Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób.

druki sejmowe nr 552, 622

druki senackie nr 190, 190 A, 190 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa rozszerza zakres stosowania przepisów polskich związanych ze swobodą przepływu osób i zakładania przedsiębiorstw oraz świadczenia usług na obywateli Szwajcarii lub na przypadki, w których należy uwzględnić uprawnienia uznawane na terytorium Szwajcarii (zapewni takie samo traktowanie obywateli Szwajcarii i UE w takim zakresie, jaki obejmuje ustawa, w szczególności w sprawach dostępu do określonych zawodów i działalności gospodarczej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych).

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 190 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 190 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.