Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1402) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Zdrowia (87.),

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (155.)

oraz Komisji Środowiska (40.)

w dniu 17 lutego 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusz Witczak)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, będziemy rozpoczynać wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pan minister Wojtyła jest w drodze, ale przedstawiciel głównego inspektora jest przygotowany do reprezentowania stanowiska rządu.

W związku z tym proponuję rozpocząć.

Stanowisko rządu zostanie wyrażone, tylko proszę powiedzieć, jaką funkcję pan pełni.

(Legislator w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia Michel Ryba: Michel Ryba - jestem legislatorem w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia.)

Dziękuję serdecznie.

Tak że możemy rozpocząć posiedzenie.

Szanowni Państwo, ponieważ wszystkie poprawki zostały omówione w trakcie posiedzenia plenarnego, jak również przeanalizowane w ramach posiedzenia komisji, proponuję, abyśmy przeszli do głosowania nad poprawkami. Każdorazowo będę pytał o opinię strony rządowej.

Proszę o spokój, Szanowni Państwo, ponieważ za chwilę będziemy głosować, i, myślę, dosyć szybko skończymy.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to poddam poprawki pod głosowanie.

Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy w pierwszej kolejności przegłosowali poprawki wcześniej zaaprobowane przez nasze trzy połączone komisje. Są to poprawki: trzecia, czwarta, piąta, szósta, ósma. Proponuję je przegłosować łącznie.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, poddam je pod głosowanie. Nie słyszę sprzeciwu.

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za tymi poprawkami? (16)

Poprawki zostały poparte jednogłośnie.

Przechodzimy do poprawek złożonych przez pana senatora Andrzeja Grzyba, to jest poprawek: pierwszej, siódmej, dziewiątej i dziesiątej.

Proszę przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia o opinię.

Legislator w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia Michel Ryba:

Opinia o tych poprawkach jest pozytywna. Aprobujemy je i proponujemy ich przyjęcie.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Jest aprobata rządu.

Czy ktoś jeszcze chciałby na temat tych poprawek...

Bardzo proszę, senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący!

Ja nie wiem, czy jest pan senator Grzyb. Chciałbym...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chciałbym tylko usłyszeć, ponieważ nie przysłuchiwałem się debacie, czemu chcemy wykreślić z nazwy tej ustawy wyrazy "Prawo ochrony środowiska"?

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Jednym zdaniem, jeżeli da pan radę.

Senator Andrzej Grzyb:

Proszę uprzejmie zwrócić uwagę, że to skreślenie zostaje jak gdyby nadrobione w poprawce dziesiątej, w której pojawia się wyjaśnienie. Proszę też pana legislatora o dopowiedzenie w tej sprawie.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Panie Mecenasie, bardzo proszę. Też jednym zdaniem

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

To jest konsekwencja poprawki dziewiątej. Ponieważ wykreślamy z ustawy nowelizację dotyczącą prawa ochrony środowiska, a jej treść wpisujemy do przepisu przejściowego, więc tytuł również wymaga zmiany.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Jeszcze raz pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Wobec tego, Panie Przewodniczący, czy nie powinniśmy najpierw głosować nad poprawką dziewiątą, a dopiero później nad poprawkami pierwszą i dziesiątą. Jeżeli poprawka pierwsza jest konsekwencją poprawki dziewiątej, to chyba taka kolejność byłaby...

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Panie Mecenasie, proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Proponujemy, żeby głosować łącznie wszystkie te poprawki, ponieważ one się wiążą. Chodzi o poprawki: pierwszą, siódmą, dziewiątą i dziesiątą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Mówiłem, że będziemy głosować łącznie. Pan senator mnie nie słuchał. Ponadto jest to napisane w zestawieniu. Ale ja mówiłem przed chwilą, że przechodzimy do łącznego głosowania nad tymi poprawkami.

Po wszystkich wyjaśnieniach przechodzimy do głosowania.

Głosujemy łącznie nad poprawkami: pierwszą, siódmą, dziewiątą i dziesiątą.

Kto za?

Poprawki zostały poparte jednogłośnie.

Teraz została nam do przegłosowania...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

W takim razie...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Szanowni Państwo, żeby nie było żadnych wątpliwości, jeszcze raz zarządzam głosowanie.

Kto jest za poprawkami?

17 za.

Kto jest przeciw?

Nikt.

Kto się wstrzymał?

2 osoby się wstrzymały.

Poprawki zostały poparte przez połączone komisje.

Teraz pozostało nam przegłosowanie poprawki drugiej. Jest to poprawka pana senatora Dajczaka.

Czy jest pan senator na sali? Jest pan wnioskodawca.

Panie Mecenasie, proszę krótko powiedzieć, o co chodzi w tej poprawce.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka uchyla przepisy, na podstawie których rada gminy miałaby być obowiązana do określania w uchwale w sprawie wykazu kąpielisk liczby osób korzystających z kąpieliska.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję serdecznie.

Strona rządowa.

Legislator w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia Michel Ryba:

Strona rządowa jest przeciwko tej poprawce. Wyjaśnię dlaczego. Ta uchwała nie ma określać maksymalnej liczby, tylko organ rady gminy ma wskazać dużą liczbę, zgodnie z dyrektywą, która mówi, że właściwy organ wskazuje dużą liczbę. To jest dosyć niezręczne legislacyjnie sformułowanie, ale niestety dyrektywa europejska dokładnie tego nie wskazuje, co więcej, wyjaśnienia Komisji Europejskiej w tej sprawie nakazywały elastyczność organów uchwałodawczych gmin, które rzeczywiście będą same określać, jaka liczba w danej gminie jest uznawana za dużą, a to znajdzie odzwierciedlenie w przyjętej uchwale.

Na przykład w jednej gminie może to być pięćdziesiąt osób i już będzie stworzone kąpielisko, w innej gminie, nadmorskiej czy gminie na Mazurach, może to być dwa, trzy tysiące ludzi i wtedy będzie...

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Bardzo krótko pan senator Sepioł.

Senator Janusz Sepioł:

Ja zwracam uwagę na to, jak to brzmi: "wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska". Przecież narażamy te gminy na śmieszność, jak będą musiały przewidywać, czy przyjdzie cała kolonia, czy półtorej kolonii.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję.

Pan senator Dajczak i będziemy przechodzili do głosowania.

Senator Władysław Dajczak:

Z materiałów, które przejrzałem i z dyrektywy unijnej wyraźnie wynika, że dyrektywa unijna nie oczekuje, żebyśmy podali konkretną liczbę osób. Konkretnej liczby osób dyrektywa naprawdę nie wymaga. Ja nie wiem, dlaczego brniemy w rozwiązania, które...

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo za wyjaśnienia.

Czy jeszcze pan chciałby coś dodać? Bardzo krótko, bo będziemy przechodzili do głosowania.

Legislator w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia Michel Ryba:

Jeżeli chodzi o to, o czym mówił pan senator, to maksymalna prognozowana liczba osób jest wskazywana na etapie składania wniosku o rejestrację kąpieliska i ona jest wskazówką dla rady gmin od organizatorów. Nie należy bowiem tego utożsamiać. Organizator nie równa się gmina. Ponad 90% kąpielisk jest organizowanych nie przez gminy, tylko przez inne osoby. One mają wskazać, jaką przewidują maksymalną liczbę osób, które mogą tam przychodzić.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, te tendencje są brane z kilku lat. Zazwyczaj to nie będą kąpieliska nowe, tylko już istniejące, czyli organizatorzy kąpielisk wiedzą, ile mniej więcej osób z nich korzysta. Chodzi o ocenę infrastruktury, która tam będzie, gospodarki odpadami, więc ta liczba musi być wskazana. Na przykład tendencja jest taka, że kąpie się pięćset osób i na dzień dzisiejszy jest taka infrastruktura, a to i to trzeba jeszcze zrobić. To się też łączy z dofinansowaniem. Chodzi o to, żeby można było przewidzieć, jakie wsparcie dla organizatorów uwzględnić w planach finansowych.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Szanowni Państwo, myślę, że stanowiska są jasne, a państwo rozstrzygniecie te kwestie w głosowaniu.

I ostatnie zdanie, wnioskodawcy.

Senator Władysław Dajczak:

Jedno zdanie. Ja mówię jeszcze raz: doczytałem się, że to wyraźnie nie chodzi o liczbę osób. Stwarzamy taką sytuację, o której dzisiaj mówiłem. We wniosku będzie wpisane pięćset osób. A jak zjawi się tysiąc, to co wtedy zrobimy? Stwarzamy przedziwną sytuację. Nie wpuścimy tych ludzi czy ich wyprosimy? To jest naprawdę...

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Jeżeli jest niezrozumienie, to jeszcze raz bardzo proszę przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia.

Legislator w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia Michel Ryba:

Chciałbym podkreślić, iż przewidywana liczba osób kąpiących się oraz uznanie dużej liczby kąpiących się w uchwale rady gminy nie oznacza, że to kąpielisko będzie ograniczone tylko do takiej liczby. To jest wskazówka dla organów stanowiących, żeby zamieścić w uchwale, iż uznają, że to jest pięćset osób i to jest dla nich dużo, w związku z tym dane kąpielisko jest wpisane. To kąpielisko jest przewidziane dla pięciuset osób, ale taka uchwała jest podejmowana co roku. Jeżeli będą tendencje wzrostowe... A intencja jest też taka, żeby w kąpieliskach skupiać jak największą liczbę osób, dlatego że tam ta woda będzie bezpieczna. To ma przyciągnąć ludzi do tych kąpielisk.

Tak więc jeszcze raz powtórzę: ta definicja rzeczywiście jest w pewnym sensie niefortunna legislacyjnie, ale na taką definicję wyraziła zgodę Komisja Europejska, po długich negocjacjach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z Komisją Europejską. Wiemy, że jest ona legislacyjnie nie najlepsza, ale naprawdę na taką dostaliśmy zgodę.

Przewodniczący Mariusz Witczak:

Dziękuję bardzo.

Wszystkie kwestie mamy wyjaśnione, a państwo w głosowaniu rozstrzygniecie wszelkie wątpliwości.

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Dajczaka? (11)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Pozostaje nam wyznaczenie sprawozdawcy. Proponuję, żeby senator Dajczak nadal reprezentował połączone komisje.

Na koniec witam bardzo serdecznie pana ministra Wojtyłę, witam również jego zastępcę. Zakończyliśmy, Panowie Ministrowie, prace...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ale państwa pracownik godnie reprezentował państwa stanowisko i ono zostało uwzględnione w toku głosowania. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 27)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów