Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2102) ze 119. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 22 marca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 1142, druki sejmowe nr 3793 i 3886).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 25)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Michał Okła)

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

...Drużyną, współpracownikami, pana Zbigniewa Niewójta, głównego inspektora farmaceutycznego, jak również szefa Naczelnej Izby Lekarskiej wraz ze swoim współpracownikiem...

(Głos z sali: Aptekarskiej.)

Aptekarskiej, przepraszam.

(Głos z sali: Z przyzwyczajenia.)

Tak, tak, już zboczenie zawodowe.

Miło mi, że państwo przybyliście w tak licznym gronie.

Ponieważ jest to rządowy projekt ustawy, bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję.

Szanowni Państwo!

W wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotychczas objętych kontrolą było dwadzieścia osiem substancji i roślin psychoaktywnych. Przedstawiamy państwu kolejne dwadzieścia trzy substancje chemiczne, które w ostatnim czasie były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach, w tym również w sklepach internetowych. Są to tak zwane dopalacze.

W wykazie tym pojawiła się omyłka pisarska. Może byłaby możliwość sprostowania tego w trakcie prac komisji. W wyniku omyłki pisarskiej w kolumnie nazwy środka odurzającego, dobrze zapisanego, RCS-4 pojawiło się określenie BMT-4, a powinno być BTM-4. Jeżeli byłaby taka możliwość, to prosiłbym o sformułowanie odpowiedniej poprawki.

Szanowni Państwo, jest to... Są podejmowane kolejne prace, rząd nadal walczy z dopalaczami. W wyniku naszych działań spada liczba przypadków zatruć dopalaczami. W okresie od 8 listopada do 31 grudnia 2010 r. było sześćdziesiąt takich przypadków. Tak że widzimy, że ten spadek jest znaczny. Jesteśmy przekonani, że dzieje się tak dzięki działaniom, jakie podejmujemy razem w ministerstwie i podczas procesu legislacyjnego. Dlatego też zwracam się z prośbą o przyjęcie tejże ustawy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z panów senatorów chce zabrać głos w przedmiotowej ustawie?

Bardzo proszę, pan senator Woźniak.

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Pan minister trochę uprzedził moje pytanie, bo chciałem zapytać o to, jak wygląda monitoring ustawy, z którą wiązaliśmy wiele nadziei, jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji i ograniczenie korzystania z dopalaczy przez - przede wszystkim młodych - ludzi.

Chciałbym zapytać o aktywność sanepidu, bo przecież daliśmy sanepidowi bardzo daleko idące kompetencje. Sam złożyłem doniesienie do sanepidu, załączyłem wydruk z internetu kilku ofert sprzedaży dopalaczy i czekam na odpowiedź w tej sprawie. Konkretnie w Gorzowie rzecz miała miejsce. Czy sanepid raportuje ministrowi zdrowia, czy czekamy, aż samo się zrobi...

To jest jedno pytanie. Drugie pytanie: czy formuła pogoni prawnej za modyfikacją specyfików jest właściwa? Czy w sytuacji, kiedy wprowadzający na rynek modyfikują przeróżne substancje, nie należałoby rozważyć ustawowej delegacji, jeśli nie dla ministra zdrowia, to może dla Rady Ministrów, aby na bieżąco, elastycznie mogli reagować poprzez akty prawne niższej rangi?

Takie dwa pytania, Panie Przewodniczący. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Jeżeli chodzi o dane, o których wspomniałem, to mogę przytoczyć jeszcze kilka w celu pokazania lepszego przekroju.

Dane dostajemy z Centrum Zarządzania Kryzysowego. W październiku było trzysta osiem przypadków, w listopadzie - dwadzieścia osiem przypadków, w grudniu - dwadzieścia siedem przypadków. W ciągu stycznia, lutego... stan na dzisiaj to dwa przypadki. Konsultant do spraw toksykologii i centrum zarządzania przekazują nam te dane systematycznie. Nie zwracamy się do nich, że potrzebujemy tych danych, chociażby na dzisiejsze posiedzenie komisji, tylko mamy tę wiedzę.

Jeżeli chodzi o skierowanie tych uprawnień do ISO, to konstytucja mówi, że nie możemy karać za coś, co nie jest określone w ustawie. Nie możemy zejść... Rozważaliśmy to. Może nawet byłaby to forma skuteczniejszego, szybszego reagowania, ale niestety na dzisiaj nie możemy tego zrobić.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Ja mam pytanie w związku z tym, co powiedział pan minister. Panie Ministrze, czy dane, które państwo macie, są wystarczające na dzisiaj? Czy są jakieś niebezpieczne substancje, co do których są plany związane z następną nowelizacją?

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek:

Dziękuję.

Oczywiście badania trwają cały czas. Jeszcze trzydzieści substancji jest badanych. Na dzisiaj mamy taką wiedzę. Po zbadaniu tych trzydziestu substancji być może będziemy musieli się jeszcze spotykać i kolejny raz nowelizować ustawę.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa, z zaproszonych gości chce jeszcze zabrać głos?

Pani legislator.

Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do ustawy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Okła:

Dziękuję bardzo.

Pozostało nam przegłosowanie zgłoszonej poprawki. Dotyczy ona tylko literówki.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (4)

Dziękuję.

Głosowanie nad projektem ustawy w całości.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej ustawy w całości? (4)

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, aby sprawozdawcą był pan senator Woźniak, bo już wcześniej prowadził tę ustawę i... Czy wyrażamy zgodę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Dziękuję państwu.

(Głos z sali: Dziękuję bardzo.)

Panów senatorów proszę jeszcze o pozostanie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 36)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów