Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki senackie nr 479, 479 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Leon Kieres.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy związana jest z wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i zmierza do wprowadzenia w ustawie dodatkowej przesłanki wyłączenia sędziego. Zgodnie z zaproponowaną zmianą sędzia podlegać będzie wyłączeniu od orzekania w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania administracyjnego, jeśli wcześniej brał udział w wydaniu orzeczenia dotyczącego decyzji, do której odnosiło się wznowienie postępowania.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2009 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 kwietnia 2009 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 479 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.