Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

druki sejmowe nr 1369, do druku nr 1369 i 1800

druki senackie nr 556, 556 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ustawy dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ma on na celu zmianę dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania badań archeologicznych koniecznych do wykonania ze względu na planowane inwestycje. Nowelizacja zakłada udzielanie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie tych badań, jeżeli ich koszty będą wyższe niż 2 % kosztów planowanej inwestycji.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 556 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.