Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

druki senackie nr 402, 402 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja nadaje nowe brzmienie art. 41 ust. 1, zakwestionowanemu przez Trybunał, stanowiąc, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, na podstawie przepisów o wynagrodzeniu lub zawartych układów zbiorowych albo na podstawie umowy o pracę.

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 kwietnia 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 402 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.