnienie, że ta kwota zostanie wykorzystana, to znaczy że wszystkie rachunki zostaną opłacone w terminie.

Jeżeli chodzi o szpital dziecięcy, to był tam zakup dla profesora Skalskiego. W grudniu, w samej końcówce roku. To jedyny zakup, jaki kojarzę. Jest również realizowana inwestycja rozbudowy pracowni radioterapii o wartości w sumie 24 milionów 141 tysięcy. W roku 2009 sfinansowane zostało 6 milionów, w tym roku na razie w planie jest 520 tysięcy.

Senator Paweł Klimowicz:

Panie Przewodniczący, jedno zdanie, znaczy może cztery. Ja chciałbym wytłumaczyć, dlaczego z uporem maniaka wracam do tego tematu. Ponieważ, jeżeli teraz te pieniądze się nie znajdą, to za kilka lat trzeba będzie wygospodarować większe środki na doprowadzenie murów szpitala do stanu, który był czterdzieści lat temu, kiedy dostawaliśmy to od Amerykanów. A więc tak naprawdę myślę, że opłaca się o tym pomyśleć teraz i doprowadzić do tego, aby to zadanie się pojawiło, bo za kilka lat będzie to dużo więcej kosztować. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dlatego chcemy na tę drugą inwestycję wieloletnią, o której wcześniej mówiliśmy, wreszcie ustalić cenę, żeby ją można było realizować. A czy to jest słuszne? Tak. Dlatego minister zdrowia wystąpił do Rady Ministrów o przyjęcie tego programu.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Proszę, przewodniczący Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące procedur wysokospecjalistycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota jest bodajże o 30 milionów niższa. W związku z tym mam dwa pytania.

Pierwsze, czy Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu będzie prowadziło taką politykę, aby część procedur przesuwać z tak zwanych procedur wysokospecjalistycznych do finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli tak, to jakie są konkretnie plany i jaki zakres zmian w klasyfikacji procedur będzie w tym roku?

I drugie pytanie, czy nic się nie zmieniło? Bo rozumiem, że materiały, które zostały nam przedstawione, to są materiały powstałe jeszcze przed zmianami, jakie miały miejsce w Sejmie. Czy w Sejmie nie nastąpiła jakaś zmiana dotycząca wysokości finansowania procedur wysokospecjalistycznych? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jeżeli chodzi o procedury wysokospecjalistyczne, to nie planujemy przeniesienia żadnych procedur do Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również przyjęcia jakichkolwiek z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli chodzi o środki, to w ramach rezerwy 270 milionów planujemy 21 milionów na zwiększenie wartości, jaką państwo widzą w przedstawionej przez nas prezentacji, środków na procedury wysokospecjalistyczne.

W Sejmie żadnych innych zmian nie było. De facto były tylko te trzy, o których wspomniałem, inwestycyjne.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Widzę, że nie ma więcej pytań.

Otwieram dyskusję.

Jednocześnie informuję państwa, że możemy rozmawiać, zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji, na temat: części 83 "Rezerwa celowa", części 85 "Budżety wojewodów ogółem", załącznika nr 3 "Dochody budżetu środków europejskich w 2010 r.", załącznika nr 4 "Wydatki budżetu środków europejskich na 2010 r.", załącznika nr 6 "Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2010 r.", załącznika nr 10 "Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2010 r.", załącznika nr 11 "Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2010 r.", załącznika nr 12 "Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 r." oraz programów wieloletnich w układzie zadaniowym.

Większość tych części pan minister był uprzejmy omówić w czasie swojego wystąpienia, ale, żeby formalności stało się zadość, muszę państwa o tym poinformować.

Widzę, że nikt nie zgłosił się do dyskusji.

W związku z tym proponuję przeprowadzenie głosowania.

(Rozmowy na sali)

Mamy kworum, więc proponuję głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej ustawy budżetowej w częściach 46 i 66? (6)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję bardzo.

Ustawa w części 46 "Zdrowie" i w części  66 "Rzecznik praw pacjenta" została przez komisję zaopiniowana pozytywnie.

Na reprezentanta komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych proponuję pana senatora Henryka Woźniaka.

Czy ktoś z państwa ma jakieś inne propozycje?

Kto jest za przyjęciem tej propozycji? (0)

Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o ten punkt, posiedzenie uważam za zakończone.

Dziękujemy państwu bardzo.

Czy ktoś chce zabrać głos w punkcie: sprawy różne?

Bardzo proszę, pan senator...

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę pana senatora.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Pani Senator! Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Ja chciałbym prosić pana przewodniczącego o podjęcie na początku roku działań zmierzających do tego, żeby Ministerstwo Zdrowia było uprzejme powiadamiać senatorów, którzy są delegowani z Komisji Zdrowia do komisji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, ponieważ odbywają się posiedzenia tej komisji, a senatorowie nie są o tym powiadamiani. My się dowiadujemy najczęściej już kilka dni po. Jest to istotne szczególnie teraz, w styczniu, ponieważ na najbliższym posiedzeniu komisji będą omawiane sprawy budżetowe i będzie dzielona kwota 250 milionów zł na programy zwalczania chorób nowotworowych. Sądzę, że udział senatorów byłby istotny. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Oczywiście, Panie Senatorze, zostanie skierowane do pani minister pismo w sprawie tego, aby kategorycznie senatorowie byli powiadani o radzie onkologii.

Bardzo proszę, pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Na ostatnim posiedzeniu komisji prosiłem - i nie wiem, jaki jest tego skutek - aby przeanalizować odpowiedzi resortów na nasze wnioski do nich płynące. Chodziło między innymi o profilaktykę i badania kobiet w ciąży, które mają wirusa AIDS. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ już prawie rok temu mówili, że nie ma problemu, bo to żadna kwota, ale nic się do tej pory nie zmieniło, nic się nie dzieje.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na ten temat, ale będziemy w tej sprawie interweniować i poprosimy. Może to był akurat okres świąteczny. W związku z tym też proszę o wyrozumienie. Zwrócimy się z ponowną prośbą o przeanalizowanie, bo jest to nam potrzebne również do oceny naszej działalności.

Pani senator Fetlińska, bardzo proszę.

Senator Janina Fetlińska:

Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie!

Z dużą uwagą środowisko medyczne śledzi problem likwidacji w najbliższej przyszłości Działu Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Chodzi o to, że w związku z planami budowy muzeum historycznego i innych jeszcze przedsięwzięć ministerstwa kultury ten cenny dla środowiska lekarskiego dział ma być zlikwidowany. Przypominam, że on się mieści w dawnym Szpitalu Ujazdowskim. Ponieważ środowisko medyczne jest tym bardzo poruszone, składałam oświadczenia, ale odpowiedzi nie są pocieszające. Dlatego jest prośba, żeby w najbliższym czasie zorganizować posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone tej sprawie, z udziałem ministra kultury, pani minister Kopacz oraz przedstawicieli izb lekarskich, farmaceutycznych i pielęgniarskich, ponieważ te wszystkie środowiska są zainteresowane tym, żeby Dział Zbiorów Specjalnych istniał w tym właśnie miejscu, szczególnym dla środowiska medycznego. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Otrzymaliśmy to pismo, ustosunkujemy się do niego na następnym posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos?

Dziękuję bardzo.

Posiedzenie uważam za zakończone.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów