Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski.

druki sejmowe nr 1515 i 1801

druki senackie nr 555, 555 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Projekt ustawy ma na celu inkorporację do ustawodawstwa krajowego postanowień Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (tzw. Konwencji bunkrowej). Celem konwencji jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego uproszczone dochodzenie roszczeń oraz wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 555 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.