Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

druki senackie nr 367, 367 S, 367 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa wykonująca obowiązek dostosowania systemu prawa do wyroku TK zmierza do usunięcia niezgodności z Konstytucją art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie w jakim przepisy te określają tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej.

Senat na 30. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

Komisje poparły wniosek zawarty w pkt 7 zestawienia wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 367 S.

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcą mniejszości połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.