Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

druki senackie nr 478, 478 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy związana jest z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdził on niezgodność art. 40 ust. 3b ustawy z Konstytucją, w zakresie, w jakim nie gwarantuje on osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie zasadności i legalności doprowadzenia do izby, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2009 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2009 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 478 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.