Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.

druki senackie nr 363, 363 S, 363 X

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Leon Kieres.

Celem niniejszej nowelizacji jest odformalizowanie postępowania cywilnego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego oraz podatkowego poprzez racjonalizację obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów notarialnych.

 

Senat na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisje na wspólnm posiedzeniu w dniach 7 maja 2009 r. ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5 zestawienia wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 363 S.

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.