Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1897) z 108. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 10 grudnia 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk senacki nr 1063, druki sejmowe nr 3484 i 3661).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Otwieram kolejne posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

Witam serdecznie pana Cezarego Rzemka, wiceministra zdrowia i opieki społecznej. Witam panią Katarzynę... Makaniuk?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Makoniuk. Przepraszam bardzo, ale tu jest tak niewyraźnie napisane, że...

Witam pana Krzysztofa Filipa z "Solidarności", jak również pana Dariusza Jarnutowskiego, dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia, i panią Izabelę Kucharską, dyrektor departamentu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jest to rządowy projekt ustawy, w związku z tym bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo!

Rozpatrujecie dziś państwo ustawę, która weszła razem z całym pakietem, ale jest procedowana trochę szybciej. Mamy tutaj znaczące zmiany, jeżeli chodzi o §1, chociażby zmianę określenia sposobu finansowania świadczeń z budżetu państwa. Chodzi o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia dla osób o niskim dochodzie korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wcześniej to było regulowane umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Teraz chcemy, aby była to, jak w pozostałych przypadkach, dotacja bezpośrednia, bez konieczności zawierania dodatkowej umowy.

Kolejne ważne zmiany dotyczą wpisania tak zwanego PESEL, umożliwienie ministrowi zdrowia wydania rozporządzenia, w którym zostanie określone, w kolejce do jakich dodatkowych świadczeń medycznych trzeba będzie wskazywać PESEL. To rozwiązanie umożliwi nam ustalenie tego, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na świadczenia. Wiadomo, że nie będą to od razu wszystkie świadczenia, bo to jest niemożliwe. Trzeba zacząć od tych bardziej, powiedzmy, popularnych, do których są długie kolejki, i te właśnie zbadamy w pierwszej kolejności. Sprawdzimy, jak długo pacjenci faktycznie oczekują na te świadczenia. W zeszłym roku było przeprowadzone badanie na Pomorzu, fakt, że ono dotyczyło tylko świadczeń wysoko specjalistycznych, ale porównanie numerów PESEL wszystkich oczekujących we wszystkich kolejkach spowodowało zmniejszenie tych kolejek do 1/4, bo okazało się, że ci sami pacjenci po prostu pojawiali się w dwóch, trzech, a nawet czterech kolejkach.

Zmiana art. 83 dotyczy de facto uporządkowania tego, co jest ujęte w art. 13, czyli chodzi o przeniesienie części umów, ale i dochodów ubezpieczonych i naliczania składek przez płatnika. Jak wiemy, mamy umowy międzynarodowe i na przykład pracownik, który jest ubezpieczony w Polsce, ma zabezpieczone świadczenia zdrowotne, ale nie odprowadza podatku, a skoro nie odprowadza podatku, to de facto składka ubezpieczeniowa nie była ściągana.

Przedostatnia zmiana dotyczy art. 97. Otóż fundusz otrzymuje dotację na pokrycie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b, i dotychczas mógł przekazywać z tejże dotacji część środków na administrację. A w tej chwili to wykreślamy i około miliona złotych z tego tytułu będzie przeznaczone na świadczenia medyczne.

I ostatnia zmiana, jaką państwu proponujemy, dotyczy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tutaj prosimy o wydłużenie okresu, w którym GIS, Główny Inspektorat Sanitarny, będzie musiał wydać rozporządzenia. Ustawa podstawowa weszła w 2009 r., na początku roku 2009, a obowiązuje do końca 2010 r. Jednak ze względu na to, że miało być wydanych około dwudziestu rozporządzeń, a do chwili obecnej ośmiu z tych rozporządzeń jeszcze nie wydano - z różnych przyczyn, dwie przyczyny były niezależne od głównego inspektora sanitarnego... No, zmiana ustawy nastąpiła pod koniec 2009 r. i, niestety, uzgodnienia, zarówno z poszczególnymi ministrami, jak i z prawnikami, trwały dosyć długo i po prostu nie jesteśmy w stanie teraz wydać tych rozporządzeń. A jeżeli tej dzisiejszej zmiany byśmy nie wprowadzili, to powstałaby próżnia, w której de facto wygasłaby część rozporządzeń, a nowe by nie powstały.

Zwracam się do państwa z prośbą o przyjęcie przedłożonej propozycji zmiany ustawy.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś jeszcze z przedstawicieli rządu chce zabrać głos? Dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie? A może ktoś z gości?

Proszę bardzo, pan Krzysztof Filip.

Doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Dziękuję za zaproszenie.

Ja mam dwa pytania. Pierwsze. Jakie jeszcze dochody nie zostały opodatkowane czy oskładkowane, objęte składką zdrowotną? Proszę je wymienić.

I drugie pytanie. Z czego będą pokrywane koszty administracyjne, które do tej pory były pokrywane przez dotację przekazaną Narodowemu Funduszowi Zdrowia? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Z tego, co wiem, już wszystkie dochody powinny być oskładkowane. One oczywiście różnie są naliczane, ale oskładkowane powinny być wszystkie.

Z czego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił administracji? Ze swoich środków, które posiada, na pokrycie całości kosztów administracji.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Bardzo proszę.

Doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

Ad vocem, jeśli można.

Co do tego drugiego pytania, to rozumiem, że ponieważ środki funduszu pochodzą ze składek, to będzie to pokrywane ze składek zdrowotnych. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli pierwsze pytanie uściślające jest takie: czy to będzie pokrywane ze składki zdrowotnej?

Drugie pytanie. Czy dochody rolników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, będą oskładkowane, czy nie? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dzisiejsza zmiana nie powoduje zmian naliczania KRUS, bo o tym mowa, prawda? Tu nie ma żadnej zmiany.

To rozwiązanie dotyczy osób, które mają dochody za granicą i teoretycznie tam płacą podatek na podstawie dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym osobom de facto należała się ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń, i one mogły wyrobić sobie kartę EKUZ, ale z żadnego podatku ani złotówka nie wpłynęła do naszego kraju. I to dotyczy tych właśnie osób.

A jeśli chodzi o KRUS, to nic się nie zmieniło i my na razie nie widzimy potrzeby takich zmian. Była mowa o tym, że w 2011 r. będą rozmowy co do zmiany, ale niedawno przez Sejm i Senat została przegłosowana zmiana dotycząca wpływów do funduszu zdrowia, jeżeli chodzi o składki KRUS. Składka już nie będzie naliczana od kwintala żyta, tylko będzie się utrzymywała na stałym poziomie 1,860 miliarda zł. Tak że mamy zabezpieczenie poprzez stałą dotację, niezależną od ceny kwintala żyta. Tak więc sposób finansowania już się zmienił. A co do osób, które prowadzą działalność pozarolniczą, my żadnych zmian tutaj nie proponujemy.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące kosztów administracji, to w tej chwili koszty administracji utrzymują się na poziomie 1% przychodów i na tym poziomie powinny się w dalszym ciągu utrzymywać.

(Doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip: Ale koszty administracyjne pokrywane są także z przychodów, a przecież przychody to składki zdrowotne. Tak? Rozumiem, że nie ma tutaj wyjątku...)

Może poproszę o pomoc pana Dariusza Jarnutowskiego. On na pewno zna więcej szczegółów.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia Dariusz Jarnutowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Dariusz Jarnutowski, dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w centrali NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje swoje koszta administracyjne do wysokości środków określonych w planie finansowym po stronie kosztów. Plan finansowy, zgodnie z ustawą, ma być zrównoważony przychodowo-kosztowo. Do przychodów... W znacznej mierze bezapelacyjnie są to składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale są również inne przychody, choćby w postaci dotacji przekazywanej na finansowanie świadczeń na rzecz osób nieubezpieczonych bądź przychodów, które Narodowy Fundusz Zdrowia uzyskuje, lokując czasowo wolne środki na kontach bankowych, oraz pozostałych przychodów, wynikających na przykład z przepisów o rachunkowości. Te przychody służą finansowaniu zarówno kosztów administracyjnych, jak i kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Tutaj nie zostało wydzielone, jakie przychody służą finansowaniu których kosztów. Plan jest po prostu dwustronny, przychodowo-kosztowy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Strasznie dociekliwy jest pan przewodniczący. Proszę bardzo.

Doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

To zrozumiałe, że fundusz będzie tak gospodarował środkami, żeby nie uszczuplić środków ze składek zdrowotnych. No i ja bardzo się z tego cieszę.

Ale pan minister wywołał jeszcze problem KRUS. Jak wiemy, po orzeczeniu Trybunału, powinno to być teraz, no, analizowane i zmienione.

Jest jeszcze takie pytanie, Panie Ministrze. Rozumiem, że wyliczona kwota z dotacji w tej chwili odpowiada wydatkom, tak? Ale czy ona będzie...

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Przepraszam bardzo. Będę prosił, żebyśmy się trzymali tematu ustawy. Nie wybiegajmy poza...

Doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip:

To, moim zdaniem, jest w temacie ustawy, ponieważ to dotyczy przychodów funduszu. Tu z jednej strony się je zwiększa, a z drugiej strony mamy jednak taki problem, czy te przychody z KRUS, ta kwota, która w tym roku została zapisana, będą waloryzowane. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Ja rozumiem to pytanie i ono jest interesujące, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, to nie ma z dzisiejszą zmianą nic wspólnego.

Zmiana ustawy, o którą pan pyta, już się odbyła. A pan jako pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia ma dostęp do tych danych, więc nie będziemy tutaj wszystkich państwa zamęczać szczegółowymi wyliczeniami. Na pewno pan dyrektor Jarnutowski wszystkim zainteresowanym te dane udostępni. Ale pan, jako przewodniczący, ma do tych informacji dostęp. Nie wydaje mi się, żeby to był właściwy czas i właściwe miejsce na takie... Bardzo chętnie w innym... Ma pan możliwość zapytać o to na posiedzeniu rady funduszu, może pan też zapytać pana prezesa.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania?

(Doradca w Sekretariacie Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Krzysztof Filip: Ja tutaj jestem jako przedstawiciel Sekretariatu Ochrony Zdrowia, a inne zatrudnienia nie mają tu nic do rzeczy. Dziękuję.)

Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Dziękuję bardzo.

My nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

W takim razie proponuję głosowanie w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy? (4)

Jednogłośnie.

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Teraz wybór sprawozdawcy.

Pan senator Krajczy prosił, żeby go uwzględnić jako sprawozdawcę.

Czy są jakieś inne propozycje? Jeżeli nie, to wyznaczymy pana senatora Krajczego na sprawozdawcę, dobrze?

Bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 18)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów