Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 530, do druku 530, 958, do druku 958, 1755, 1755-A

druki senackie nr 547, 547 A, 547 B

Był to rządowy i poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe przepisy zakładają zwiększenie uprawnień strażników gminnych (miejskich) przez przyznanie im m. in.:

  • prawa do dokonywania kontroli osobistej, przeglądania podręcznych przedmiotów i bagaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego,
  • prawa do używania dwóch dodatkowych środków przymusu bezpośredniego: koni służbowych i paralizatorów elektrycznych.

Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nadzór nad strażami gminnymi będzie sprawował wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji. Określono też nowe zasady zatrudniania strażników gminnych i ich szkolenia.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 547 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 547 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.