Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 471, 589, 589-A

druki senackie nr 199, 199 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa dotyczy usprawnienia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, zmiany przepisów, które w ocenie zamawiających lub wykonawców wywoływały wątpliwości interpretacyjne. Doprecyzowuje też definicję usług, w celu uzyskania pełnej spójności z definicją z dyrektyw UE.

Sejm uchwalił ustawę na18 posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyły się w dniu 9 lipca 2008 r. (posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej) oraz w dniu 22 lipca 2008 r. (wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej).

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 199 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Dobrzyński.

Ponadto został zgłoszony wniosek mniejszości o wprowadzenie poprawki do ustawy (1).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.