Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej.

druki sejmowe nr 1687, 1752, 1752-A

druki senackie nr 546, 546 A, 546 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych w miejsce przedmiotu przysposobienie obronne przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, natomiast w gimnazjach zastąpienie przedmiotu edukacja obronna przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa oraz wprowadzenia możliwości realizowania dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego w innych formach niż zajęcia klasowo-lekcyjne.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 546 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 7 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 546 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.