Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

druki senackie nr 433, 433 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Leon Kieres.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy związana jest z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdził on niezgodność art. 90 ustawy o Policji z Konstytucją, w zakresie, w jakim odnosi się on do dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2009 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
    • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 433 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.