Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2128) z 121. posiedzenia

Komisji Zdrowia

w dniu 31 marca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o działalności leczniczej.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 41)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Władysław Sidorowicz)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

Witam pana ministra i dyrektorów z ministerstwa.

Proszę państwa, w porządku obrad tego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek do ustawy o działalności leczniczej.

Skonsultowałem z panią legislator tryb procedowania. Myślałem, że uda się, tak jak w przypadku innych ustaw, potwierdzić przyjęcie poprawek przez komisję w głosowaniu blokiem, ale nie możemy tego zrobić, bo są pewne powiązania wnoszonych poprawek z tym, nad czym radziliśmy na poprzednim posiedzeniu komisji. Z tego wynika, że będzie to dosyć trudne i długie posiedzenie. Proponuję, żebyśmy pracowali w taki sposób, że będziemy rozpatrywali po kolei wszystkie wnioski i głosowali nad nimi. Dobrze?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Przewodniczący, ja bym proponował taki tryb: poprawka, opinia pani legislator, opinia rządu i głosowanie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak, tak.

(Senator Stanisław Karczewski: Aha, to dobrze, bo zrozumiałem, że mamy głosować bez wcześniejszego omawiania poprawek...)

Nie, nie, za każdym razem, tak jak jest przyjęte... Ja tylko tłumaczyłem, że nie możemy - tak jak robiliśmy poprzednio - przyjąć blokiem tych poprawek, które już zostały pozytywie zaopiniowane przez komisję.

Proszę państwa, pierwszy wniosek, najdalej idący, to wniosek o odrzucenie ustawy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, wniosek o odrzucenie ustawy. Wydaje się, że treść tego wniosku jest...

(Senator Stanisław Karczewski: To jest mój wniosek.)

Tak. Chcesz go jeszcze uzasadnić? Uzasadniałeś to obszernie na...

(Senator Stanisław Karczewski: Słyszę głosy sprzeciwu, więc ja też...)

Sprzeciwiasz się.

(Senator Stanisław Karczewski: Też się sprzeciwiam.) (Wesołość na sali)

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za wnioskiem Stanisława Karczewskiego o odrzucenie ustawy? (2)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Wniosek został odrzucony.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie, proszę państwa.

Drugi wniosek.

(Senator Stanisław Karczewski: Mogę?)

W jakiej sprawie?

(Senator Stanisław Karczewski: Formalnej.)

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Zgłaszam wniosek mniejszości. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Aha, jest wniosek mniejszości. Dobrze.

Proszę państwa, drugi wniosek to wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Wniosek jest oczywisty.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku, o wprowadzenie poprawek do ustawy? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Wniosek został przyjęty.

Poprawka pierwsza.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest, proszę państwa, poprawka, nad którą głosujemy łącznie... z wyłączeniem poprawki trzydziestej piątej......

(Rozmowy na sali)

Wniosek o wprowadzenie poprawek został przyjęty i teraz przystępujemy do rozpatrzenia poprawki pierwszej.

Pani Legislator, proszę króciutko ją omówić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka pierwsza, czy dobrze zrozumiałam?

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak.)

Teraz będą państwo głosować nad poprawką pierwszą. To jest uściślenie terminologiczne podmiotu tworzącego, którego definicja w ustawie, jak się okazuje, została zbyt szeroko sformułowana. I żeby to dopasować do wszystkich dalszych uregulowań, należałoby dokonać tego zawężenia.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są uwagi w tej sprawie? Nie ma.

Z tego wyliczenia, które tutaj mamy, wynika, jeśli dobrze rozumiem, że trzydziestą piątą wyłączamy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest.

Kto jest za przyjęciem...

(Głos z sali: A pan minister?)

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Rozumiem, że mówimy o poprawcę pierwszej. Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Głosujemy.

Kto jest za? (9)

Kto jest przeciwko przyjęciu tej poprawki? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka druga, proszę państwa.

Bardzo proszę, Pani Legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka terminologiczna, uściślająca pewne pojęcia dotyczące rodzajów działalności leczniczej. Ta poprawka niczego nie zmienia w treści ustawy, tylko wprowadza poprawną formę gramatyczną. A ponieważ ma odniesienie do wielu miejsc, to w sposób zauważalny daje o sobie znać.

Tak jak powiedział pan senator, prosiłabym o wyłączenie poprawki trzydziestej piątej z tego bloku, bo ona powinna być głosowana łącznie z inną poprawką.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Ale zaraz, bo tutaj...)

Z tego wyliczenia w uwadze, to jest zaznaczone pogrubieniem.

(Rozmowy na sali)

Głosujemy blokiem nad całą grupą wytłuszczonych...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Zaraz, zaraz. Chciałbym zwrócić uwagę, że była poprawka pierwsza, myśmy ją przegłosowali z wyłączeniem...

(Głos z sali: Nie, nie, poprawka druga.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Mówię teraz o poprawce drugiej.

(Głos z sali: Z wyłączeniem poprawki trzydziestej piątej.)

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Kto jest za... Przepraszam.

Teraz rząd.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

My tę poprawkę opiniujemy negatywnie. Odbyliśmy dyskusję na ten temat podczas posiedzenia Komisji Zdrowia. Faktycznie, jeśli chodzi o to sformułowanie pod względem gramatycznym, to ja jestem skłonny przyznać pani mecenas rację. Niemniej jednak nie zgadzam się z tezą, że ta poprawka zwiększy czystość i przejrzystość ustawy. Moim zdaniem, będzie wręcz przeciwnie. To znaczy, tak naprawdę dodajemy coś, co było wymienione w art. 2 w ust.  1 pkt 9, przepisujemy definicję do wszystkich artykułów wymienionych w poprawkach szesnastej, dwudziestej szóstej, trzydziestej itd. Dlatego jesteśmy przeciwni tej poprawce.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Ja rozumiem, że ocena jest negatywna co do całej grupy poprawek. Chcę tylko powiedzieć, że staraliśmy się sprawdzić wszystkie miejsca, gdzie te pojęcia zostały użyte, i nie dokonywaliśmy mechanicznych zmian, tylko przyświecała nam taka intencja, żeby zachować wszystko to, co jest zawarte w ustawie. Tyle mogę powiedzieć.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze jakieś uwagi w tej sprawie?

Rozumiem, że tu chodzi o doprecyzowanie terminologii. Tak? Ministerstwo uważa, że to nie doprecyzowuje, tylko wręcz przeciwnie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy są jeszcze jakieś uwagi?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem...

(Głos z sali: Bloku poprawek.)

...bloku poprawek? (3)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Wierzymy, że ministerstwo ma rację.

Senator Stanisław Karczewski:

Wniosek mniejszości.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

(Rozmowy na sali)

Poprawka trzecia... Którą poprawkę teraz procedujemy?

(Głos za sali: Trzecią.)

Dobrze.

Proszę bardzo, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka pana senatora Andrzejewskiego, polegająca na dodaniu takiego uregulowania, że podmioty lecznicze są osobami zaufania publicznego. No, tutaj można by się zastanowić, bo podmioty lecznicze mają przecież różną strukturę, i pojęcie osoby zwykle jest używane...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Co na to ministerstwo?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

No, trudno, żeby szpital miał być osobą zaufania publicznego.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

Kto jest przeciw?(8)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czwarta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Jest to poprawka uściślająca brzmienie przepisu - mowa o instytutach badawczych, o ile dobrze pamiętam - i chodzi o zakres kontroli, której one podlegały. One są wpisane do tej ustawy, tylko chodzi o doprecyzowanie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, o zakresy tej kontroli.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pan minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za. Jest dokładnie tak, jak mówi pani mecenas, chodzi o to, żeby przepisy dotyczące kontroli odnosiły się także do instytutów badawczych w takim zakresie, w jakim instytuty badawcze prowadzą działalność leczniczą.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czy są jeszcze jakieś uwagi w tej sprawie? Nie ma.

To głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Jednogłośnie za.

Dziękuję bardzo.

Poprawka piąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawka piąta to też jest poprawka senatora Andrzejewskiego, polegająca na przeniesieniu uregulowania konstytucyjnego do ustawy.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Zbędna.)

Konstytucję stosujemy bezpośrednio, tak więc...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ona jest, moim zdaniem, zbędna.

Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś uwagi w tej sprawie?

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Naszej stanowisko jest negatywne oczywiście. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - czy w ogóle podmioty lecznicze - mają obowiązek udzielać świadczeń medycznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie, w jakim są one finansowane ze środków publicznych. I tutaj ustawa wprost odnosi się do zapisu art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Andrzejewskiego? (0)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka została odrzucona.

Poprawki szósta, dwudziesta czwarta i trzydziesta trzecia to poprawki senatora Krajczego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy pan senator wnioskodawca chce zabrać głos?

Senator Norbert Krajczy:

Proszę o przyjęcie tych poprawek.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nasze stanowisko jest negatywne z tego względu, że, po pierwsze, doszłoby do ograniczenia zasady swobodnego wyboru przez pielęgniarki formy, w jakiej wykonują pracę. A po drugie, na ten temat już w 2005 r. wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny i takie ograniczenie, które zostało wprowadzone w 2005 r. w nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, zostało przez Trybunał Konstytucyjny zakwestionowane. Jesteśmy przeciwni.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze uwagi w tej sprawie? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Krajczego? (3)

Kto jest przeciw? (5)

Poprawka została odrzucona.

(Głos z sali: Wniosek mniejszości...)

A kto jeszcze będzie w tej mniejszości?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Rozmowy na sali)

Aha, dobra.

Poprawka siódma.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest uściślenie dotyczące tego, że chodzi nie tylko o spółki utworzone, ale i prowadzone. W lit. b jest odesłanie do przepisów ustawy - Prawo upadłościowe, ale można się zastanawiać jaki jest jego sens. I dlatego zostało to doprecyzowane: w przypadku upadłości spółki, a nie banku, o którym mowa... itd.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ministerstwo?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko pozytywne. Przepis ma charakter doprecyzowujący.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (8)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Nad poprawkami ósmą i czterdziestą pierwszą należy głosować łącznie. Wnioskodawcą jest senator Karczewski.

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Proszę o poparcie. Chodzi o wartość nominalną udziałów należących łącznie do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100% kapitału założycielskiego spółki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Jakie jest stanowisko pana ministra?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Negatywne. To by ograniczyło możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych przez podmioty udzielające świadczeń medycznych.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze jakieś opinie w tej sprawie? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem poprawki pana senatora Karczewskiego? (2)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

(Senator Stanisław Karczewski: Wniosek mniejszości, jeśli można.)

Dobrze.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewiąta. To jest poprawka senatora Karczewskiego.

Nad poprawkami dziewiątą i czterdziestą pierwszą należy głosować łącznie.

Pani Mecenas?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: To nie jest chyba czterdziesta pierwsza...)

(Głos z sali: Nie, dziewiąta.)

Dziewiąta i czterdziesta pierwsza.

(Rozmowy na sali)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Dziewiąta i czterdziesta pierwsza już były, a teraz...)

Nie, nie.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Dziewiąta i czterdziesta pierwsza.)

(Głos z sali: Trzeba poprawić, czterdzieści dwa...)

Sekundkę.

(Rozmowy na sali)

To która teraz?

(Głos z sali: Dziewiąta i czterdziesta pierwsza.)

Dobrze, nad poprawkami dziewiątą i czterdziestą pierwszą należy głosować łącznie.

Poprawka senatora Karczewskiego.

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Poprawka wnosi zmniejszenie udziałów do 75%.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko ministerstwa.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Negatywne. Tam był całkowity zakaz, a tutaj jest 25%.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Karczewskiego? (2)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka została odrzucona.

Senator Stanisław Karczewski:

Wniosek mniejszości.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Poprawka dziesiąta.

(Głos z sali: Dziesiąta i dwunasta.)

Nad poprawkami dziesiątą i dwunastą należy głosować łącznie.

To jest poprawka senatora Andrzejewskiego. Tak, Pani Mecenas?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tak, tak.)

Skreśla się ust. 6 i 7 w art. 6.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, rozumiem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Mogę, Panie Przewodniczący?)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Art. 6 ust. 6 dotyczy możliwości prowadzenia przez uczelnię medyczną szpitala w formie spółki, a w ust. 7 jest mowa o zakazie zbywania udziałów poniżej 51% przez uczelnię medyczną.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Proszę państwa, czy są jeszcze uwagi w tej sprawie? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została odrzucona.

Senator Stanisław Karczewski:

Wniosek mniejszości.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Poprawka jedenasta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, wyraz "medycznej" zamienia się na "medycznych".

Jakie jest stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za? (8)

Wszyscy.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwunasta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest.

Poprawka trzynasta - poprawka senatora Andrzejewskiego.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy są uwagi w tej sprawie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czternasta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

W tej poprawce następuje uściślenie związane z opieką długoterminową i z formą tej opieki, która podlega realizowaniu w zakładzie opiekuńczym, a nie w dwóch formach... Przepraszam, ja w tej chwili nie pamiętam tych nazw, one są dość podobne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: ZOL i ZPO.)

Tak.

(Rozmowy na sali)

Kwalifikacje pacjentów są również dość podobne i, jak się wydaje...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka piętnasta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Tu chodzi o świadczenia ambulatoryjne i o rozszerzenie uregulowania, które pozwoli na udzielanie w trybie ambulatoryjnym rehabilitacji leczniczej.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Stanowisko ministra?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za?(8)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Nad szesnastą już głosowaliśmy.

Poprawka siedemnasta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Już głosowaliśmy, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tak, łącznie...)

A, rzeczywiście.

(Głos z sali: Teraz osiemnasta.)

Osiemnasta i sześćdziesiąta czwarta.

Poprawka osiemnasta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Informacje, których...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka, która, jak rozumiem, ma na celu pewne uszczegółowienie i wiąże się z ustawą o systemie informacji.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: O systemie informacji w ochronie zdrowia.)

Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że ta poprawka wiąże się z poprawką późniejszą...

(Głos z sali: Sześćdziesiątą czwartą.)

Nie, nie, jeśli chodzi o sześćdziesiątą czwartą, to jest chyba przeoczenie powołania.

(Głos z sali: Łącznie.)

Jeśliby te... Chcę zwrócić uwagę, bo tu jest pewien kłopot... Chodzi o wejście w życie ustaw, które również zmieniane są poprawkami. I to będzie się wiązało z art. 210 i 121, i poprawką sto dwudziestą pierwszą, dotyczącą art. 217, bo są pewne związki między tymi poprawkami.

Z pewnych względów, naszym zdaniem, nie było możliwe zamieszczenie tego w uwadze. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że należy to mieć na uwadze.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Trzeba o tym pamiętać. Ale możemy głosować...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, to aż tak daleko nie idzie, tylko jest pewien problem, bo do art. 210 i 217  jest kilka wersji poprawek.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiem.

Stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)

Dziękuję bardzo.

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawki dziewiętnasta i dwudziesta trzecia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

My tutaj pewne sprawy doprecyzowujemy. Chodzi o możliwości wykonywania zawodu i pewne kwestie terminologiczne. Tutaj są nazwy potoczne, a ponieważ chodzi o zastosowanie w postępowaniu karnym środków określonych w kodeksie postępowania karnego, trzeba by to nieco inaczej zredagować.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Tak, jest to doprecyzowanie i tak naprawdę lepsze sformułowanie obecnego zapisu. Tak że jesteśmy za.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami dziewiętnastą i dwudziestą trzecią należy głosować łącznie.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

(Głos z sali: Już głosowaliśmy.)

Pardon, słusznie.

(Głos z sali: Dwudziesta.)

Poprawka dwudziesta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

One również dotyczą możliwości wykonywania zawodu przez...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie. Ja zwracam tylko uwagę na pewne podobieństwo, bo to dotyczy pewnych podmiotów, które były wyróżnione również w poprzedniej poprawce, chodzi bowiem o możliwość wykonywania zawodów.

W poprawce osiemnastej chodzi o lekarza wykonującego działalność leczniczą jako indywidualną praktykę. I tutaj są pewne doprecyzowania w zakresie tego, jakie on musi spełniać warunki.

I od razu mogę powiedzieć, że następna poprawka w podobnym zakresie, to znaczy, poprawka dwudziesta druga, dotyczy pielęgniarek.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czy są jeszcze jakieś uwagi w tej sprawie?

Głosujemy, proszę państwa, nad poprawką dwudziestą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki...

(Głos z sali: Zaraz, zaraz, a rząd?)

Przepraszam.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

My uważamy, przede wszystkim, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której wprowadzamy czy też uściślamy dodatkowe wymagania wobec praktyki, które tak naprawdę na gruncie ustawy o wyrobach medycznych już funkcjonują. A więc ta poprawka jest po prostu zbędna, to znaczy, ona nie zmieni stanu prawnego.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Pani Mecenas, bardzo proszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest nasza poprawka. To co, wycofujemy?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Jako zbędną?)

Wycofujemy?

(Głos z sali: Wycofujemy.)

Wycofujemy.

(Głos z sali: Poprawka wycofana.)

Poprawka została wycofana.

(Głos z sali: Nie będę przejmował...)

Tak? Właśnie chciałem zadać pytanie, czy ktoś chce przejąć tę poprawkę, ale już widzę, że nie. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Dwudziesta pierwsza.

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

Poprawka dwudziesta pierwsza.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Poprawka terminologiczna.)

To jest poprawka terminologiczna.

Panie Ministrze?

(Głos z sali: Która?)

Dwudziesta pierwsza.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są uwagi? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Dziękuję.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta druga.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Tu jest analogiczna sytuacja, jak w przypadku poprawki osiemnastej, którą panowie wycofali. Ona dotyczy pielęgniarek i warunków...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: To wycofujemy.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, dwudziesta była wycofana. Jest analogia między dwudziestą a dwudziestą drugą...

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Wycofana.

Czy ktoś ją przejmuje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze.

Proszę państwa, nikt jej nie przejął.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej trzeciej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przepraszam, głosowaliśmy nad nią łącznie, ona dotyczy pozbawienia możliwości wykonywania zawodu...

Teraz, proszę państwa, poprawka dwudziesta czwarta. Ona też już była przegłosowana?

(Głos z sali: Tak.)

Dwudziesta piąta, polegająca na dodaniu wyrazów "oraz zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych".

(Głos z sali: A dwudziesta czwarta przeszła?)

(Rozmowy na sali)

Została odrzucona.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, co z poprawką dwudziestą drugą.)

(Głosy z sali: Wycofana.)

(Rozmowy na sali)

Mówiliśmy, że została wycofana.

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

(Głos z sali: Następnym razem zróbmy okrągły stół.)

Słuchajcie, idziemy dalej, bo jeszcze trochę poprawek mamy, jeszcze około setki.

Proszę państwa, poprawka dwudziesta piąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest uściślenie, które dotyczy tego, co obowiązuje podmiot wykonujący działalność leczniczą nie tylko w zakresie urządzeń i pomieszczeń, ale również w zakresie zgodności z udzielanymi świadczeniami.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki dwudziestej piątej? (8)

Jednogłośnie przyjęta.

Poprawka dwudziesta szósta.

(Głos z sali: Była głosowana.)

Poprawka dwudziesta siódma.

Nad poprawkami dwudziestą siódmą, dziewięćdziesiątą czwartą i sto osiemnastą będziemy głosować łącznie.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To też jest taki element w ustawie w zakresie poprawek, których nie wymieniłam w uwadze. Trzeba pamiętać o tym, że one wiążą się z późniejszym wejściem w życie, jak proponują państwo czy też wnioskodawcy...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Niektóre tak.)

A ustawa dotyczy umowy ubezpieczeniowej.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nasze stanowisko jest pozytywne. Te poprawki dotyczą ubezpieczenia w kontekście nowelizowanej w tym momencie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli wprowadzenia nowego rodzaju... to znaczy, możliwości dochodzenia szkód bez sądowego dochodzenia.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czy są jeszcze jakieś opinie? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Mamy przegłosowane poprawki dwudziestą siódmą, dziewięćdziesiątą czwartą i sto osiemnastą.

Poprawka dwudziesta ósma - poprawka senatora Cichonia.

Chodzi o dodanie wyrazów "podmiotu leczniczego"...

(Rozmowy na sali)

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nasze stanowisko jest negatywne, Wysoka Komisjo. W art. 2 ust. 2 pkt 1 mówi się, co rozumiemy przez kierownika bez bliższego określenia.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest, to jest w definicji.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Cichonia? (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta dziewiąta.

Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

Ale czekajcie, dotarliśmy do poprawki dwudziestej dziewiątej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, to była poprawka dwudziesta ósma. A teraz jesteśmy przy poprawce dwudziestej dziewiątej.

Bardzo proszę, co jest istotą tej poprawki?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dwadzieścia dziewięć, Pani Mecenas.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Z tego, co pamiętam, to jest jakieś doprecyzowanie...)

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

To jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą korzystać z dobrodziejstw dzisiejszego art. 35 ustawy o ZOZ i art. 26 ustawy o zakładach, czyli z możliwości zlecenia udzielania świadczeń medycznych. Jesteśmy za.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze, głosujemy.

Kto jest za tą poprawką? (7)

Poprawka dwudziesta dziewiąta została przyjęta.

Poprawka trzydziesta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Załatwiona.

Poprawka trzydziesta druga.

(Rozmowy na sali)

Legislatorzy się zastanawiają, chwileczkę...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeszcze chwileczkę, trwa narada.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Co państwo proponują?

(Senator Michał Okła: Wycofać ją z tej grupy poprawek.)

Z której grupy?

(Senator Michał Okła: Pierwszej. Poprawka numer dwa...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, ale to oznaczałoby reasumpcję głosowania.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tak.)

Dobrze.

Proszę państwa, okazuje się, że poprawka druga nie powinna być głosowana w tym bloku, trzeba nad nią głosować osobno.

Wobec tego wycofujemy ją. Tak?

(Senator Stanisław Karczewski: Trzydziesta druga też była?)

Nie, druga. Chodzi o wycofanie poprawki drugiej z tego bloku, który... Potrzebna jest reasumpcja głosowania.

Kto jest za reasumpcją głosowania w tej materii? (8)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (1)

Jest zgoda na reasumpcję głosowania.

Proszę państwa, kto jest za wycofaniem z tego bloku poprawki drugiej?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Trzydziestej drugiej.)

Trzydziestej drugiej. Tak.

Ale zaraz, kto jest za jej wycofaniem z tego bloku...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Kto jest za jej wycofaniem z tego bloku? (9)

I teraz głosujemy nad samą poprawką trzydziestą drugą.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

My jesteśmy za poprawką trzydziestą drugą.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Kto jest za przyjęciem poprawki trzydziestej drugiej? (9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta trzecia.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Ona już została odrzucona.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tak.)

(Głos z sali: Jak to odrzucona?)

Odrzucona.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To dotyczy tego, na jakich zasadach zatrudniamy pielęgniarki.

(Rozmowy na sali)

Trzydziesta czwarta już była.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Teraz, proszę państwa, poprawki trzydziesta piąta i sześćdziesiąta pierwsza, przyjęte poprzednio przez komisję.

Czego to dotyczy?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawka trzydziesta piąta dotyczy czasowego zaprzestania działalności przez podmiot leczniczy...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak, tak, za zgodą...)

...i wprowadza pewne uelastycznienie. A poprawka sześćdziesiąta pierwsza wprowadza takie uregulowanie, żeby to czasowe zaprzestanie dozwolone było uwidocznione w rejestrze.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Pan minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za takim doprecyzowaniem tego przepisu.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Dziękuję bardzo.

Poprawka trzydziesta szósta.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Odrzucona.)

Odrzucona? To w takim razie trzydziesta siódma - poprawka senatora Cichonia.

W art. 35 ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tu chodzi o rygor...)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: ...natychmiastowej wykonalności...)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: ...decyzji, która nakłada karę pieniężną.)

Dobrze.

Stanowisko ministra.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy przeciwni tej poprawce. Uważamy, że rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku przerwania udzielania świadczeń medycznych przez podmiot bez poinformowania o tym właściwego organu jest niedopuszczalny i powinno to być...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Karane.)

...poddane sankcjom.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jakieś uwagi? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Cichonia, trzydziestej siódmej? (0)

Kto jest przeciw? (9)

Dobrze.

Proszę państwa, poprawka trzydziesta ósma.

(Rozmowy na sali)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Na podstawie tej poprawki można by sądzić, że nie ma drogi odwoławczej od decyzji administracyjnej dwuinstancyjnej, co jest niemożliwe i chyba niezgodne...

(Głos z sali: Ja to wycofuję.)

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Wycofujemy.)

To znaczy, to jest poprawka senatorów Okły, Sidorowicza i...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Wycofujemy, wycofujemy, to jest poprawka także Cichonia...)

Ale wówczas zostanie...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

My się wycofujemy, ale ponieważ to jest poprawka także senatora Cichonia, to głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

Kto jest przeciw? (9)

Dobrze.

Proszę państwa, poprawki trzydziesta dziewiąta...

(Głos z sali: I sto dziewiętnasta.)

...i sto dziewiętnasta dotyczą tego, żeby te osoby miały identyfikatory.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest właściwie uszczegółowienie art. 36, który dotyczy znaków identyfikacyjnych. Tutaj myśmy prosili o doprecyzowanie, że te podmioty w sposób bardziej uporządkowany...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nasze stanowisko w sprawie poprawek trzydziestej dziewiątej i sto dziewiętnastej jest pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze. Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (9)

Dziękuje bardzo.

Poprawka została jednogłośnie przyjęta.

Poprawka czterdziesta druga i setna.

Pani Mecenas?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jakie jest stanowisko ministerstwa?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko negatywne.

Ja nie bardzo jestem w stanie rozstrzygnąć, czego dotyczy ta poprawka.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ona dotyczy, jak rozumiem... "Jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną"... Chodzi o to, żeby uczelnia medyczna... Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy dwa razy wymienioną jednostkę samorządu terytorialnego i wykluczenie uczelni medycznej prawdopodobnie z zakładania spółki kapitałowej... Ale ja nie mam przed sobą ustawy matki.

Ma pani ją?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Można zobaczyć?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ta poprawka zmierza do tego, żeby z wyliczenia dotyczącego udziałowców szpitala, który został utworzony przez Skarb Państwa - "jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną" - wykluczyć uczelnię medyczną.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak jest.)

Nasze stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze. Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Andrzejewskiego? (2)

Kto jest przeciw? (7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta trzecia.

Chodzi o to, żeby przychody - nawet nie dochody, a przychody...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Stanowisko ministra?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie dochody, a przychody, no więc to jest, delikatnie mówiąc...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Negatywne.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze. Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw? (7)

Przecież to jest ta poprawka...

Gdyby rzeczywiście z przychodów, tak jak chce senator Karczewski, miano finansować te rzeczy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jedziemy dalej.

Czterdziesta czwarta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ale jest już przegłosowana.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W głosowaniu już nie dokonasz, tylko teraz...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze.

Czterdziesta czwarta...

(Rozmowy na sali)

Poprawka czterdziesta czwarta.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Ona nie była głosowana łącznie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A chyba powinna być.

Nasze stanowisko jest negatywne. Tu chodzi o wyznaczenie przez ministra zdrowia podmiotu...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Andrzejewskiego? (2)

Kto jest przeciw? (6)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta piąta - poprzednio przyjęta przez komisję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Że może udzielać świadczeń zdrowotnych.

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Panie Przewodniczący, ja mam pytanie.)

Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

W ustawie, którą dziś procedujemy, jest taki sam zapis. Czy pani mecenas może nam wytłumaczyć, na czym polega różnica? Bo ja nie bardzo rozumiem.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Z kierownikiem może być zawarta również umowa cywilnoprawna, nie tylko...

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Ale jest zapis o umowie cywilnoprawnej w artykule, który dzisiaj jest...)

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Art. 47 ust. 1.)

(Senator Zbigniew Pawłowicz: Jest zapis dotyczący umowy cywilnoprawnej i jest zapis, że może wykonywać również zawód lekarza, czyli udzielać świadczeń zdrowotnych. Tak że ja nie bardzo...)

Tutaj chodzi wyłącznie o taką kwestię, że umowa o pracę, powołanie lub umowa cywilnoprawna stanowiąca podstawę zatrudnienia... No, podstawą zatrudnienia nie może być umowa cywilnoprawna, to jest tylko takie doprecyzowanie, bo to jest zbyt potoczne...

(Senator Zbigniew Pawłowicz: A tu się to zastępuje określeniem "stosunek pracy".)

Tak, bo stosunek pracy to umowa o pracę lub powołanie, lub umowa cywilnoprawna, jeżeli dobrze rozumiem intencje.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

To jest tak naprawdę kwestia rozumienia zatrudnienia - rozszerzającego lub zawężającego w odniesieniu do przepisów kodeksu pracy. Ponieważ pani mecenas uznała, że takie sformułowanie będzie bardziej czystym sformułowaniem, my na to przystaliśmy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta szósta, senatora Karczewskiego.

(Rozmowy na sali)

Chodzi o to, żeby...

Senator Stanisław Karczewski:

To jest rozszerzenie zakresu...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: ...stanowisk.)

...stanowisk kierowniczych, niektórych stanowisk kierowniczych, w przypadku których dokonywane są konkursy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ja jestem przeciw.

A jakie jest stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Taka poprawka była już zgłaszana na etapie procedowania ustawy w Sejmie. Nasze stanowisko było i jest negatywne. Uważamy, że nie ma potrzeby, żeby rozszerzać ten katalog.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Karczewskiego? (2)

Kto jest przeciw? (7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta siódma.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To też jest doprecyzowanie związane z terminologią kodeksu pracy i systemowym rozumieniem zatrudnienia.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Do czterdziestej siódmej ustosunkowujemy się pozytywnie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest, czyli poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta ósma.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Pamiętam tylko, że jest to doprecyzowanie - tyle mogę powiedzieć w tym momencie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Chodzi o to, że w przypadku pozostałych podmiotów dokonuje się corocznej oceny realizacji obowiązku. Tak?

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

To jest doprecyzowanie przepisu art. 50 ust. 3. Chodzi o to, żeby jednoznacznie było wiadomo, kto w stosunku do kogo dokonuje oceny realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w trybie art. 118. Jesteśmy za tą poprawką.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Nikt się nie wstrzymał od głosu. Tak?

(Głos z sali: Nikt.)

Dziękuję.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka czterdziesta dziewiąta, dotycząca płatnych świadczeń zdrowotnych.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest uściślenie. Tutaj w którymś momencie doszło, przyznaję, do mojego przeoczenia. Chodzi o to, że poprawka w takim brzmieniu doprecyzowuje to, co było istotą uregulowania. Bo tam nie ma mowy o umowach, tymczasem można by rozumieć, że jest coś, o czym nie ma mowy w przepisie w ustawie... Istotą jest wskazanie, że chodzi o odpłatne świadczenia zdrowotne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiem.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za dokonaniem tej zmiany. Dzięki niej faktycznie nie będzie dysonansu, że mówimy w ust. 2 o umowach, które w żaden sposób nie były wcześniej przywołane w ust 1.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Dwóch senatorów się wstrzymało.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta.

(Głos z sali: Wykluczona.)

Wykluczona. Tak?

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza. To jest poprawka senatora Andrzejewskiego, która ogranicza prawa manewrowania zyskiem...

(Głos z sali: To już jest zapisane...)

Jest to w ustawie.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (7)

Dziękuję.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta druga.

Wyrazy "prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego"...

(Głos z sali: "Realizacji zadań"...)

To jest, jak rozumiem, doprecyzowanie.

W lit. b wyraz "leczniczym" zastępuje się wyrazami "wykonującym działalność leczniczą". I w lit. c po wyrazie "jednostki" dodaje się wyraz "organizacyjne". Rozumiem, że to jest poprawka doprecyzowująca.

Jakie jest stanowisko ministra?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Dziękuję bardzo.

Poprawka pięćdziesiąta trzecia - poprawka przyjęta poprzednio przez komisję. Doprecyzowująca.

Stanowisko ministra?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Ja tylko chciałbym się zwrócić z pytaniem do Biura Legislacyjnego, czy poprawka pięćdziesiąta druga nie powinna być rozpatrywana łącznie z poprawką pięćdziesiątą trzecią, bo ona jest tak naprawdę konsekwencją poprawki pięćdziesiątej trzeciej...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pięćdziesiąta druga razem z pięćdziesiątą trzecią.

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta czwarta i sto czternasta - poprawki senatora Karczewskiego. Dotyczy to czasu pracy. Tak?

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Przewodniczący, ona dotyczy utrzymania tych zapisów, które są...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Rozumiem, że domagasz się utrzymania wszystkich przywilejów dotyczących czasu pracy, jakie istnieją...)

Jakie są do tej pory. To nie jest tak naprawdę przywilej...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Stanowisko ministra?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nasze stanowisko jest negatywne, ponieważ my uznaliśmy, że nie ma powodu, żeby utrzymywać skrócony czas pracy, a już na pewno nie ma do tego powodów medycznych - jak się często utrzymuje.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Zgadza się.

Zresztą w ustawie jest zapisany czas przejściowy dla tej grupy...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze, proszę państwa, kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta piąta.

(Głos z sali: Była już, w bloku...)

Była?

To teraz poprawki pięćdziesiąta siódma, sześćdziesiąta i sześćdziesiąta piąta.

(Rozmowy na sali)

Pani Mecenas, bardzo proszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za przyjęciem poprawek pięćdziesiątej siódmej, sześćdziesiątej i sześćdziesiątej piątej.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Karczewski: Czego ona dotyczy?)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Dotyczy uzupełnienia...)

(Głos z sali: Ustawy dotyczy.) (Wesołość na sali)

No, co należy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Dobrze, głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Stasiu, uważaj!

(Senator Stanisław Karczewski: Przepraszam.)

Proszę państwa, wynik jest następujący: osiem osób głosowało za, jedna osoba nie głosowała.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta ósma, doprecyzowująca, jak rozumiem.

Pani Mecenas?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Tu jest zakres danych, które...)

...które należy złożyć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Tak jest.

Poprawki pięćdziesiąta ósma i pięćdziesiąta dziewiąta, podobnie jak poprawka pięćdziesiąta siódma...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To znaczy, one dotyczą innych rodzajów działalności. W art. 101 mówimy o działalności lekarzy...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Rozumiem.)

...w art. 102 - pielęgniarek i położnych, a w art. 100 mówimy o podmiotach leczniczych. W związku z tym myślę, że te poprawki należy traktować rozdzielnie. Ale one mają taki sam charakter, jak poprawka pięćdziesiąta siódma.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Krótko mówiąc, te dwie poprawki ministerstwo popiera.

Kto jest za przyjęciem poprawki pięćdziesiątej ósmej? (9)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta - podobna.

Kto jest za? (9)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

(Senator Stanisław Karczewski: Sześćdziesiąta.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Już była.)

Sześćdziesiąta już była.

Sześćdziesiąta druga i sześćdziesiąta szósta.

Chodzi o to, że uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Wydawało nam się, że ta poprawka nieco wspomoże uregulowania ustawy. Pierwotnie był jeden organ prowadzący rejestr, którym był wojewoda, a ponieważ doszły te dwa organy, okręgowe rady, to żeby nie było wątpliwości, że przysługuje droga odwoławcza od tych...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Kar.)

...decyzji podjętych w formie uchwał... Z tym że do ministra zdrowia, bo jeśli chodzi o te rady, to organy samorządowe mają...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiem. W ostateczności, tak jak mówi ta inicjatywa senacka, można się zwrócić do sądu. Ale dzisiaj, rozumiem...

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Uważamy, że zaproponowana poprawka może zostać przyjęta.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawek sześćdziesiątej drugiej i sześćdziesiątej szóstej? (7)

Ile osób było za?

(Głos z sali: Siedem.)

Kto jest przeciw? (2)

Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta trzecia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, czekajcie. Poprawka sześćdziesiąta trzecia, tak...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Proszę państwa, to jest ta poprawka, którą złożyli panowie senatorowie Sidorowicz i Okła, a także, niezależnie od nich, pan senator Cichoń. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się materia administracyjna i skreślenie tego ustępu powoduje, że nie ma wątpliwości, że nikt nie zamierzał zlikwidować dwuinstancyjności drogi w przypadku tych decyzji.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Aha, rozumiem.)

Jest to w systemie prawnym i pisze się to wtedy, kiedy są wątpliwości. A tutaj nie było intencją, jak rozumiem, zamknięcie tej drogi.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Ja nie wiem, czy tutaj nie mamy do czynienia z analogiczną sytuacją, jak uprzednio, to znaczy, jak w przypadku poprawki wykreślającej zapis mówiący o odwołaniu do decyzji sądu administracyjnego. Wydaje się, że nie jest to w żaden sposób skrócenie czy zlikwidowanie drogi odwoławczej, więc my jesteśmy za pozostawieniem tego przepisu.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czyli rozumiem, że jest pan przeciw tej poprawce?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, wycofujemy ją.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale ponieważ jest jeszcze poprawka senatora Cichonia, musimy ją przegłosować.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw? (7)

Dziękuję bardzo.

Poprawka senatora Cichonia została odrzucona.

A my swoją wycofaliśmy.

Poprawka sześćdziesiąta siódma.

Czego ona dotyczy, Pani Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka legislacyjna, typowy środek legislacyjny. Ponieważ w dwóch miejscach ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich pominięto, że zakłady opieki zdrowotnej występują w liczbie mnogiej, więc jeśliby to zmieniać, to dobrze by było...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Wszędzie.)

...to zrobić w sposób właściwy. Tak że to jest poprawka porządkująca.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Ministerstwo?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Przyjmujemy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

Kto jest przeciw? (0)

(Głos z sali: Jednogłośnie.)

A, jednogłośnie.

Dziękuję.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta ósma. Rozumiem, że dostosowuje się w niej terminologię. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest też środek techniki legislacyjnej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Poprawka sześćdziesiąta ósma?)

Tak.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

To jeszcze pozostało w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich - publiczny zakład opieki zdrowotnej. Teraz już nie będzie tego podziału.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czyli pan minister jest za. Dobrze

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Dziękuję.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta już była...

Poprawka siedemdziesiąta...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Była, była...)

Siedemdziesiąta pierwsza, trzecia, piąta i szósta...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przepraszam.

Poprawka siedemdziesiąta. Skreśla się pkt 13. Co jest w tym pkcie 13?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest obecny stan prawny i my tu nic nie zmieniamy, w związku z tym nie ma potrzeby wprowadzać zmian. Brzmienie przepisu... Okazuje się, że w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest uregulowanie w takim brzmieniu, ono już istnieje w systemie prawnym, więc my...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak, nie potrzeba.)

...nie wprowadzamy niczego nowego.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki, tak naprawdę te zapisy, jeżeli one już były...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Są.)

To znaczy, to jest powielanie tak naprawdę już istniejących zapisów. Tak że jesteśmy za skreśleniem pktu 13.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawki siedemdziesiąta pierwsza, trzecia, piąta i szósta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Są cztery ustawy dotyczące stosunku państwa do kilku kościołów, wymienionych w tych artykułach. I tu chodzi po prostu o kwestie terminologiczne, bo w prawie o szkolnictwie wyższym, jeśli chodzi o państwowe szkoły wyższe, już od pięciu lat funkcjonuje pojęcie uczelni publicznej. A przy okazji poprawiamy taką kwestię technicznolegislacyjną, bo jeżeli zapewnia się, żeby studenci mieli podobne prawa jak studenci szkół...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: ...publicznych.)

...tych uczelni, to jest mowa również o pracownikach tych podmiotów. Tak więc nie ma powodu sądzić, że chodzi o to, żeby jedni mieli, a drudzy nie. To jest po prostu takie uporządkowanie terminologiczne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Uporządkowanie, rozumiem.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący, jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czy są jakieś uwagi? Nie, nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawek siedemdziesiątej pierwszej, trzeciej, piątej i szóstej? (9)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka siedemdziesiąta druga.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Nie, już była.)

Siedemdziesiąta...

(Głos z sali: Siedemdziesiąta ósma.)

Poprawka siedemdziesiąta ósma.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To jest poprawka legislacyjna, która ma zapobiec sytuacji, jaka już się przydarzyła w przypadku ustawy o kompensacyjnych świadczeniach nauczycielskich.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak.)

Dotyczyło to ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o sposób, w jaki została zapisana treść punktu drugiego. Pomiędzy ustępem szóstym i siódmym ustawy o zawodzie lekarza w art. 15 znajdują się jeszcze dwa ustępy oznaczone literami. I wtedy wyszła taka sprawa, że można było sądzić, że chodzi o to, żeby treść tych ustępów nie... żeby je po prostu znieść. Ale nie to było, jak rozumiem, celem i w związku z tym właściwy jest tak zapis, żeby nic nie zniknęło i nikt się nie zastanawiał, czy...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: ...obejmuje, czy nie obejmuje.)

Tak.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Chciałbym bardzo podziękować za wrażliwość panów senatorów Okły i Sidorowicza. Jeżeli tutaj faktycznie nie ma zmian merytorycznych, to jest to jak najbardziej wskazana zmiana.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej uwag?

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (9)

Dziękuję bardzo.

Dziewięć za, jednogłośnie.

Poprawka została przyjęta.

Następna poprawka, siedemdziesiąta dziewiąta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chodzi o rozszerzenie katalogu miejsc, w których możliwe jest kształcenie.

Jakie jest stanowisko ministra?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuje bardzo.

Kto jest, proszę państwa, za przyjęciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka osiemdziesiąta...

(Senator Stanisław Karczewski: Była.)

W takim razie osiemdziesiąta czwarta.

No, muszę powiedzieć...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, ja chcę powiedzieć, że to jest naprawdę ekstraordynaryjny tryb pracy komisji. Przyznaję, że dosyć trudno mi to znieść, no, ale idziemy dalej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, która poprawka?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawka osiemdziesiąta czwarta naprawia pomyłkę, która wkradła się do zmiany do ustawy o publicznej służbie krwi. Zamieniamy wyrazy "art. 27 pkt 12" na "art. 27 pkt 10", bo w obecnym stanie prawnym nie ma pktu 12.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobra.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Pani mecenas ma rację. Jesteśmy za.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (10)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chciał przemycić swoją poprawkę, oferując blok na całą resztę. (Wesołość na sali)

Nie, nie, my tego nie kupimy. Jesteśmy czujni.

Poprawka osiemdziesiąta szósta.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chyba wykracza. Nie zajmujemy się ustawą o diagnostyce.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: To znaczy, zajmujemy się, ale nie w tym zakresie.)

Nie w tym zakresie, tak.

(Rozmowy na sali)

Stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Nasze stanowisko jest negatywne właśnie z tego względu, to znaczy, między innymi z tego względu.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobra.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Karczewskiego? (2)

Kto jest przeciw? (7)

Nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta siódma.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Dotyczy ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. To jest uściślenie, że laboratorium...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: I to w naszym zakresie...)

...jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, a nie podmiotem leczniczym.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Zgoda, Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Tak jest.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Opinia ministerstwa jest pozytywna.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Dziękuję.

Poprawka osiemdziesiąta ósma, senatora Karczewskiego.

Chodzi o to, żeby zaświadczenie o wpisie do rejestru...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Negatywne, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są jakieś uwagi? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto przeciw? (7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka osiemdziesiąta dziewiąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Ona jest porządkująca tak naprawdę, uściśla termin...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

To znaczy, chodzi o zamianę "przepisów o działalności leczniczej" na "ustawy z dnia... o działalności leczniczej"... A jak jest we wszystkich innych przypadkach, kiedy są odwołania? Bo jeżeli jest tak samo, to należy po prostu trzymać się jednego szablonu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To znaczy, w tym momencie, po przegłosowaniu poprawki do art. 162 pkt 1, gdzie jest bardziej konkretne wskazanie, to wskazanie można ograniczyć tylko do powołania się na ustawę z dnia... o działalności itd., bez adresu publikacyjnego. To są środki techniki legislacyjnej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No tu rzeczywiście jest niekonsekwencja. Ale w przypadku tej akurat ustawy staraliśmy się, żeby w momencie, kiedy się ona pojawi, w innym miejscu się nie pojawiało odwołanie do ustawy o działalności leczniczej - mówię o ustawie o diagnostyce laboratoryjnej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Czyli z tego punktu widzenia powinniśmy przyjąć...)

Nie ma przeszkód. Problem jest gdzie indziej, ale w tym momencie nie ma przeszkód.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy jest pan za wprowadzeniem tej poprawki? Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

W takim razie tak.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Stasiu, nie wstrzymasz się?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ile osób jest za? Dziewięć. Jednogłośnie.

Dziewięćdziesiąta pierwsza...

(Senator Stanisław Karczewski: Nie, chwileczkę. Ja byłem przeciw.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Reasumpcja.)

Przepraszam, to jeszcze raz głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

No, krwawy bój, ale zwycięski, Panie Senatorze.

Poprawka została przyjęta.

Idziemy dalej.

(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)

Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza.

(Rozmowy na sali)

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Ja rozumiem, że taka jest wola panów senatorów, żeby pozostawić wyłącznej decyzji dyrektora, czy powinien być dział apteczny, czy apteka. Z tego, co wiem - a podczas posiedzenia komisji pytałem o zdanie pana ministra Niewójta, zastępcę głównego inspektora farmaceutycznego - pan minister nie wyraził sprzeciwu wobec tej poprawki, w związku z czym można ją przyjąć.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi? Nie.

To głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka została przyjęta.

Pozostawiamy decyzję dyrektorowi.

Poprawka dziewięćdziesiąta trzecia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Tutaj ma miejsce dostosowanie obowiązującego stanu prawnego. Problem powstał w związku z tym, że ustawa o działalności leczniczej musiała odnosić się do obowiązującego stanu prawnego w chwili przyjmowania, ale w międzyczasie pojawiła się nowelizacja ustawy o VAT. I teraz trzeba dostosować do siebie obie te ustawy i stan prawny, żeby nie było żadnych...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: ...wątpliwości.)

...wątpliwości ani zakłóceń.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

W pełni podzielam stanowisko pani mecenas...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Przepraszam, nie usłyszałem.)

W pełni podzielam stanowisko pani mecenas. Ten przepis jest potrzebny.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewięćdziesiątej trzeciej? (7)

Poprawka dziewięćdziesiąta trzecia została przyjęta jednogłośnie.

(Rozmowy na sali)

Poprawka dziewięćdziesiąta piąta.

"Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczym"...

Jest to, proszę państwa, wprowadzenie... Tu jest mowa o tym, że przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty... opłatę...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Panie Przewodniczący, czy mogę...)

Tak, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Czy to nie powinno być rozpatrywane łącznie z tą poprawką, w której mowa o tym, że zakład opiekuńczy staje się zakładem opieki...

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak, powinno.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To jest dziewięćdziesiąta...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Dziewięćdziesiąta piąta.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Do czego?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

ZOL i ZPO...

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

My jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Ale rozumiem, że ona powinna być dołączona...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

To bardzo proszę, Pani Mecenas, o właściwe umieszczenie tej poprawki.

I teraz, proszę państwa...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No oczywiście, głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest dziewięćdziesiąta piąta.

To zrównuje troszeczkę sytuację tych placówek z sytuacją DPS.

Proszę państwa, poprawka dziewięćdziesiąta szósta.

(Senator Stanisław Karczewski: Dziewięćdziesiąta szósta już była.)

Była?

(Senator Stanisław Karczewski: Tak.)

Przepraszam, dziewięćdziesiąta siódma.

Dziewięćdziesiąta siódma była w grupie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Nie była, ale powinna być.)

To musimy ją przegłosować, a pani potem pogrupuje.

(Głos z sali: Kto jest za?)

Sekundkę.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko negatywne.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Jakie?)

Negatywne. To jest, rozumiem, grupa poprawek do poprawki drugiej?

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak.

Opinia jest negatywna.

Dobrze, głosujemy.

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw? (5)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta.

(Głosy z sali: Dziewięćdziesiąta ósma.)

Przepraszam, dziewięćdziesiąta ósma.

(Rozmowy na sali)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

To dotyczy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: ...ze środków publicznych.)

...ze środków publicznych. Należy wskazać, że chodzi o podmiot tworzący, który jest określony w ustawie o działalności leczniczej, bo to jest inna ustawa.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Rozumiem.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący, do poprawki dziewięćdziesiątej ósmej odnosimy się pozytywnie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta i sto dziewiąta - łącznie...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Tutaj znowu ma miejsce dostosowanie stanu prawnego do zmienionej chwilę wcześniej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi o to, żeby dostosować brzmienie tego, co teraz zmieniamy, do tego, co już zostało przyjęte przez obie Izby.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Panie Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Panie Przewodniczący, jedną sekundeczkę poproszę.)

Bardzo proszę.

Intencja jest taka, żeby dostosować przepisy tej ustawy do obowiązującej już ustawy o szkolnictwie wyższym.

(Rozmowy na sali)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Mam pytanie, jeśli można, Panie Przewodniczący, do pani mecenas...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Bardzo proszę.)

Rozumiem, że ona nie tworzy nowego zobowiązania...

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Nie.)

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Nie tworzy.)

To jest, jak rozumiem, ta sama dotacja dydaktyczna dla uczelni medycznych, która funkcjonuje na gruncie obecnego porządku prawnego. To jest kwestia tylko i wyłącznie zmiany zapisu.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak, zmieniła się ustawa o szkolnictwie wyższym i to jest dostosowanie...)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Niczego nie zmienialiśmy. Chodziło tylko o to, żeby wszystkie przepisy, które powinny wejść wcześniej w życie, łączyły się z działalnością leczniczą, a to, co było w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym...

(Głos z sali: Zostało.)

...zostało uporządkowane zgodnie z intencją...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

W takiej sytuacji proponujemy przyjęcie tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Poprawka została przyjęta.

Teraz, proszę państwa, poprawka...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zaraz będzie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Sto pierwsza.)

Tak, poprawka sto pierwsza.

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Przewodniczący, jeśli mogę...)

Tak, bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Chcę tylko powiedzieć, że jest to poprawka, która naprawia błąd, jaki był w poprzedniej i w tej ustawie, nie ma tego również w ustawie o szkolnictwie wyższym. Chodzi o to, że nie daje się doktorantom uczelni medycznych możliwości udzielania świadczeń medycznych. Tymczasem oni są lekarzami, mogą to robić. Stąd prośba o przyjęcie tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jedyne, co budzi wątpliwości w przypadku tej poprawki, to rozszerzony katalog, w związku z czym... No, my musimy sprawdzić skutki. Ja dzisiaj rozmawiałem o tej poprawce z senatorem Karczewskim, ale jeszcze nie miałem możliwości tego sprawdzić, bo od czasu posiedzenia plenarnego nie byłem w ministerstwie, a potrzebujemy konsultacji w tej sprawie z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na chwilę obecną, ponieważ, jak mówię, to jest rozszerzenie...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: ...katalogu.)

...katalogu w stosunku do stanu obecnego i ja po prostu nie wiem, czy my będziemy mieli pokrycie, jeżeli to się wiąże z dodatkowym wypływem finansowym, moje stanowisko jest negatywne. Ale z tym zastrzeżeniem, że my odrobimy zadanie domowe i sprawdzimy jeszcze te sprawy.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Czyli na razie głosujemy, ale rozumiem, że może nastąpić korekta w ramach głosowania na posiedzeniu plenarnym.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tyle tylko, że zadanie jest bardzo pilne, Panie Ministrze, bo o godzinie 20.00 są głosowania i w związku z tym...

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Dzisiaj?)

Tak.

(Głos z sali: To my możemy zagłosować za, a później Sejm ewentualnie odrzuci.) (Wesołość na sali)

No właśnie ...

(Rozmowy na sali)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Tak jak mówię, ja nie podejmę w tym momencie zobowiązania, co do którego nie jestem pewny, w związku z tym moje stanowisko pozostaje negatywne. Ale to państwo senatorowie będą decydować.

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Przewodniczący, jeśli można, mam pytanie do pana ministra.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Czy do godziny 20.00 pan minister byłby uprzejmy...

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Tak, zaraz po posiedzeniu komisji zadzwonimy do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i będziemy się konsultować.

(Senator Stanisław Karczewski: Dobrze, dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Za tą poprawką przemawiają pewne racje merytoryczne, ale rzeczywiście jest pytanie, jak to kasowo wygląda.

Dobrze, jak rozumiem, możemy głosować.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw przyjęciu tej poprawki? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

(Senator Stanisław Karczewski: Wniosek mniejszości.)

Dobrze.

Poprawka została odrzucona.

Idziemy na rękę panu ministrowi.

Poprawka sto druga.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Ta poprawka nie była włączona do tej grupy, a ona też powinna być przegłosowana łącznie...)

Ale nie została przegłosowana i musimy nad nią głosować.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Rozumiem, że to zostanie skorygowane.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Negatywna. Tak?

(Senator Stanisław Karczewski: Dwa razy przeciw.)

Proszę państwa, kto jest za przyjęciem poprawki sto drugiej? (2)

(Głos z sali: Moment, a ministerstwo?)

(Senator Stanisław Karczewski: Ale to już wiemy.)

Stanowisko ministra zostało wyłożone - jest negatywne.

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sto trzecia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Poprawki sto trzecia, sto czwarta, sto piąta i sto ósma mają na celu dostosowanie stanu prawnego do zmian, które nastąpiły niejako po drodze. Konkretnie chodzi o ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym. I o ile poprawki sto trzecia i sto ósma mają znaczenie merytoryczne, o tyle sto czwarta i sto piąta są przepisami porządkującymi, odwołują się nie tyle...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Można, właśnie o to chodzi, że należy nad nimi głosować łącznie, tylko wskazuję, że one mają różny ciężar, że tak powiem, to uporządkowanie następuje na różnym poziomie.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Ponownie wypada podziękować panom senatorom za zwrócenie uwagi na ten problem. Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (7)

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Proszę państwa, poprawka sto siódma.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący, już wyjaśniam. Poprawka polega na zastąpieniu wyrazów "forma elektroniczna" wyrazami "postać elektroniczna". W tym momencie we wszystkich ustawach i aktach prawnych, które odnoszą się do systemu informacji o obiegu dokumentów elektronicznych, mówimy o postaci elektronicznej, a nie o formie elektronicznej. Stąd prośba o przyjęcie tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Są uwagi? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka sto dziesiąta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Inspekcja sanitarna ma wydawać opinie. Tak? Czego dotyczy ta decyzja administracyjna? Pani Mecenas?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Chodzi o to, Panie Przewodniczący, żeby opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej miała charakter decyzji administracyjnej, a więc żeby można było stosować tryb odwoławczy.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Aha, tryb odwoławczy.)

My jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Proszę państwa, czy są jakieś uwagi?

Głosujemy.

Kto jest za? (7)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sto jedenasta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dodaje się ust. 2... W terminie dwunastu miesięcy... Chodzi o to, że tam są wymagania rejestrowe, i o to, żeby wydłużyć czas dostosowania do tych wymogów. Wydaje mi się, że to jest rozsądny termin.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka sto dwunasta dotyczy...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Chodzi o to, że jeżeli umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zawarta przed dniem wejścia niniejszej ustawy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący, już wyjaśniam. W momencie, kiedy została zgłoszona poprawka sto trzynasta, czyli następna po tej, którą w tej chwili rozpatrujemy... Wdarł się po prostu błąd polegający na tym, że zapisaliśmy mylnie datę - a więc 31 grudnia 2011 r. - i poprawka sto dwunasta jest identyczna w treści, ale odnosi się do właściwego terminu, czyli 31 grudnia 2012 r. W związku z tym prosimy o przyjęcie poprawki sto dwunastej.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Czy są uwagi? Nie ma.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Sto trzynasta wykluczona.

Teraz poprawka sto piętnasta. Chodzi o termin. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Chcę powiedzieć, że próbowałam zasygnalizować pewne odniesienia między poprawkami przyjmowanymi wcześniej, ale nie znalazło się to w uwadze o wspólnym głosowaniu. No, wydaje się, że...

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Są różne terminy.)

...dosyć trudno ująć to w sposób jasny.

W tym momencie poprawki sto piętnasta i sto szesnasta się wykluczają.

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak.)

To znaczy, komisyjna poprawka ma termin...

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc: Maj 2014.)

Tak, tak.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

A my przesuwamy termin wejścia w życie na lipiec, w związku z czym popieramy poprawkę sto piętnastą.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Tak jest.

Są uwagi? Nie ma.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki sto piętnastej? (7)

Jednogłośnie.

(Głos z sali: Sto szesnasta jest wykluczona?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Sto szesnasta wykluczona.

Proszę państwa, poprawka sto siedemnasta.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: To jest poprawka porządkująco-redakcyjna.)

Poprawka porządkująco-redakcyjna.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Poprawka przyjęta jednogłośnie.

Poprawka sto dwudziesta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wyrazy "pielęgniarkom i położnym" zastępuje się wyrazami "pielęgniarkom, położnym".

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Zastąpienie spójnika przecinkiem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, więc jesteśmy za tą poprawką.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Poprawka przyjęta jednogłośnie.

Poprawki sto dwudziesta pierwsza i sto dwudziesta druga.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Tu jest właśnie ta sytuacja związana ze zmianą terminu wejścia w życie ustawy. Już przesądziliśmy w poprawce do art. 210 o tym terminie do 1 lipca. Tak więc przyjęcie poprawki sto dwudziestej pierwszej wyklucza ten termin czerwcowy w poprawce sto dwudziestej drugiej. A ponieważ poprawki osiemnasta i sześćdziesiąta czwarta zostały przyjęte, więc...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Panie Ministrze?

Ja się pogubiłem, szczerze mówiąc...

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Naszym zdaniem, właściwe jest przyjęcie poprawki sto dwudziestej pierwszej.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Przyjęta jednogłośnie.

I sto dwudziesta druga.

(Senator Stanisław Karczewski: Wypada.)

Wypada? Dobrze.

Proszę państwa, w ten sposób...

(Głos z sali: Pan Pawłowicz chce się wypowiedzieć.)

Bardzo proszę, pan senator Pawłowicz.

Senator Zbigniew Pawłowicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ośmielam się prosić panią legislator o rzucenie okiem na poprawkę sześćdziesiątą szóstą na stronie dziewiętnastej. Czy nie należałoby ujednolicić zapisów, to znaczy zamienić zapis - przepraszam, ja nie zgłaszałem tego wcześniej - "minister właściwy w sprawach zdrowia" na zapis "minister właściwy do spraw zdrowia"?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale to jest błąd.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dobrze.

Kto będzie sprawozdawcą?

(Głos z sali: Muchacki.)

W dalszym ciągu Rafał Muchacki.

Szanowni Państwo, chciałbym podziękować, a jednocześnie przeprosić, bo, szczerze mówiąc, mieliśmy mało czasu na to, żeby się rzetelnie przygotować do tej dyskusji. Ale musimy zrozumieć ten rytm, w którym dzisiaj byliśmy poniekąd zmuszeni procedować tę ustawę...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak jest.

Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że 5 kwietnia o godzinie 11.00 w sali nr 217odbędzie się posiedzenie komisji. Przepraszam, wiem, że woleliśmy szóstego, ale niestety nie mogliśmy znaleźć sali - po prostu nie ma sali na szóstego. Wobec tego to posiedzenie odbędzie się, jak powiedziałem, 5 kwietnia w sali nr 217. Zapraszam wszystkich...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, to jest ta duża sala, bo zgłosiło się bardzo dużo osób.

Bardzo proszę, żebyśmy wszyscy byli obecni na tym posiedzeniu.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Przewodniczący, czy znamy już kolejność procedowania ustaw na posiedzeniu 5 kwietnia?

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Jeszcze możemy to, że tak powiem, kształtować.)

To jest jeszcze do ustalenia, jak rozumiem. Tak?

(Przewodniczący Władysław Sidorowicz: Tak. Bardzo proszę o kontakt, bo jeszcze możemy to ustalić.)

W takim razie ja się skontaktuję z panem przewodniczącym. Dziękuję.

Przewodniczący Władysław Sidorowicz:

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 12)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów